aktywny vat-

 • 18.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 18.04.2024Korekta NIP na fakturze
  W praktyce rzadko zdarza się aby sprzedawca na fakturze podał swój błędny NIP. Zwykle bywa tak, że to NIP nabywcy okazuje się tym, który zawiera błąd. Nabywca często nie zauważa nieprawidłowości i księguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - często przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyłki. Błędny numer NIP może być poprawiony przez sprzedawcę fakturą korygującą. Ale to nie jedyny sposób. Może to uczynić także nabywca za pomocą noty korygującej.
 • 18.04.2024[07.05.2024] Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości
  Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skłania inwestorów do szukania innych form lokaty kapitału. Jedną z najpopularniejszych, bo przynoszących dobre zyski jest inwestowanie w nieruchomości. Dochód może być uzyskiwany z tytułu wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości z zyskiem. Najem może być przychodem "prywatnym" lub z działalności gospodarczej, natomiast obrót nieruchomościami lub świadczenie usług zakwaterowania będzie musiało być rozliczane w ramach działalności gospodarczej. Planowanie podatkowe jest niezbędnym elementem analizy zyskowności. Przepisy o podatku dochodowym pozwalają przedsiębiorcom na wybór różnych form opodatkowania dochodów z nieruchomości (ryczałt, zasady ogólne, podatek liniowy). Wybór najkorzystniejszej formy zależeć będzie od wysokości planowanych przychodów, kosztów a także pozostałych źródeł dochodów.
 • 17.04.2024Koszty przesyłki towaru jako przychód z działalności
  Jeżeli w regulaminie prowadzonej sprzedaży (wysyłkowej) towarów zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący automatycznie udziela sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego, to - w zakresie otrzymanych od kupującego kwot stanowiących rzeczywiście poniesione koszty wysyłki towarów - nie powstanie u sprzedawcy przychód podatkowy.
 • 17.04.2024Osoba prywatna wymienia paragon na fakturę
  Podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom prywatnym (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej). Obowiązek taki spoczywa jednak na sprzedawcy w razie żądania zgłoszonego przez taką osobę. Musi być ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź też otrzymano całość lub część zapłaty za świadczenie. Jeżeli kupujący z żądaniem wystąpi w terminie późniejszym niż ww. 3 miesiące, sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury. Może to uczynić na zasadzie dobrowolności.
 • 16.04.2024Dochody podatkowe państwa rosną o ponad 20 proc. w skali roku
  Pierwszy kwartał 2024 r. przyniósł wyraźny wzrost dochodów podatkowych państwa – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatków wyniosły w tym czasie łącznie 131,4 mld zł, co oznacza wzrost o 20,3 proc. rok do roku. Najmocniej zwiększyły się dochody z podatku VAT i podatków dochodowych PIT i CIT.
 • 16.04.2024Obowiązki płatnika PIT: Samochód służbowy dla prezesa zarządu spółki
  Prezes zarządu, któremu powierzony został samochód służbowy w celu należytego wywiązywania się z obowiązków służbowych, w tym w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem, nie uzyska z tego tytułu przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • 16.04.2024Kanapki dla pracowników w firmowych kosztach
  Z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy skutkującą niedoborami pracowników, spółka wprowadziła benefit pracowniczy w postaci kanapek udostępnianych w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników. Czy spółka uprawniona jest do ujęcia wydatków na kanapki w kosztach uzyskania przychodu, i czy jest uprawniona do ujęcia nieodliczonego podatku VAT od kanapek w kosztach uzyskania przychodu?
 • 16.04.2024Do kiedy podatnik VAT ma możliwość wystawienia korekty faktury?
  Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury: podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,  dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,  dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,  stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury  podatnik wystawia fakturę korygującą.
 • 15.04.2024W marcu ceny wzrosły tylko o 2 proc. Kwiecień będzie gorszy
  W marcu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2 proc. rok do roku – wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Początkowe szacunki wskazywały na nieco niższy wskaźnik (1,9 proc.). Eksperci Konfederacji Lewiatan oceniają, że to ostatni miesiąc, w którym odnotowano tak niewielki wzrost cen. Będzie to głównie efekt wycofywania się rządu z tarcz antyinflacyjnych oraz nadal wysokiego punktu odniesienia z 2023 r.
 • 15.04.2024Projekty ustaw. KSeF a koszty podatkowe w PIT i CIT
  Do 19 kwietnia 2024 r. trwają konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z projektem zmiany obejmą także podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Mianowicie, podatnicy, którzy będą chcieli dokumentować fakturą określony koszt podatkowy, będą mogli to zrobić, jeśli faktura ta będzie spełniać wskazane w projektowanych przepisach przesłanki.
 • 15.04.2024Zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w KSeF - konsultacje trwają
  W projekcie ustawy, który jest obecnie konsultowany, proponuje się zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania oraz związane z tym zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, odroczenie terminu elektronicznej obsługi spraw dotyczących WIS, WIA, WIP i WIT oraz likwidację obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi. Konsultacje potrwają do 19 kwietnia 2024 r.
 • 12.04.2024Projekty ustaw. KSeF a koszty podatkowe w PIT i CIT
  Do 19 kwietnia 2024 r. trwają konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z projektem zmiany obejmą także podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Mianowicie, podatnicy, którzy będą chcieli dokumentować fakturą określony koszt podatkowy, będą mogli to zrobić, jeśli faktura ta będzie spełniać wskazane w projektowanych przepisach przesłanki.
 • 12.04.2024[19.04.2024] Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych
  Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki. Szkolenie zakończy nielimitowana czasowo sesja pytań i odpowiedzi on-line, w trakcie której Uczestnicy będą mogli uzupełnić wiedzę w zakresie konkretnych, interesujących ich problemów.
 • 11.04.2024Producenci owoców i warzyw obawiają się skutków podniesienia VAT na żywność
  W obecnym sezonie producenci owoców i warzyw mierzą się nie tylko z niedoborem pracowników sezonowych, ale także ze skutkami podniesienia do 5 proc. stawki VAT na podstawową żywność. Jak wskazuje Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, obawy branży dotyczą zarówno mniejszej chęci zakupów wśród konsumentów, jak i większej presji cenowej ze strony sieci handlowych.
 • 11.04.2024Dlaczego podatek od garaży jest taki wysoki?
  W polskim systemie prawa podatkowego preferencje przyznano budownictwu mieszkaniowemu i zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. W podatku od nieruchomości realizacja tej preferencji, wyraża się tym, że domy i lokale mieszkalne opodatkowane są według najniższych stawek tego podatku. Zatem zróżnicowanie w wysokości opodatkowania budynków służących celom mieszkaniowym oraz budynków garażowych, które ze swej istoty nie służą celom mieszkaniowym, należy uznać za zasadne - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
 • 10.04.2024Oznaczenie na fakturze "mechanizm podzielonej płatności" jeszcze nic nie oznacza
  Aby wystąpił obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki, tj. faktura: będzie wystawiana na kwotę należności ogółem przekraczającą kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.
 • 09.04.2024Inflacja najniższa od lat. Ceny surowców i VAT mogą jednak odwrócić trend
  Wskaźnik inflacji spadł do poziomu 1,9 proc. w skali roku, co jest najniższym wynikiem od 5 lat. Eksperci przewidują, że kolejne miesiące przyniosą jednak zwrot i inflacja znów będzie wyższa od celu inflacyjnego. Największą niewiadomą są obecnie ceny surowców, które mogą mieć największy wpływ na wskaźnik inflacji. Mniejsze znaczenie mieć ma z kolei podniesienie z początkiem kwietnia br. z 0 proc. do 5 proc. stawki VAT na podstawową żywność.
 • 09.04.2024Stawka 0% przy WDT – niezbędne dokumenty
  Red: Z poprzedniej lekcji wiemy już, jak istotne jest prawidłowe dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dzisiaj nieco więcej szczegółów na ten temat. Dzień dobry Panie Marcinie.    
 • 09.04.2024VAT: Przeniesienie własności mienia przez JST do spółki komunalnej
  Co do zasady wniesienie aportu na gruncie przepisów dotyczących VAT traktowane jest – w zależności od przedmiotu tego aportu – jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Dzieje się tak również w przypadku aportów dokonywanych przez JST do ich spółek komunalnych. Obecnie zasadność opodatkowania tej czynności jest przedmiotem sporu – zapadł nieprawomocny wyrok WSA korzystny dla JST – a o szczegółach przeczytasz w publikowanej interpelacji i odpowiedzi na nią.
 • 09.04.2024NSA: Postępowanie karnoskarbowe wobec kontrahenta a zawieszenie biegu przedawnienia
  Teza: Wszczęcie postępowania karnoskarbowego odnośnie fikcyjnych faktur wystawianych przez kontrahenta podatnika nie stanowi zdarzenia określonego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej powodującego zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania tego podmiotu, o ile z postanowienia tego jednoznacznie nie wynika, że w momencie wszczęcia tego postępowania karnoskarbowego, obejmuje ono również niewykonanie zobowiązania podatkowego podatnika co do jego określonego zobowiązania podatkowego, będącego przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego.
 • 09.04.2024[11.04.2024] Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i podatkowym
  Firmy, które zawiera transakcje krajowe lub zagraniczne wyrażone w walutach obcych musza spotkać się z terminem "różnice kursowe". Ich powstanie wynika z tego, że wartość transakcji po przeliczeniu na złote w momencie przeprowadzenia jest inna niż wartość tej transakcji w momencie jej faktycznego rozliczenia, np. zapłaty. W zależności od wzajemnych relacji między kursami walut występują dodatnie lub ujemne różnice kursowe, które zwiększają przychody lub koszty przedsiębiorcy. Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym różnic kursowych, praktyczne wskazówki.
 • 08.04.2024Warunki stosowania stawki 0% dla WDT
  W poprzedniej lekcji wyjaśnialiśmy kwestie związane z momentem powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT. Dzisiaj porozmawiamy natomiast o stawce podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru – która po spełnieniu pewnych warunków wynosi 0%. Co musimy wiedzieć, aby tę obniżoną stawkę zastosować?
 • 08.04.2024Wydatki wliczane do wartości początkowej środka trwałego
  Przepisy ustaw podatkowych określają definicję wartości początkowej środka trwałego. Są to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy określają wartość początkową środków trwałych najczęściej według ceny nabycia – w przypadku zakupu środka trwałego, oraz według kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie.
 • 08.04.2024NSA: Artykuł 43 ust. 17a ustawy o VAT wadliwie implementuje dyrektywę 2006/112/WE
  Tezy: Art. 43 ust. 17a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054 ze zm.), dalej ustawa o VAT stanowi wadliwą implementację do krajowego systemu prawnego art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L Nr 347 ze zm.) dalej dyrektywa Rady 2006/112/WE, gdyż ogranicza wyznaczony przez ten przepis podmiotowy zakres zwolnienia od podatku, a przez to nie spełnia wymogów przewidzianych w pkt 34 Preambuły oraz w art. 131 dyrektywy Rady 2006/112/WE;
 • 05.04.2024Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT
  Kontynuujemy omawianie zagadnień, prezentowanych w ramach wprowadzenia do kursu Podatek VAT w obrocie z zagranicą. Poprzednią lekcję podsumowaliśmy stwierdzeniem, że rozważania dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego należy prowadzić w kontekście określonego rodzaju transakcji i zapowiedzieliśmy również, że rozważania te zaczniemy od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 • 04.04.2024Wysoka inflacja może wrócić. Większość firm zapowiada podwyżki cen
  Aż 65 proc. średnich i dużych firm w Polsce zapowiada podwyżki cen w 2024 r. – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. To drugi najwyższy wynik w całej historii badania, które prowadzone jest cyklicznie od 13 lat. Eksperci przewidują, że w kolejnych miesiącach poziom inflacji zacznie wyraźnie odbijać w górę.
 • 04.04.2024Niezamierzony przelew na rachunek spoza Białej Listy VAT a koszty podatkowe
  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozbawiają podatnika możliwości dokonania ponownych płatności tym razem na rachunek bankowy widniejący na Białej Liście w celu możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, ponowne uregulowane należności, z zachowaniem zasad określonych w art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, skutkuje zachowaniem prawa do uznania wydatków z tak przeprowadzonych transakcji jako kosztu uzyskania przychodu.
 • 04.04.2024Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
  Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję. Zaliczka w obrocie krajowym w świetle ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wpłacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawkę VAT odpowiednią dla danego towaru czy usługi.
 • 04.04.2024Moment powstania obowiązku podatkowego VAT - wprowadzenie
  Wczoraj rozpoczęliśmy publikację cyklu lekcji e-kursu: Vat w obrocie z zagranicą. Kurs ten pojawi się w całości już 9. kwietnia, a dzisiaj lekcja wprowadzająca w tematykę ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Na końcu znajdziesz dzisiejsze pytania testowe, oraz komentarz do prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z wczorajszej lekcji.
 • 03.04.2024Zerowy VAT na żywność zostanie przywrócony? Do Sejmu trafił nowy projekt
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji, w którym zaproponowano przywrócenie zerowej stawki podatku VAT na podstawową żywność. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości proponują, by preferencyjna stawka obowiązywała od 15 kwietnia do 31 grudnia 2024 r. Od początku obecnego miesiąca obowiązuje tymczasem stawka w wysokości 5 proc.
 • 03.04.2024Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – wprowadzenie
  Ustawa o VAT definiuje wiele rodzajów transakcji międzynarodowych, a każdy z tych rodzajów ma swoje cechy wyróżniające. Zaczynamy ich omawianie od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potocznie nazywanej WDT. To bardzo popularny obecnie rodzaj transakcji.
 • 03.04.2024Samochód osobowy w leasingu operacyjnym w kosztach podatkowych
  Limit 150 tys. zł dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego (tj. opłaty wstępnej i rat leasingowych), natomiast nie dotyczy opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 02.04.2024Kary za oszustwa podatkowe są zbyt wysokie?
  Oszustwa podatkowe i niszczenie konkurencji przez stosowanie niedozwolonych praktyk powinny spotykać się z reakcją państwa, ale obecny system kar jest rażąco nieproporcjonalny – oceniają we wspólnym stanowisku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kontrowersje dotyczą głównie kary do 25 lat pozbawienia wolności za przestępstwa związane z oszustwami w podatku VAT.
 • 02.04.2024MF: Rozliczanie opłaty od jednorazówek z tworzyw sztucznych na gruncie VAT, PIT i CIT
  1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę pobieraną od oferowanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Opłata dotyczy opakowań, napojów lub żywności pakowanej przez przedsiębiorcę w te opakowania i pobierana jest od użytkownika końcowego. Wartość opłaty została ustalona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2023 roku. Opłaty wynoszą 0,20 zł lub 0,25 zł, w zależności od rodzaju opakowania. Z uwagi na zgłaszane w ostatnim okresie zapytania, Ministerstwo Finansów prezentuje informacje dotyczące rozliczenia opłaty na gruncie podatków.
 • 02.04.2024Nowy system kaucyjny. Biznes apeluje o opóźnienie i zmiany w VAT
  Wejście w życie obowiązku realizacji zbiórki przez system kaucyjny powinno zostać przesunięte o rok, czyli na 1 stycznia 2026 r. – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Środowisko biznesowe apeluje też o to, by kaucja nie była włączana do podstawy opodatkowania VAT. O takie zmiany zaapelował do rządu także rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
 • 29.03.2024Nowy system kaucyjny. Biznes apeluje o opóźnienie i zmiany w VAT
  Wejście w życie obowiązku realizacji zbiórki przez system kaucyjny powinno zostać przesunięte o rok, czyli na 1 stycznia 2026 r. – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Środowisko biznesowe apeluje też o to, by kaucja nie była włączana do podstawy opodatkowania VAT. O takie zmiany zaapelował do rządu także rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
 • 29.03.2024MF: Rozliczanie opłaty od jednorazówek z tworzyw sztucznych na gruncie VAT, PIT i CIT
  1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę pobieraną od oferowanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Opłata dotyczy opakowań, napojów lub żywności pakowanej przez przedsiębiorcę w te opakowania i pobierana jest od użytkownika końcowego. Wartość opłaty została ustalona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2023 roku. Opłaty wynoszą 0,20 zł lub 0,25 zł, w zależności od rodzaju opakowania. Z uwagi na zgłaszane w ostatnim okresie zapytania, Ministerstwo Finansów prezentuje informacje dotyczące rozliczenia opłaty na gruncie podatków.
 • 28.03.2024Wyższy VAT na żywność. Większość Polaków obawia się wzrostu inflacji
  Większość Polaków (76 proc.) spodziewa się dalszego wzrostu cen najczęściej kupowanych produktów – wynika z nowej edycji badania pn. „Consumer Signals”, które opublikowała firma doradcza Deloitte. Wpływ na ceny będzie mieć m.in. podniesienie z początkiem kwietnia br. z 0 proc. do 5 proc. stawki VAT na podstawową żywność.
 • 28.03.2024Zwolnienie podmiotowe z VAT również dla biura rachunkowego
  Jeżeli w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca świadczy wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe i jednocześnie nie wykonuje czynności polegających na udzieleniu podmiotom takim jak podatnicy, płatnicy, i inkasenci, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe oraz ich następcom prawnym na ich zlecenie lub ich rzecz fachowych porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków prawnych, podatkowych, celnych, finansowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tym obowiązków - to tym samym czynności te nie stanowią doradztwa.
 • 27.03.2024Podatki sektorowe do likwidacji? ZPP i FOR apelują o zmiany
  Rząd powinien dążyć do stworzenia jednolitego i spójnego modelu opodatkowania, a podatki sektorowe powinny być zniesione – twierdzą Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. We wspólnym apelu do rządu organizacje postulują m.in. likwidację podatku handlowego, opłaty audiowizualnej i tzw. podatku cukrowego.
 • 27.03.2024Reforma KSeF do zmiany. Przedsiębiorcy pozytywnie o części modyfikacji
  Część z proponowanych przez resort finansów zmian w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) będzie korzystna dla przedsiębiorców – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Środowisko biznesowe pozytywnie odnosi się m.in. do zapowiedzi ujednolicenia terminu wejścia w życie obligatoryjnego e-fakturowania dla wszystkich podatników oraz umożliwienia dołączania załączników do wystawianych w KSeF faktur.
 • 27.03.2024Zwolnienie podmiotowe z VAT również dla biura rachunkowego
  Jeżeli w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca świadczy wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe i jednocześnie nie wykonuje czynności polegających na udzieleniu podmiotom takim jak podatnicy, płatnicy, i inkasenci, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe oraz ich następcom prawnym na ich zlecenie lub ich rzecz fachowych porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków prawnych, podatkowych, celnych, finansowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tym obowiązków - to tym samym czynności te nie stanowią doradztwa.
 • 27.03.2024Sprzedaż środka trwałego w księgach rachunkowych
  Przychodem przedsiębiorstwa może być zarówno sprzedaż usług czy towarów, jak i sprzedaż składników majątku. Często zdarza się, że mamy do czynienia ze sprzedażą środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powodów sprzedaży składnika majątku może być wiele. Może to być podyktowane zmianą technologiczną, zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, czy też wymianą na nowszy składnik majątku.
 • 26.03.2024Reforma KSeF do zmiany. Przedsiębiorcy pozytywnie o części modyfikacji
  Część z proponowanych przez resort finansów zmian w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) będzie korzystna dla przedsiębiorców – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Środowisko biznesowe pozytywnie odnosi się m.in. do zapowiedzi ujednolicenia terminu wejścia w życie obligatoryjnego e-fakturowania dla wszystkich podatników oraz umożliwienia dołączania załączników do wystawianych w KSeF faktur.
 • 26.03.2024Niższy VAT na usługi kosmetyczne może poprawić kondycję branży
  Z początkiem kwietnia br. usługi świadczone przez salony kosmetyczne zostaną objętym obniżoną stawką VAT na poziomie 8 proc. (zamiast standardowych 23 proc.). Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, branża usług kosmetycznych i fryzjerskich zmaga się z wyraźnym wzrostem zadłużenia. Tylko w ciągu roku ogólne zadłużenie branży podwyższyło się o blisko połowę, by na koniec stycznia br. wynieść niemal 154 mln zł. Analitycy wskazują, że nowa preferencja podatkowa może poprawić kondycję branży usług kosmetycznych.
 • 26.03.2024Świąteczny wystrój firmy w kosztach podatkowych firmy
  Świąteczny wystrój firm wywołuje w klientach pozytywne wrażenie i przekłada się na większą skłonność do zakupów. Wprowadzenie klienta w taki stan jest zatem w interesie sprzedawcy. Wymaga to jednak poniesienia kosztów na działania marketingowe. Najczęściej przedsiębiorcy ponoszą wydatki na zakup dekoracji świątecznych (bożonarodzeniowych czy wielkanocnych): choinek, ozdób, oświetlenia, bombek, kwiatów np. gwiazdy betlejemskiej, stroików bożonarodzeniowych, girland, itp.
 • 26.03.2024Wykazywanie na fakturach nazwy firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność
  Na fakturach wystawianych w związku z prowadzoną działalnością należy umieścić przede wszystkim imię i nazwisko przedsiębiorcy jako podmiotu będącego osobą fizyczną. Używanie natomiast zamiennie, tj. w zależności, z którym rodzajem działalności wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących na przedmiot jego działalności poprzez dodanie do imienia i nazwiska nazwy identyfikującej rodzaj działalności jest dozwolone.
 • 26.03.2024Wpłata gotówki na konto kontrahenta pozbawia kosztów
  Gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, znajduje zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 22p ustawy o PIT. Skoro przedsiębiorca dokonał zapłaty za nabyte towary (w ramach transakcji przekraczającej 15 tys. zł) poprzez wpłatę gotówki bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy, to wydatków na zakup tych towarów nie powinien zaliczać do kosztów uzyskania przychodów - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 25.03.2024Prawo podatkowe coraz bardziej skomplikowane, a zmiany szybsze
  W 2023 r. w Polsce przyjęto w sumie 34,4 tys. stron nowego prawa, a w przypadku ustaw gospodarczych okres vacatio legis skrócił się do rekordowych 31 dni – wynika z nowego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. W odniesieniu do ustaw podatkowych vacatio legis było jeszcze krótsze i wynosiło średnio tylko 22,9 dnia. W ciągu ostatniej dekady objętość ustaw o podatkach VAT i PIT uległa niemal podwojeniu.

następna strona »