Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

W dziale Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne znajduje się 100 artykuły spośród 53176 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 01.06.2023
  Konsekwencje w VAT zmiany przeznaczenia samochodów
  Sposób wykorzystywania w działalności gospodarczej podatnika VAT samochodu nie jest ustalony raz na zawsze. Może on – w zależności od jego decyzji – podlegać zmianie w toku jej prowadzenia. A co istotne, sposób wykorzystania samochodu w działalności determinuje zakres odliczenia VAT. więcej »
 • 01.06.2023
  Sankcje za niezłożenie deklaracji w podatku od nieruchomości
  Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. W tym samym terminie należy złożyć informację, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części. więcej »
 • 25.05.2023
  Umowa zlecenia w okresie zawieszenia działalności a VAT
  W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zamierza zawrzeć umowę zlecenia z kancelarią adwokacką, poza zawieszoną działalnością dot. pomocy prawnej. Umowa zostanie zawarta na czas określony 12 miesięcy w wymiarze ok. 10 godzin miesięcznie, z wynagrodzeniem płatnym godzinowo. Czy w takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawiania faktury zleceniodawcy i naliczania podatku VAT? więcej »
 • 25.05.2023
  Skutki w VAT sprzedaży odziedziczonej masy spadkowej
  Dokonując sprzedaży nabytego w drodze spadku majątku zmarłego przedsiębiorcy spadkobierca nie będzie uznany za podatnika podatku VAT, a jedynie będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem jako spadkobierca, który nie będzie kontynuujący działalności gospodarczej nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT od sprzedaży towarów nabytych w drodze spadku. więcej »
 • 23.05.2023
  Kiedy rozliczyć korektę sprzedaży in minus?
  Ze względu na niemożliwe do uniknięcia sytuacje dochodzi do korygowania przez sprzedawców/usługodawców wcześniej wystawionych faktur. W przypadku pomyłki w postaci zastosowania błędnej (zawyżonej) stawki podatku VAT pierwszym momentem, w którym spółka dowiaduje się o błędzie (tj. zawyżonej stawce podatku VAT na fakturze) i kwocie korekty jest moment, kiedy otrzyma fakturę korygującą in minus. Czy spółka powinna ująć zmniejszenie VAT naliczonego w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą? więcej »
 • 19.05.2023
  Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży nie podlegają zwolnieniu z VAT
  Wielu artystów prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży, szczególnie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, nie tylko nie może rozwijać swojej działalności, ale jest zmuszona ją ograniczać, aby nie przekroczyć przysługującego im limitu kwotowego progu zwolnienia z VAT. Ze względu na ważne przesłanki społeczne, zasadne byłoby wprowadzenie rozwiązania, aby ww. zajęcia podlegały przedmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT. Czy rozważane jest rozszerzenie zapisów art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług o zwolnienie usług z zakresu pozaszkolnych form edukacji artystycznej? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów. więcej »
 • 17.05.2023
  Działalność i najem prywatny a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
  Czy obrót z tytułu najmu mieszkań na cele mieszkaniowe należy wliczyć do obrotu 200 tys. zł, który generuje obowiązek rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika VAT czynnego poprzez złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R? więcej »
 • 16.05.2023
  SLIM VAT 3 - Rozszerzenie mocy wiążącej WIS
  Pakiet zmian do ustawy o podatku od towarów i usług, znany powszechnie jako SLIM VAT 3, przewiduje oprócz likwidacji opłaty za wniosek o wydanie WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa) również zmiany w przepisach dotyczących mocy wiążącej decyzji. W proponowanym kształcie regulacje te wykluczają zastosowanie przez podatnika stawki podatku VAT innej niż wynikająca z otrzymanej WIS. więcej »
 • 16.05.2023
  Prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT pomimo nieterminowej aktualizacji VAT-R
  Czy spółka ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług od dnia wznowienia działalności pomimo niezłożenia w terminie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objętych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu? więcej »
 • 12.05.2023
  Mikroinstalacja energii elektrycznej w firmie a podatek akcyzowy
  Spółka z o.o. podpisała umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, której przedmiotem było zaprojektowanie oraz dostawa, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (niskonapięciowej) o mocy do 50 kW. Spółka będzie wykorzystywać wytworzoną energię tylko na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży. Czy na spółce będą ciążyć obowiązki związane z podatkiem akcyzowym, rejestracją w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, składaniem deklaracji oraz zapłatą podatku? więcej »
 • 10.05.2023
  Slim VAT 3 i WNT: Faktura nie będzie potrzebna przy odliczeniu podatku
  Od 1 lipca 2023 r. faktura nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku. Spowoduje to, iż podatek naliczony i należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika. Tak wynika z ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług, która będzie rozpatrywana przez Senat na najbliższym posiedzeniu w dniach 10 i 11 maja br. więcej »
 • 10.05.2023
  VAT: Określenie limitu dla małego podatnika rozliczającego się metodą kasową
  Czy przychody wynikające z wystawionych faktur w okresie, kiedy spółka rozliczała się metodą kasową (tj. III i IV kwartał 2022 r.), które zostały uregulowane dopiero w 2023 r., powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) za poprzedni rok podatkowy, tj. 2022 r.? więcej »
 • 08.05.2023
  Najem prywatny: Obowiązek rejestracji VAT po przekroczeniu limitu zwolnienia
  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą (praktyka lekarska, PKD-86.23.Z) i korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT, jednocześnie uzyskuje przychody z najmu prywatnego. W minionym roku przychody z tytułu najmu przekroczyły 200 tys. zł, natomiast z działalności nie. Najem nieruchomości osobom fizycznym na cele mieszkaniowe odbywa się za pośrednictwem firmy wynajmującej - faktura bez VAT jest wystawiana na rzecz firmy. Czy przedsiębiorca wykazujący tylko czynności zwolnione z VAT musi rejestrować się jako podatnik VAT czynny z tytułu uzyskania przychodów z najmu prywatnego w limicie ponad 200 tys. zł? więcej »
 • 26.04.2023
  VAT: "Stary" środek trwały w nowej firmie
  Czynność związana z wycofaniem nieruchomości z ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej - w związku ponownym wprowadzeniem tych nieruchomości do ewidencji środków trwałych w nowej działalności gospodarczej i kontynuowaniem z wykorzystaniem tych nieruchomości działalności związanej z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług - nie spowoduje powstania obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w stosunku do nieruchomości ani nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. więcej »
 • 21.04.2023
  WSA: Wznowienie postępowania po orzeczeniu ETS w sprawie stawki VAT 5%
  Przesłanka przewidziana w treści art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dot. wznowienia postępowania po orzeczeniu ETS - red.) służy do tego aby w sytuacji, gdy organ podatkowy dokonał błędnej wykładni prawa krajowego będącego implementacją prawa Unii (jakim niewątpliwie są przepisy VAT) w okolicznościach faktycznych sprawy, mógł swoje działanie skorygować stosując prawidłowo wykładnię zgodną z prawem Unii, kierując się zasadą lojalności i koniecznością zapewnienia realizacji zasady pierwszeństwa i zasady skuteczności prawa unijnego. Nie chodzi tylko o realizację pewności prawa, lecz także równości wobec prawa i rządów prawa. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

02.06.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
03.06.2023

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2023

Szkolenie on-line: Sporządzenie deklaracji CIT-8 za 2022 r. - analiza na przykładzie (Polski Ład...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.06.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku (z uwzględnieniem specustawy...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.06.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY