Intrastat 2016. Progi statystyczne i ważne terminy

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

Z informacji udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynika, że zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno być dokonane nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.

Czym jest INTRASTAT?

System INTRASTAT to system informatyczny przeznaczony do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów wspólnotowych, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego. Ponadto system INTRASTAT służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, kontroli tych danych, ich przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami z deklaracji podatkowych dotyczących dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych.

W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych INTRASTAT odpowiedzialna jest Służba Celna.

Forma dokonywania zgłoszeń

Resort finansów tłumaczy, że zgłoszenia INTRASTAT należy dokonać w postaci pliku XML zgodnego ze specyfikacją elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT, zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.finanse.gov.pl, w zakładce: Systemy informatyczne → INTRASTAT → Specyfikacje. Aby ułatwić osobom zobowiązanym samodzielne tworzenie zgłoszeń elektronicznych, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został udostępniony bezpłatny program ist@t2, służący do generowania zgłoszeń INTRASTAT w wymaganym formacie.

Zgłoszeń do systemu INTRASTAT osoby zobowiązane mogą dokonywać osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli, przy wykorzystaniu następujących kanałów komunikacji elektronicznej:

 • strony internetowej www.celina.krakow.uc.gov.pl/Intrastat/,
 • poczty elektronicznej pwk@celina.mofnet.gov.pl,
 • na zewnętrznym nośniku danych (wyłącznie tryb awaryjny).

Obecnie aktualna jest wersja programu ist@t 2.27. Wersja ta zawiera kody CN na rok 2016 i jest dodatkowo wzbogacona o możliwość generowania plików do systemu AIS/INTRASTAT, które mogą być przesyłane przez portal PUESC (opcja dodatkowa, dostępna od 21 stycznia 2016 r. w ramach pilotażowego uruchomienia systemu AIS/INTRASTAT). W celu wywiązania się z obowiązku dokonania zgłoszenia INTRASTAT zgłoszenie należy przesłać tą samą drogą i w takim samym formacie jak dotychczas: przez Celina-WebCel.

Kto musi składać informacje INTRASTAT?

Jak wyjaśnia resort finansów, w myśl przepisów prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Progi statyczne na rok 2016

Na 2016 rok ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

 • próg podstawowy:
  • dla przywozu 3 000 000 zł,
  • dla wywozu 1 500 000 zł,
 • próg szczegółowy:
  • dla przywozu 42 000 000 zł,
  • dla wywozu 76 000 000 zł.

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:

 1. wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,
 2. wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie; w tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

Warto zaznaczyć, że podmiot, którego wartość przywozów bądź wywozów przekroczyła próg szczegółowy, jest zobowiązany do wypełniania wszystkich pól na deklaracji INTRASTAT. Podmiot, którego wartość obrotów zawiera się pomiędzy wartością progu podstawowego a wartością progu szczegółowego, zwolniony jest z wypełniania następujących pól w deklaracji INTRASTAT:

 • 7 - Łączna wartość statystyczna w PLN,
 • 12 - Kod warunków dostawy,
 • 15 - Kod rodzaju transportu,
 • 20 - Wartość statystyczna w PLN.

Kary za brak przekazanej informacji

Ministerstwo Finansów wskazuje, że w przypadku gdy podmiot zobowiązany nie dokona zgłoszenia INTRASTAT lub uczyni to w nieprawidłowy sposób, administracja celna ma prawo do trzykrotnego pisemnego upomnienia.

Na osobę zobowiązaną, która mimo trzykrotnego upomnienia nie dokona zgłoszenia INTRASTAT lub stosownej korekty zgłoszenia, którego upomnienie dotyczy, organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3000 zł za 1 okres sprawozdawczy w odniesieniu do każdego rodzaju obrotu. Termin uiszczenia należności z tytułu wyżej wymienionej kary wynosi 10 dni od daty doręczenia decyzji o jej nałożeniu przez organ celny.

Jacek Kotowski

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...