WSA. Zapis w akcie notarialnym pozwala skorzystać z ulgi meldunkowej w PIT

Z uzasadnienia: Przepisy ustawy nie określały, w jaki sposób i gdzie ma być wyrażone stwierdzenie, że podatnik "spełnia warunki do zwolnienia", byleby to oświadczenie zostało wyrażone w terminie do złożenia zeznania rocznego (...) wola osoby chcącej skorzystać z ulgi meldunkowej może być wyrażona wprost - przez ustne lub pisemne złożenie określonego oświadczenia - jak również w sposób dorozumiany, przez każde zachowanie, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (...) W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że takie oświadczenie może być sformułowane m.in. w akcie notarialnym, będącym podstawą sprzedaży lokalu mieszkalnego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek, Sędziowie WSA Wojciech Gapiński (spr.), Paweł Kornacki, Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 r. sprawy ze skargi Z. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.:

 1. uchyla zaskarżoną decyzję,
 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 2.217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej - organ odwoławczy, DIAS) decyzją z dnia [...] nr [...], działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm. - dalej o.p.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.), po rozpoznaniu odwołania Z.G. (dalej - strona, skarżąca, podatniczka), uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. (dalej - organ I instancji) z dnia [...] nr [...] określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości [...] zł; i orzekł co do istoty sprawy określając zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. w wysokości [...] zł.

Przedmiotowa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr [...] z dnia [...] dokumentującego umowę sprzedaży lokalu, pozostający w ustawowej wspólności majątkowej małżonkowie Z.G. i Z.G. (dalej - mąż skarżącej lub małżonkowie) nabyli lokal mieszkalny położony w Z. przy ul. [...] od Gminy Miejskiej Z.

Następnie w dniu [...] małżonkowie zbyli odpłatnie powyższą nieruchomość, wpisaną do księgi wieczystej nr [...], za kwotę [...] zł. Transakcja ta została potwierdzona aktem notarialnym Rep. A numer [...] z dnia [...].

Postanowieniem z dnia [...] organ I instancji wszczął z urzędu postępowanie podatkowe mające na celu ustalenie, czy strona spełniła warunki uprawniające do zwolnienia z opodatkowania uzyskanego w 2012 r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości położonej w Z. przy ul. [...].

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego organ I instancji decyzją z dnia [...] określił zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości [...] zł.

W motywach rozstrzygnięcia stwierdzono, że w związku ze zbyciem prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, dokonana czynność w świetle przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c u.p.d.o.f., jest źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wyjaśniono następnie, że w dacie zakupu lokalu mieszkalnego przez skarżącą i jej małżonka obowiązywała ulga meldunkowa, która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. Organ I instancji wskazał, że aby podatnik mógł skorzystać z tej ulgi konieczne było spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. okres zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia;
 2. złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano zbycia,
 3. złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia, o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Tymczasem, jak stwierdził organ I instancji, wbrew twierdzeniu podatniczki, nie złożyła ona oświadczenia o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, co potwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. w piśmie z dnia [...]. Wyrażono również pogląd, że fakt zawarcia w akcie notarialnym zapisu o zamieszkiwaniu w przedmiotowym lokalu, nie stanowi podstawy do skorzystania ze zwolnienia. Podniesiono następnie, że analiza aktu notarialnego Rep. A nr [...] prowadzi do wniosku, że nie zawiera on oświadczenia, które odpowiadałoby wymogom z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. oraz wyrażało zamiar skarżącej do skorzystania z tego prawa. Zdaniem organu I instancji, w przedmiotowym akcie notarialnym nie ma wzmianki o zameldowaniu w sprzedanym lokalu, a jedynie o zamieszkiwaniu, co w świetle treści art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z ust. 21 u.p.d.o.f. nie może stanowić podstawy do zwolnienia uzyskanego przychodu z opodatkowania. Konkludując organ podatkowy przyjął, że skarżąca nie spełniała warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Zaznaczył także, że strona nie wypełniła w ustawowym terminie ciążącego na niej obowiązku naliczenia i wpłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dalszej części uzasadnienia organ I instancji wyjaśnił zasady określenia wysokości podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Wskazał, że przychód obojga małżonków w kwocie [...] zł, stosownie do art. 30e ust. 2 u.p.d.o.f., został pomniejszony o koszty jego uzyskania, które po zwaloryzowaniu wyniosły [...] zł. Koszty przed ich waloryzacją określono na kwotę [...] zł i składały się na nie następujące wydatki:

 • [...] zł wpłacone w dniu [...] tytułem przygotowania nieruchomości do sprzedaży;
 • [...] zł wpłacone w dniu [...] tytułem ceny sprzedaży lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie własności gruntu przez Gminę Miejską Z.;
 • [...] zł z tytułu kaucji za lokal mieszkalny;
 • [...] zł tytułem kosztów związanych ze sporządzeniem umowy w formie aktu notarialnego Rep. A nr [...].

W oparciu o te dane ustalono podstawę opodatkowania ([...] zł). W dalszej kolejności stosując art. 30e ust. 1 u.p.d.o.f. określono wysokość podatku należnego na kwotę [...] zł, który stanowi 19% podstawy opodatkowania. Organ I instancji zauważył, że przedmiotowy lokal mieszkalny stanowił wspólną własność małżonków, dlatego też przychód przypadający na każdego z małżonków to [...] zł, a koszty uzyskania przychodu powiększone o wskaźnik waloryzacji to [...] zł, dochód - [...] zł, a podatek - [...] zł.

W odwołaniu z dnia 21 maja 2018 r. pełnomocnik małżonków zarzucił decyzjom organu I instancji, wydanym odrębnie w stosunku do każdego podatnika:

I. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, w postaci:

a) art. 180 i art. 188 o.p. poprzez:

- odmowę przeprowadzenia dowodów z przesłuchania świadków i strony na okoliczność złożenia i posiadania oświadczenia o okresie zameldowania oraz na okoliczność pouczenia o prawie do ulgi meldunkowej, a także na okoliczność złożenia przez strony oświadczenia uprawniającego do złożenia ulgi meldunkowej

• a tym samym wydanie dwóch postanowień w tym przedmiocie z dnia [...] o nr: [...] oraz [...] z naruszeniem wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej - które zaskarżył w całości;

• i oparcie ustaleń faktycznych w przedmiocie złożenia, bądź braku przez strony oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej wyłącznie na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...]., w sytuacji gdy treść zawnioskowanych dowodów przez strony pozostawała w oczywistej sprzeczności z tym pismem;

skutkiem którego to naruszenia było błędne przyjęcie, że strony nie spełniły wymogów przewidzianych w art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.) uprawniających do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f.

- brak uwzględnienia przy obliczeniu wysokości zobowiązania podatkowego w zaskarżonych decyzjach udokumentowanych nakładów poniesionych przez strony na zbyty lokal w kwocie [...] zł, mimo potwierdzenia tej okoliczności przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. pismem z dnia [...] i nie zwrócenie się do tego organu o posiadane przezeń faktury dotyczące tych wydatków; co skutkowało wadliwym określeniem wysokości zobowiązania podatkowego, z naruszeniem art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f.

b) art. 210 § 4 oraz art. 191 o.p. poprzez brak wskazania w treści uzasadnienia obydwu zaskarżonych decyzji, z jakich przyczyn organ podatkowy odmówił przeprowadzenia zawnioskowanych przez strony dowodów z zeznań świadków i zeznań stron i przyczyn oparcia się w ustalaniu stanu faktycznego wyłącznie na pisemnych informacjach od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z.; co uniemożliwia weryfikację i kontrolę zaskarżonej decyzji pod kątem jej prawidłowości i zgodności z prawem i odtworzenia toku rozumowania organu podatkowego przy wydawaniu zaskarżonych decyzji, a tym samym prowadzi do uzasadnionego zarzutu, że dokonana ocena materiału dowodowego w niniejszej sprawie była oceną dowolną, opartą na arbitralnych nieweryfikowalnych i pozaprawnych kryteriach;

II. naruszenie prawa materialnego tj.:

a) art. 21 ust. 3 o.p. poprzez wydanie obydwu zaskarżonych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego stron w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w sytuacji, gdy z zebranego i zawnioskowanego materiału dowodowego bezspornie wynikało, że strony złożyły prawidłową deklarację i zapłaciły podatek dochodowy za rok 2012 w prawidłowej wysokości i nie były zobowiązane do wykazania i zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości z uwagi na fakt skorzystania przez nich ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f.;
b) art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. poprzez ich niezastosowanie w niniejszej sprawie i wadliwe przyjęcie, że stronom nie przysługiwało i nie przysługuje uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego (tzw. ulgi meldunkowej);
c) art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. poprzez nieuwzględnienie przy obliczaniu wysokości zobowiązania podatkowego udokumentowanych nakładów poniesionych przez strony na remont zbytego lokalu w kwocie [...] zł.

Wobec powyższego pełnomocnik wniósł o uchylenie oprotestowanych decyzji w całości i umorzenie postępowań jako bezprzedmiotowych, ewentualnie o uchylenie decyzji i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Pełnomocnik wniósł także o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu:

1) z zeznań świadków: R.G., K.B. i M.B. - na okoliczność posiadania przez strony zaświadczenia o zameldowaniu, złożenia w dniu 19 lipca 2012 r. w Urzędzie Skarbowym w Z. oświadczenia o zameldowaniu przy ul. [...] w Z. uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej, pouczenia przez notariusza o uprawnieniach do skorzystania z ulgi meldunkowej i warunkach skorzystania z niej, spełnianiu przez strony warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej;
2) z przesłuchania stron - na okoliczność posiadania przez strony zaświadczenia o zameldowaniu, złożenia w dniu 19 lipca 2012 r. w Urzędzie Skarbowym w Z. oświadczenia o zameldowaniu przy ul. [...] w Z. uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej, pouczenia przez notariusza o uprawnieniach do skorzystania z ulgi meldunkowej i warunkach skorzystania z niej, spełnianiu przez strony warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej;
3) z dokumentów:

a) pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...] nr [...],
b) dokumentów i faktur będących w posiadaniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z.;

na okoliczność udokumentowanych nakładów poniesionych przez strony na remont sprzedanego mieszkania w kwocie [...] zł, które winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w myśl art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy organ odwoławczy decyzją z dnia [...] uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie i orzekł co do istoty sprawy określając skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. w wysokości [...] zł.

Uzasadnieniu podniesiono, iż istotą sporu jest kwestia, czy podatniczka i jej małżonek złożyli oświadczenie o okresie zameldowania w lokalu mieszkalnym w Z. przy ul. [...], uprawniające do tzw. ulgi meldunkowej oraz kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu nakładów poniesionych na remont przedmiotowego mieszkania.

Następnie przytoczono uregulowania znajdujące zastosowanie w sprawie, w tym art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm. - dalej ustawa nowelizująca), który stanowi, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c u.p.d.o.f., nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w tej ustawie, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Przystępując do rozstrzygnięcia pierwszej ze spornych kwestii DIAS wyjaśnił, że przepisy prawa nie określały wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. Za wystarczające uznaje się jego złożenie w jakiejkolwiek formie. Istotne jest jedynie, aby zawierało ono treść, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f.

W ocenie organu odwoławczego, skarżąca nie wykazała, że spełniła warunki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Jak zauważono w zaskarżonej decyzji, podatniczka twierdzi, że w dniu 19 lipca 2012 r. w biurze podawczym Urzędu Skarbowego w Z. złożyła stosowne oświadczenie o okresie zameldowania w lokalu mieszkalnym w Z. przy ul. [...], napisane na kartce z zeszytu. Tymczasem, jak wskazuje DIAS, w odpowiedzi na zapytanie organu I instancji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. pismem z dnia [...] poinformował, że żadne oświadczenie podatniczki dotyczące tzw. ulgi meldunkowej nie wpłynęło do tamtejszego Urzędu. Przedstawił również wydruk wprowadzonych dokumentów w dniach 18-25 lipca 2012 r., z którego wynika, że w systemie kancelaryjnym Urzędu nie odnotowano wpływu oświadczenia podatniczki, ani jej męża. Zaznaczono również, że kwestia ta była także badana przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na skutek złożonej przez podatniczkę i jej małżonka skargi z dnia 17 października 2017 r. Zawiadom...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »