Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje spadek

 • 18.10.2017NSA. Zniesienie współwłasności nieruchomości spadkowej bez PIT
  Zniesienie współwłasności nieruchomości, w wyniku którego współwłaściciel (spadkobierca) w zamian za udział we współwłasności nieruchomości otrzymuje spłatę, będącą jego równowartością, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nawet wówczas, gdyby inne przesłanki opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości zostały spełnione - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
  Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
 • 25.01.2016Akcje pracownicze po zmarłym małżonku. Podstawa opodatkowania
  Pytanie podatnika: Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane przez Wnioskodawczynię w zeznaniu podatkowym na potrzeby Urzędu Skarbowego i czy ewentualny podatek od spadku winien być wyliczony od 1/2 udziału?
 • 24.09.2015Data nabycia nieruchomości w spadku a PIT. Ważny wyrok dla małżonków
  Z uzasadnienia: Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które skarżący oraz – odrębnie – jego żona posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f., biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił powyższy pogląd w wyroku z dnia 5 maja 2015 roku (sygn. akt II FSK 2342/14).
 • 19.12.2014Zwrot nadpłaty podatku na wniosek spadkobiercy
  Mając na uwadze, że na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika przejmują wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy oraz że prawo do stwierdzenia i zwrotu nadpłaty ma charter majątkowy, wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku powstałej za życia spadkodawcy może nastąpić po jego śmierci na wniosek spadkobiercy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
 • 30.12.2013Podatki 2014: Odliczenie kosztów nabycia papierów wartościowych
  Jedną ze zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r. jest możliwość pomniejszenia przez spadkobierców przychodów ze zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, o koszty poniesione na ich nabycie przez spadkodawców.
 • 10.04.2013Zasady opodatkowania dziedziczonych akcji zostaną ujednolicone
  Zasady opodatkowania dochodu z odziedziczonych papierów wartościowych (np. akcji) zostaną doprecyzowane – przewiduje to zgłoszony w tym tygodniu przez posłów PO projekt nowelizacji ustawy o PIT.
 • 03.04.2013Inwestycje krótkoterminowe – prezentacja w sprawozdaniu finansowym
  Inwestycje to aktywa, które jednostka posiada w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych innych niż wynikające z charakteru jej podstawowej działalności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwestycje dzielimy przede wszystkim na długoterminowe i krótkoterminowe.
 • 19.02.2013Coraz niższy poziom realnych dochodów Polaków
  Realne zarobki Polaków spadają. Dochody do dyspozycji brutto zmniejszyły się między lipcem a wrześniem 2012 r. o 0,2% rok do roku – to najważniejsze dane z nowego raportu NBP pn. „Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w III kwartale 2012 r.”.
 • 26.10.2012Dług publiczny w II kwartale 2012 roku - informacja Eurostatu
  Pod koniec II kwartału poziom długu publicznego zarówno w strefie euro jak i w całej UE w porównaniu z I kwartałem wzrósł. W strefie euro wyniósł on 90 proc. w relacji do PKB (po I kwartale było to 88,2 proc.). W całej Unii wskaźnik wzrósł z 83,5 proc. do 84,9 proc. – wynika z danych Eurostatu.
 • 27.02.2012Oszczędności gospodarstw domowych przekroczyły 1,22 bln zł
  Oszczędności gospodarstw domowych przekraczały na koniec III kwartału 2011 r. sumę 1,22 bln zł, zobowiązania wynosiły natomiast 554 mld zł – wynika z raportu „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2011 r.”, przygotowanego po raz pierwszy przez Narodowy Bank Polski.
 • 06.09.2011Słabe wyniki funduszy inwestycyjnych w sierpniu
  W sierpniu br. giełdowe indeksy spadały w dwucyfrowym tempie – przełożyło się to na wyniki inwestycyjne podmiotów zbiorowego inwestowania. Mediana wyników funduszy akcji polskich szerokiego rynku wyniosła -10,5%, a funduszy małych i średnich spółek -11,8%.
 • 01.09.2011Gruby odkrywa pierwsze prawo ekonomii Grubego
  Gruby zniknął na dwa tygodnie. Kiedy się pojawił U Śledzia miał minę niczym Steve Jobs, który wreszcie znalazł gadżet ostatecznie pogrążający Microsoft w odmętach historii.
 • 01.12.2010Fundusze private equity – Polska coraz atrakcyjniejsza
  64 proc. przedstawicieli funduszy private equity, które nabywają udziały i akcje w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych z zamiarem ich odsprzedaży z zyskiem, zapowiada nowe inwestycje w Europie Środkowej. Część z nich deklaruje przeprowadzenie w Polsce transakcji na niespotykaną dotąd skalę. 70 proc. spodziewa się w najbliższych miesiącach wzrostu poziomu aktywności w regionie. To wnioski, jakie płyną z najnowszej edycji badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte wśród specjalistów zarządzających funduszami private equity.  
 • 26.11.2010Gorsza koniunktura w bankach
  W listopadzie wartość indeksu Pengab, czyli wskaźnika koniunktury w placówkach bankowych, spadła w stosunku do października tego roku o 1,4 pkt i wynosi obecnie 29,5 pkt – ogłosił Związek Banków Polskich. Obecny poziom wskaźnika jest jednym z niższych odnotowanych w tym roku. Spadek wynika głównie z obniżenia wartości prognoz o 2,1 pkt. W badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju reprezentujących wszystkie typy banków.  
 • 09.12.2009Najcenniejsze mienie Skarbu Państwa warte ponad 600 mld zł
  Na około 612 mld zł oszacował rząd wartość majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych na ostatni dzień grudnia ubiegłego roku. Przyjęte sprawozdanie w tej sprawie przedstawia składniki państwowego majątku i zawiera oszacowanie ich wartości w tych przypadkach, gdy udało się je wycenić. Wynika z niego, że spośród wszystkich składników mienia Skarbu Państwa największą wartość miały grunty, drogi i inne obiekty infrastruktury oraz akcje i udziały.
 • 17.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem
  Zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), albowiem osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki akcyjnej, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów.
 • 02.02.2009Bezpieczny OFE potrzebny od zaraz
  Interpelacja nr 6086 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie utworzenia bezpiecznych funduszy emerytalnych
 • 04.11.2008Funduszu Rezerwy Demograficznej ZUS lepszy od OFE
  Zarządzany przez ZUS Fundusz Rezerwy Demograficznej w okresie od stycznia 2007 do września 2008 r. uzyskał w prowadzonych przez siebie inwestycjach lepsze wyniki niż otwarte fundusze inwestycyjne.
 • 23.06.2008Działalność maklerska bardziej rentowna
  W 2007 roku wzrosła rentowność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych – poinformował GUS. Na wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ miała dobra koniunktura w pierwszej połowie 2007  r., wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, pozytywnie oddziałująca nie tylko na inwestycje bezpośrednie, ale także na decyzje inwestorów portfelowych.
 • 04.02.2008Spadek wartości jednostek OFE
  Średnio o 4,34 proc. spadła w styczniu wartość jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych. Najwięcej stracił Commercial Union, najmniej – OFE Polsat.
 • 17.01.2008Były prezes GPW: Bez paniki!
  - Spokój, przeczekanie tego czasu jest odpowiednią strategią dla zwykłego inwestora, który nie handluje codziennie na giełdzie – powiedział w radiowych Sygnałach Dnia Wiesław Rozłucki, były prezes giełdy, odnosząc się do gwałtownej obniżki cen akcji na warszawskiej GPW.
 • 22.05.2007NIK pozytywnie o ZUS
  Najwyższa Izba Kontroli nie ma żadnych zastrzeżeń co do gospodarowania finansami publicznymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. NIK wystawiła ZUS-owi również pozytywną ocenę za realizację planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej.