Wynajem samochodu nie zawsze z pełnym odliczeniem VAT

Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem długoterminowy samochodów osobowych, które będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie najmu (jako auta zastępcze dla klientów warsztatu lub bezpośredni najem krótkoterminowy/długoterminowy w ramach usług wypożyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie będą służyć innym celom firmowym niż najmem. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją oraz użytkowaniem ww. pojazdów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgłaszania samochodu do US?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 kwietnia 2019r. (data wpływu 11 kwietnia 2019r.), uzupełnionym pismem z 30 maja 2019 r. (data wpływu 3 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowiązku zgłoszenia tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2019 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowiązku zgłoszenia tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 maja 2019 r. (data wpływu 3 czerwca 2019 r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 22 maja 2019 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.230.2019.1.ICz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (czynny podatnik podatku od towarów i usług), której głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, w tym likwidacja szkód i naprawa powypadkowa samochodów. Ponadto w zakres czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wchodzi również usługa pomocy drogowej, czyli transport z miejsca wypadku/zepsucia pojazdu oraz ewentualnie obsługa i doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania odszkodowania z ubezpieczalni.

Wnioskodawca podpisuje z klientami (właścicielami powypadkowych/uszkodzonych pojazdów) stosowne umowy na naprawę powypadkową, w której zakres wchodzą m.in. następujące usługi: naprawy mechaniczne i blacharskie, parking, holowanie, doradztwo prawne oraz uzyskanie z ubezpieczalni kwoty zwrotu ubezpieczenia. W przyszłości Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem długoterminowy samochodów osobowych (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 ton), które będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie najmu (jako auta zastępcze dla klientów warsztatu lub bezpośredni najem krótkoterminowy/długoterminowy w ramach usług wypożyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie będą służyć innym celom firmowym niż najmem. Oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika (wynajem i dzierżawa samochodów osobowych PKD 77.11.Z).

Klient w celu wynajęcia pojazdu będzie podpisywał z Wnioskodawcą umowę najmu. W umowie będą zawarte m.in. informację o stanie licznika na dzień i godzinę przekazania pojazdu oraz okres czasu na jaki będzie zawarta umowa najmu. Wnioskodawca nie będzie posiadał odrębnego regulaminu wykluczającego użycie w/w samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (w szczególności innych niż najem), jednakże porównując w/w umowy i wskazane w nich stany licznika będzie można precyzyjnie określić w jaki sposób samochody były wykorzystywane i czy był to wyłącznie najem oraz usługi ściśle z nim związane.

W zależności od sytuacji, Klient będzie odbierał samochód z siedziby Wnioskodawcy lub będzie on pozostawiany do dyspozycji Klienta w miejscu przez niego wskazanym (będzie on dostarczony na lawecie lub podstawiony bezpośrednio przez pracownika Wnioskodawcy). Powyższe dotyczy zarówno najmu samochodów zastępczych oraz krótkoterminowego i długoterminowego wypożyczania. Transport samochodu w miejsce wyznaczone przez Klienta (ewentualnie również jego odbiór) zawiera się w cenie usługi, a umowa sporządzona jest z uwzględnieniem stanu licznika sprzed wyjazdu. Podczas najmu, Klient zobowiązany będzie jedynie do ponoszenia kosztów paliwa. Będzie mógł on z niego korzystać w określonym terminie wynikającym z umowy. Pojazdy przeznaczone pod najem, w przypadku ich zakupu, będą stanowiły środki trwale.

Wnioskodawca we własnym zakresie będzie serwisował, naprawiał oraz mył samochody osobowe przeznaczone na najem. Warsztat/myjnia Wnioskodawcy znajduje się w miejscu prowadzenia działalności w zakresie najmu pojazdów - natomiast na placu obok stacjonować będą w/w samochody osobowe. Na moment zaprowadzenia ich do warsztatu w celach udokumentowania przejazdów do serwisu/naprawy/umycia na przejechane kilometry będzie sporządzona ewidencja kilometrów.

W niektórych przypadkach (2 pytanie) producenci pojazdów samochodowych wymagają przeprowadzenia okresowego serwisu pojazdów w ich autoryzowanych serwisach w celu wydłużenia gwarancji na pojazdy. W takich przypadkach może okazać się konieczny transport pojazdu na lawecie lub bezpośredni przejazd samochodem przeznaczonym pod najem do autoryzowanego serwisu i z powrotem na parking Wnioskodawcy - w drugim przypadku, przejechane kilometry również będą udokumentowane w w/w ewidencji.

