Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 18.12.2009Pierwsze efekty i perspektywy Programu dla Europy Środkowej
  Polscy partnerzy realizują działania wsparte środkami w wysokości ponad 20 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a polskie instytucje kierują sześcioma projektami transnarodowymi – takie są dotychczasowe efekty Programu dla Europy Środkowej. W przyszłym roku projekty realizowane w ramach tej inicjatywy mogą liczyć na wsparcie do 60 mln euro.
  • 16.12.2009Ponad 2,4 mld zł na inicjatywy pobudzające gospodarkę
   Rząd zaakceptował plan finansowania przyjętego w maju programu wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących ważne projekty dla polskiej gospodarki. Plan opiewa na 2 mld 420 mln zł. Dzięki pomocy udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA w wielu firmach zostaną podtrzymane zdolności produkcyjne, utrzymane będzie zatrudnienie, a rozpoczęte inwestycje zostaną ukończone.
   • 14.12.2009Szwajcarska pomoc na usprawnienie systemu rachunkowości i rewizji finansowej
    Przeszkolenie do 2015 r. ponad sześciu tysięcy polskich specjalistów w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej zakłada program Banku Światowego realizowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Umowy rozpoczynające projekt zostały w ubiegłym tygodniu podpisane w Ministerstwie Finansów.
    • 11.12.2009Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy
     Interpelacja nr 12246 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy
     • 10.12.2009Polska wydała prawie 1,2 mld unijnych euro na SPO Transport
      Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło podsumowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT), jednego z siedmiu programów operacyjnych realizowanych w latach 2004 – 2006 z funduszy unijnych. Na projekty SPOT przeznaczono 1 mld 163,38 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a łącznie ze współfinansowaniem krajowym ok. 1 mld 620,91 mln euro.
      • 09.12.20091,5 mld euro na ograniczenie emisji CO2 i energetykę wiatrową
       Komisja Europejska zatwierdziła 15 projektów energetycznych, które mają się w znaczący sposób przyczynić do naprawy gospodarczej w UE, a jednocześnie podnieść poziom bezpieczeństwa dostaw energii i znacznie ograniczyć emisję CO2. Komisja przyznała 1 mld euro sześciu projektom wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz 565 mln euro dziewięciu projektom dotyczącym morskiej energii wiatrowej.
       • 07.12.2009KUP od przeniesienia własności wynalazku
        Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że koszty podatkowe w stosunku do wynagrodzenia twórcy za przeniesienie własności wynalazku ustala się w wysokości 50-proc. przychodu. Jeśli wynalazek powstaje w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo innej umowy, np. umowy zlecenia, prawo do uzyskania patentu do wynalazku przysługuje pracodawcy lub zleceniodawcy. Ma wówczas miejsce pierwotne nabycie prawa do wynalazku, a nie przeniesienie tego prawa. Dlatego też do wynagrodzenia wynalazcy, który jest pracownikiem lub zleceniobiorcą nie znajdą zastosowania 50-proc. koszty podatkowe – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
        • 04.12.2009PO Rozwój Polski Wschodniej: 640 mln zł dla najlepszych projektów
         Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała wyniki konkursów przeprowadzonych w 2009 r. w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt projektów, które zostały pozytywnie ocenione w ramach dwóch działań programu: I.3 - „Wspieranie innowacji” oraz I.4 - „Promocja i współpraca”.
         • 04.12.2009Szef MSP namawia Amerykanów do udziału w polskiej prywatyzacji
          Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad rozpoczął w środę wizytę w Stanach Zjednoczonych, której celem jest zachęcenie amerykańskich inwestorów do udziału w prywatyzacji polskich spółek. Inwestorskie roadshow ministra potrwa do 11 grudnia, a w jego trakcie odbędą się spotkania z przedstawicielami najważniejszych amerykańskich firm inwestycyjnych, potencjalnie zainteresowanych polską ofertą.
          • 02.12.2009Ruszył konkurs „Zacznij.biz”
           Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłosiła konkurs na biznesplany. Jego uczestnicy mogą zgłaszać swoje projekty biznesowe, które następnie zostaną dopracowane przy współpracy z grupą ekspertów. Autorzy najlepszych biznesplanów zyskają możliwość prezentacji swoich pomysłów przed grupą potencjalnych inwestorów.
           • 02.12.2009Wyższa składka do unijnego budżetu
            Polska wpłaci w tym roku do budżetu Unii Europejskiej o ponad 1 mld zł więcej, niż przewidziano w ustawie budżetowej. Środki na ten cel będą pochodziły z rezerwy celowej na współfinansowanie unijnych projektów. Przedstawioną wczoraj przez ministra informację w tej sprawie zaakceptował rząd.
            • 01.12.2009Coraz mniej inwestycji na rynku powierzchni magazynowych
             Według firmy doradczej Cushman & Wakefield, trzeci kwartał br. nie przyniósł istotnych zmian na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Wśród deweloperów utrzymało się zachowawcze podejście do rozpoczynania inwestycji spekulacyjnych. Na rynek weszło jedynie 57 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej, wobec podaży sięgającej 400 tys. m2 w tym samym czasie poprzedniego roku. Na skutek braku nowych inwestycji powoli kurczą się zasoby powierzchni magazynowej w budowie. Na koniec września prace budowlane trwały przy 150 tys. m2 magazynów. W analogicznym okresie ubiegłego roku powierzchnia pozostająca w budowie wynosiła ok. 1,25 mln m2.
             • 30.11.2009Wyższy wzrost gospodarczy dzięki unijnym funduszom
              Dzięki wykorzystaniu środków europejskich Polska gospodarka rozwija się szybciej, wzrasta zatrudnienie, napływają nowe technologie; jednocześnie państwa, które w największym stopniu finansują tę politykę (Niemcy, Austria, kraje Beneluksu) odnoszą wymierne korzyści, gdyż w rezultacie rozwoju polskiej gospodarki rośnie import z krajów UE-15 – wynika z badań wpływu europejskich funduszy na polską i unijną gospodarkę. Zostały one zaprezentowane podczas VI Europejskiej Konferencji Ewaluacyjnej, zorganizowanej w Warszawie.
              • 27.11.2009MRR: Polska wyda unijne środki zgodnie z planem
               Według wiceministra rozwoju regionalnego Jarosława Pawłowskiego, realizacja planu wydatkowania funduszy unijnych w Polsce na 2009 r. jest niezagrożona. Zapewnienie to padło podczas konferencji „Kryzys – zagrożenie dla rozwoju czy szansa budowania przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw”, zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie.
               • 27.11.2009Składniki majątku Stoczni Gdynia wylicytowane za 90 mln zł
                26 listopada odbyła się licytacja składników majątku Stoczni Gdynia, które nie znalazły nabywców w pierwszym postępowaniu przetargowym w maju bieżącego roku. Nabywcami nieruchomości zostały firmy Energomontaż Północ z Warszawy oraz Stocznia Nauta z Gdyni, które zapłaciły za nie łącznie 90 mln zł. Pozostały, niewylicytowany majątek zostanie wystawiony na sprzedaż jeszcze w tym roku.
                • 26.11.2009Dodatkowe 1,6 mld euro dla wsi
                 Unijny Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich zatwierdził wnioski złożone przez państwa członkowskie i regiony, dotyczące wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach oceny funkcjonowania reformy WPR oraz europejskiego planu naprawy gospodarczej. Fundusze te zostały przeznaczone na rozwiązywanie – za pomocą instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich – kluczowych kwestii, takich jak szybkie przezwyciężenie przez UE kryzysu gospodarczego oraz zmiany klimatu.
                 • 25.11.2009Orzecznictwo NSA: Nie każdy obiekt jest budowlą
                  Budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich. Opodatkowanie rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, narusza zasadę określoności i zasadę ustawowego określania przedmiotu danin publicznoprawnych, wynikające z art. 2 i 217 Konstytucji.
                  • 17.11.2009Były wiceprezes NIK o unijnym budżecie
                   Jacek Uczkiewicz, były wiceprezes NIK, a obecnie audytor – członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, podsumował badanie budżetu UE za rok 2008. Jego zdaniem zmniejsza się liczba nieprawidłowości występujących przy realizacji unijnego planu dochodów i wydatków, m.in. dzięki coraz lepszej metodologii kontroli. Po raz pierwszy Trybunał nie przedstawił zastrzeżeń do realizacji polityki rolnej jako całości.
                   • 16.11.2009Pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego
                    Gdy zamierzamy zawrzeć umowę, w ramach której ma być stworzony utwór oraz mają zostać przeniesione autorskie prawa majątkowe do korzystania z tego utworu, często zastanawiamy się nad tym, czy przedmiotem umowy jest rzeczywiście utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
                    • 10.11.2009Audytorzy pozytywnie ocenili finansowe sprawozdanie UE za 2008 r.
                     Według szacunków zewnętrznych audytorów, co najmniej 11 proc. płatności przekazanych w 2008 r. przez państwa członkowskie w imieniu UE na projekty regionalne i projekty wspierające zatrudnienie w ramach polityki spójności nie powinno było zostać wypłaconych. Mimo to już po raz drugi z rzędu roczne sprawozdanie finansowe UE zostało zaopiniowane pozytywnie. Od 2004 r. dzięki usprawnieniom w zarządzaniu finansami UE łączna wartość transakcji zakwestionowanych przez audytorów zmniejszyła się o połowę – podkreśla Komisja.
                     • 10.11.2009Zgoda na koncentracje
                      Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatwierdził dwa projekty dotyczące koncentracji – zgodził się, by Telekomunikacja Polska przejęła kontrolę nad ATM Systemy Informatyczne, a Lafarge Cement oraz Dyckerhoff Polska utworzyły wspólne przedsiębiorstwo. Prezes UOKiK uznała, że transakcje nie przyczynią się do istotnego ograniczenia konkurencji.
                      • 06.11.20092 tys. projektów dofinansowanych z PO Innowacyjna Gospodarka
                       Gmina w województwie lubelskim jest beneficjentem dwutysięcznej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pomoc została przyznana w ramach działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Wartość dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 1 mln 236 tys. zł.
                       • 27.10.2009PO Innowacyjna Gospodarka: Jedna trzecia funduszy rozdzielona
                        Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozdysponowało już ponad 1/3 środków zagwarantowanych na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. – Środki te odegrały znaczącą rolę w amortyzacji negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego – powiedział wiceminister Jarosław Pawłowski. Wiceszef MRR zadeklarował, że w przyszłym roku resort wprowadzi ułatwienia dla firm starających się o wsparcie na innowacje.
                        • 22.10.2009Parlament Europejski debatuje nad budżetem UE na 2010 rok
                         W Parlamencie Europejskim w Strasburgu rozpoczęła się debata nad strukturą wydatków ze wspólnej kasy w 2010 roku. Wśród propozycji komisji budżetowej PE znalazł się postulat przyznania z przyszłorocznego budżetu UE dodatkowych pieniądze na inwestycje w energię odnawialną i pomoc dla dotkniętego kryzysem unijnego mleczarstwa. Posłowie chcą również zwiększyć wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.
                         • 22.10.2009Rząd i KE o wykorzystaniu unijnych funduszy w 2008 roku
                          W Łochowie odbyło się roczne spotkanie podsumowujące wdrażanie programów Narodowej Strategii Spójności. Przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej omówili realizację unijnych programów w ubiegłym roku. – Porównując wdrażanie funduszy do świata muzycznego można powiedzieć, że to, co się działo do tej pory, było jedynie uwerturą. Teraz mamy do czynienia z prawdziwą operą - powiedział Manfred Beschel z Komisji Europejskiej.
                          • 21.10.2009Miliardy złotych na odnowę taboru kolejowego
                           W Warszawie odbyło się seminarium na temat finansowania taboru kolejowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W jego trakcie wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt poinformował, że do 2030 r. Polska zwiększy wydatki na publiczny transport kolejowy do 0,3 – 0,4 proc. PKB, a w ciągu najbliższych czterech lat wydatki na modernizację taboru kolejowego sięgną 4,6 mld zł.
                           • 21.10.2009Komisja Trójstronna o realizacji ustawy antykryzysowej
                            Stan realizacji ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców był głównym tematem posiedzenia prezydium Trójstronnej Komisji na początku tego tygodnia. Minister pracy Jolanta Fedak przedstawiła partnerom społecznym informacje na temat zgłoszonych do tej pory wniosków o pomoc dla przedsiębiorstw znajdujących się w przejściowych trudnościach w wyniku kryzysu.
                            • 21.10.2009Rząd wesprze kluczowe „zielone inwestycje”
                             Rada Ministrów zaakceptowała rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Krajowego systemu zielonych inwestycji”, przedłożone przez ministra środowiska. Przeprowadzenie kluczowych inwestycji ekologicznych ma zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną.
                             • 20.10.2009Kongres Przedsiębiorczości chce nowego uregulowania lobbingu
                              Wykorzystywanie nieformalnych powiązań polityki i biznesu w celu wpływania na treść prawa musi być za wszelką cenę wyeliminowane – uważają przedstawiciele Kongresu Przedsiębiorczości, platformy współpracy największych organizacji biznesowych w Polsce. Kongres zaapelował o wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w pracach legislacyjnych.
                              • 15.10.2009KNF o reformie unijnego nadzoru
                               Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła pozytywną opinię w sprawie reformy architektury nadzorczej w Unii Europejskiej. Projekty unijnych aktów prawnych w tej sprawie, opublikowane 23 września 2009 r., dotyczą powołania trzech Europejskich Urzędów Nadzorczych oraz Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego. Komisja podkreśla, że przyjęte jednogłośnie stanowisko jest wyrazem zbieżnej polityki instytucji wchodzących w skład Komitetu Stabilności Finansowej (ministra finansów, prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego KNF).
                               • 12.10.2009KE stawia na międzynarodową współpracę w promowaniu energii odnawialnej
                                W Brukseli odbyła się konferencja na temat współpracy pomiędzy państwami UE, krajami basenu Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej w zakresie energii odnawialnej. Celem spotkania było osiągnięcie większego poparcia dla ściślejszej współpracy oraz znalezienie konkretnych rozwiązań przyszłych wyzwań w tej dziedzinie.
                                • 08.10.2009MRR: Z unijnej pomocy korzystają głównie samorządy
                                 Zdaniem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej samorządy są jednymi z głównych beneficjentów unijnego wsparcia. – Reaktywacja samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku stanowiła jeden z filarów przemian ustrojowych w naszym kraju - powiedziała szefowa MRR, inaugurując VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Warszawie w niach 6-7 października.
                                 • 07.10.2009Ostatni konkurs na dofinansowanie e-biznesu
                                  5 października ruszył trzeci i ostatni w tym roku konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, przeznaczony dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania e-biznesu. Do wykorzystania jest prawie 157 mln zł.
                                  • 06.10.2009NIK o nieprawidłowościach w zakładach aktywności zawodowej
                                   Zakłady aktywności zawodowej źle wykorzystują przekazywane im środki publiczne i nie przygotowują niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku – głosi raport Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem NIK, na pozorowanie działań pozwalają luki w prawie, niespójność przepisów i brak właściwego nadzoru ze strony pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. PFRON, wojewodowie i samorządy bezkrytycznie akceptują wszelkie projekty, choć nie mają pełnej wiedzy o stanie rzeczywistym.
                                   • 25.09.2009Bez zmian w sposobie ustalania płacy minimalnej
                                    – Cieszymy się, że obecny, koncyliacyjny mechanizm ustalania płacy minimalnej został podtrzymany – tak PKPP Lewiatan zareagowała na decyzję posłów, którzy odrzucili projekty podwyższenia płacy minimalnej autorstwa PiS i Lewicy. Utrzymany został dotychczasowy mechanizm uzgadniania płacy minimalnej w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
                                    • 24.09.2009MG pomoże wdrożyć innowacyjne rozwiązania
                                     Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekty rządowych uchwał w sprawie ustanowienia wieloletnich programów, które promują innowacyjne technologie oraz ich transfer do gospodarki. Programy będą realizowane przez MG we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu (ITeE-PIB). Szacowany efekt finansowy programów to łącznie 112 mln zł, przy wkładzie z budżetu państwa w wysokości 35 mln zł.
                                     • 24.09.2009Postępy w realizacji PO Infrastruktura i Środowisko
                                      Ponad 1,5 tys. wniosków ma szansę otrzymać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – o ponad 1,2 tys. więcej niż na koniec 2008 r. Oznacza to, że na projekty i inwestycje infrastrukturalne i środowiskowe może popłynąć strumień 47,2 mld zł. To 5-krotne przyspieszenie wdrażania w porównaniu z końcem 2008 r. (9,8 mld zł). Taka dynamika oznacza, że wkrótce wartość złożonych wniosków sięgnie 50 proc. puli środków przeznaczonych na realizację programu.
                                      • 22.09.2009Najdroższe ulice handlowe w Polsce i na świecie
                                       Warszawski Nowy Świat jest najdroższą handlową ulicą w Polsce, a czynsz za metr kwadratowy powierzchni jest tam 13 razy niższy w porównaniu z najdroższą na świecie Piątą Aleją w Nowym Jorku – wynika z corocznego raportu „Główne ulice handlowe na świecie” opracowanego przez Cushman & Wakefield, firmę doradczą specjalizującą się w rynku nieruchomości. Spadki czynszów za najlepsze powierzchnie zaobserwowano w 54 proc. z 274 lokalizacji objętych badaniem. To największy globalny spadek czynszów za powierzchnie handlowe w całej 24-letniej historii badań. Jedynie 18 proc. z analizowanych lokalizacji odnotowało wzrost czynszów.
                                       • 18.09.2009Mniej inwestycji zagranicznych
                                        Perspektywy globalnego przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) nie są optymistyczne – wynika ze Światowego Raportu Inwestycyjnego 2009: Korporacje transnarodowe, produkcja rolna i rozwój. Raport został przygotowany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).
                                        • 18.09.2009NIK: Polska mogłaby lepiej wykorzystywać środki z UE
                                         NIK zaprezentowała raport podsumowujący wyniki 70 kontroli dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach polityki spójności gospodarczej i społecznej. Kontrole obejmowały wykorzystanie funduszy na lata 2004 - 2006 i początek wykorzystania alokacji 2007 -2013. Według ustaleń Izby, Polska plasuje się w środku stawki państw Wspólnoty Europejskiej pod względem wykorzystania pieniędzy z budżetu UE z perspektywy finansowej 2004 - 2006. Niski jest - jak dotąd - poziom wydatkowania Funduszy UE z perspektywy 2007 - 2013. Mimo doświadczeń pierwszego okresu administracja publiczna powtórzyła niektóre błędy, przygotowując się do zarządzania funduszami w drugim okresie.
                                         • 17.09.2009Sposób na marketing w kryzysie
                                          Zmniejszenie inwestycji w działania reklamowe i marketingowe może doprowadzić do znacznego osłabienia świadomości marki a w konsekwencji doprowadzić nawet do jej zniknięcia z rynku – uważają eksperci KPMG, którzy opracowali raport dotyczący zarządzania kosztami w obliczu światowego kryzysu przez polskie przedsiębiorstwa.
                                          • 17.09.2009Założenia Programu Pomoc Techniczna na 2009 rok bliskie realizacji
                                           Wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło poinformował, że Polska wykorzystała prawie 100 proc. środków, których wydanie zaplanowała w tym roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - do osiągnięcia zakładanego wyniku pozostały jeszcze tylko 3 mln zł. Zgodnie z przyjętym przez rząd planem realizacji wydatków z funduszy europejskich, w PO PT w 2009 r. jest do wydania 182 mln zł.
                                           • 15.09.2009Wsparcie PAIiIZ dla instytucji rynkowych w byłym ZSRR
                                            Wspieranie rozwoju instytucji wolnorynkowych to cel współpracy, jaką podjęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych z państwami byłego ZSRR. Polscy specjaliści z zakresu obsługi inwestorów, prywatyzacji i promocji gospodarczej poprowadzą staże, podczas których podzielą się wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobyła Polska, pozyskując z sukcesem zagraniczne projekty inwestycyjne.
                                            • 11.09.2009Przyspieszenie w PO Infrastruktura i Środowisko
                                             Zdaniem wiceministra rozwoju regionalnego Adama Zdziebły, porównanie stanu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z początku roku do danych na chwilę obecną pokazuje znaczne przyspieszenie w jego wdrażaniu. Postępy w PO IiŚ ocenił komitet monitorujący, który obradował po raz ósmy od uruchomienia programu.
                                             • 10.09.2009Ponad 100 mln euro na transport intermodalny
                                              Minister infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie finansowania projektów rozwoju transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Rozporządzenie stanowi wykonanie decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie, podjętej 13 lipca br.
                                              • 07.09.2009PO Innowacyjna Gospodarka: Już 1,5 tys. umów
                                               Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, do końca sierpnia podpisano 1500 umów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o wartości dofinansowania 9,85 mld zł, co stanowi 25 proc. alokacji na lata 2007-2013.
                                               • 04.09.2009Nowe inwestycje zagraniczne pilotowane przez PAIiIZ
                                                We wrześniu rusza w Polsce realizacja dwóch nowych zagranicznych projektów inwestycyjnych, a dwa inne zostaną w tym miesiącu sfinalizowane. Lafarge i Cargotec rozpoczynają budowę nowych zakładów produkcyjnych, a Cadbury oraz Procter & Gamble otworzą w Polsce kolejne fabryki. Wszystkie projekty były obsługiwane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
                                                • 27.08.2009Dotacje na ochronę patentową
                                                 W terminie od 1 do 30 września 2009 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji – jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.2 - „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R” Programu Innowacyjna Gospodarka.
                                                 • 26.08.2009Transatlantycki konkurs na unijne fundusze
                                                  O trzy miliony euro z unijnego budżetu mogą się starać w tym roku autorzy najciekawszych inicjatyw z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w ramach II edycji konkursu na projekty pilotażowe w zakresie transatlantyckich metod podejmowania globalnych wyzwań. Konkurs ma inspirować do szerszej wymiany doświadczeń i bliższej współpracy badawczej między krajami członkowskimi UE i USA w zakresie problemów związanych z globalizacją.
                                                  • 24.08.2009Wspieranie e-gospodarki: W PARP zabrakło środków na zaliczki
                                                   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyczerpała pulę pieniędzy zarezerwowanych na zaliczki dla beneficjentów działania 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. PARP zapewnia, że stara się o kolejne środki konieczne do wypłaty zaliczek przedsiębiorcom.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] ... [ 20 ] następna strona »