07.09.2022: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Prąd z awaryjnych generatorów prądu nie zawsze z akcyzą

 

Czy w sytuacji, w której spółka zużywała energię elektryczną wytworzoną w generatorze o mocy nieprzekraczającej 1 MW, będzie ona uprawniona do zastosowania zwolnienia od akcyzy wobec zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o mocy do 1 MW, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień, mimo, iż łączna moc zainstalowanych w zakładach spółki generatorów przekracza 1 MW? Czy w sytuacji wytwarzania energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana przez spółkę, w generatorze o mocy przekraczającej 1 MW, spółka będzie uprawniona do stosowania zwolnienia tak długo, jak generator będzie pracował z mocą nieprzekraczającą 1 MW?

 

Spółka prowadzi swoją działalność gospodarczą w trzech lokalizacjach (zakładach). W każdym z zakładów zainstalowany jest generator awaryjny. Moc generatorów przedstawia się następująco:

- 128 kW;

- 280 kW;

- 1600 kW.

Użytkowane generatory są od siebie całkowicie odrębne, nie współpracują ze sobą i nie są ze sobą w żaden sposób połączone.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przeglądu/testów rozruchowych generatorów, uruchamiane są one na biegu jałowym, tzn. nie jest wytwarzana i zużywana energia elektryczna.

W praktyce tylko jeden z generatorów wykazywał historycznie produkcję energii elektrycznej, która została zużyta przez spółkę - podczas wytwarzania łączna moc pracującego generatora nie przekraczała 1 MW. Do napędzenia generatorów spółka wykorzystuje wyłącznie wyroby energetyczne, od których została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Spółka nie posiada koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dalej: „prawo energetyczne”).

W opinii spółki:

1. będzie ona uprawniona do zastosowania zwolnienia od akcyzy wobec zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o mocy do 1 MW, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień, tak długo jak łączna moc generatorów wytwarzających energię jednocześnie nie będzie przekraczała 1 MW. Gdyby zaistniała sytuacja, w której zużywana będzie energia wytwarzana jednocześnie (w tej samej chwili) w generatorach o łącznej mocy przekraczającej 1 MW, spółka utraciłaby prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień.

2. w sytuacji wytwarzania energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana przez spółkę, w generatorze o mocy przekraczającej 1 MW, nie będzie ona uprawniona do stosowania zwolnienia o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień tak długo, jak moc generatora będzie przekraczała 1 MW. Jednocześnie, jeżeli generator będzie pracował z mniejszym obciążeniem (tj. moc generatora będzie mniejsza, niż 1 MW), to spółka będzie uprawniona do stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 33 załącznika nr 1 wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z wyłączeniem:

a) spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

b) towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

c) giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

d) spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2) sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3) zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4) zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5) import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6) zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania, dystrybucji lub magazynowania energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie.

W myśl art. 9 ust. 3 ustawy jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje:

1) z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2) z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;

3) z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;

4) z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (…).

Należy również wskazać, że na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1178, dalej: „rozporządzenie w sprawie zwolnień”):

1. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

2. W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzących z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 i 1093) zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy wskazać, że co do zasady zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował tę energię, nieposiadający koncesji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy - stanowi czynność opodatkowaną, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym, spółka jako podmiot nieposiadający koncesji, w sytuacji zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez siebie z generatorów zainstalowanych w zakładach spółki - staje się podatnikiem podatku akcyzowego zgodnie art. 13 ust. 1 ustawy, w stosunku do całości energii wyprodukowanej we wszystkich generatorach, zużywanej w zakładach.

Jednocześnie, na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwolnieniu od akcyzy podlega zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzących z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, ww. zwolnienie może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Spółka wytworzyła, a następnie zużywała energię elektryczną wyłącznie z jednego generatora awaryjnego, którego moc nie przekracza 1 MW. Co prawda, spółka posiada jeszcze dwa generatory awaryjne w innych lokalizacjach (zakładach), ale tylko ten jeden z generatorów (o mocy mniejszej niż 1 MW) wykazywał historycznie produkcję energii elektrycznej, która została zużyta przez spółkę. Nie dochodziło więc do wytworzenia i zużycia przez spółkę energii elektrycznej z pozostałych generatorów. W przypadku potrzeby przeprowadzenia przeglądu/testów rozruchowych, generatory uruchamiane były na biegu jałowym, tzn. nie była wytwarzana i zużywana energia elektryczna.

Stwierdzić zatem należy, że łączna moc generatorów, w której dochodziło do wytworzenia, a następnie zużycia przez spółkę energii elektrycznej, nie przekroczyła 1 MW. Tym samym, spółka ma możliwość skorzystania ze zwolnienia w oparciu o § 5 ust. 1 rozporządzenia. Przy czym, zastrzec należy, że gdyby doszło do wytwarzania i zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej również w innym generatorze/generatorach, wskutek czego łączna moc generatorów produkujących energię elektryczną przekroczy 1 MW, spółka utraciłaby możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, z uwagi na przekroczenie łącznego limitu mocy 1 MW.

Nie można natomiast zgodzić się ze spółką w zakresie pytania oznaczonego nr 2, tj. że w sytuacji wytwarzania energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana przez spółkę, z generatora o mocy przekraczającej 1 MW - spółka również będzie uprawniona do stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, tak długo jak generator ten będzie pracował z mniejszym obciążeniem (z mocą nieprzekraczającą 1 MW).

Należy zauważyć, że celem omawianego zwolnienia z § 5 ust. 1 rozporządzenia była preferencja podatkowa dla podmiotów zużywających energię elektryczną, wyprodukowaną przez nie z urządzeń (generatorów) służących do produkcji tej energii, których łączna moc nie przekracza 1 MW. Tym samym, zwolnienie to uprawnia podatnika zużywającego energię elektryczną wytworzoną w jednym lub kilku generatorach do jego zastosowania, o ile łączna moc użytkowanych generatorów, wytwarzających tą energię elektryczną, nie będzie przekraczać 1 MW.

Jak bowiem wskazuje literalne brzmienie § 5 ust. 1 rozporządzenia, zwolnieniu podlega czynność zużycia energii elektrycznej, ściśle wówczas, gdy została ona wyprodukowana z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Tym samym w sytuacji, w której spółka wytworzy energię elektryczną w generatorze o mocy przekraczającej 1 MW - nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia. Zwolnienie to odnosi się bowiem nie do ilości (wolumenu) energii elektrycznej wytwarzanej w danym generatorze (która, jak argumentuje to spółka, miałaby być mniejsza niż 1 MW z uwagi na to, że generator ma pracować z mniejszym faktycznym obciążeniem) - lecz odnosi się wprost do łącznej mocy użytkowanych przez spółkę generatorów, i dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, ich łączna moc nie może przekroczyć 1 MW.

Nadmienić równocześnie należy, że ustawodawca posłużył się pojęciem łącznej mocy generatorów, a nie innymi parametrami tych urządzeń). Gdyby zamiarem racjonalnie działającego ustawodawcy miało być odniesienie się do szczególnej wielkości fizycznej dotyczącej mocy urządzenia (generatora), to wyraziłby swoją wolę w omawianym przepisie w inny sposób, niż to uczynił.

 

Interpretacja indywidualna z 5 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.153.2022.1.JS - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: podatek akcyzowy (akcyza), interpretacja indywidualna, generator prądu (energii elektrycznej)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...