Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów

Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm

Szanowny Panie Premierze!

16 listopada bieżącego roku minęły trzy lata gabinetu PO-PSL, a rząd rozpoczyna ostatni rok urzędowania. Przez ostatnie trzy lata rząd nie zrealizował części programowych postulatów, a bywało, że podejmował sprzeczne z nimi decyzje. Choć wprowadzono jedno okienko dla osób zakładających firmę, procedury nadal długo trwają, a przedsiębiorcy narzekają na bałagan.

W związku z powyższym pytam Pana Premiera:

1. W jaki sposób rząd zamierza w sposób rzeczywisty wspierać polską przedsiębiorczość, szczególnie w przypadku małych i średnich firm?

2. Jakie kroki zamierza podjąć rząd w celu zmiany obecnej sytuacji?

Poseł Anna Sobecka

Toruń, dnia 1 grudnia 2010 r.

Odpowiedź: Grażyna Henclewska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na pismo z dnia 21 grudnia 2010 r., znak: SPS-023-19668/10, dotyczące interpelacji pani poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie planowanych działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości i zmian prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm, przekazuję następujące informacje.

I. W ramach prac obejmujących wspieranie przedsiębiorczości uprzejmie informuję, że:

1. Zasadnicze znaczenie dla skuteczności polityki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mają działania podejmowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Rząd prowadzi przemyślaną i konsekwentną politykę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, zorientowaną na zapewnienie korzystnych warunków ramowych dla ich rozwoju w zakresie silnego i długotrwałego wzrostu oraz tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy. W 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki został przeprowadzony przegląd polityki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie centralnym i regionalnym w Polsce. Przegląd przeprowadziło Centrum Przedsiębiorczości, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rozwoju Lokalnego działające przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OECD).

Celem przeglądu było dokonanie oceny jakości prowadzonej polityki na rzecz przedsiębiorczości, zbadanie spójności działań prowadzonych na poziomach centralnym i regionalnym oraz wypracowanie rekomendacji służących lepszemu ukierunkowaniu założeń prowadzonej polityki. Studium OECD poza diagnozą obecnej sytuacji proponuje także rozwiązania i rekomendacje oraz najlepsze praktyki, które mogą stać się podstawą do wypracowania założeń polityki wobec
przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości.

2. Realizując jedno z zaleceń zawartych w raporcie OECD, Ministerstwo Gospodarki zgodnie z wizją działań strategicznych zawartą w założeniach do „Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki” przystąpiło do prac nad projektem programu wykonawczego do ww. strategii, tj. programu rozwoju przedsiębiorstw (program) na lata 2011–2020.

Strategia wytycza kierunki interwencji, które państwo powinno podjąć na rzecz wspierania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, natomiast program będzie zawierał konkretną mapę działań i instrumentów w ramach tych kierunków. Głównym celem programu jest opracowanie szczegółowej koncepcji systemu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia ich innowacyjności. Obejmie to zarówno aktywne działania finansowe i pozafinansowe na rzecz wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Poza uwzględnieniem kierunków działania ujętych w „Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki” program będzie również odnosił się do zapisów unijnej strategii Europa 2020 oraz będzie stanowił wkład do kształtu przyszłych programów operacyjnych na lata 2014–2020 w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności.

3. MG we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowało dokument „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój ”, przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2008 r. „Nowe podejście do zamówień publicznych (…)” jest wyrazem inicjatywy MG, która zmierza do określenia, w jaki sposób obowiązujący w Polsce system zamówień publicznych, w połączeniu z uregulowaniami UE w tej kwestii, może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki, m.in. poprzez zwiększenie dostępu MSP do zamówień publicznych, jak również zwiększenie udziału rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych w zamówieniach publicznych.

Działania realizujące rekomendacje zawarte w dokumencie dotyczą przede wszystkim rozwoju infrastruktury doradczej i szkoleniowej oraz zagwarantowania przejrzystości procedur zapewniających równe szanse wszystkim uczestnikom postępowania.

4. Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki w 2008 r. została uchwalona ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730). Zawiera ona instrumenty, które stanowią zachętę dla przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej, takie jak kredyt technologiczny oraz możliwość nadawania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-ozwojowego (CBR).

a) Kredyt technologiczny to instrument polegający na udzielaniu przez banki kredytu komercyjnego przedsiębiorcy na realizację inwestycji technologicznej oraz częściowej spłacie tego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków publicznych (w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”). Kwota spłaty ze środków publicznych została nazwana premią technologiczną. Inwestycja technologiczna polega na zakupie i wdrożeniu nowej technologii w postaci praw własności przemysłowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej bądź na wdrożeniu własnej nowej technologii przez przedsiębiorcę. W chwili obecnej trwa nowelizacja przedmiotowej ustawy w zakresie kredytu technologicznego, mająca na celu ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom uzyskanie tego kredytu.

b) Status CBR to mechanizm ukierunkowany na rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost nakładów prywatnych przedsiębiorstw badawczych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz zwiększenie podaży usług B+R na rynku. Przedsiębiorca, który uzyskał status centrum badawczorozwojowego, jest zwolniony z podatków od nieruchomości (w tym rolnych i leśnych) zajętych na prowadzenie badań i prac rozwojowych. Jednocześnie przedsiębiorca ten może utworzyć fundusz innowacyjności z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20% przychodu.

Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym z dnia 15 lutego 1992 r. od osób prawnych oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają ulgę podatkową, która jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorców na zakup nowych technologii. Warunkiem skorzystania z ulgi jest przydatność nowej technologii do statutowej działalności podatnika oraz uzyskanie od jednostki naukowej opinii, że technologia jest nowa. Za nową technologię uznaje się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych lub zakupioną na podstawie umowy, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Od podstawy opodatkowania można odliczyć 50% ceny nowej technologii. 5. Ministerstwo Gospodarki podejmuje również działania w zakresie upowszechnienia w Polsce idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR). W tym celu powołano Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, którego pracom przewodniczy minister gospodarki. Do zadań zespołu należy przede wszystkim koordynacja działań oraz upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze CSR, a także tworzenie warunków lepszej komunikacji oraz dialogu pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Podejmując dobrowolne zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, firmy mogą wiele zyskać, przede wszystkim w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi oraz w odniesieniu do kształtowania wizerunku firmy. W dłuższej perspektywie korzyści wynikające z dobrej reputacji przedsiębiorstwa przekładają się na wzrost lojalności konsumentów oraz tworzenie nowych grup odbiorców, a tym samym na zwiększoną sprzedaż. Wizerunek wiarygodnego partnera przyczynia się z kolei do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, stwarza dalsze szanse rozwoju i ekspansji w branży. Ponadto pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach stosujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są bardziej lojalni i zmotywowani.

W maju 2009 r. Ministerstwo Gospodarki podpisało porozumienie o współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego celem jest zapewnienie efektywnej współpracy w ramach działań podejmowanych w Polsce w obszarze CSR, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Minister gospodarki przewodniczy także kapitule Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości prowadzonego przez Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”, a także uczestniczy w realizacji programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Czysty biznes”, mających na celu promowanie firm, które na co dzień respektują wartości etyczne oraz wprowadzają innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. Ważnym przykładem działań MG w tym zakresie jest również opracowanie specjalnego podręcznika na temat CSR skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw.

II. W ramach prac obejmujących upraszczanie otoczenia prawnego dla przedsiębiorców Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców, który został przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec listopada 2010 r., a w połowie grudnia 2010 r. został przekazany do Sejmu. Projekt przedmiotowej ustawy został przygotowany po kompleksowym przeglądzie polskiego prawa gospodarczego – w sumie przeanalizowano 209 ustaw. W wyniku tej analizy w projekcie zaproponowano nowelizację 96 z nich. To oznacza, że projekt ustawy wraz z pozostałymi ustawami „Pakietu dla przedsiębiorczości” stanowi pierwszą od początku lat dziewięćdziesiątych prawdziwą, spójną reformę prawa gospodarczego.

W podejmowanych działaniach opierano się na opiniach spe...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »