Podróże służbowe: Skutki zakupu szczepień ochronnych i lekarstw dla pracowników

Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracowników odbywających podróż służbową do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura - 28 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zakupu przez pracodawcę szczepień ochronnych i lekarstw dla pracowników delegowanych w zagraniczną podróż służbową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zakupu przez pracodawcę szczepień ochronnych i lekarstw dla pracowników delegowanych w zagraniczną podróż służbową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wysłał swoich pracowników w podróż służbową do Etiopii oraz Nigerii, krajów o tropikalnym i subtropikalnym klimacie, w których występuje ryzyko zachorowania na choroby tropikalne zagrażające zdrowiu oraz życiu oddelegowanych pracowników, w szczególności: żółtą gorączkę, żółtą febrę, zapalenie wątroby typu A + B, błonicę, tężec, dur brzuszny, polio, cholerę, zakażenia meningokokowe A + C czy malarię. W ramach tej delegacji Spółka zobowiązała się pokryć koszty szczepień oraz leków zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy.

Szczepieni są pracownicy, których wyjazd służbowy został przez Wnioskodawcę przewidziany w przyszłości.

Pracownicy przed wyjazdem zgłaszają się do lekarza chorób tropikalnych, który w zależności od stanu zdrowia oraz przebytych szczepień kieruje ich na dalsze badania oraz zaleca wykupienie leków przeciwko malarii. W związku z powyższym koszty szczepień są zróżnicowane w zależności od danego pracownika. Lekarz wobec jednych szczepienia uznaje jako niekonieczne, zaś wobec drugich zaleca dalsze szczepienia jako wymagane.

Spółka z własnych środków obrotowych pokrywa koszty tych szczepień, w przypadku zaś osób, które poniosły własny koszt szczepienia bądź zakup leków, zwraca im te wydatki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracowników odbywających podróż służbową do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy?

Zdaniem podatnika wartość powyższych szczepień, koniecznych w regionach, do których wysyła pracownika pracodawca, nie jest przychodem w naturze dla pracownika.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż art. 12 ust. 1 ustawy a podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody świadczenia w naturze, lub świadczenia nieodpłatne dla osoby fizycznej.

Nie można pominąć faktu, że przychodem pracownika ze świadczenia nieodpłatnego jest wymierne przysporzenie - po jego stronie. Pracownik, by uznać, że otrzymał świadczenie musi odnieść korzyść ze świadczenia.

Tymczasem, w tym przypadku pracownik otrzymuje jedynie nieprzyjemności związane ze szczepieniami, które są wymagane jedynie z uwagi na żądanie pracodawcy wyjazdu w miejsca zagrożone specyficznymi chorobami oraz ryzykuje powikłania zdrowotne (niektóre z tych leków np. przeciwko malarii są szkodliwe dla zdrowia i w przypadku konieczności ich użycia pracownik dozna szeregu dolegliwości i problemów zdrowotnych).

Prawdziwym i jedynym beneficjentem świadczenia - czyli beneficjantem korzyści ze szczepień, i wizyt lekarskich jest pracodawca, gdyż bez tego wyjazd służbowy pracownika byłby niemożliwy.

Pracownik nie jest zainteresowany tymi świadczeniami, co więcej często sobie ich nie życzy, jednak nie może odmówić wyjazdu służbowego i związanych z tym przygotowań.

Już tylko z tego punktu widzenia, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, że pracownik uzyskał świadczenie od pracodawcy, ponieważ więcej niż „korzyści" z przymusowych czynności lekarskich i naruszenia integralności cielesnej, będzie miał strat i nieprzyjemności. Nie została więc spełniona przesłanka z art. 12 ust. 1 ustawy.

Dodatkowo jednak należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności oraz treść art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy. Spółka jest zobowiązana do ponoszenia kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej wynikającej z Kodeksu Pracy (art. 229 § 6), ale również do świadczeń, w tym szczepień ochronnych, wynikających z ustawy z dnia 06 września 2001 r. o chorobach zakaźnych (Dz. U. Nr 126, poz.1384), w szczególności z art. 17 ust. 1 i 4. Kierując się wytycznymi Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach, uważamy że szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A oraz żółtej gorączce mają charakter obowiązkowy. Otrzymane zatem świadczenie przez pracownika w postaci obowiązkowego szczepienia nie stanowi dochodu tego pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego (korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji nr IPPB2/4160-81/08-2/MK z dnia 12 grudnia 2008 r. uznając, że opłacanie przez pracodawcę kosztów obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy nie powoduje u pracowników powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Poza zakresem profilaktycznej opieki zdrowotnej określonej w Kodeksie pracy, pracodawca jest także zobowiązany do ponoszenia kosztów przeprowadzania innych zabiegów leczniczych, w tym szczepień ochronnych (art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o chorobach zakaźnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384). Ponadto należy wskazać, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 03 listopada 2008 r. Nr PK3/033/721-1/MWY/1088/2008, gdy pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, wartość tego rodzaju świadczeń, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy, nie stanowi jego przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 222 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 717 z późn. zm.) w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Ponadto Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

Natomiast minister właściwy do spraw zdrowia, stosownie do postanowień ww. art. 222a § 3 Kodeksu pracy, uwzględniając zróżnicowane działanie czynników biologicznych na organizm człowieka oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania pracy w warunkach narażenia na działanie czynników biologicznych, określił w drodze rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r., Nr 81, poz. 718):

  1. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych,
  2. wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych,
  3. szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne, w tym rodzaje środków niezbędnych do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników narażonych na działanie tych czynników, zakres stosowania tych środków oraz warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia narażonych pracowników,
  4. sposób prowadzenia rejestrów prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych i rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach oraz sposób przechowywania i przekazywani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »