NSA. Wspólne rozliczenie tylko przy terminowym złożeniu PIT

Brak wniosku o preferencyjne opodatkowanie w zeznaniu składanym do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym nie może być sanowany późniejszą korektą. Skutek materialnoprawny wywiera bowiem wyłącznie złożenie dostatecznie jasnego, czytelnego oświadczenia woli o wyborze przez podatnika danej formy opodatkowania w zakreślonym ustawowo terminie. Uchybienie temu terminowi niezależnie od przyczyn i motywacji wyklucza skorzystanie z omawianej preferencyjnej metody opodatkowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Sędziowie: NSA Jerzy Rypina (sprawozdawca), WSA del. Małgorzata Bejgerowska, Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 251/15 w sprawie ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od J. G. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu kwotę 4.800 (cztery tysiące osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 27 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 251/15) oddalił skargę J. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

Ze stanu sprawy przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu wyroku wynika, że małżonkowie J. i J. G. złożyli w US w Z. zeznanie podatkowe za rok 2013 (PIT-36) w dniu 23 maja 2014 r., a następnie w dniu 26 maja 2014 r. skarżący zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia deklaracji podatkowej PIT-36 za 2013 r. Decyzją z dnia 3 czerwca 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył, jako bezprzedmiotowe, postępowanie podatkowe w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wspólnego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-36. Następnie organ wezwał skarżącego do złożenia korekty zeznania i rozliczenia się indywidualnie. Pismem z dnia 22 lipca 2014 r. pełnomocnik skarżącego wyjaśnił, iż skarżący wspólnie z małżonką złożyli rozliczenie roczne za 2013 r. PIT-36 w ustawowym terminie poprzez nadanie przesyłki poleconej w Urzędzie Pocztowym, załączając dowód jej nadania oraz wydruk śledzenia przebiegu przesyłki. Na skutek przeprowadzonego postępowania podatkowego ustalono, że przesłane zeznania podatkowe są takie same, co oznacza, że przedstawione przez stronę dowody nadania przesyłek potwierdzają jedynie dwukrotne wysłanie do Urzędu Skarbowego PIT-38. Stwierdzono zatem, że skarżący osiągnął w 2013 r. przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które obowiązany był wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36, jednakże nie może on skorzystać ze wspólnego opodatkowania z małżonką, gdyż nie spełnili jednego z warunków przyzwalających na taki sposób opodatkowania dochodów małżonków, a mianowicie nie zachowali terminu do złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Mając na uwadze powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego, decyzją z dnia 18 września 2014 r., określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. w wysokości 51.639 zł, do zapłaty 13.828 zł.

Po rozpatrzeniu odwołania, w którym skarżący zarzucił organowi określenie w drodze decyzji kwoty zobowiązania podatkowego w kwocie 51.639 zł, mimo złożenia zeznania podatkowego przed upływem 30 kwietnia 2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący wniósł o uchylenie decyzji obu instancji, zarzucając naruszenie: art. 6 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1993 r. nr 90, poz. 416 ze zm.) dalej: u.p.d.o.f.; art. 6 ust. 10 u.p.d.o.f.; art. 187 w związku z art. 210 i art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. – dalej O.p.); art. 121, art. 122, art. 188, art. 200 O.p.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za bezzasadną. Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że sporną kwestię w sprawie stanowi, czy wniosek o wspólne opodatkowanie z małżonkiem, zawarty w zeznaniu PIT-36 za 2013 r., został złożony przez stronę w terminie do 30 kwietnia 2014 r. i tym samym czy strona miała prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Zdaniem skarżącego zachował on ten termin, gdyż złożył zeznanie podatkowe PIT-36 przed 30 kwietnia 2014 r., o czym świadczą dowody nadania listów poleconych. Zdaniem zaś organu dwie przesyłki, na które powołuje się skarżący, dotyczą dwukrotnego wysłania do organu PIT-38 za 2013 r. z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Wojewódzki Sąd za organami wskazał, że niezłożenie wniosku o wspólne opodatkowanie w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. powoduje nieodwołalny skutek w postaci utraty prawa do tego szczególnego opodatkowania dochodów małżonków. W ocenie Sądu z akt sprawy wynika, że termin do złożenia PIT-36 nie został przez skarżącego dochowany, bowiem małżonkowie zeznanie za rok podatkowy 2013 r. złożyli po ustawowym terminie, tj. w dniu 23 maja 2014 r., składając także dodatkowo wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia w dniu 26 maja 2014 r. Sąd uznał, że wyjaśnienia strony o nadaniu spornego zeznania pocztą i wskazywanie dowodów nadania przesyłek poleconych, w których zostały przesłane, nie znajdują odzwierciedlenia w dokumentach znajdujących się w aktach sprawy. Wyjaśnił, że ze zgromadzonego materiału wynika, iż do Urzędu Skarbowego strona przesłała pocztą dwie przesyłki zaw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »