Fundacje i CIT: Pomoc dla studenta to nie działalność oświatowa

Z uzasadnienia: Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że ze statutu Wnioskodawcy nie wynika, iż prowadzi on działalność oświatową, polegającą na kształceniu studentów, czy też mającą na celu dobroczynność i pomocą społeczną. Natomiast celem statutowym Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziału Farmacji. Wobec powyższego, wskazany cel statutowy nie wpisuje się w pojęcie działalności oświatowej, czy też polegającej na kształceniu studentów.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca - Fundacja ustanowiona została 11 grudnia 2013 r. na mocy aktu ustanowienia fundacji przez jej fundatorkę. Zgodnie z pkt IV aktu ustanowienia Fundacji jej celami miały być: udzielanie wsparcia finansowego dla studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu oraz udzielanie wsparcia finansowego w leczeniu farmakologicznym chorych dzieci. W pkt VII aktu zastrzeżono, że cele fundacji mogą ulec zmianie.

W dniu 3 października 2014 r. doszło do zmiany pkt IV i VII aktu ustanowienia Fundacji poprzez sprecyzowanie, że:

„1. Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego dla studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu.

2. Fundacja realizuje powyższy cel poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań (pkt IV)”. oraz wskazanie, że opisany w akcie cel Fundacji nie może ulec zmianie (pkt VII).

Niniejsze znalazło odzwierciedlenie w treści statutu Fundacji - zgodnie bowiem z paragrafem 3 pkt 1 i 2 statutu: „Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego dla studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu. Fundacja realizuje powyższy cel poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań”.

Nadto, statut Fundacji wskazuje, że: „Majątek Fundacji stanowią (...) prawa oraz roszczenia nabyte przez Fundację w toku jej działania (...) Majątek Fundacji jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej” (tak: paragraf 4 ust. 1 i 2 statutu).

Co więcej, przychody Fundacji mogą pochodzić z darowizn, spadków, zapisów (tak: paragraf 5 ust. 1 pkt 1 statutu), zaś przychód Fundacji jest w całości przekazywany na realizacje celów statutowych” (tak: paragraf 6 ust. 2 statutu). W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (tak: paragraf 5 pkt 2 statutu). Fundacja prowadzi jedynie nieodpłatną działalność statutową (tak: paragraf 7 statutu).

W dniu 12 grudnia 2015 r. fundatorka zmarła. Zgodnie z treścią sporządzonego przez nią testamentu notarialnego z 21 lipca 2015 r. do całości spadku powołana została Fundacja. Nadto, w testamencie ustanowiony został na rzecz osoby trzeciej zapis windykacyjny w postaci prawa własności do lokalu mieszkalnego. Aktualnie przed Sądem Rejonowym toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej. W skład spadku po zmarłej wchodzi oprócz lokalu stanowiącego przedmiot zapisu windykacyjnego, prawo własności do kilku nieruchomości gruntowych, w tym zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz prawo własności do nieruchomości gruntowych położonych poza miastem. Zaznaczyć należy, że intencją spadkodawczyni, było przekazanie Fundacji należącego do niej majątku celem realizacji jej celów statutowych - wspierania studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu.

Fundacja deklaruje przeznaczenie otrzymanego w ramach spadku majątku w całości na realizację jej celu statutowego - wsparcie finansowe studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu.

Z uzupełnienia wniosku wynika również, że wyłącznym celem Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego dla studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu. Natomiast cel ten Wnioskodawca realizuje poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań.

Ponadto, dochód, o jakim mowa we wniosku będzie przez Wnioskodawcę przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany wyłącznie na cel statutowy, który pozostaje tożsamy z celami wymienionymi przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy, finansowanie stypendiów dla studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu, jako wydatkowanie dochodu na cele oświatowe, związane z kształceniem studentów będzie podlegało zwolnieniu przewidzianemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (podobne stanowisko wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji z 8 września 2005 r., w sprawie o sygn. akt 1401/PD-4230Z-53/05/KO: „sfinansowanie studiów doktoranckich przez Stowarzyszenie jako wydatkowanie dochodu na cele oświatowe będzie podlegało zwolnieniu przewidzianemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”).

Wnioskodawca wyjaśnił również, że przewiduje dwa rodzaje stypendiów - dla studentów studiów magisterskich oraz doktoranckich.

Kryteriami, na podstawie których będzie przyznawane stypendium na studiach magisterskich jest:

uzyskanie statusu studenta Wydziału Farmacji Uniwersytetu w trybie studiów stacjonarnych, legitymowanie się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki (laureaci konkursów, autorzy publikacji), osiągnięcie najwyższej średniej ocen w poprzednim roku akademickim (weryfikowane na podstawie zaświadczenia o średniej ocen).

W przypadku studentów I roku kryterium umożliwiającym przyznanie stypendium jest legitymowanie się najwyższym wynikiem na egzaminie maturalnym z przedmiotów objętych kryterium przyjęcia na dany kierunek w ramach Wydziału Farmacji. W sytuacji przyznania kilku osobom, na podstawie ww. kryteriów identycznej liczby punktów o przyznaniu stypendium decydować będzie kryterium dochodowe - stypendium przyznane zostanie osobie, której dochód w przeliczeniu na członka rodziny będzie najniższy. Nadto, Wnioskodawca przewiduje stypendium doktoranckie w formie pokrycia kosztów studiów doktoranckich dla studentów, który otrzymają najwyższą średnią ocen z całego cyklu studiów oraz wykażą się największymi osiągnięciami naukowymi. Ilość stypendium do przyznania każdorocznie ustalać będzie Zarząd Fundacji. Niewykluczonym jest również udzielanie studentom dofinansowania na udział w kursach i szkoleniach zgodnych z tokiem studiów.

Pytanie, i stanowisko podatnika

Czy biorąc pod uwagę cel działania Fundacji ujawniony w jej statucie - udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziału Farmacji Uniwersytetu poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań, a także fakt, że majątek Fundacji, który stanowią również prawa nabyte w toku jej działania, jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę w drodze dziedziczenia testamentowego po zmarłej, który Wnioskodawca deklaruje w całości przeznaczyć na realizację celu statutowego, będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych uregulowane zostało w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o cit”). Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (tak: art. 7 ust. 1 ustawy o cit). Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a ustawy o cit, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (tak: art. 7 ust. 2 ustawy o cit). Definicja przychodów została przez Ustawodawcę zawarta w art. 12 ustawy o cit. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o cit przychodem jest: „wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie”.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że na gruncie ustawy o cit, fundacja jako osoba prawna co do zasady jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został osiągnięty, a w niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania może być także przychód (tak: art. 7 ust. 1 ustawy o cit). Ustawa nie różnicuje przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, należałoby zatem przyjąć, że opodatkowanie dotyczy przychodów w ogóle (tak: A. Kidyba, Ustawa o fundacjach, Warszawa 1997, s. 95).

Wskazać jednak należy, że przepisy ustawy o cit przewidują warunkowe zwolnienie od podatku dochodowego dochodów uzyskiwanych przez niektórych podatników prowadzących działalność społecznie lub gospodarczo użyteczną. Tego rodzaju przepisem jest art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o cit: „Wolne od podatku są (...) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele”.

W doktrynie prawa podnosi się, że zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o cit ma charakter przedmiotowy, w którym istotny jest cel wydatkowania uzyskanych dochodów. Zwolnienie, o którym mowa w powołanym przepisie, dotyczy fundacji, których celem statutowym jest działalność społecznie użyteczna. Wolny od podatku jest dochód w części przeznaczonej na ten cel. Zatem, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o cit, wolne od podatku są dochody tych fundacji, których celem statutowym jest m.in. działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym polegająca na kształceniu studentów, kulturalna - w części przeznaczonej na te cele.

Zestawiając przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o cit z celem fundacji zawartym w statucie - udzielaniem wsparcia finansowego dla studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu, jak również zapisami paragrafów 4, 5 i 6 statutu (stanowiących o przeznaczeniu majątku Fundacji i jej przychodów wyłącznie na realizację celów statutowych) oraz deklaracją o przeznaczeniu całości dochodu na cel statutowy, w ocenie Wnioskodawcy, prawidłowym jest uzn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »