Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

awaryjny

 • 17.09.2019Podatki 2020: To jak to jest z tym podatkiem handlowym?
  Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 sierpnia 2019 r. projekt ustawy budżetowej na 2020 r., w prognozie dochodów budżetu państwa na 2020 r., nie uwzględnia dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej. W konsekwencji powyższego nie istnieje konieczność przygotowania rozwiązań, których celem byłoby uwzględnienie ewentualnego niekorzystnego dla Polski rozstrzygnięcia TSUE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej - wyjaśniła Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
  • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
   Kolejny odcinek poradnika w całości poświęcimy kwestiom związanym z rozliczeniem delegacji za granicę. W poprzedniej części mogliście się przekonać, że krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane są w nieco odmienny sposób. To zrozumiałe – wyjazdy za granicę wiążą się zwykle z wyższymi wydatkami, występują naturalne trudności w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca może określić więcej niż jeden kraj docelowy, co również wpływa na sposób rozliczenia delegacji.
   • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
    Kolejny odcinek poradnika w całości poświęcimy kwestiom związanym z rozliczeniem delegacji za granicę. W poprzedniej części mogliście się przekonać, że krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane są w nieco odmienny sposób. To zrozumiałe – wyjazdy za granicę wiążą się zwykle z wyższymi wydatkami, występują naturalne trudności w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca może określić więcej niż jeden kraj docelowy, co również wpływa na sposób rozliczenia delegacji.
    • 22.07.2016WSA. Transakcje związane z nieruchomościami a zwolnienie podmiotowe w VAT
     Z uzasadnienia: Przedmiotem transakcji odsprzedaży mediów, nie jest nieruchomość, rozumiana jako element konstytutywny transakcji, ponieważ takim podstawowym elementem świadczenia są: woda, ciepło i odprowadzanie ścieków. Z tych względów tego rodzaju odsprzedaż mediów nie może być traktowana jako transakcja związana z nieruchomością, a w konsekwencji jej wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
     • 22.06.2016Ustalenie stawki amortyzacyjnej po zmianie klasyfikacji środka trwałego
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca świadczy usługi dostępu do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji. Przedmiotowe usługi są świadczone przy wykorzystaniu sieci optycznej, której przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Sieć została wprowadzona do ewidencji środków trwałych pod symbolem 211 KŚT. Stosowana jest 10% stawka amortyzacji. Jednak, w opinii Wnioskodawcy, ww. sieć należy zaklasyfikować jako zespół komputerowy (symbol 491 KŚT). Czy prawidłowe jest zastosowanie 30% stawki amortyzacji dla opisywanej sieci?
      • 02.02.2016Intrastat 2016. Progi statystyczne i ważne terminy
       Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.
       • 01.02.2016Intrastat 2016. Progi statystyczne i ważne terminy
        Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.
        • 22.07.2015Przychód pracownika. Samochód służbowy poza standardowym czasem pracy
         Pytanie podatnika: Czy z tytułu dojazdów pracowników mających nienormowany jak i normowany czas pracy i będących do dyspozycji pracodawcy także poza standardowym czasem pracy, pracownicy uzyskują nieodpłatne świadczenie?
         • 12.09.2013Wyrok TK: Podatek od nieujawnionych przychodów. Wznowić postępowanie podatkowe czy sądowoadministracyjne?
          27 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 985) sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09. Z tym też dniem weszła w życie część I punkt 2 sentencji wyroku, stwierdzająca niezgodność art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) z ustawą zasadniczą.
          • 08.08.2013Masz tylko miesiąc na wznowienie postępowania w sprawie podatku od nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1998–2006
           18 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok o sygnaturze akt SK 18/09 dotyczący podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu. Wyrok nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw i nie wszedł w życie w żadnej części. Nie jest również jeszcze dostępne jego uzasadnienie. Opublikowane zostały natomiast na stronach internetowych Trybunału m.in. sentencja wyroku i komunikat prasowy TK.
           • 09.04.2013Bilet dla zleceniobiorcy jako koszt działalności firmy
            Pytanie podatnika: Spółka świadczy usługi transportowe. Do obsługi posiadanych pojazdów nie zatrudnia kierowców jako własnych pracowników, lecz korzysta z usług kierowców będących na samozatrudnieniu. W ostatnim czasie jeden z kierowców otrzymał dyspozycję aby pojazd pozostawił u zleceniodawcy przewozu na jego terenie strzeżonym, a sam z posiadanej zaliczki zakupił sobie bilety kolejowe na dojazd do miejsca zamieszkania i powrót do miejsca pozostawienia pojazdu w celu wykonania zlecenia. Czy spółka może wydatek na zakup biletu dla kierowcy nie będącego pracownikiem zaliczyć w koszty?
            • 28.11.2012Budynek bez dachu a podatek od nieruchomości
             Z uzasadnienia: Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organów, że budowla nie posiadająca poszycia dachowego, zabezpieczającego budynek przed opadami atmosferycznymi, dalej spełnia funkcję dachu. Skoro zaś nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku - w tej części - i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania, gdyż brak jest jednego z niezbędnych elementów, które składają się na jego definicję na gruncie zarówno prawa podatkowego jak i budowlanego.
             • 02.10.2012Budżet 2013 – coraz więcej kontrowersji
              Większość ekonomistów uważa przyjęty przez rząd kilka dni temu projekt ustawy budżetowej na 2013 r. za zbyt optymistyczny. Powszechne jest również przekonanie o niskim prawdopodobieństwie sprawdzenia się przewidywań Ministerstwa Finansów. Sprawa przyszłorocznego budżetu stała się głównym tematem ostatniej debaty, zorganizowanej w piątek przez Business Centre Club.
              • 21.09.2011Działalność sezonowa a podatek od nieruchomości
               Z uzasadnienia WSA: Nie może być tak, że przysłowiowa "dziura w dachu" powoduje, że budynek traci charakter związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przez to zdecydowanie zmniejsza się jego opodatkowanie. Zatem, organy podatkowe miały podstawę przyjąć, że jeżeli chodzi o sporne obiekty nie wystąpiła przesłanka "względów technicznych", uniemożliwiająca prowadzenie działalności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w obiektach wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie sezonowo niezbędne jest praktycznie coroczne wykonywanie remontów i napraw umożliwiających prowadzenie w nich, w okresie letnim, działalności gospodarczej.
               • 03.12.2010Kierowca nie uniknie mandatu za wykroczenie popełnione w innym kraju UE
                Unijni ministrowie transportu uzgodnili tekst nowej dyrektywy w sprawie transgranicznego egzekwowania prawa w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Przewiduje ona karanie kierowców za popełniane za granicą - w innym państwie członkowskim UE - wykroczenia drogowe polegające na rozwijaniu nadmiernej prędkości, niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej, niezapinaniu pasów bezpieczeństwa i jeździe pod wpływem alkoholu.  
                • 04.08.2010Nowe stawki VAT przyjęte przez rząd
                 Od 2011 r. będą obowiązywać trzy nowe stawki podatku VAT: 5, 8 i 23 proc. - zdecydowała we wtorek Rada Ministrów. Wieloletni plan finansowy, którego głównym założeniem jest wprowadzenie wyższego opodatkowania towarów i usług, zyskał poparcie koalicji rządowej – stwierdził szef rządu.
                 • 23.07.2010Premie dla bankowców na nowych zasadach?
                  Posłowie Parlamentu Europejskiego zaproponowali ograniczenie premii w sektorze finansowym. Ich zdaniem, pakiety płacowe zachęcały bankowców do lekkomyślnych zachowań, które przyczyniły się do obecnego kryzysu gospodarczego. Jeżeli rządy UE zgodzą się na propozycje PE, od stycznia 2011 r. bankowcy będą mogli otrzymywać w gotówce jedynie 30 proc. całkowitej premii.
                  • 08.07.2010Autostrada A4 z Tarnowa do Dębicy – umowa podpisana
                   Irlandzko-polskie konsorcjum firm Siac Construction Ltd., PBG SA, Aprivia SA i Hydrobudowa Polska SA będzie wykonawcą blisko 35-kilometrowego odcinka autostrady A4 z Tarnowa (węzeł Krzyż) do Dębicy (węzeł Dębica Pustynia). Wartość kontraktu to 1,75 mld zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także z budżetu państwa. Oddanie drogi do użytku jest planowane na czerwiec 2012 r.
                   • 17.05.20101 mld zł strat z powodu powodzi
                    Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, stale zwiększają się straty wyrządzane przez powodzie. W ciągu ostatnich trzech lat tylko w województwach małopolskim i świętokrzyskim wyniosły one blisko miliard złotych. Mimo to nadal zaniedbywane są kontrole wałów przeciwpowodziowych, konserwacje i utrzymanie strumieni, potoków oraz przydrożnych rowów.
                    • 28.10.2009GDDKiA wybiera wykonawcę odcinka autostrady A4 Szarów-Brzesko
                     Ponad 700 mln zł mniej może wydać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę 23-kilometrowego odcinka autostrady A4 pomiędzy Szarowem a Brzeskiem w Małopolsce. Najatrakcyjniejsza cenowo oferta (778,9 mln zł) jest zdecydowanie niższa, niż zakłada kosztorys inwestorski, opiewający na prawie 1,5 mld zł. Udział w przetargu wzięło siedem firm i konsorcjów. Budowa w znacznej części zostanie dofinansowana z Funduszu Spójności.
                     • 10.09.2009Polska i Czechy wybudują połączenie gazowe
                      Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM oraz czeski operator systemu przesyłowego RWE Transgas Net zamierzają wybudować połączenie pomiędzy systemami gazowniczymi Czech i Polski w okolicach Cieszyna.
                      • 03.03.2008Praca w niedzielę i święta
                       Pytanie: Czy każda praca może być wykonywana w niedziele i święta?
                       • 07.02.2008Czy czekają nas kolejne wydatki w związku z deklaracjami ZUS?
                        Interpelacja nr 66 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezpiecznego podpisu elektronicznego
                        • 12.12.2007Nowe prawo lotnicze
                         Wzrost bezpieczeństwa, zwiększenie ochrony lotnictwa cywilnego, usprawnienie procesu zarządzania lotniskami, a także modernizacja i rozbudowa infrastruktury lotniczej to najważniejsze założenia przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu ustawy Prawo lotnicze, który we wtorek został przyjęty przez rząd