Nienależnie pobrane zaliczki na podatek dochodowy a korekta PIT-11

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 lipca 2015 r. potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w zawyżonej wysokości, uznając niesłusznie, że pracownicy osiągają przychód podatkowy z tytułu dojazdów samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania na lokalizację projektową. Wartość tego przychodu nie powinna była być uwzględniana w kalkulacji miesięcznych zaliczek na PIT w ww. okresie. Czy Wnioskodawca ma obowiązek korygowania informacji PIT-11?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. (data nadania 10 grudnia 2015 r., data wpływu 14 grudnia 2015 r.) na wezwanie z dnia 2 grudnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-1151/15-2/MP (data nadania 3 grudnia 2015 r., data doręczenia 7 grudnia 2015 r.) oraz pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (fax - data nadania 21 grudnia 2015 r., data wpływu 21 grudnia 2015 r., za pośrednictwem poczty - data nadania 22 grudnia 2015 r., data wpływu 23 grudnia 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie telefoniczne z dnia 21 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z nienależnie pobraną zaliczką na podatek dochodowy:

 • w części dotyczącej braku obowiązku sporządzenia korekty informacji PIT-11 - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków związanych z nienależnie pobraną zaliczką na podatek dochodowy przez płatnika.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-1151/15-2/MP (data nadania 3 grudnia 2015 r., data doręczenia 7 grudnia 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez przeformułowanie pytania Nr 3 oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do przeformułowanego pytania.

Pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. (data nadania 10 grudnia 2015 r., data wpływu 14 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w terminie.

W związku z dalszymi wątpliwościami tut. organ wezwał Wnioskodawcę telefonicznie w dniu 21 grudnia 2015 r. (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) do uzupełnienia braków poprzez przeformułowanie pytania. Pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (fax - data nadania 21 grudnia 2015 r., data wpływu 21 grudnia 2015 r., za pośrednictwem poczty - data nadania 22 grudnia 2015 r., data wpływu 23 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) świadczy usługi związane z poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu naturalnego, w szczególności: usługi sejsmiczne, stymulacji i testowania odwiertów, wiertnicze. Spółka zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników (dalej: pracownicy projektowi), którzy wykonują swoje obowiązki służbowe w różnych lokalizacjach projektowych, w zależności od miejsca zlecenia otrzymanego przez Spółkę.

W okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 lipca 2015 r. Spółka zapewniała pracownikom projektowym świadczenie związane z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych w różnych lokalizacjach na terytorium Polski. Świadczenie to obejmowało udostępnienie samochodów służbowych oraz pokrywanie kosztów dojazdów tymi samochodami z miejsca zamieszkania pracowników na projekty i z powrotem (dalej: świadczenie).

Z uwagi na niejednolitą linię orzeczniczą w zakresie opodatkowania dodatkowych świadczeń przekazywanych pracownikom mobilnym, w okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 lipca 2015 r. Spółka kwalifikowała wartość odpowiadającą świadczeniu jako przychód podatkowy pracowników projektowych. Z uwagi, że pracownicy projektowi nie mogli być dodatkowo obciążani kosztami podatku i składek ZUS z tytułu otrzymania świadczenia (udostępnionego de facto w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w interesie pracodawcy), Spółka dokonywała odpowiedniego ubruttowienia tego świadczenia o należny za dany miesiąc podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: PDOF) oraz składki ZUS. Poprzez mechanizm ubruttowienia stosowany przez Spółkę, świadczenie otrzymywane przez pracowników projektowych było dla nich neutralne kosztowo - pracownik nie ponosił kosztu PDOF oraz składek ZUS.

Ubruttowienie wartości świadczenia stanowiło dodatkowy składnik przychodu pracownika (inny niż wynagrodzenie za pracę). Ubruttowienie wartości świadczenia było finansowane przez Spółką, z jej własnych środków, jako dodatkowe świadczenie bezpośrednio powiązane z wartością netto świadczenia (gdyby Spółka nie rozpoznawała wartości netto świadczenia jako przychodu podatkowego pracowników, ubruttowienie nie miałoby racji bytu).

Opisaną sytuacją Spółka zobrazowała na przykładzie:

Wartość netto świadczenia otrzymanego przez pracownika = 700 zł

Kwota ubruttowienia świadczenia o PDOF oraz składki ZUS jako koszt pracodawcy = 300 zł

Wartość brutto świadczenia jako pełny koszt pracodawcy = 1000 zł

Spółka, obserwując zmieniającą się linię orzeczniczą w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z ponoszeniem przez pracodawcę kosztów noclegu pracowników oraz kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. IPPB2/4511-353/15-2/MK1), wystąpiła o interpretacją indywidualną w zakresie finansowania kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy. W otrzymanej przez Spółkę interpretacji indywidualnej (sygn. IPPB4/4511-768/15-2/PP), Minister Finansów uznał za prawidłowe stanowisko Spółki w zakresie braku powstania po stronie pracowników przychodu podatkowego z tytułu dojazdów samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania na lokalizację projektową.

Mając na uwadze stanowisko Ministra Finansów w wydanej dla Spółki interpretacji indywidualnej, Spółka jest zdania, że opisane w stanie faktycznym świadczenie niesłusznie uznawała za przychód podatkowy pracowników projektowych w latach 1 stycznia 2013 - 31 lipca 2015.

Obecnie, Spółka w celu odzyskania nadpłaconych składek ZUS i zaliczek na PDOF, podjęła decyzję o sporządzeniu korekty rozliczeń pracowników projektowych w zakresie niesłusznie rozpoznanego przychodu podatkowego oraz odprowadzonych zaliczek na PDOF oraz składek ZUS w związku z zapewnianiem pracownikom projektowym kosztów dojazdów samochodami służbowymi.

Wnioskodawca wyjaśnił w uzupełnieniu do wniosku, że jego intencją było m.in. uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie momentu dokonania korekty nadpłaconych zaliczek na PDOF za miesiące styczeń - lipiec 2015 r.

Wnioskodawca w ciągu tego okresu (styczeń - lipiec 2015 r.) potrącał zaliczki na PDOF w zawyżonej wysokości, uznając niesłusznie, że pracownicy osiągają przychód podatkowy z tytułu dojazdów samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania na lokalizację projektową. Wartość tego przychodu nie powinna była być uwzględniana w kalkulacji miesięcznych zaliczek na PDOF w okresie styczeń - lipiec 2015 r.

Od sierpnia 2015 r. Wnioskodawca naliczał miesięczne zaliczki na PDOF w prawidłowej wysokości i nie uwzględniał w przychodach pracowników wartości dojazdów samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania na lokalizację projektową.

W zaliczce za sierpień 2015 r. zamiarem Wnioskodawcy było uwzględnienie wartości nadpłaconych zaliczek na PDOF za miesiące poprzednie, czyli styczeń - lipiec 2015 r.

Zatem, skoro Wnioskodawca wiedział, że kwota nadpłaconych zaliczek za styczeń - lipiec 2015 r. wyniosła przykładowo 1000 zł (suma nadpłaconych zaliczek na PDOF za miesiące od stycznia do lipca 2015 r. wynikała z niesłusznego opodatkowania PDOF wartości dojazdów samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania na lokalizację projektową), Wnioskodawca o tę wartość czyli o 1000 zł chciał pomniejszyć kwotę wyliczonej zaliczki za sierpień 2015 r.

Konsekwencją powyższego działania byłoby to, że w sierpniu 2015 r. Wnioskodawca zapłaciłby zaliczkę na PDOF pomniejszoną o kwotę 1000 zł.

Kolejną konsekwencją powyższego działania byłoby to, że w sierpniu 2015 r. Wnioskodawca znałby wartość właściwych przychodów poszczególnych pracowników za miesiące styczeń - lipiec 2015 r. (tzn. przychodów, które nie powinny zawierać wartości odpowiadającej dojazdom samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania na lokalizację projektową) i właśnie tę właściwą wartość Wnioskodawca chciałby ująć w informacji PIT-11 przekazywanej pracownikom.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca miał obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z zapewnieniem opisanych świadczeń na rzecz pracowników?
 2. Czy Spółka może dokonać korekt przychodów podatkowych pracowników za lata 2013-2014 ujmując wartość zmniejszenia przychodu pracownika oraz nadpłacone zaliczki na PDOF poprzez korektę PIT-4R za lata 2013 i 2014 i wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w PDOF za 2013 r. i 2014 r. na podstawie art. 75 § 2 pkt 2 lit. b ustawy Ordynacja podatkowa?
 3. Czy Spółka ma obowiązek korygowania informacji PIT-11 za lata 2013 i 2014?
 4. Czy wartość nadpłaconych zaliczek na PDOF za miesiące styczeń - lipiec 2015 r. z tytułu zawyżenia przez Spółkę przychodu podatkowego po stronie pracowników może pomniejszać zaliczkę na PDOF za sierpień 2015 r. w taki sposób, że od kwoty właściwie skalkulowanej zaliczki na PDOF za sierpień 2015 r. Spółka odjęłaby kwotę nadpłaconych zaliczek na PDOF za miesiące styczeń - lipiec 2015 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1

Zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz otrzymaną przez Wnioskodawcę interpretację indywidualną z dnia 20 lipca 2015 r., Wnioskodawca nie był obowiązany do występowania w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przejazdami pracowników samochodami służbowymi z miejsca ich zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i z powrotem. Jazdy samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania (miejsca parkowania - garażowania) do miejsca wykonywania pracy oraz z miejsca wykonywania pracy do miejsca zamieszkania (miejsca parkowania) nie generowały przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy te stanowiły bowiem realizację celu służbowego. Z tego względu świadczenia oferowane pracownikom nie powinny były stanowić ich przychodu podatkowego. Wnioskodawca nie miał zatem obowiązku odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych świadczeń.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawcy przysługuje zwrot odprowadzonych niesłusznie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2

Zdaniem Spółki, z uwagi na zawyżenie w latach 2013-2014 wartości przychodów podatkowych pracowników projektowych poprzez niesłuszne kwalifikowanie wartości świadczenia jako przychodu podatkowego oraz, z uwagi na fakt poniesienia przez Spółkę ciężaru uiszczenia PDOF z tytułu tego świadczenia z własnych środków, Spółka powinna dokonać korekt przychodów podatkowych pracowników za lata 2013-2014 ujmując wartość zmniejszenia przychodów podatkowych pracowników oraz nadpłacone zaliczki na PDOF poprzez korektę PIT-4R za lata 2013 i 2014 i wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w PDOF za 2013 r. i 2014 r. na podstawie art. 75 § 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.).

Uzasadnienie

Korekta deklaracji PIT-4R za lata 2013-2014.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) dalej: ustawy o PDOF, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 31 ustawy o PDOF osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy.

Płatnicy, o których mowa w art. 31 ustawy o PDOF, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. la (art. 38 ust. 1 ustawy o PDOF).

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R) (art. 38 ust. la ustawy o PDOF).

Mając bowiem na uwadze powołany wyżej przepis art. 31 i następne ustawy o PDOF, Wnioskodawca zaznaczył, że ustawodawca nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika, a także sporządzenia i przekazania urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi w ustawowym terminie deklaracji (informacji) według ustalonego wzoru.

Ustawodawca przewidział również możliwość dokonania korekty deklaracji (informacji). Zagadnienia związane z korektą deklaracji (informacji) regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast z § 2 tego artykułu wynika, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych, np. błędnie mogła zostać określona wysokość przychodu bądź dochodu, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Dlatego też powołane powyżej przepisy znajdują zastosowanie m.in. do korekty deklaracji PIT-4R.

Odnośnie korekty deklaracji PIT-4R za lata 2013-2014, zdaniem Spółki dokonując korekty deklaracji PIT-4R należy wykazać należną zaliczkę jaka winna była być przez płatnika (Wnioskodawcę) pobrana w związku z ciążącymi na nim obowiązkami płatnika, nałożonymi przepisami ustawy o PDOF. W deklaracji PIT-4R winny bowiem być wykazane należne zaliczki, a zatem takie, które powinny być pobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli Wnioskodawca (płatnik) w latach 2013-2014 pobrał zaliczki na podatek dochodowy w kwocie wyższej niż były one należne i do organu podatkowego została odprowadzona zaliczka w kwocie zawyżonej, to wówczas Wnioskodawca powinien skorygować te zaliczki a różnicę pomiędzy zaliczkami pobranymi i odprowadzonymi a należnymi wykazać jako nadpłatę.

Uprawnienie Spółki jako płatnika do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w PDOF.

Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa za nadpłatę uważa się kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej niż należna.

W myśl art. 75 § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku, jeżeli:

 1. w złożonej deklaracji wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,
 2. w złożonej deklaracji wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej,
 3. nie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »