Leasing samochodu: Cesja umowy a odliczenie VAT

Pytanie podatnika: Czy spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu czynszu najmu wynikającego z refaktur wystawianych przez wynajmującego? Czy spółce przysługiwać będzie pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu rat leasingowych opłacanych przez spółkę po wstąpieniu w prawa i obowiązki wynajmującego wynikające z umowy leasingu na podstawie cesji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 14 sierpnia 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu czynszu najmu oraz rat leasingowych opłacanych przez Spółkę po dokonaniu cesji umowy leasingu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu czynszu najmu oraz rat leasingowych opłacanych przez Spółkę po dokonaniu cesji umowy leasingu.

Wniosek uzupełniony został w dniu 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 14 sierpnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w Polsce. Prowadzona na terytorium kraju działalność gospodarcza Spółki polega w głównej mierze na sprzedaży wyrobów przeznaczonych do celów medycznych. Sprzedaż Spółki, co do zasady, jest opodatkowana podatkiem VAT.

Dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka wykorzystuje samochody ciężarowe (posiadające homologację N1 o ładowności przekraczającej 500 kg.). Przedmiotowe pojazdy udostępniane są Spółce na podstawie umowy najmu od podmiotu trzeciego („Wynajmujący”), który dysponuje nimi na podstawie umowy leasingu operacyjnego („Umowa Leasingu”).

Pierwotnym leasingobiorcą przedmiotowych pojazdów miała być Spółka. Z uwagi jednak na procedury rejestracyjne Spółki przedłużające się z przyczyn od Spółki niezależnych (brak nadanego numeru identyfikacji podatkowej), Umowa Leasingu poszczególnych pojazdów wynajmowanych następnie Spółce, została zawarta przez Wynajmującego we własnym imieniu. Wynajmujący refakturuje na Spółkę koszty rat leasingowych oraz innych opłat związanych z użytkowaniem pojazdów w wysokości wynikającej z Umowy Leasingu, co oznacza, iż wynajmujący refakturuje dokładną wartość opłat ponoszonych na podstawie Umowy Leasingu. Podmiotem korzystającym z pojazdów jest Spółka.

Zawarcie przedmiotowych umów miało miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312; dalej: „Ustawa zmieniająca”).

Pojazdy będące przedmiotem Umów Leasingu zostały przez leasingodawcę wydane Wynajmującemu (a następnie Spółce) również przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej.

Umowy Leasingu zostały następnie zarejestrowane przez Wynajmującego u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej.

W konsekwencji, na podstawie art. 13 Ustawy zmieniającej Wynajmujący korzysta obecnie z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe od przedmiotowych pojazdów samochodowych.

Jednocześnie zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”) Spółka dokonuje obecnie odliczenia VAT naliczonego z refaktur wystawianych przez Wynajmującego z tytułu rat leasingowych w wysokości 50%. Spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdów, o której mowa w art. 86a ust. 6 Ustawy o VAT.

Obecnie Spółka rozważa możliwość wstąpienia w prawa i obowiązki Wynajmującego wynikające z Umowy Leasingu poszczególnych pojazdów samochodowych wynajmowanych od Wynajmującego przez Spółkę. Wstąpienie przez Spółkę w prawa i obowiązki Wynajmującego zostanie dokonane na podstawie cesji Umowy Leasingu. Wszelkie postanowienia Umowy Leasingu (co do przedmiotu umowy, wynagrodzenia, okresu obowiązywania umowy, uprawnień i obowiązków wynikających z umowy) pozostaną bez zmian.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, że przedmiotem zapytania są samochody ciężarowe posiadające homologację N1 o ładowności przekraczającej 500 kg. Nie są to pojazdy, o których mowa w art. 86a ust. 9 w związku z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Spółka dnia 31 marca 2014 r. zawarła z Wynajmującym porozumienie ustne dotyczące najmu samochodów będących przedmiotem leasingu. Po dniu 31 marca 2014 r. nie dokonywano żadnych zmian do ww. porozumienia. Z uwagi na fakt, iż porozumienie miało charakter ustny nie zostało zarejestrowane przez Spółkę u właściwego dla Spółki naczelnika urzędu skarbowego.

Na dzień 31 marca 2014 r. Wnioskodawcy przysługiwało nieograniczone (100%) prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych.

Spółka wykorzystuje przedmiotowe samochody w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Spółka nie oddaje w odpłatne użytkowanie ww. samochodów. Spółka nie określiła procedur używania przedmiotowych samochodów wykluczających ich użycie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na dzień 31 marca 2014 r. Wynajmującemu przysługiwało nieograniczone (100%) prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe od przedmiotowych samochodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na podstawie aktualnego brzmienia przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2014 r., Spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu czynszu najmu wynikającego z refaktur wystawianych przez Wynajmującego?
 2. Czy Spółce przysługiwać będzie pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu rat leasingowych opłacanych przez Spółkę po wstąpieniu w prawa i obowiązki Wynajmującego wynikające z Umowy Leasingu na podstawie cesji?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, z uwagi na fakt, iż Wynajmujący występuje w opisanym stanie faktycznym jedynie w charakterze pośrednika, który zawarł Umowy Leasingu przedmiotowych pojazdów z uwagi na ówczesny brak możliwości zawarcia ich przez Spółkę z przyczyn od Spółki niezależnych, natomiast to Spółka jest faktycznym beneficjentem Umów Leasingu zawartych przez Wynajmującego, Spółce powinno przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z refaktur wystawianych przez Wynajmującego z tytułu czynszu najmu tych pojazdów nawet w sytuacji, gdy Spółka nie prowadzi ewidencji o której mowa w art. 86a ust. 6 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r. (nadanym treścią przepisów Ustawy zmieniającej) w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Art. 86a ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT wskazuje natomiast, iż do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W konsekwencji, na gruncie ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym po 1 kwietnia 2014 r. wydatki z tytułu m.in. rat leasingowych czy też czynszu najmu pojazdów samochodowych uprawniają podatnika, co do zasady do odliczenia VAT z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki w wysokości 50%.

Przepisy Ustawy zmieniającej przewidziały jednak w tym zakresie pewne wyjątki mające na celu zapewnienie zachowania praw nabytych w zakresie pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem wejścia w życie Ustawy zmieniającej, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie Ustawy zmieniającej nieograniczone prawo do odliczenia VAT od czynszu oraz rat wynikających z takiej umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy zmieniającej w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie Ustawy zmieniającej, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie Ustawy zmieniającej kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota VAT wykazanego na fakturze, nie stosuje się ograniczeń prawa do odliczenia wprowadzanych przez Ustawę zmieniającą w odniesieniu do wydatków przeznaczonych m.in. na opłaty leasingowe, czynsze najmu itp.

Art. 13 ust. 2 Ustawy zmieniającej stanowi natomiast, iż wyłączenie ograniczenia wskazane w art. 13 ust. 1 ww. Ustawy ma zastosowanie w odniesieniu do umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze:

 1. bez uwzględnienia zmian umowy dokonanych do dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej oraz
 2. pod warunkiem, że:
  1. pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie Ustawy zmieniającej,
  2. umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis stanu faktycznego, jak również wskazaną treść art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy zmieniającej, zdaniem Spółki w stosunku do rat leasingowych naliczanych z tytułu korzystania z pojazdów faktycznie udostępnianych Spółce za pośrednictwem Wynajmującego nie znajduje zastosowania ograniczenie praw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »