Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszt ubezpieczenia

 • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
  安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
  • 13.05.201916.05.2019, Katowice: Odpowiedzialno嗆 cz這nków zarz康ów w spó趾ach kapita這wych
   Zapraszamy na szkolenie, maj帷e na celu przedstawienie prawnych zagro瞠 zwi您anych z uczestnictwem w zarz康zie spó趾i kapita這wej. Udzia w szkoleniu umo磧iwi tak organizacj aktywno軼i mened瞠ra, by ca趾owicie wy陰czy lub przynajmniej do minimum ograniczy mo磧iwo嗆 poci庵ni璚ia cz這nka zarz康u do osobistej odpowiedzialno軼i za dzia豉nia zwi您ane z zarz康zaniem spó趾. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialno軼i udzia w szkoleniu nie tylko pomo瞠 zminimalizowa ryzyko w豉snej odpowiedzialno軼i cz這nka zarz康u, lecz tak瞠 da mu narz璠zia s逝膨ce do egzekwowania odpowiedzialno軼i wobec cz這nków zarz康u spó貫k b璠帷ych d逝積ikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotn cz窷ci szkolenia b璠 kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. 
   • 13.05.2019Aby uzna umow leasingu za zawart, konieczne s wszystkie jej elementy
    Z uzasadnienia: Umowa leasingu ma charakter terminowy, gdy jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpocz璚ia i zako鎍zenia u篡tkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element tre軼i czynno軼i prawnej bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy.
    • 10.05.2019Aby uzna umow leasingu za zawart, konieczne s wszystkie jej elementy
     Z uzasadnienia: Umowa leasingu ma charakter terminowy, gdy jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpocz璚ia i zako鎍zenia u篡tkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element tre軼i czynno軼i prawnej bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy.
     • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
      Pomimo umieszczenia 鈔odków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera nara穎ny jest na ca趾owit utrat pieni璠zy w wielu przypadkach - np. upad這軼i dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywc w豉sno軼i lokalu lub domu w terminie okre郵onym w umowie deweloperskiej, nierozpocz璚ia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpocz皻ej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzaj帷e do zmiany tej sytuacji ci庵le trwaj.
      • 08.05.2019Sk豉dka zdrowotna: Przedsi瑿iorca na etacie p豉ci dwa razy
       Przepisy nak豉daj obowi您ek odprowadzania sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne od ka盥ego tytu逝, niezale積ie od tego czy w zbiegu pozostaj ró積e tytu造, czy zbiegaj si takie same tytu造. Obowi您ek odprowadzania sk豉dki obci捫a zatem np. zarówno pracowników wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, jak równie pracowników zatrudnionych w kilku miejscach czy przedsi瑿iorców, którzy prowadz kilka dzia豉lno軼i. Niezale積ie od powy窺zego wskaza nale篡, i ka盥orazowe podejmowanie dodatkowej dzia豉lno軼i mo瞠 prowadzi do intensyfikacji czynno軼i zawodowych, a ta mo瞠 powodowa zwi瘯szenie ryzyka wyst徙ienia konieczno軼i udzielenia 鈍iadczenia zdrowotnego - wyja郾i這 Ministerstwo Zdrowia.
       • 07.05.2019Ma造 ZUS równie dla kartowiczów, ale...
        Przedsi瑿iorcy stosuj帷y kart podatkow mog skorzysta z „Ma貫go ZUS-u”, o ile op豉caj podatek VAT. Karta podatkowa jest bowiem form rozliczenia podatku, która zwalnia podatników z obowi您ku prowadzenia ksi庵 rachunkowych i sk豉dania zezna podatkowych PIT. Zwolnienie z VAT powoduje natomiast, 瞠 przedsi瑿iorca nie sk豉da deklaracji VAT i nie ma obowi您ku przesy豉nia informacji o ewidencji w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Brak powy窺zych dokumentów uniemo磧iwia kontrol przez Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych wysoko軼i przychodu przedsi瑿iorcy - wyja郾i豉 Minister Przedsi瑿iorczo軼i i Technologii.
        • 06.05.2019NSA. Odsetki od zado嗆uczynienia z PIT
         Odsetki za opó幡ienie, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, w wyp豉ceniu zado嗆uczynienia za doznan krzywd zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie podlegaj zwolnieniu podatkowemu okre郵onemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
         • 30.04.2019Rozliczenie VAT przy zakupie samochodu z kraju trzeciego
          W przypadku zakupu przez czynnego podatnika VAT samochodu w kraju trzecim, tj. nieb璠帷ym cz這nkiem Unii Europejskiej, operacja taka b璠zie dla polskiego przedsi瑿iorcy stanowi豉 import towaru. B璠zie nale瘸這 go rozliczy w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, w zale積o軼i od cz瘰totliwo軼i obowi您ku rozliczania si z tego podatku.
          • 24.04.2019安iadczenia wypadkowe przedsi瑿iorcy
           Je郵i jeste przedsi瑿iorc, podlegasz obowi您kowym ubezpieczeniom spo貫cznym - emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z tytu逝 tych ubezpiecze jeste zobowi您any do comiesi璚znego odprowadzania sk豉dek. Dobrowolne jest dla ciebie tylko ubezpieczenie chorobowe. Je郵i ulegniesz wypadkowi w trakcie wykonywania obowi您ków zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i (wypadkowi przy pracy) i w skutek tego wypadku nie mo瞠sz pracowa, masz prawo do 鈍iadcze z ubezpieczenia wypadkowego.
           • 24.04.2019Najem samochodu osobowego w kosztach firmy. MF wyda obja郾ienia podatkowe
            Og這szona niedawno nowelizacja modyfikuj帷a ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159) rodzi wiele w徠pliwo軼i w zakresie nowych mechanizmów limitowania wydatków zwi您anych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez podatników na podstawie umów najmu. Na podatników b璠帷ych stronami powy窺zych umów na這穎no bowiem obowi您ek wyodr瑿nienia cz窷ci czynszu, która stanowi sp豉t warto軼i pocz徠kowej.
            • 23.04.2019安iadczenia wypadkowe przedsi瑿iorcy
             Je郵i jeste przedsi瑿iorc, podlegasz obowi您kowym ubezpieczeniom spo貫cznym - emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z tytu逝 tych ubezpiecze jeste zobowi您any do comiesi璚znego odprowadzania sk豉dek. Dobrowolne jest dla ciebie tylko ubezpieczenie chorobowe. Je郵i ulegniesz wypadkowi w trakcie wykonywania obowi您ków zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i (wypadkowi przy pracy) i w skutek tego wypadku nie mo瞠sz pracowa, masz prawo do 鈍iadcze z ubezpieczenia wypadkowego.
             • 23.04.2019NSA. Kiedy wydatki na ulepszenie zwi瘯szaj warto嗆 鈔odka trwa貫go?
              Z uzasadnienia: Ustawodawca nie dopuszcza mo磧iwo軼i ustalania "skorygowanej" warto軼i pocz徠kowej zakupionego wcze郾iej 鈔odka trwa貫go w oparciu o wycen dokonywan samodzielnie przez podatnika lub przez powo豉nego przez niego bieg貫go, z uwzgl璠nieniem cen rynkowych (...) Unormowania z art. 22g ust. 8 i ust. 9 ustawy o PIT dotycz wy陰cznie sytuacji, gdy podatnik nie mo瞠 ustali ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 鈔odka trwa貫go, który nie zosta jeszcze wprowadzony do ewidencji 鈔odków trwa造ch i którego amortyzacja jeszcze si nie rozpocz窸a.
              • 18.04.2019Wynagrodzenie prowizyjne w ramach umowy komisu – NSA po stronie fiskusa
               Umowa komisu jest umow nazwan, unormowan w art. 765 Kodeksu cywilnego. Na jej podstawie przyjmuj帷y zlecenie, czyli komisant zobowi您uje si za wynagrodzeniem do kupna lub sprzeda篡 okre郵onych rzeczy na rachunek daj帷ego zlecenie, czyli komitenta. Sprzeda tych rzeczy nast瘼uje w imieniu komisanta.
               • 17.04.2019Sk豉dki ZUS wykonuj帷ych wolne zawody
                Ci spo鈔ód freelancerów, którzy wykonuj swoj prac na podstawie umowy zlecenia s obowi您kowo obj璚i ubezpieczeniami spo貫cznymi i zdrowotnym, gdy nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowi您ek i mo磧iwo嗆 uzyskania ochrony w zakresie ubezpiecze. Osobom, które nie spe軟iaj warunków do obj璚ia obowi您kowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przys逝guje natomiast prawo do dobrowolnego obj璚ia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istniej rozwi您ania pomocowe z zakresu ubezpiecze spo貫cznych dla osób prowadz帷ych dzia豉lno嗆, z których mog jak najbardziej korzysta równie freelancerzy decyduj帷y si na podj璚ie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
                • 17.04.2019Kurs waluty dla zbiorczej faktury koryguj帷ej
                 Pytanie: Czy Spó趾a mo瞠 wystawi jedn (zbiorcz) faktur koryguj帷 za dany okres z tytu逝 udzielenia opustu dla danego kontrahenta, w sytuacji, gdy nie dotyczy ona wszystkich transakcji dokonanych pomi璠zy Spó趾 oraz tym kontrahentem w danym okresie? Jaki powinien by zastosowany kurs przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu ww. faktury, czy powinien by to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj帷ego dzie zako鎍zenia oznaczonego w umowie okresu, czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj帷ego dzie wystawienia faktury koryguj帷ej, czy mo瞠 odr瑿ny kurs dla ka盥ej z dostaw, których cena jest zbiorczo korygowana?
                 • 15.04.2019NSA. Koszty autorskie przy umowie o prac: Samo o鈍iadczenie nie wystarczy
                  Z uzasadnienia: Dla zastosowania dla przychodów ze stosunku pracy, normy kosztów uzyskania przychodów, okre郵onej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozró積ienie wynagrodzenia na cz窷 zwi您an z wykonywaniem obowi您ków pracowniczych i cz窷 okre郵aj帷 honorarium, zwi您an z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dzie豉 w okre郵ony sposób i na okre郵onym polu (...) dokumentacja pracodawcy powinna umo磧iwia wyodr瑿nienie tej cz窷ci czasu pracy, która przeznaczona jest na prac twórcz i powi您anie tego czasu z rzeczywi軼ie powsta造m, lub maj帷ym powsta utworem i w ko鎍u, czy w zwi您ku z jego eksploatacj wyp豉cono honorarium.
                  • 15.04.2019Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga ma鹵onków?
                   Pytanie: Na utrzymaniu Wnioskodawcy i jego 穎ny jest jedno niepe軟osprawne dziecko, które nie uko鎍zy這 16 roku 篡cia. Wnioskodawca i Jego 穎na s w豉軼icielami samochodu osobowego, który s逝篡 zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i za豉twiania zwyk造ch czynno軼i 篡ciowych dziecka. Czy Wnioskodawcy przys逝guje odliczenie od dochodu w zwi您ku z u篡waniem samochodu osobowego i b璠帷ym na utrzymaniu Wnioskodawcy niepe軟osprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta 穎na Wnioskodawcy?
                   • 13.04.2019字edni godzinny koszt pracy w Unii Europejskiej w 2018 r.
                    Koszt pracy lub ca趾owity koszt pracy to 陰czne wydatki ponoszone przez pracodawców na zatrudnienie personelu. Na ca趾owity koszt pracy sk豉daj si:
                    • 08.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                     Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zosta造 zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie nale篡 je uj望. Wydawa這by si, 瞠 nie b璠zie 瘸dnych problemów z prawid這wym uwzgl璠nieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si w徠pliwo軼i.
                     • 08.04.2019VAT od powypadkowej naprawy samochodu w leasingu
                      Problemy zwi您ane z likwidacj szkód komunikacyjnych w odniesieniu do pojazdów b璠帷ych przedmiotem leasingu powinny by rozstrzygane w ramach rozlicze mi璠zy finansuj帷ym a korzystaj帷ym. Nale篡 przy tym zaznaczy, 瞠 obydwie strony umowy leasingu – zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca – poprzez jej zawarcie wyra瘸j zgod na warunki w niej zapisane. Zauwa篡 tak瞠 nale篡, 瞠 zgodnie z cywilistycznym poj璚iem leasingu, leasingobiorca nie jest w豉軼icielem pojazdu, a jedynie posiadaczem zale積ym, a w przypadku zaistnienia okoliczno軼i uzasadniaj帷ej wyp豉t odszkodowania, ubezpieczenie przys逝guje w豉軼icielowi pojazdu (leasingodawca), który w tym przypadku jest podatnikiem podatku VAT - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                      • 05.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                       Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zosta造 zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie nale篡 je uj望. Wydawa這by si, 瞠 nie b璠zie 瘸dnych problemów z prawid這wym uwzgl璠nieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si w徠pliwo軼i.
                       • 05.04.2019Pe軟e odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                        Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawi豉 si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, 瞠 samochód nie jest wykorzystywany wy陰cznie do dzia豉lno軼i gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wykszta販i si pogl康, 瞠 przejazdy pracowników mobilnych samochodem s逝瘺owym na trasie pomi璠zy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobli簑 (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie s逝膨 osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada s逝瘺owych - nie stanowi nieodp豉tnego 鈍iadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich warto軼i nie mo積a uwa瘸 za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                        • 01.04.2019NSA. Zap豉ta przez pracodawc zaleg造ch sk豉dek ZUS nie jest przychodem pracownika
                         Z uzasadnienia: Fakt pó幡iejszego wyp豉cenia sk豉dek (...) nie zmienia charakteru prawnego wp豉ty, nawet je瞠li w dacie wyp豉ty nie wi捫e spó趾i z pracownikiem stosunek zatrudnienia. Pozostaje ona nadal sk豉dk na ubezpieczenie spo貫czne (...) P豉tnik uiszczaj帷 zaleg貫 sk豉dki w cz窷ci nale積ej od 鈍iadczenia wyp豉canego pracownikowi, nie dokonuje 瘸dnego przysporzenia maj徠kowego, zwi瘯szaj帷ego maj徠ek pracowników (oni sami nie otrzymuj te od p豉tnika nieodp豉tnych 鈍iadcze).
                         • 29.03.2019Od grzywien i kar przedsi瑿iorca mo瞠 si ubezpieczy
                          W Polsce dzia豉lno嗆 prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsi瑿iorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo嗆 i obs逝g kadrowo-p豉cow. Sk豉daj samodzielnie deklaracje i formularze, zwi您ane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w k這poty, je郵i w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okre郵aj帷a odpowiedzialno嗆 przedsi瑿iorcy. Niewielu przedsi瑿iorców jednak wie, 瞠 mo積a ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - mi璠zy innymi dzi瘯i ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dost瘼ne jest dla Czytelników podatki.biz.
                          • 29.03.2019MF: Nabycie tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                           Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotycz帷y nieodp豉tnego nabycia rzeczy lub praw maj徠kowych tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nast徙i造 po 31.12.2015 r.
                           • 29.03.2019Umowa zlecenia zawarta z w豉snym pracownikiem b璠帷ym przedsi瑿iorc
                            W sytuacji je郵i umowa cywilnoprawna zawarta jest pomi璠zy pracodawc (szpitalem), a pracownikiem (np. lekarzem), który prowadzi pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz, istotne jest, czy umowa jest jedyn umow z podmiotem leczniczym, jak wykonuje lekarz. Mo瞠 to bowiem sugerowa, 瞠 dzia豉lno嗆 gospodarcza zosta豉 za這穎na jedynie w celu wykonywania pracy na rzecz swojego pracodawcy, bez ogranicze wynikaj帷ych z przepisów prawa pracy. Jednak do stwierdzenia takich okoliczno軼i niezb璠ne jest dokonanie ustale przez Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych w ka盥ej indywidualnej sprawie - poinformowa這 MRPiPS odpowiadaj帷 na interpelacj.
                            • 28.03.2019Od grzywien i kar przedsi瑿iorca mo瞠 si ubezpieczy
                             W Polsce dzia豉lno嗆 prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsi瑿iorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo嗆 i obs逝g kadrowo-p豉cow. Sk豉daj samodzielnie deklaracje i formularze, zwi您ane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w k這poty, je郵i w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okre郵aj帷a odpowiedzialno嗆 przedsi瑿iorcy. Niewielu przedsi瑿iorców jednak wie, 瞠 mo積a ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - mi璠zy innymi dzi瘯i ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dost瘼ne jest dla Czytelników podatki.biz.
                             • 28.03.2019Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych wci捫 z w徠pliwo軼iami
                              Okoliczno嗆, 瞠 op豉ty za ubezpieczenie samochodu osobowego stanowi element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu nie wy陰cza obowi您ku stosowania do tych op豉t ograniczenia okre郵onego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT). Natomiast, w przypadku gdy op豉ta, w tym czynsz, z tytu逝 umowy leasingu, umowy najmu, dzier瘸wy lub innej umowy o podobnym charakterze zosta豉 skalkulowana w sposób obejmuj帷y koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT) stosuje si do tej cz窷ci op豉ty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                              • 27.03.2019Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych wci捫 z w徠pliwo軼iami
                               Okoliczno嗆, 瞠 op豉ty za ubezpieczenie samochodu osobowego stanowi element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu nie wy陰cza obowi您ku stosowania do tych op豉t ograniczenia okre郵onego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT). Natomiast, w przypadku gdy op豉ta, w tym czynsz, z tytu逝 umowy leasingu, umowy najmu, dzier瘸wy lub innej umowy o podobnym charakterze zosta豉 skalkulowana w sposób obejmuj帷y koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT) stosuje si do tej cz窷ci op豉ty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                               • 20.03.2019Opodatkowanie pracy – Polska ma jeden z bardziej skomplikowanych systemów
                                Skomplikowane regulacje i procedury zwi您ane z podatkami dotycz帷ymi pracy to jedna z bardziej uci捫liwych dla biznesu barier – wynika z analizy opublikowanej przez ameryka雟ki think tank Tax Foundation. Polska nale篡 do kilku krajów europejskich, gdzie system opodatkowania pracy jest najbardziej skomplikowany. Najbardziej korzystne dla biznesu systemy obowi您uj natomiast w Luksemburgu i Norwegii.
                                • 20.03.2019NSA. Odsprzeda mediów nie wchodzi do limitu zwolnienia VAT
                                 Z uzasadnienia: Niew徠pliwie czynno嗆 polegaj帷a na odsprzeda篡 mediów ma okre郵ony zwi您ek z konkretn nieruchomo軼i, ale nie jest to zwi您ek bezpo鈔edni (...) nieruchomo嗆 nie jest elementem konstytutywnym transakcji, poniewa podstawowym jej elementem s: woda, ciep這, czy odprowadzanie 軼ieków. W konsekwencji odsprzeda mediów nie mo瞠 by traktowana jako transakcja zwi您ana z nieruchomo軼i, a jej warto嗆 nie mo瞠 by uwzgl璠niona w warto軼i sprzeda篡, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
                                 • 19.03.2019Opodatkowanie pracy – Polska ma jeden z bardziej skomplikowanych systemów
                                  Skomplikowane regulacje i procedury zwi您ane z podatkami dotycz帷ymi pracy to jedna z bardziej uci捫liwych dla biznesu barier – wynika z analizy opublikowanej przez ameryka雟ki think tank Tax Foundation. Polska nale篡 do kilku krajów europejskich, gdzie system opodatkowania pracy jest najbardziej skomplikowany. Najbardziej korzystne dla biznesu systemy obowi您uj natomiast w Luksemburgu i Norwegii.
                                  • 19.03.2019Festyn zak豉dowy a przychód pracownika
                                   Pytanie: Spó趾a co roku organizuje festyn zak豉dowy. Czy w zwi您ku: a) z udzia貫m w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwi您ane z tym obowi您ki p豉tnika lub obowi您ki informacyjne w stosunku do uczestników?
                                   • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT mened瞠ra b璠帷ego cz這nkiem zarz康u
                                    Z uzasadnienia: Dzia豉lno軼i cz這nka zarz康u-mened瞠ra nie mo積a przypisa spe軟ienia warunku samodzielno軼i oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dzia豉lno軼i gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Cz這nek zarz康u-menad瞠r dzia豉 w ramach struktury organizacyjnej zarz康zanej Spó趾i, nie ponosi kosztów swej dzia豉lno軼i a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzale積ione od ekonomicznego ryzyka - nie dzia豉 on w warunkach ryzyka, niepewno軼i, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsi瑿iorstwa.
                                    • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
                                     安iadczenia, wyp豉cane lub udost瘼niane w postaci rzeczowej pracownikom, zwi您ane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodz帷 w zwi您ku z tym okre郵one skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowi您ki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
                                     • 07.03.2019VAT mar瘸: Ustalenie kwoty nabycia samochodu u篡wanego w przypadku kosztów dodatkowych
                                      Dla potrzeb zastosowania procedury mar篡, przez kwot nabycia nale篡 rozumie wszystko co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru u篡wanego otrzyma od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty zwi您ane z transakcj, je瞠li nabywca towaru (kupuj帷y) ponosi ci篹ar tych op豉t p豉c帷 za nie dostawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wy瞠j, nie mog zosta zaliczone koszty, które nie zosta造 zap豉cone i nie s nale積e dostawcy towaru (nale積e innym ni dostawca podmiotom).
                                      • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                                       Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                                       • 06.03.2019NSA. Rycza速 na samochód: Paliwo nie jest przychodem pracownika
                                        Z uzasadnienia: 安iadczeniem pracodawcy nie jest samo udost瘼nienie samochodu. Jest nim zapewnienie mo磧iwo軼i jego prawid這wego u篡wania, tak瞠 i ponoszenie wszystkich niezb璠nych wydatków umo磧iwiaj帷ych takie u篡wanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwi您anych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma przy tym 瘸dnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowi帷e odr瑿ne 鈍iadczenie.
                                        • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                                         Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                                         • 04.03.2019Umowa u篡czenia - podstawowe informacje nie tylko dla przedsi瑿iorców
                                          Umowa u篡czenia nale篡 do najcz窷ciej zawieranych umów dnia codziennego, cho czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, 瞠 j zawarli鄉y. Dzia豉nie polegaj帷e na udost瘼nieniu komu bezp豉tnie swojego samochodu, p造ty, roweru itp. to w豉郾ie zawarcie umowy u篡czenia.
                                          • 01.03.2019Umowa u篡czenia - podstawowe informacje nie tylko dla przedsi瑿iorców
                                           Umowa u篡czenia nale篡 do najcz窷ciej zawieranych umów dnia codziennego, cho czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, 瞠 j zawarli鄉y. Dzia豉nie polegaj帷e na udost瘼nieniu komu bezp豉tnie swojego samochodu, p造ty, roweru itp. to w豉郾ie zawarcie umowy u篡czenia.
                                           • 01.03.2019NSA: Moment uzyskania dochodu z instrumentów finansowych
                                            Z uzasadnienia: Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest to窺amy z momentem ich nabycia bez wzgl璠u na form tego nabycia (w niniejszej sprawie - w wyniku nieodp豉tnego otrzymania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cech papierów warto軼iowych, jakimi s akcje, jest to, i generuj dochód w przysz這軼i: w postaci dywidendy, czy te - w przypadku ich odp豉tnego zbycia - w postaci ró積icy pomi璠zy przychodem ze sprzeda篡 a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie za otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytu逝 uzyskuje dana osoba, niezale積ie od 廝ód豉 i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
                                            • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
                                             Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                                             • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
                                              Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                                              • 15.02.2019Podwójna ulga na samochód z tytu逝 opieki ma鹵onków nad niepe軟osprawnym dzieckiem
                                               W przypadku, gdy oboje rodzice 這膨 na utrzymanie niepe軟osprawnego dziecka, ka盥emu z nich przys逝guje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysoko軼i faktycznie poniesionego przez siebie wydatku, natomiast w przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym ka盥emu z nich przys逝guje odr瑿ny (w豉sny) limit.
                                               • 14.02.2019Wroc豉w: Odpowiedzialno嗆 cz這nków zarz康ów w spó趾ach kapita這wych
                                                Zapraszamy na szkolenie we Wroc豉wiu, które odb璠zie si w najbli窺z 鈔od 20.02.2019 r. Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych zagro瞠 zwi您anych z uczestnictwem w zarz康zie spó趾i kapita這wej. Udzia w szkoleniu umo磧iwi tak organizacj aktywno軼i mened瞠ra, by ca趾owicie wy陰czy lub przynajmniej do minimum ograniczy mo磧iwo嗆 poci庵ni璚ia cz這nka zarz康u do osobistej odpowiedzialno軼i za dzia豉nia zwi您ane z zarz康zaniem spó趾. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialno軼i udzia w szkoleniu nie tylko pomo瞠 zminimalizowa ryzyko w豉snej odpowiedzialno軼i, lecz tak瞠 da narz璠zia s逝膨ce do egzekwowania odpowiedzialno軼i wobec cz這nków zarz康u spó貫k b璠帷ych d逝積ikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotn cz窷ci szkolenia b璠 kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. Udzia w szkoleniu umo磧iwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
                                                • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rz康 u豉wia 篡cie przedsi瑿iorcom
                                                 Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która b璠zie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu M同. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma upro軼i system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto嗆 i przyjazno嗆 w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zak豉daj zast徙ienie deklaracji dla podatku od towarów i us逝g VAT-7 i VAT-7K przez przesy豉nie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obni篡 wysoko嗆 sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik z這篡 korekt deklaracji podatkowej po wszcz璚iu kontroli celno-skarbowej.
                                                 • 12.02.2019NSA. Nocleg dla oddelegowanego pracownika z PIT
                                                  Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wy陰czeniem podró篡 s逝瘺owej b璠 stanowi dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegaj帷y opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego p豉tnik jest obowi您any pobra zaliczk na podatek na zasadach okre郵onych w art. 32 tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                                  • 11.02.2019Op豉ty zwi您ane z posiadaniem samochodu. Wci捫 wi璚ej i dro瞠j
                                                   Kierowcy nie maj w Polsce 豉two, nie do嗆, 瞠 s zmuszeni do poruszania si po drogach o w徠pliwej jako軼i, które uszkadzaj ich samochody, to jeszcze na ka盥ym kroku s okradani. Sama cena paliwa to w po這wie podatki, do tego dochodzi ca豉 masa op豉t wymaganych przez pa雟two i ze wzgl璠u na istniej帷y przymus zawy瘸na. Od nowego roku pierwsz zmian b璠zie wzrost kar za nieop豉cenie w terminie OC, drug zmian b璠zie tzw. op豉ta emisyjna, a trzeci ostatni zmian b璠zie danie samorz康om mo磧iwo軼i wprowadzenia tzw. strefy czystego powietrza.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 43 ] nast瘼na strona »