Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty ubezpieczenia

 • 28.06.2019CIT. Wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów
  Wraz z nowelizacj ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wesza w ycie na pocztku roku 2019, licznym modyfikacjom ulegy zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytuu uywania samochodu osobowego w dziaalnoci gospodarczej. Wprowadzane zmiany wywoay wiele kontrowersji, jak równie wtpliwoci co do waciwego stosowania nowych przepisów, ze wzgldu na ich nieprecyzyjno oraz brak wytycznych lub objanie w tym zakresie.
  • 28.06.2019Ile faktycznie kosztuje pensja pracownika?
   Midzy brutto, netto i kosztami cakowitymi pracodawcy istniej due rónice. To tzw. klin - rónica pomidzy tym, co dostaje pracownik w formie wynagrodzenia, a tym, co musi w formie danin zapaci i pracownik i pracodawca. Przedstawiamy pogldow tabel, przedstawiajc, na przykadzie pracownika, którego umowna pensja wynosi 5000 z brutto, jak rozkadaj si obcienia z tytuu skadek i podatków pomidzy pracownika i pracodawc, w typowej sytuacji (przyjlimy pewne zaoenia upraszczajce - np. wysoko ubezpieczenia wypadkowego, sta koszty uzyskania itp.).
   • 27.06.2019CIT. Wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów
    Wraz z nowelizacj ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wesza w ycie na pocztku roku 2019, licznym modyfikacjom ulegy zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytuu uywania samochodu osobowego w dziaalnoci gospodarczej. Wprowadzane zmiany wywoay wiele kontrowersji, jak równie wtpliwoci co do waciwego stosowania nowych przepisów, ze wzgldu na ich nieprecyzyjno oraz brak wytycznych lub objanie w tym zakresie.
    • 17.06.2019Strata w rodkach obrotowych - w jaki sposób zaliczy j do KUP?
     Wszyscy naraeni jestemy na rónego rodzaju zdarzenia, w nastpstwie których wystpuj szkody w majtku. W przypadku przedsibiorców czsto w wyniku takich zdarze wystpuj straty w rodkach obrotowych. Do zdarze, w nastpstwie których nastpuje uszczuplenie majtku zaliczymy np. kradzie, zaginicie, poar, zalanie, uszkodzenie mechaniczne, itp. W wyniku takich sytuacji przedsibiorca ponosi strat finansow (w czci nie pokrytej ewentualnym ubezpieczeniem). Czy moe zaliczy t strat do kosztów uzyskania przychodów, a jeli tak - w jaki sposób powinien j udokumentowa?
     • 14.06.2019Od 1 sierpnia wynagrodzenia modziey bez PIT - zasady stosowania zwolnienia
      Ministerstwo Finansów poinformowao oficjalnie na swojej stronie, e dochody podatników do 26. roku ycia, w kwocie nieprzekraczajcej 85,5 tys. z, bd zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to ma dotyczy zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firm. Przepisy maj zgodnie z zaoeniami wej w ycie 1 sierpnia 2019 r. i bd mie zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.
      • 14.06.2019Opodatkowanie opaty mieciowej podatkiem VAT
       Z uzasadnienia: W wietle obecnie obowizujcych przepisów (...), zarówno wynajmujcy jak i najemca nie maj moliwoci dokonania wyboru wiadczeniodawcy tych usug. (...) gminy obowizane s do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od wacicieli nieruchomoci za co pobieraj stosowane opaty. Zobowizanie do uiszczenia opat z tytuu wywozu nieczystoci ciy na wacicielu nieruchomoci (przez którego rozumie si równie zarzdc nieruchomoci) i nie moe by w drodze umowy przeniesione na najemc ze skutkiem zwalniajcym wynajmujcego z obowizku jej zapaty. Opata ta stanowi zatem nieodczny element usugi najmu i powinna by traktowana jako jedna usuga z najmem (o ile wynajmujcy decyduje si na „przeniesienie” jej kosztu na najemc).
       • 14.06.2019Strata w rodkach obrotowych - w jaki sposób zaliczy j do KUP?
        Wszyscy naraeni jestemy na rónego rodzaju zdarzenia, w nastpstwie których wystpuj szkody w majtku. W przypadku przedsibiorców czsto w wyniku takich zdarze wystpuj straty w rodkach obrotowych. Do zdarze, w nastpstwie których nastpuje uszczuplenie majtku zaliczymy np. kradzie, zaginicie, poar, zalanie, uszkodzenie mechaniczne, itp. W wyniku takich sytuacji przedsibiorca ponosi strat finansow (w czci nie pokrytej ewentualnym ubezpieczeniem). Czy moe zaliczy t strat do kosztów uzyskania przychodów, a jeli tak - w jaki sposób powinien j udokumentowa?
        • 13.06.2019Od 1.08 wynagrodzenia modziey bez PIT - zasady stosowania zwolnienia
         Ministerstwo Finansów poinformowao oficjalnie na swojej stronie, e dochody podatników do 26. roku ycia, w kwocie nieprzekraczajcej 85,5 tys. z, bd zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to ma dotyczy zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firm. Przepisy maj zgodnie z zaoeniami wej w ycie 1 sierpnia 2019 r. i bd mie zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.
         • 12.06.2019Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
          Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
          • 05.06.2019WSA. Koszty twórców: Honorarium mona ustala na podstawie czasu pracy
           Z uzasadnienia: Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie ustala wymogów co do sposobu okrelenia wynagrodzenia autorskiego. Ustawodawca pozostawi w tym zakresie swobod stronom stosunku pracy, co jest ze wszech miar uzasadnione z uwagi na przedmiot prac twórczych, ich wynik, czas wykonania utworu, a take organizacj wewntrzn pracodawcy. Kalkulacja wynagrodzenia autorskiego moe zosta oparta take na czasie powiconym przez pracownika na stworzenie utworu pracowniczego, ustalonego np. w oparciu o prowadzon przez pracodawc ewidencj.
           • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
            Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
            • 31.05.2019Podstawa wymiaru zasików pracowników za granic oraz pracowników tymczasowych
             Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj ustalanie podstawy wymiaru dla szczególnych grup pracowników - pracujcych za granic oraz dla pracowników tymczasowych.
             • 31.05.2019Nabycie maej firmy - jak wyceni, amortyzowa i zaliczy do KUP poniesione wydatki
              Przedmiotem prezentowanej interpretacji s problemy, z którymi boryka si nabywca maej firmy - chodzi tu o kawiarni, ale prezentowane w interpretacji zagadnienia s uniwersalne, w przypadku przejcia dziaajcej firmy. W skad przedsibiorstwa wchodz róne skadniki - rodki trwae, know-how, wyposaenie, za samo nabycie przedsibiorstwa - w zalenoci od warunków transakcji, moe wygenerowa wartoci niematerialne i prawne, podlegajce dalszej amortyzacji. Wszystkie te skadniki trzeba wyceni i uwzgldni w KUP bezporednio lub poprzez amortyzacj.
              • 24.05.2019Czy skadki z tytuu ubezpieczenia GAP mog stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?
               Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartoci samochodu osobowego, stanowi dobre rozwizanie dla spóek wykorzystujcych do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie cakowitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje rónic midzy pozostaymi do spaty ratami leasingowymi, a kwot uzyskanego odszkodowania.
               • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
                W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
                • 23.05.2019Czy skadki z tytuu ubezpieczenia GAP mog stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?
                 Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartoci samochodu osobowego, stanowi dobre rozwizanie dla spóek wykorzystujcych do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie cakowitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje rónic midzy pozostaymi do spaty ratami leasingowymi, a kwot uzyskanego odszkodowania.
                 • 22.05.2019Zwrot za uywanie samochodu prywatnego w delegacji
                  Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika moe mu zosta wypacona nisza kwota za uytkowanie samochodu ni wynikajca z przepisów?
                  • 21.05.2019Zwrot za uywanie samochodu prywatnego w delegacji
                   Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika moe mu zosta wypacona nisza kwota za uytkowanie samochodu ni wynikajca z przepisów?
                   • 21.05.2019Podatki 2019: Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych
                    Pytanie: Czy Wnioskodawcy przysuguje od dnia 1 stycznia 2019 r. prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodu caoci wydatków zwizanych z ubezpieczeniem samochodu osobowego, które to wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego zostay poniesione przez Spók w roku 2018, a cz opisanego wydatku na ubezpieczenie samochodu osobowego zostaa do dnia 31 grudnia 2018 r. zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?
                    • 14.05.2019CIT: wiadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
                     wiadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wycznie te wiadczenia na rzecz pracowników, które nie zostay poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów albo zostay z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyrany wyczone na mocy przepisów. Podstawowymi wiadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za wiadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednake do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wypacanych tytuem podziau zysku.
                     • 13.05.201916.05.2019, Katowice: Odpowiedzialno czonków zarzdów w spókach kapitaowych
                      Zapraszamy na szkolenie, majce na celu przedstawienie prawnych zagroe zwizanych z uczestnictwem w zarzdzie spóki kapitaowej. Udzia w szkoleniu umoliwi tak organizacj aktywnoci menedera, by cakowicie wyczy lub przynajmniej do minimum ograniczy moliwo pocignicia czonka zarzdu do osobistej odpowiedzialnoci za dziaania zwizane z zarzdzaniem spók. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialnoci udzia w szkoleniu nie tylko pomoe zminimalizowa ryzyko wasnej odpowiedzialnoci czonka zarzdu, lecz take da mu narzdzia suce do egzekwowania odpowiedzialnoci wobec czonków zarzdu spóek bdcych dunikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotn czci szkolenia bd kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. 
                      • 13.05.2019Aby uzna umow leasingu za zawart, konieczne s wszystkie jej elementy
                       Z uzasadnienia: Umowa leasingu ma charakter terminowy, gdy jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpoczcia i zakoczenia uytkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element treci czynnoci prawnej bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy.
                       • 10.05.2019Aby uzna umow leasingu za zawart, konieczne s wszystkie jej elementy
                        Z uzasadnienia: Umowa leasingu ma charakter terminowy, gdy jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpoczcia i zakoczenia uytkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element treci czynnoci prawnej bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy.
                        • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
                         Pomimo umieszczenia rodków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera naraony jest na cakowit utrat pienidzy w wielu przypadkach - np. upadoci dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywc wasnoci lokalu lub domu w terminie okrelonym w umowie deweloperskiej, nierozpoczcia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpocztej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzajce do zmiany tej sytuacji cigle trwaj.
                         • 30.04.2019Rozliczenie VAT przy zakupie samochodu z kraju trzeciego
                          W przypadku zakupu przez czynnego podatnika VAT samochodu w kraju trzecim, tj. niebdcym czonkiem Unii Europejskiej, operacja taka bdzie dla polskiego przedsibiorcy stanowia import towaru. Bdzie naleao go rozliczy w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, w zalenoci od czstotliwoci obowizku rozliczania si z tego podatku.
                          • 23.04.2019NSA. Kiedy wydatki na ulepszenie zwikszaj warto rodka trwaego?
                           Z uzasadnienia: Ustawodawca nie dopuszcza moliwoci ustalania "skorygowanej" wartoci pocztkowej zakupionego wczeniej rodka trwaego w oparciu o wycen dokonywan samodzielnie przez podatnika lub przez powoanego przez niego biegego, z uwzgldnieniem cen rynkowych (...) Unormowania z art. 22g ust. 8 i ust. 9 ustawy o PIT dotycz wycznie sytuacji, gdy podatnik nie moe ustali ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodka trwaego, który nie zosta jeszcze wprowadzony do ewidencji rodków trwaych i którego amortyzacja jeszcze si nie rozpocza.
                           • 18.04.2019Wynagrodzenie prowizyjne w ramach umowy komisu – NSA po stronie fiskusa
                            Umowa komisu jest umow nazwan, unormowan w art. 765 Kodeksu cywilnego. Na jej podstawie przyjmujcy zlecenie, czyli komisant zobowizuje si za wynagrodzeniem do kupna lub sprzeday okrelonych rzeczy na rachunek dajcego zlecenie, czyli komitenta. Sprzeda tych rzeczy nastpuje w imieniu komisanta.
                            • 17.04.2019Skadki ZUS wykonujcych wolne zawody
                             Ci sporód freelancerów, którzy wykonuj swoj prac na podstawie umowy zlecenia s obowizkowo objci ubezpieczeniami spoecznymi i zdrowotnym, gdy nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowizek i moliwo uzyskania ochrony w zakresie ubezpiecze. Osobom, które nie speniaj warunków do objcia obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysuguje natomiast prawo do dobrowolnego objcia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istniej rozwizania pomocowe z zakresu ubezpiecze spoecznych dla osób prowadzcych dziaalno, z których mog jak najbardziej korzysta równie freelancerzy decydujcy si na podjcie wasnej dziaalnoci gospodarczej - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                             • 17.04.2019Kurs waluty dla zbiorczej faktury korygujcej
                              Pytanie: Czy Spóka moe wystawi jedn (zbiorcz) faktur korygujc za dany okres z tytuu udzielenia opustu dla danego kontrahenta, w sytuacji, gdy nie dotyczy ona wszystkich transakcji dokonanych pomidzy Spók oraz tym kontrahentem w danym okresie? Jaki powinien by zastosowany kurs przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu ww. faktury, czy powinien by to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie zakoczenia oznaczonego w umowie okresu, czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystawienia faktury korygujcej, czy moe odrbny kurs dla kadej z dostaw, których cena jest zbiorczo korygowana?
                              • 15.04.2019NSA. Koszty autorskie przy umowie o prac: Samo owiadczenie nie wystarczy
                               Z uzasadnienia: Dla zastosowania dla przychodów ze stosunku pracy, normy kosztów uzyskania przychodów, okrelonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozrónienie wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizków pracowniczych i cz okrelajc honorarium, zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea w okrelony sposób i na okrelonym polu (...) dokumentacja pracodawcy powinna umoliwia wyodrbnienie tej czci czasu pracy, która przeznaczona jest na prac twórcz i powizanie tego czasu z rzeczywicie powstaym, lub majcym powsta utworem i w kocu, czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium.
                               • 13.04.2019redni godzinny koszt pracy w Unii Europejskiej w 2018 r.
                                Koszt pracy lub cakowity koszt pracy to czne wydatki ponoszone przez pracodawców na zatrudnienie personelu. Na cakowity koszt pracy skadaj si:
                                • 08.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                 Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zostay zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Wydawaoby si, e nie bdzie adnych problemów z prawidowym uwzgldnieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                 • 08.04.2019VAT od powypadkowej naprawy samochodu w leasingu
                                  Problemy zwizane z likwidacj szkód komunikacyjnych w odniesieniu do pojazdów bdcych przedmiotem leasingu powinny by rozstrzygane w ramach rozlicze midzy finansujcym a korzystajcym. Naley przy tym zaznaczy, e obydwie strony umowy leasingu – zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca – poprzez jej zawarcie wyraaj zgod na warunki w niej zapisane. Zauway take naley, e zgodnie z cywilistycznym pojciem leasingu, leasingobiorca nie jest wacicielem pojazdu, a jedynie posiadaczem zalenym, a w przypadku zaistnienia okolicznoci uzasadniajcej wypat odszkodowania, ubezpieczenie przysuguje wacicielowi pojazdu (leasingodawca), który w tym przypadku jest podatnikiem podatku VAT - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                  • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                                   Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                                   • 29.03.2019Od grzywien i kar przedsibiorca moe si ubezpieczy
                                    W Polsce dziaalno prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsibiorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo i obsug kadrowo-pacow. Skadaj samodzielnie deklaracje i formularze, zwizane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w kopoty, jeli w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okrelajca odpowiedzialno przedsibiorcy. Niewielu przedsibiorców jednak wie, e mona ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - midzy innymi dziki ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dostpne jest dla Czytelników podatki.biz.
                                    • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                                     Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
                                     • 28.03.2019Od grzywien i kar przedsibiorca moe si ubezpieczy
                                      W Polsce dziaalno prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsibiorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo i obsug kadrowo-pacow. Skadaj samodzielnie deklaracje i formularze, zwizane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w kopoty, jeli w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okrelajca odpowiedzialno przedsibiorcy. Niewielu przedsibiorców jednak wie, e mona ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - midzy innymi dziki ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dostpne jest dla Czytelników podatki.biz.
                                      • 28.03.2019Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych wci z wtpliwociami
                                       Okoliczno, e opaty za ubezpieczenie samochodu osobowego stanowi element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu nie wycza obowizku stosowania do tych opat ograniczenia okrelonego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT). Natomiast, w przypadku gdy opata, w tym czynsz, z tytuu umowy leasingu, umowy najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze zostaa skalkulowana w sposób obejmujcy koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT) stosuje si do tej czci opaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                       • 27.03.2019Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych wci z wtpliwociami
                                        Okoliczno, e opaty za ubezpieczenie samochodu osobowego stanowi element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu nie wycza obowizku stosowania do tych opat ograniczenia okrelonego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT). Natomiast, w przypadku gdy opata, w tym czynsz, z tytuu umowy leasingu, umowy najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze zostaa skalkulowana w sposób obejmujcy koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT) stosuje si do tej czci opaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                        • 20.03.2019Opodatkowanie pracy – Polska ma jeden z bardziej skomplikowanych systemów
                                         Skomplikowane regulacje i procedury zwizane z podatkami dotyczcymi pracy to jedna z bardziej uciliwych dla biznesu barier – wynika z analizy opublikowanej przez amerykaski think tank Tax Foundation. Polska naley do kilku krajów europejskich, gdzie system opodatkowania pracy jest najbardziej skomplikowany. Najbardziej korzystne dla biznesu systemy obowizuj natomiast w Luksemburgu i Norwegii.
                                         • 19.03.2019Opodatkowanie pracy – Polska ma jeden z bardziej skomplikowanych systemów
                                          Skomplikowane regulacje i procedury zwizane z podatkami dotyczcymi pracy to jedna z bardziej uciliwych dla biznesu barier – wynika z analizy opublikowanej przez amerykaski think tank Tax Foundation. Polska naley do kilku krajów europejskich, gdzie system opodatkowania pracy jest najbardziej skomplikowany. Najbardziej korzystne dla biznesu systemy obowizuj natomiast w Luksemburgu i Norwegii.
                                          • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedera bdcego czonkiem zarzdu
                                           Z uzasadnienia: Dziaalnoci czonka zarzdu-menedera nie mona przypisa spenienia warunku samodzielnoci oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej Spóki, nie ponosi kosztów swej dziaalnoci a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka - nie dziaa on w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsibiorstwa.
                                           • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
                                            wiadczenia, wypacane lub udostpniane w postaci rzeczowej pracownikom, zwizane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodzc w zwizku z tym okrelone skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowizki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
                                            • 07.03.2019VAT mara: Ustalenie kwoty nabycia samochodu uywanego w przypadku kosztów dodatkowych
                                             Dla potrzeb zastosowania procedury mary, przez kwot nabycia naley rozumie wszystko co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru uywanego otrzyma od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty zwizane z transakcj, jeeli nabywca towaru (kupujcy) ponosi ciar tych opat pacc za nie dostawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wyej, nie mog zosta zaliczone koszty, które nie zostay zapacone i nie s nalene dostawcy towaru (nalene innym ni dostawca podmiotom).
                                             • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                                              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                              • 06.03.2019NSA. Ryczat na samochód: Paliwo nie jest przychodem pracownika
                                               Z uzasadnienia: wiadczeniem pracodawcy nie jest samo udostpnienie samochodu. Jest nim zapewnienie moliwoci jego prawidowego uywania, take i ponoszenie wszystkich niezbdnych wydatków umoliwiajcych takie uywanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwizanych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma przy tym adnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowice odrbne wiadczenie.
                                               • 04.03.2019Umowa uyczenia - podstawowe informacje nie tylko dla przedsibiorców
                                                Umowa uyczenia naley do najczciej zawieranych umów dnia codziennego, cho czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, e j zawarlimy. Dziaanie polegajce na udostpnieniu komu bezpatnie swojego samochodu, pyty, roweru itp. to wanie zawarcie umowy uyczenia.
                                                • 01.03.2019Umowa uyczenia - podstawowe informacje nie tylko dla przedsibiorców
                                                 Umowa uyczenia naley do najczciej zawieranych umów dnia codziennego, cho czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, e j zawarlimy. Dziaanie polegajce na udostpnieniu komu bezpatnie swojego samochodu, pyty, roweru itp. to wanie zawarcie umowy uyczenia.
                                                 • 01.03.2019NSA: Moment uzyskania dochodu z instrumentów finansowych
                                                  Z uzasadnienia: Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tosamy z momentem ich nabycia bez wzgldu na form tego nabycia (w niniejszej sprawie - w wyniku nieodpatnego otrzymania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cech papierów wartociowych, jakimi s akcje, jest to, i generuj dochód w przyszoci: w postaci dywidendy, czy te - w przypadku ich odpatnego zbycia - w postaci rónicy pomidzy przychodem ze sprzeday a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie za otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytuu uzyskuje dana osoba, niezalenie od róda i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 33 ] nastpna strona »