W piśmie z 28 maja 2019 r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił co następuje:

 1. Samochody nie będą wykorzystywane do celów innych, niż najem,
 2. Wnioskodawca posiada i w przyszłości będzie posiadać inne samochody, które są wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz do innych celów niż działalność gospodarcza,
 3. W umowach najmu zawieranych przez Spółkę z Klientem będą zawarte m.in. informację o stanie licznika na dzień i godzinę przekazania pojazdu, okres czasu na jaki będzie zawarta umowa najmu oraz stan licznika na dzień i godzinę zwrotu pojazdu. W konsekwencji ze stanów liczników wskazanych w umowach najmu wynikać będzie liczba faktycznie przejechanych kilometrów przez dany pojazd. Natomiast, ewentualne wykorzystanie pojazdu do użytku prywatnego skutkowałby rozbieżnością w zakresie ilości przejechanych przez pojazdy kilometrów pomiędzy następującymi po sobie umowami najmu. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe okoliczności (a właściwie analiza powyższych danych), umożliwiają obiektywne potwierdzenie braku wykorzystania pojazdu samochodowego do użytku prywatnego (również do użytku prywatnego pracowników). Natomiast w celu serwisu/naprawy/umycia pojazdu - jeżeli transport pojazdu nie będzie odbywał się na lawecie, na wszystkie przejechane kilometry będzie sporządzona ewidencja kilometrów. Podkreślenia wymaga fakt, iż opisanie wyżej okoliczności można obiektywnie potwierdzić, gdyż pojazdy wyposażone są w lokalizator GPS, który umożliwia sprawdzenie trasy przejechanego pojazdu (Dostawca usług GPS do monitorowania pojazdu przewiduje, że zapis będzie dostępny przez 2 lata). Ponadto ustne zasady panujące u Wnioskodawcy wykluczają prywatny użytek pojazdów. Powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników Wnioskodawcy, którzy nie mogą wykorzystywać pojazdów przeznaczonych na najem do użytku prywatnego. W konsekwencji, całokształt ww. okoliczności tj. wprowadzone przez Wnioskodawcę zasady, a także możliwość potwierdzenia danych poprzez lokalizator GPS, wykluczają wykorzystywanie pojazdów samochodowych przeznaczonych na najem do celów innych (niezwiązanych) niż działalność gospodarcza.
 4. Wynagrodzenie za najem stanowić będzie realne wynagrodzenie (rzeczywistą równowartość) za świadczenie tego typu usług na rynku,
 5. Jak zostało to wskazane w opisie stanu faktycznego, Spółka nie wprowadzi regulaminu użytkowania pojazdów w firmie. Natomiast wprowadzi regulamin wynajmu pojazdów, jednakże regulować on będzie jedynie stosunki między Spółką, a Klientem (najemcą), a nie wykluczał użytek prywatny, gdyż będzie on w Spółce co do zasady zabroniony. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wprowadzone zasady, również niepisane (opisane w pkt 3), całkowicie wykluczają użycie ww. pojazdów do celów prywatnych. Natomiast za działanie zabezpieczające ich wykonanie można uznać wprowadzenie lokalizatorów GPS, umożliwiających dodatkową, rzetelną weryfikację faktycznie przejechanych kilometrów wraz ze wskazaniem okresu czasu i lokalizacji.
 6. W zależności od zapotrzebowania klienta: najem długoterminowy lub krótkoterminowy. Niemniej jednak, najkrótszy okres na jaki możliwy będzie najem pojazdu wynosi 1 dzień,
 7. W okresie pomiędzy ustaniem umowy najmu i oczekiwaniem na następnego klienta pojazdy stacjonować będą na placu obok Warsztatu/myjni Spółki. W tym okresie pojazdy, w celu przygotowania ich do kolejnego wynajmu, będą na placu odkurzane, myte, ewentualnie naprawiane/serwisowane/myte w warsztacie Spółki. Na moment zaprowadzenia pojazdów do warsztatu w celach udokumentowania przejazdów do serwisu/naprawy/umycia na przejechane kilometry będzie sporządzona ewidencja kilometrów. W niektórych przypadkach producenci pojazdów samochodowych wymagają przeprowadzenie serwisu pojazdów w ich autoryzowanych serwisach w celu wydłużenia gwarancji. W takich przypadkach Wnioskodawca może zostać zmuszony do przetransportowania na lawecie lub samochodem wynajmowanego pojazdu do autoryzowanego serwisu - na przejechane kilometry będzie sporządzona ewidencja kilometrów.
 8. Pojazdy nie będą garażowane. Pojazdy stacjonować będą na ogrodzonym i monitorowanym placu obok Warsztatu Spółki. Klient Spółki wyznaczać będzie, o której godzinie odbierze pojazd. Co do zasady odbiór następować będzie w godzinach funkcjonowania Spółki. Natomiast w wyjątkowych przypadkach, nie można wykluczyć, iż pracownik Spółki zostanie w pracy dłużej w celu wydania klientowi pojazdu. Wskazania wymaga fakt, iż nie jest możliwe ich pobranie po godzinach funkcjonowania firmy (po jej opuszczeniu przez ostatniego pracownika.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w przedstawionym przyszłym stanie faktycznym w odniesieniu do ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z pojazdami osobowymi przeznaczonymi na cele najmu, Spółka będzie uprawniona do pełnego odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.; dalej: „ustawa o VAT”), tj. bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT oraz obowiązku zgłoszenia tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26?
 2. Czy w przypadku uznania przez organ podatkowy stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 1 za prawidłowe, Wnioskodawcy w zakresie ponoszonych przez niego wydatków związanych z pojazdami osobowymi przeznaczonymi na cele wynajmu, będzie przysługiwało pełne odliczenie podatku naliczonego bez obowiązku zgłoszenia tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26, również w przypadku wyjazdów wynajmowanych pojazdów związanych z serwisem tych samochodów?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego regulują przepisy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114. art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »