Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

Ustawa z dnia ........................ 2007 r. o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego

Art. 1. Ustawa określa zasady zwrotu części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2006 r., na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.1)), zwanego dalej „zwrotem akcyzy”.

Art. 2. 1. Zwrot akcyzy przysługuje osobie fizycznej, osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która w momencie występowania o jej zwrot jest właścicielem samochodu osobowego, którego nabycie wewnątrzwspólnotowe albo import miało miejsce po upływie 2 lat kalendarzowych od jego produkcji, wliczając rok produkcji jako pierwszy rok kalendarzowy oraz poniosła ciężar zapłaty podatku akcyzowego z tytułu:

1) nabycia wewnątrzwspólnotowego, zwanej dalej „nabywcą wewnątrzwspólnotowym” albo
2) importu, zwanej dalej „importerem” albo
3) nabycia samochodu osobowego na terytorium kraju, zwanej dalej „nabywcą na terytorium kraju”, jeżeli część akcyzy nie została zwrócona nabywcy wewnątrzwspólnotowemu albo importerowi.

2. Zwrot akcyzy przysługuje tylko jeden raz w odniesieniu do danego samochodu osobowego, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 i art. 6 pkt 2.

Art. 3. 1. Kwotę zwrotu akcyzy ustala się według następującego wzoru:

Z = a – n

gdzie:
Z - oznacza kwotę zwrotu akcyzy,
a - oznacza podatek akcyzowy zapłacony z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego,
n - oznacza podatek akcyzowy zawarty w cenie samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium kraju ustalany:

- dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 2000 cm3 zgodnie z wzorem:

     n = (średnia wartość rynkowa samochodu: 1,22 : 1,136) x 0,136

- dla pozostałych samochodów osobowych, zgodnie ze wzorem:

     n = (średnia wartość rynkowa samochodu : 1,22 : 1,031) x 0,031

2. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość samochodu osobowego ustalana na podstawie obowiązującej na rynku krajowym, w miesiącu zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, średniej ceny samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium kraju tej samej marki, modelu, roku produkcji, wyposażenia oraz o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty wewnątrzwspólnotowo albo importowany samochód osobowy, od którego zapłacono podatek akcyzowy z tytułu jego nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu.
3. Kwota zwrotu akcyzy podlega zwrotowi, w przypadku gdy wartość wyrażona literą Z, określona w ust. 1, jest liczbą większą od zera.
4. Podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1, które otrzymały zwrot akcyzy w kwocie niższej niż wartość wyrażona literą Z, określona w ust. 1, mogą ubiegać się o zwrot tej różnicy.

Art. 4. Zwrot akcyzy następuje:

1) w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) dotyczących nadpłaty, z zastrzeżeniem art. 7 - w przypadku nabywcy wewnątrzwspólnotowego albo importera;
2) na wniosek o zwrot akcyzy - w przypadku nabywcy na terytorium kraju.

Art. 5. 1. Wniosek o zwrot akcyzy, o którym mowa w art. 4 pkt 2, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko nabywcy na terytorium kraju;
2) adres nabywcy na terytorium kraju;
3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.

2. Wniosek o zwrot akcyzy należy złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonania rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.
3. Do wniosku o zwrot akcyzy należy załączyć dokument potwierdzający prawo własności samochodu osobowego.
4. Wniosek o zwrot akcyzy wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.
5. Jeżeli decyzja w sprawie wniosku o zwrot akcyzy nie została wydana w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia od kwoty zwrotu akcyzy naliczane są odsetki za zwłokę, przysługujące od dnia złożenia tego wniosku, chyba że do opóźnienia przyczynił się nabywca na terytorium kraju.

Art. 6. Nabywca na terytorium kraju może żądać wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną dotyczącą podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, w sprawie:

1) odmowy zwrotu nadpłaty;
2) zwrotu nadpłaty w kwocie mniejszej niż wartość wyrażona literą Z, określona w art. 3 ust. 1.

Art. 7. Podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą wystąpić o zwrot akcyzy w ciągu 5 lat od dnia wejścia ustawy w życie.

Art. 8. Do postępowania w sprawie zwrotu akcyzy, w zakresie nieuregulowanym ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)).

Art. 9. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.3)) w art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 130 w brzmieniu:

„130) zwrot akcyzy ustalonej na podstawie art. 3 ustawy z dnia … o zwrocie akcyzy zapłaconej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego - w części, jaka uprzednio nie została zaliczona przez podatnika lub współmałżonka do kosztów uzyskania przychodów.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.1)) po art. 82 dodaje się art. 82a w brzmieniu:

„Art. 82a 1. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określa podstawę opodatkowania w wysokości wartości rynkowej samochodu osobowego.
2. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie obowiązującej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium kraju tej samej marki, modelu, rocznika, wyposażenia i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych.
4. W przypadku, gdy wysokość podstawy opodatkowania ustalona w oparciu o opinię biegłego lub biegłych odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej wartości samochodu osobowego, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik."

Art. 11. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu, stosuje się przepisy ustawy.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1199.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 103, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.

3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824., z 2007 r. Nr 35, poz.219.

Uzasadnienie

 Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, przewiduje możliwość zwrotu części podatku akcyzowego podmiotowi, który poniósł ciężar zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu, zwanemu „nabywcą wewnątrzwspólnotowym” albo „importerem” albo podmiotowi, który poniósł ciężar akcyzy w cenie nabycia tego samochodu n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »