Wpis wzmianki o egzekucji z nieruchomości w księdze wieczystej. Czy komornik może żądać zaliczki?

Zapytanie nr 8498 do ministra sprawiedliwości w sprawie żądania przez komorników sądowych zaliczki na wydatki związane z wpisem wzmianki o egzekucji z nieruchomości

 Szanowny Panie Ministrze, do mojego biura poselskiego wpłynęło zapytanie od komornika sądowego w sprawie uzależnienia dokonania czynności związanych z wpisem wzmianki o egzekucji z nieruchomości w księdze wieczystej od uiszczenia zaliczki na wydatki przeznaczonej na ten cel.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2011, nr 231, poz. 1376; zm.: Dz. U. 2012, poz. 759 i 1544; 2013, poz. 350) (zwanej dalej: ukse) należy stwierdzić, że niejednoznacznie zgodnym z prawem jest postępowanie komorników sądowych, żądających od wierzycieli w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, zaliczki na wydatki związanej z wpisem wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, o którym mowa w art. 924 kpc. Z drugiej zaś strony odmienne zachowanie komorników sądowych, którzy nie żądają zaliczki na tę czynność, pokrywając jej koszty z uzyskanych opłat egzekucyjnych, spotkała się z krytyką ze strony przedstawicieli prawniczej doktryny i środowiska.

Niejednolita praktyka organów egzekucyjnych w tym zakresie powoduje, że obywatele znajdujący się w tej samej sytuacji procesowej, traktowani są w różny sposób przez te same organy władzy publicznej. Dochodzi zatem do dyskryminacji tych spośród wierzycieli, którzy złożyli wniosek egzekucyjny do komornika żądającego zaliczki na wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, w stosunku do wierzycieli, którzy złożyli wniosek do komornika nieżądającego takiej zaliczki. Na jednych bowiem zostaje nałożony obowiązek uiszczenia zaliczki w wysokości 60 zł pod rygorem odmowy dokonania wpisu. Drudzy zaś obowiązku takiego nie mają.

Takie zachowanie organów egzekucyjnych pozostaje w oczywisty sposób sprzeczne z jedną z naczelnych zasad konstytucyjnych jaką jest równość wobec prawa. Zgodnie z art. 33 Konstytucji wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Komornicy sądowy, którzy bezsprzecznie są organami władzy publicznej powinni stosować przepisy ustawy w sposób jednolity.

Rozbieżności w stosowaniu prawa wynikają z treści ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z art. 34 ukse koszty działalności egzekucyjnej komornika obejmują:

 1. koszty osobowe i rzeczowe ponoszone w związku z prowadzoną działalnością egzekucyjną;
 2. koszty ochrony zajętego mienia i niezbędnej ochrony osobistej oraz ubezpieczenia mienia kancelarii i własnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 3. koszty przejazdów w miejscowości będącej siedzibą komornika, korespondencji, obrotu pieniężnego, przewozu drobnych ruchomości niewymagających transportu specjalistycznego;
 4. obowiązkowe opłaty na samorząd komorniczy ponoszone zgodnie z przepisami ustawy;
 5. inne koszty niezbędne do wykonywania czynności egzekucyjnych oraz czynności przewidziane przepisami ustawy, jeżeli nie są pokrywane w trybie określonym w art. 39.

Natomiast art. 35 ukse stanowi, że koszty, o których mowa w art. 34, komornik pokrywa z uzyskanych opłat egzekucyjnych.

Niektórzy przedstawiciele doktryny prawniczej stoją na stanowisku, że przepisy te nakazują pokrywać koszty wpisu wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości z opłat egzekucyjnych, gdyż nie są one explicite wymienione w art. 39 ust. 2 ukse (W. Sługiewicz, Egzekucja z nieruchomości, PS 2001, nr 3, s. 40, za nim Z. Knypl, Z. Merchel, Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Currenda 2013, s. 321).

Według drugiej teorii komornik może wezwać o zaliczkę na wydatki na wpis wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości w księdze wieczystej dłużnika, uzależniając dokonanie wpisu od jej uiszczenia. Zgodnie z art. 39 komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą. Wydatkami, o których mowa w ust. 1, są:

 1. należności biegłych;
 2. koszty ogłoszeń w pismach;
 3. koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości;
 4. należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach;
 5. koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego;
 6. koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym;
 7. koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »