Przekształcenie w spółkę jawną - uważaj, by nie zostać podatnikiem CIT w wyniku przeoczenia terminu

Dzisiejsza interpretacja dotyczy problemu, który dla Wnioskodawców okazał się być nierozwiązywalny. Przekształcili oni Spółkę z o.o. spółkę komandytową w spółkę jawną, z której składu następnie usunięta została spółka z o.o. Mimo, iż w składzie pozostały jedynie dwie osoby fizyczne, już do końca istnienia ta przekształcona spółka będzie podlegała podatkowi CIT. Wszystko dlatego, że wspólnicy odmiennie niż fiskus zinterpretowali przepisy o terminie zawiadomienia.

W efekcie stali się ofiarami przepisu, stanowiącego, iż spółka jawna, która uzyska status podatnika CIT, zachowuje ten status aż do czasu jej likwidacji lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Zmiany w składzie osobowym spółki jawnej, która już uzyska status podatnika podatku CIT nie mają wpływu na ten status.

Stan faktyczny

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca powstał w dniu 25 maja 2021 w wyniku przekształcenia spółki komandytowej A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w spółkę jawną; podstawa prawna przekształcenia: art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”) w zw. z art. 581 ksh. Uchwała w powyższym zakresie została podjęta 16 kwietnia 2021 r. Przeważająca działalność spółki, to 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Przekształcona spółka (komandytowa) skorzystała z możliwości przesunięcia do 1 maja 2021 r. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (zwanym też w niniejszym wniosku „CIT”), więc do 30 kwietnia 2021 r. opodatkowani byli wspólnicy.

W dniu 30 kwietnia 2021 nastąpiło tzw. „techniczne” zamknięcie ksiąg dla celów podatkowych i w okresie od 01 maja 2021 r. do 24 maja 2021 r. spółka komandytowa była opodatkowana CIT-em.

Nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych i roku obrotowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Taką możliwość przewiduje ustawa o rachunkowości przy przekształceniu spółki osobowej w inną osobową. Tym samym spółka jawna kontynuuje rok obrachunkowy otwarty przez spółkę komandytową, czyli jej rokiem obrachunkowym będzie okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za taki okres będzie sporządzone sprawozdanie.

W dniu 25 maja 2021 r. nastąpiła rejestracja spółki jawnej w KRS i jest to dzień, w którym powstała spółka będąca Wnioskodawcą. Wspólnikami spółki jawnej - Wnioskodawcy są dwie osoby fizyczne oraz spółka ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z okolicznościami opisanymi w pkt 4, spółka jawna kontynuuje rok obrotowy spółki komandytowej.

W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się zebranie wspólników spółki jawnej, podczas którego spółka z o.o. wystąpiła ze spółki jawnej. Zmianie uległa umowa spółki poprzez wykreślenie występującego wspólnika. Udziały występującego wspólnika zostały nabyte przez spółkę jawną za gotówkę w celu umorzenia. Od tego dnia ostatecznie w spółce będącej wnioskodawcą wspólnikami są 2 osoby fizyczne - każda po 50% udziałów. W rezultacie spółka jawna – spółka osobowa, której wspólnikami są jedynie osoby fizyczne jest opodatkowana podatkiem od osób prawnych.

W dniu 10 czerwca 2021 zostały złożone we właściwym urzędzie skarbowym informacje CIT-15J i CIT-JW dotyczące spółki i wspólników (2 osób fizycznych).

Każdy wspólnik uprawniony jest do reprezentowania spółki samodzielnie. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

Pytanie Wnioskodawcy

W jaki sposób i kiedy w obecnym stanie faktycznym i prawnym wnioskodawca będący spółką jawną może utracić status podatnika podatku od osób prawnych, a jej wspólnicy będą opodatkowani podatkiem od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych w spółce jawnej?

Zgodnie z art. 1 ust. 3. przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

1. spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1a) spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

 • przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub

 • aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

-do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki;

2. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3 pkt 1a zawiera:

 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:

  a) wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,

  b) podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;

 • nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

5. Spółka jawna posiada status podatnika odpowiednio od pierwszego dnia roku obrotowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 a lit. a, albo od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, o których mowa w ust. 3 pkt 1 a lit. b, do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru.

W przypadku uzyskania statusu podatnika przez spółkę jawną pierwszy rok podatkowy tej spółki trwa od dnia, w którym spółka uzyskała ten status, do końca przyjętego przez tę spółkę roku obrotowego.

W opisywanym przypadku nie można było skorzystać z prawa nieuzyskania statusu podatnika CIT na podstawie przepisu art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a) ustawy, gdyż informacja powinna być złożona przed rozpoczęciem roku obrotowego, a zgodnie z informacjami opisanymi w pkt 4 i 5 opisu stanu faktycznego, rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2021 r., podczas gdy przed tą datą spółka nie istniała. W naszym przypadku było to zatem formalnie niemożliwe. Nawet, gdyby przyjąć przepis art. 8 ust. 2b ustawy i założyć, że rok obrotowy spółki rozpoczął się 25 maja 2021 r., także byłoby to niemożliwe.

Zgodnie z przepisem art. 251 § 1 ksh, spółka jawna powstaje z chwilą wpisania do rejestru. Kodeks nie przewiduje spółek jawnych w organizacji. Nie było też podstaw prawnych, aby informację tę złożyła poprzedniczka wnioskodawcy - czyli przekształcona spółka komandytowa.

Przepis art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a) ustawy stoi w sprzeczności z jej przepisem art. 1 ust. 5, a nie ma reguły kolizyjnej. Co więcej, przepisy ustawy w opisywanym zakresie są w sprzeczności z przepisami ustawy o rachunkowości.

Ta konstrukcja nieudolna prawna, którą można nazwać „zapętloną”, jest najwyraźniej wadliwa i wykazuje lukę prawną, gdyż nie przewiduje sytuacji, gdy spółki jawne powstają w ciągu roku. Są one w gorszej sytuacji prawnej od spółek, które już istniały w dniu wejścia w życie przepisów dotyczących CIT dla spółek jawnych. Dla nowych spółek jawnych wypełnienie dyspozycji przepisu art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a) ustawy wydaje się niemożliwe. Przepis przejściowy art. 21 ustawy nowelizującej z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw także jest ułomny, gdyż nie przewiduje sytuacji, o której mowa we wniosku.

Omawiane przepisy są niejasne i budzą wiele uzasadnionych wątpliwości. Wątpliwości tych nie wyjaśnia odpowiedź na interpelację poselską Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr DD5.054.8.2021 z dnia 15.02.2021.

Uwzględniając domniemanie racjonalności Ustawodawcy stwierdzić należy, że przepis niemożliwy do zastosowania nie powinien być uchwalony, a zatem interpretacja przepisu art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a) ustawy ad absurdum jest nieuzasadniona i należy go interpretować w taki sposób, aby można go było zastosować.

Konieczne jest także wzięcie pod uwagę podstawowej zasady równości wobec prawa wynikającej z art. 32 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 - Prawo przedsiębiorców. W myśl tej zasady spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, które miały w swoim składzie wspólnika w postaci osoby prawnej nie mogą być w gorszej sytuacji niż identyczne spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, które nie miały w swoim składzie wspólnika w postaci osoby prawnej. Prowadzi to do wniosku, że spółka jawna, która uzyskała status podatnika CIT nie może „być uwięziona” w tym statusie do „końca życia”.

Zatem stanowisko własne wnioskodawcy jest następujące:

W obecnym stanie faktycznym i prawnym Wnioskodawca będący spółką jawną może utracić status podatnika podatku od osób prawnych, a wspólnicy społki będą opodatkowani podatkiem od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych w spółce jawnej od początku nowego roku obrotowego pod warunkiem, że spółka przed rozpoczęciem roku ob...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »