Opłaty za parkowanie: KUP w ramach limitu kilometrówki

Z uzasadnienia: ...opłaty za parkingi wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu, są to wydatki dotyczące eksploatacji samochodu osobowego, a zatem wydatki te objęte są limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

 

Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe

„B” sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”), dostarcza specjalistyczne usługi techniczne i inżynierskie w obszarach systemów automatyki przemysłowej, instalacji dla przemysłu i budownictwa, usług na platformach naftowych i gazowych oraz w energetyce wiatrowej. Ze względu na naturę tego rodzaju usług, świadczone są one w większości w lokalizacjach wskazanych przez klientów. Spółka kieruje swoje usługi w szczególności do zagranicznych kontrahentów, których obsługują zespoły starannie dobranych, kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników i kooperantów Spółki, min. elektryków, mechaników, ślusarzy, spawaczy i inżynierów (dalej: „Specjaliści”).

Wnioskodawca, zgodnie z obraną strategią biznesową ukierunkowaną na maksymalizację przychodów Spółki, kładzie nacisk na sprawny kontakt z klientem, a także na jak najszybszą realizację przyjętych zleceń. Zlecenia te, jak już wcześniej wskazano, najczęściej są realizowane w lokalizacji wskazanej przez klienta, nierzadko położonej w miejscu trudno dostępnym środkami komunikacji zbiorowej. Zatem z perspektywy realizacji celów biznesowych Spółki, w wielu wypadkach najbardziej optymalne jest, by Specjaliści posiadali do dyspozycji samochody.

W konsekwencji, Specjaliści, wykonując powierzone im obowiązki, często odbywają / będą odbywać wyjazdy na terenie kraju i za granicą wykorzystując samochody nie należące do Spółki. Podczas wyjazdów Specjaliści ponoszą / będą ponosić szereg dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją samochodów wynikających bezpośrednio z faktu przemieszczania się przedmiotowymi pojazdami (w tym w szczególności koszty zakupu paliwa). Obok wskazanych powyżej kosztów o charakterze bezsprzecznie eksploatacyjnym, tj. mających bezpośredni związek z faktycznym używaniem samochodów, przemieszczaniem się nimi, ponoszone są / będą również opłaty parkingowe.

Mając na uwadze zabezpieczenie mienia Specjalistów, a także obiektywne uwarunkowania (np. strefy płatnego parkowania w centrach miast) konieczne jest ponoszenie kosztów opłat za parkingi. Wydatki te są / będą udokumentowane odpowiednimi fakturami, rachunkami oraz uwzględnione w rozliczeniach wyjazdów odbywanych przez Specjalistów.

W opinii Wnioskodawcy wyżej opisane rozwiązania, niosą za sobą korzyści biznesowe, które mają / będą miały przełożenie na zwiększenie przychodów Spółki. Wpływają bowiem na skrócenie czasu od przyjęcia zlecenia do jego realizacji oraz ogólnie pojęte zwiększenie mobilności Specjalistów. Co za tym idzie, ponoszone opłaty mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesu ekonomicznego Wnioskodawcy i związane są z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że opłaty parkingowe, jakie ponosi / poniesie Wnioskodawca z tytułu wyjazdów Specjalistów, które nie są sensu stricte kosztami eksploatacji samochodów niestanowiących składników majątku podatnika, będą stanowić dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?

Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty parkingowe jakie ponosi / poniesie Wnioskodawca z tytułu wyjazdów Specjalistów, które nie są sensu stricte kosztami eksploatacji samochodów niestanowiących składników majątku podatnika, stanowią / będą stanowić dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Oznacza to, że wszelkie poniesione wydatki, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile tylko pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów (nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty).

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że w odniesieniu do kosztów będących przedmiotem niniejszego wniosku, podstawowym warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności wypłaconych Specjalistom z tytułu poniesionych przez nich opłat parkingowych podczas wyjazdów, jest by wyjazdy te i, konsekwentnie, wydatki poniesione przez Specjalistów w związku z nimi, miały na celu osiągnięcie (zachowanie lub zabezpieczenie) przychodów.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mogą jednak zostać uwzględnione w rachunku podatkowym, jeżeli zostały ujęte w zamkniętym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. W katalogu tym znajdują się m.in. niektóre wydatki związane z używaniem przez podatnika samochodów osobowych niestanowiących składników jego majątku:

- stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu;

- zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) ustawy o PDOP, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu;

- w myśl art. 16 ust. 5 ustawy o PDOP, przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i pkt 51 ustawy o PDOP, - powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Znaczenie pojęć „używanie” i „parkowanie”

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że używanie dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących majątku podatnika wiąże się z pewnymi ograniczeniami w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu ponoszonych w związku z tym wydatków. W związku z faktem, iż przepisy nie wskazują przy tym na to, jak należy rozumieć pojęcie „używania”, wątpliwości budzi szczególnie to, jakie kategorie wydatków obejmuje w praktyce ograniczenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a i pkt 51 ustawy o PDOP. W przedmiotowym przepisie mowa jest bowiem o „wydatkach z tytułu używania samochodów osobowych”. Skoro limit dotyczy wydatków wiążących się z używaniem pojazdu, to należałoby w opinii Spółki uznać za takowe wydatki wynikające bezpośrednio z samego faktu przemieszczania się pojazdu (tj. przede wszystkim koszty zakupu paliwa), czy również koszty jego przyspieszonego zużycia technicznego (czyli takie, które są ściśle skorelowane z ilością przebytych danym pojazdem kilometrów, min. konieczność częstszej wymiany ogumienia, płynów eksploatacyjnych, czy podzespołów). O ile bez wątpienia powyższe kategorie wydatków mieszczą się w dyspozycji ograniczającej koszty do wysokości iloczynu kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, tzw. kilometrówki, to kontrowersje rodzą pozostałe wydatki ponoszone w związku z odbywaniem wyjazdu samochodem, które trudno uznać za wydatki z tytułu używania samochodu, jak np. opłaty parkingowe.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia „używanie samochodu”, zatem dla całościowego i dogłębnego zrozumienia problemu, zasadne zdaje się być przeprowadzenie kompleksowej analizy tego pojęcia. Chcąc dokonać językowej wykładni znaczenia tego pojęcia należy sięgnąć do słownikowego znaczenia czasownika „używać” Zgodnie z definicją dostępną w Słowniku Języka Polskiego PWN (...) pod pojęciem „używać” należy rozumieć: zastosować coś jako środek, narzędzie, zrobić z czegoś użytek, skorzystać z czyichś usług, z czyjejś pomocy. „Używać” to również posługiwać się czymś jako środkiem lub narzędziem. Ponadto rzecz możemy uznać za używaną wówczas gdy jest w danym momencie faktycznie wykorzystywana, stosowana, gdy czyniony jest z niej jakiś użytek. Wobec tego, używa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »