Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi

Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.

 

Na jaką pomoc mogę liczyć, żeby utrzymać działalność gospodarczą?

Przygotowano szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, aby mogli zachować miejsca pracy i utrzymać płynność finansową. Przygotowane rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb firm.

Przygotowane rozwiązania to między innymi:

 • pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
  • mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
  • samozatrudnionych;
 • świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

 

Gdzie mogę zwrócić się o pomoc w sytuacji braku przychodów mojej firmy?

 • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, będziesz miał możliwość otrzymania pożyczki do 5 tys. zł, o ile prowadziłeś działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020. Wsparcie będzie można uzyskać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Jeśli jesteś samozatrudniony,  zwróć się do powiatowego urzędu pracy, w miejscu, w którym prowadzisz działalność gospodarczą, aby uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności.
 • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, zwróć się do powiatowego urzędu pracy, aby uzyskać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Dodatkowo, jeśli pojawi się problem z uregulowaniem należności podatkowych, każdy podatnik może zwrócić się do właściwego dla siebie urzędu skarbowego z wnioskiem o ulgę w ich spłacie jak i o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl, jak również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie będzie wiązało  się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej.

 

Czy aby otrzymać pomoc, muszę stawić się w urzędzie osobiście? Co mam zrobić, jeśli nie mogę udać się osobiście? Które wnioski będą dostępne online, a które nie?

W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wniosek możesz złożyć  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym  ze względu na siedzibę pracodawcy ale także poprzez platformę praca.gov.pl. Lista WUP-ów udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w praca.gov.pl.

 • Mikroprzedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia elektronicznie wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Samozatrudnieni mogą składać za pomocą formularza online wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników za pomocą platformy praca.gov.pl.

Wnioski o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych jak i o umorzenie zaległości podatkowych złożysz za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl jak również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz listownie.

W przypadku wsparcia w ramach ZUS, wnioski dostępne są online, na Platformie Usług Elektronicznych. Są też dostępne na www.zus.pl do wydrukowania i wypełnienia. Takie wnioski można przesłać poprzez PUE ZUS, pocztą lub wrzucić do specjalnej skrzynki w placówce ZUS.

Produkty pakietu pomocowego dla firmy dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19  są oferowane przez partnerów BGK (banki kredytujące, pośrednicy finansowi) w większości z nich istnieje możliwość dostarczania dokumentów drogą elektroniczną. Szczegóły na stronie BGK oraz stronach partnerów BGK.

 

Jakie są limity przychodu firmy uprawniające do wsparcia?

W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników:

 • Dla samozatrudnionych nie ma limitu przychodów. Liczy się spadek obrotów.
 • Dla mikroprzedsiębiorców nie ma limitu przychodów firmy, w przypadku pożyczki.
 • Dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości spadku obrotów, wykazanego przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie.

Natomiast pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
 • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W przypadku ulgi w opłacaniu składek nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Warunkiem jest jedynie prowadzenie działalności pozarolniczej przed 1 lutego 2020 r., a przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekraczać 15 681 zł.

 

Do kogo jest skierowana pomoc w ramach Tarczy Antykryzyowej?

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje różne rodzaje przedsiębiorstw. Są to mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże firmy. Na pomoc mogą liczyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, organizacje pozarządowe, których obroty lub przychody spadły. Wsparcie uzyskają też rodzice czy osoby niepełnosprawne.

 

W jakim zakresie mogę liczyć na bezzwrotną pomoc rządu?

Oferuje się bezzwrotną pomoc w postaci m.in.:

 • Dofinansowania do wynagrodzeń dla przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (pod warunkiem że pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.).
 • Wsparcia dla samozatrudnionych w dofinansowaniu części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (o ile będzie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem).
 • Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przysługującego mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim firmom (w przypadku utrzymania ich miejsc pracy przez okres odpowiadający okresowi dofinasowania).

 

Gdzie mogę poznać więcej szczegółów dotyczących pomocy rządowej, zanim złożę wniosek?

Na stronie internetowej Tarczy Antykryzysowej aktualizowane są na bieżąco informacje dotyczące pomocy rządowej. Znajdziesz tutaj również uproszczone formy wniosków.
Informacje dotyczące pomocy znajdziesz również na stronie www.bgk.pl/pakietpomocy

 

Czy moja firma będzie mogła zawiesić działalność?

Zasady zawieszania działalności gospodarczej nie zmieniają się. Przedsiębiorca, bez względu na formę, może zawiesić działalność na okres nie krótszy niż 30 dni, pod warunkiem niezatrudniania pracowników. Osoby fizyczne mogą zawiesić działalność na czas nieokreślony, a podmioty wpisane do KRS na okres dwóch lat. Osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o zawieszenie działalności w każdym czasie, a zatem także z datą wsteczną.

 

Na jaką pomoc mogę liczyć przy zatorach płatniczych? Czy jest możliwe krótkotrwałe zawieszenie kontraktów?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje wiele rozwiązań, które mogą pomóc w przypadku zatorów płatniczych. Są to m.in.:

 • Poprawa płynności przedsiębiorcy przez podwyższenie gwarancji BGK de minimis.
 • Modyfikacja przepisów podatkowych (PIT i CIT), które zobowiązują do podwyższenia dochodu do opodatkowania o opóźnione o ponad 90 dni należności. Przepisy podatkowe w tym zakresie nie obowiązują dłużnika w 2020 r., jeśli spełnia wskazane warunki, tj. ponosi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego. 
 • Przesunięcie terminu wykonania warunków kontraktów w ramach zamówień publicznych.

 

Czy są jakieś zachęty dla dużego biznesu, aby kontynuował współpracę z podwykonawcami (na razie większość kontraktów jest wstrzymana i zamrożona)?

Jeśli jesteś wykonawcą, podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą, możesz skorzystać z rozwiązań polegających na modyfikacji postanowień zawartych umów stosownie do okoliczności wywołanych COVID-19 (np. zmiana terminu, sposobu lub harmonogramu realizacji umowy). Wystąpienie problemów po stronie podwykonawców jest jedną z przesłanek dokonania zmiany umowy np. w zakresie terminu między wykonawcą a zamawiającym.

 

Dlaczego w administracji publicznej wstrzymane są zlecenia, choć można je realizować?

Decyzje o wstrzymaniu realizacji zamówień publicznych podejmowane są indywidualnie przez poszczególne podmioty i wynikają one przede wszystkim z trudności organizacyjnych wywołanych pandemią (np. braki kadrowe po stronie zamawiającego uniemożliwiające odbiór przedmiotu zamówienia czy też przeprowadzenie nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

 

Czy otrzymam karę umowną za opóźnienie w przetargu publicznym? Co muszę zrobić?

Przepisy Tarczy Antykryzysowej  dają zamawiającym podstawę do odstąpienia od kar umownych lub odszkodowań, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane było okolicznościami wywołanymi koronawirusem (np. braki kadrowe, zakłócenia w łańcuchu dostaw).

Do obowiązków wykonawców w tym zakresie należy niezwłoczne informowanie zamawiających o okolicznościach  związanych z COVID-19, które miały lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający w oparciu o otrzymane informacje mogą zwolnić wykonawców od przewidzianych kar umownych lub odszkodowań.

 

Czy planowany jest jakiś program wsparcia dla podmiotów sektora ekonomii społecznej?

Przewidywane jest uruchomienie dodatkowych działań współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto dla podmiotów ekonomii społecznej adresowane są dwa ważne rozwiązania:

 • dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników, których przychody lub obroty spadły w związku z epidemią,
 • umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i GFŚP, pod warunkiem zatrudniania w danym podmiocie mniej niż 10 osób.

Podmioty sektora ekonomii społecznej mogą skorzystać także z preferencyjnych pożyczek zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczkobiorcy nie są obciążani kosztem prowi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »