WSA. Zasiłek chorobowy wyklucza świadczenie pielęgnacyjne

1. Poprzez system ubezpieczeń społecznych zasiłek chorobowy jest nierozłącznie związany z zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, co oznacza, że rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oznacza ustanie obowiązku opłacania składek przez płatnika, czyli pracodawcę i tym samym utratę prawa do zasiłku chorobowego, przy czym utrata prawa do zasiłku chorobowego nie następuje automatycznie z dniem ustania zatrudnienia, a z dniem określonym w art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.).

2. Skoro zgodnie z przepisami zasiłek chorobowy związany jest poprzez system ubezpieczeń społecznych z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, to w sytuacji pobierania tego zasiłku nie można uznać, iż skarżąca może nabyć prawo do kolejnego, „równoległego” świadczenia, takiego jak świadczenie pielęgnacyjne, albowiem prawo do zasiłku chorobowego nabywa się w sytuacji niezdolności do pracy (w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego i w ustawowym okresie po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego), a świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie zdolnej do pracy, która takiej pracy nie może podjąć lub z niej rezygnuje z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, o czym stanowi art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220).

3. Powyższe unormowania świadczą o tym, że prawo do zasiłku chorobowego przysługuje osobie niezdolnej do pracy (z powodu choroby na warunkach opisanych wyżej), a świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie zdolnej do pracy, która nie może tej pracy podjąć, albo musi z niej zrezygnować (w celu opieki nad osoba niepełnosprawną). Ze względu na wykluczające się wzajemnie przesłanki - zdolności do pracy i niezdolności do pracy - nie można przyjąć, aby jednocześnie posiadać prawo do zasiłku chorobowego i prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

SENTENCJA

Dnia 10 października 2019 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Janusz Bociąga, Sędziowie: WSA Bożenna Blitek (spr.), WSA Maria Zawadzka, Protokolant: Specjalista Agata Zaręba-Piotrowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2019 r., przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie Danuty Jantas, sprawy ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie wznowienie postępowania w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala.

UZASADNIENIE

I.

Decyzją z dnia [...] 2019 r. nr [...] Wójt Gminy odmówił przyznania W. K. świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaną opieką nad niepełnosprawnym ojcem K. O. Powodem odmowy była treść art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowił, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Organ I instancji stwierdził, że co prawda wyrokiem z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13 Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności tego przepisu z art. 32 ust. 1 Konstytucji, to jednak wyrok ten nie spowodował uchylenia art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Organ I instancji wskazał, że wykonanie w/w wyroku wymaga podjęcia przez ustawodawcę działań prawnych celem przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Do tego jednak czasu organ I instancji uważa się za związanego aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Po rozpatrzeniu odwołania W. K., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] 2019 r. sygn. akt [...] uchyliło powyższą decyzję Wójta Gminy i orzekło o istocie sprawy przyznając W. K. świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem K. O. od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. Organ odwoławczy uznał, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13, który orzekł o niezgodności art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych z art. 32 ust. 1 Konstytucji, odwołująca spełnia ustawowe przesłanki wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego.

II.

Pismem z dnia 26 marca 2019 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował Samorządowe Kolegium Odwoławcze, że w dniu 1 marca 2019 r. do Ośrodka wpłynął druk ZUS ZLA ważny od 1 marca 2019 r. do 20 marca 2019 r. oraz druk ZUS ZLA z dnia 21 marca 2019 r. ważny od 21 marca 2019 r. do 6 kwietnia 2019 r. Z kolei w dniu 26 marca 2019 r. W. K. przedłożyła w Ośrodku oświadczenie, z którego wynika, iż uzyskała prawo do zasiłku chorobowego z dniem 13 grudnia 2018 r.

Postanowieniem z dnia [...] 2019 r. sygn. akt [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze wznowiło z urzędu postępowanie zakończone decyzją z dnia [...] 2019 r. sygn. akt: [...] i jednocześnie wezwało W. K. do przedłożenia dokumentów potwierdzających uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego, z których będzie wynikać w jakiej dacie nastąpiło uzyskanie tego prawa, a także na jaki okres zostało ono przyznane.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. do SKO wpłynęło, przekazane przez Kierownika GOPS, oświadczenie W. K. z dnia 16 kwietnia 2019 r., do którego zostało dołączone zaświadczenie ZUS z dnia 1 kwietnia 2019 r. o wypłaconych zasiłkach chorobowych, a z którego wynikało, że świadczenia te zostały jej wypłacone za okres od 13 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. sygn. akt [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze zwróciło się do Kierownika GOPS o ustalenie, czy W. K. nadal jest osobą niezdolną do pracy, a jeżeli nie to wskazanie daty ustania tej niezdolności oraz czy obecnie spełnia ona przesłanki (zarówno pozytywne, jak i negatywne) do przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaną opieką nad niepełnosprawnym ojcem K. O.

W dniu 14 maja 2019 r. W. K. nadesłała pismo, w którym oświadczyła, że na zasiłku chorobowym przebywała do dnia 6 kwietnia 2019 r., a od dnia 7 kwietnia 2019 r. nie przebywa i nie pobiera żadnego zasiłku.

Wraz z pismem z dnia 13 maja 2019 r. Kierownik GOPS przesłał wywiad środowiskowy przeprowadzony w dniu 13 maja 2019 r. z W. K.

Decyzją z dnia 23 maja 2019 r. sygn. akt [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 w związku z art. 145 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i art. 17 ust. 1, ust. 1b, ust. 5, art. 17b, art. 24 ust. 2 i ust. 2 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220), uchyliło w całości swoją decyzję z dnia [...] 2019 r. sygn. akt [...] i orzekło co do istoty sprawy w ten sposób, że uchyliło decyzję Wójta Gminy z dnia [...] 2019 r. nr [...] w całości i odmówiło przyznania W. K. świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem K. O. od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2019 r. oraz przyznało W. K. świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem K. O. od dnia 7 kwietnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało, że nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uzależnione jest z jednej strony od spełnienia szeregu przesłanek, wynikających z art. 17 ust. 1 i ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, a z drugiej strony od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w ust. 5 tego przepisu. Zdaniem SKO, w orzecznictwie sądowoadministracyjnym został ugruntowany pogląd, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje wymienionym w tym przepisie osobom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki m.in. nad osobą legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Powołując się na zawartą w art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych definicję pojęcia "zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej" Kolegium wskazało, że oznacza to rezygnację z wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywania pracy lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni, kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. SKO wyjaśniło, że chodzi o to, że osoby zdolne do pracy z uwagi na konieczność sprawowania osobistej i bezpośredniej opieki zmuszone są zaprzestać swej aktywności zawodowej przez rezygnację albo niepodejmowanie takiego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zdaniem organu, wykładnia art. 17 ust. 1 w/w ustawy prowadzi do wniosku, że zaprzestanie aktywności zawodowej przez opiekuna musi być spowodowane koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, nie zaś innymi przyczynami, głównie leżącymi po stronie osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby te decydując się bowiem na sprawowanie opieki pozbawiają się możliwości uzyskiwania jakichkolwiek dochodów związanych z zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, stąd w takiej sytuacji mogą liczyć na wsparcie ze strony Państwa. Kolegium stwierdziło, że rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej musi wynikać ze świadomej decyzji opiekuna, a nie z pozostającej poza jego wolą niezdolnością do pracy. Osoba, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (w tym w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »