NSA. Podatek od nieruchomości: Liczy się ewidencja, a nie meldunek

Dane wynikające z ewidencji – w szczególności w przypadku wymiaru podatku od nieruchomości – mają dla organu podatkowego charakter wiążący i nie mogą być przezeń samodzielnie korygowane w ramach postępowania podatkowego, bez zmiany tych wpisów w ewidencji gruntów. Organ zobligowany jest do pominięcia informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dopiero wówczas, gdy posłużenie się wyłącznie tymi danymi wiązałoby się z pominięciem przepisów zawartych w ustawie podatkowej, mających wpływ na wymiar podatku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Małgorzata Wolf - Kalamala (sprawozdawca), Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia WSA (del.) Mirosław Surma, Protokolant Bernadetta Pręgowska, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt I SA/Bd 435/17 w sprawie ze skargi P. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r.:

  1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala skargę,
  2. zasądza od P. W. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy kwotę 303 (słownie: trzysta trzy) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 20 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (I SA/Bd 435/17) uwzględnił skargę P. W. – nazywanego dalej "Skarżącym", na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 26 maja 2014 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r.

1.2. Stan sprawy Sąd pierwszej instancji przedstawił następująco. Decyzją z 6 lutego 2014 r. Burmistrz [...] ustalił Skarżącemu zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2014 r. W podstawie opodatkowania wskazano budynki letniskowe oraz grunty letniskowe.

1.3. Po rozpoznaniu odwołania, wspomnianą na wstępie decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. W motywach decyzji organ wyjaśnił, że w ewidencji gruntów i budynków sporna nieruchomość oznaczona jest jako "inne niemieszkalne". Stąd też nie było podstaw, aby zastosować przy jej opodatkowaniu stawkę przewidzianą dla budynków mieszkalnych, nawet jeżeli strona wykorzystuje budynek jako dom całoroczny.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji i prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2.1. W skardze od powyższej decyzji, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, Skarżący podniósł, że budynek, którego dotyczy sprawa, zmienił swoje przeznaczenie. Natomiast o sposobie opodatkowania budynku powinien decydować faktyczny sposób wykorzystania budynku.

2.2. Wyrokiem z 9 września 2014 r. (I SA/Bd 761/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną decyzję. Zdaniem sądu, ustalenie podstawowej funkcji użytkowej budynku powinno mieć zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

2.3. Rozpoznając skargę kasacyjną organu, Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z 8 lutego 2017 r. (II FSK 3843/14), uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że sąd pierwszej instancji nie odniósł się do przywołanego przez organ art. 21 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 ze zm.; powoływanej dalej jako "p.g.k."). Sąd nie odniósł się również do zasady szczególnej mocy dowodowej dokumentów urzędowych, wynikającej z art. 194 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.; powoływanej dalej jako "O.p.").

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. Ponownie rozpoznając sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uwzględnił skargę na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.; powoływanej dalej jako "P.p.s.a.").

3.2. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, że zgodnie z art. 190 P.p.s.a. jest związany wskazaniami Naczelnego Sądu Administracyjnego co do dalszego postępowania.

Następnie stwierdził, że badana decyzja została wydana z naruszeniem art. 194 § 3 O.p. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) i e) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.; powoływanej dalej jako "u.p.o.l."). Zdaniem Sądu pierwszej instancji, organ, kierując się art. 21 ust. 1 p.g.k. i art. 194 § 1 O.p., błędnie oparł się wyłącznie o dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Dane te stanowią wprawdzie dokument urzędowy, niemniej jednak art. 194 § 3 O.p. przewiduje możliwość przeprowadzenia przeciwdowodu.

Możliwość ta jest o tyle istotna, że budynek ten jest jedyną nieruchomością Skarżącego, który zamieszkuje w nim wraz ze swoją partnerką przez cały rok i jest w nim zameldowany. Pomiędzy zapisem w ewidencji a faktycznym wykorzystaniem budynku istnieje zatem rozbieżność. Sam fakt wybudowania budynku jako budynku letniskowego nie przesądza o tym, że dla potrzeb podatku od nieruchomości nie jest to budynek mieszkalny. O tym, jaką funkcję spełnia budynek, determinuje jego faktyczne wykorzystanie. Okoliczność tę można wykazać również innymi środkami aniżeli zapisy w ewidencji, skoro art. 180 O.p. przewiduje otwarty katalog dowodowy. Tym samym Samorządowe Kolegium Odwoławcze błędnie zinterpretowało art. 194 § 3 O.p., uzn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »