Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacje 2013

 • 14.12.2018NSA: Rolnik ryczatowy prowadzcy jednoczenie dziaalno a prawo do odliczenia VAT
  Prowadzcy dziaalno rolnicz i jako rolnik ryczatowy korzystajcy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., nie ma podstaw prawnych do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentujcych transakcje zwizane z prowadzon przez niego dziaalnoci rolnicz, nawet jeli jako przedmiot dziaalnoci gospodarczej ma wpisan równie dziaalno usugow wspomagajc produkcj rolinn, czyli zaliczajc si do dziaalnoci rolniczej.
  • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
   Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
   • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
    Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
    • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
     Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
     • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
      Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
      • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
       Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
       • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
        Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
        • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
         Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
         • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
          Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
          • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
           Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
           • 15.05.2017Delegacje i diety. Przychody ze stosunku pracy
            Z uzasadnienia: W wietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest, e niezalenie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie podczas wykonywania zada subowych poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w przepisach.
            • 26.10.2016WSA. Ulga na ze dugi w VAT: Zwolnienie z dugu to nie uregulowanie zobowiza
             Z uzasadnienia: Niezalenie od cywilnoprawnych form wygaszania zobowiza, na gruncie tego przepisu musi by ono wykadane zgodnie z systematyk i zasadami ustawy VAT, co prowadzi do skutku w postaci stwierdzenia, e do nieuregulowania zobowizania dochodzi wtedy, gdy jest ono niezapacone. Jeeli nie doszo do jego zapacenia to podatnik ma obowizek zoy korekt, o której mowa w tym przepisie. Zatem, spóka nie moga skorzysta z uregulowania wynikajcego z przepisu art. 89b ust. 4 ustawy VAT, bowiem zawarcia umowy o zwolnieniu z dugu nie mona uzna za uregulowanie nalenoci po dokonaniu korekty.
             • 28.12.2015rodki trwae w budowie. Ujcie rachunkowe
              Jednostka gospodarcza decydujc si na budow wasnego obiektu na potrzeby dziaalnoci gospodarczej ponosi koszty z tym zwizane od momentu zakupu gruntu, tworzenia projektu poprzez robocizn, usugi obce a po oddanie budynku do uytku.
              • 21.09.2015Miejsce parkowania samochodu subowego a odliczenie VAT
               Z uzasadnienie: Przejazdy z miejsca garaowania czy przechowywania samochodu (czyli miejsca zamieszkania) do siedziby Spki, czy te do klientw, zwizane s realizacj celu subowego, czyli zwizane s wycznie z prowadzon przez wnioskodawc dziaalnoci gospodarcz. W opinii Sdu parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyj organ, e samochd nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej.
               • 01.07.2015Podre subowe: Indywidualna polisa dla pracownika a przychd w PIT
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wykupi dla pracownikw indywidualne polisy. Zakres tak planowanego ubezpieczenia obejmowa bdzie: koszty leczenia, pakiet Assistance, ubezpieczenie NNW, OC w yciu prywatnym, ryzyko pracy obejmujce wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podry - ryzyko dodatkowe objte polis. Polisy ubezpieczeniowe bd imienne i przypisane do konkretnego pracownika i wane tylko w okresie trwania podry a nabywane bd kadorazowo przed planowan podr. Czy wykupienie indywidualnej polisy dla pracownika stanowi przychd ze stosunku pracy?
                • 11.04.2014Skutki w PIT ponoszenia przez pracodawc kosztw wyywienia pracownika podczas podry subowych
                 Pytanie podatnika: Czy zwrot poniesionych wydatkw na wyywienie dla zatrudnionych pracownikw - zarwno w sytuacji, kiedy pracownikom wypacono zaliczk na wyywienie, jak i w sytuacji kiedy tej zaliczki nie wypacono - stanowicy nadwyk ponad limity okrelone w rozporzdzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej - powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                 • 22.08.2013Delegacje: Dokumentowanie wydatków poniesionych w podróy subowej
                  Zgodnie z przepisami obowizujcymi do koca lutego 2013 r., do rozliczenia kosztów podróy subowej pracownik zacza dokumenty (rachunki) potwierdzajce poszczególne wydatki; nie dotyczyo to diet oraz wydatków objtych ryczatami. Jeeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie byo moliwe, pracownik skada pisemne owiadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
                  • 07.06.2013Dzie Ksigowego - akcje promocyjne dla wszystkich i prezenty
                   Dzie Ksigowego to wito wikszoci Czytelnikw www.podatki.biz – wrd zarejestrowanych Uytkownikw (a jest Was ju 500 000) ponad poowa to pracownicy dziaw ksigowoci, doradcy, kadrowcy, niezaleni ksigowi i waciciele biur rachunkowych.
                   • 21.05.2013Podre subowe: Skadki na ubezpieczenie spoeczne w przypadku diet
                    W sytuacji gdy pracodawca wypaca swoim pracownikom wysanym w podr subow poza miasto siedziby spki diety w wysokoci nie przekraczajcej kwoty okrelonej przepisami w/w rozporzdzenia, to ich warto podlega wyczeniu z podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne - wyjani ZUS.
                    • 20.03.2013Nowa wersja programu „Delegacje krajowe i zagraniczne podatki.biz”
                     Program „Delegacje krajowe i zagraniczne podatki.biz” pozwala na szybkie i bezproblemowe rozliczanie wyjazdw subowych. Skraca przygotowanie rozlicze delegacji (a jednoczenie polece wyjazdu) do niezbdnego minimum. Jego wersj demonstracyjn mona pobra ze strony programu.
                     • 15.03.2013Podatki dochodowe: Rozliczenie wydatkw na udzia w targach
                      Pytanie podatnika: W jaki sposb naley rozliczy koszty uzyskania przychodw zwizane z targami (delegacje, usugi hotelowe, wynajem sal konferencyjnych - ktre rwnie podlegaj rozliczeniu z dotacji), w sytuacji, gdy fizyczne otrzymane dotacji nastpi w kolejnym roku 2013 a wydatki zostay poniesione w roku 2012?
                      • 04.03.2013Delegacje 2013: Zmiany w podrach krajowych krok po kroku
                       1 marca 2013 r. weszo w ycie rozporzdzenie ministra pracy i polityki spoecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Rozporzdzenie reguluje zarwno podre krajowe, jak i zagraniczne. Do najwaniejszych zmian wprowadzonych tym rozporzdzeniem, w przypadku podry krajowych, naley zaliczy: now wysoko diety, zmniejszanie diety przy czciowym wyywieniu oraz wprowadzenie limitu noclegowego. Pozostaa cz zmian ma gwnie charakter porzdkujcy lub ucilajcy.
                       • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy subowe – nowe zasady od 1 marca
                        Dzisiaj, 1 marca, zaczynaj obowizywa zmienione przepisy dotyczce rozliczania podry subowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarwno krajowych, jak i zagranicznych – mwi nowe regulacje.
                        • 11.02.2013Diety i delegacje – od marca 2013 nowe przepisy
                         Po kilku latach prac i publikacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej kolejnych projektw w kocu zostao podpisane nowe rozporzdzenie regulujce zarwno rodzaje i wysoko wiadcze z tytuu podry subowych, jak i sposb ich naliczania. Rozporzdzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej obowizywa bdzie od pocztku marca. Zastpi obecne przepisy dotyczce tej tematyki, ujte w dwch rozporzdzeniach z 19 grudnia 2002 r. Od 1 marca problematyka delegacji krajowych i zagranicznych zawarta bdzie w jednym akcie prawnym.
                         • 30.01.2013Diety za delegacje subowe – nowe stawki od 1 marca
                          Z pocztkiem marca 2013 r. zaczn obowizywa nowe stawki diet za delegacje subowe – rozporzdzenie w tej sprawie podpisa ju minister pracy, Wadysaw Kosiniak-Kamysz. Zmiany dotycz zarwno podry krajowych, jak i zagranicznych. Poprzednie stawki obowizyway od 2003 r.
                          • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczcego rozliczania delegacji
                           Ministerstwo pracy i polityki spoecznej opublikowao niedawno kolejny ju (czwarty) projekt rozporzdzenia w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci, przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), ktre ma zastpi obecnie obowizujce przepisy w tym zakresie.
                           • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                            Dua cz zmian w ustawie o VAT, ktre planuje resort finansw dotyczy faktur. W ustawie proponuje si uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisw dotyczcych fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian maj przede wszystkim na celu dostosowanie przepisw do zmian wprowadzonych dyrektyw 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnie dotyczcych obowizkw zwizanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, ktr przedsibiorcy bd mogli stosowa do kwoty 450 z. Taka faktura nie bdzie musiaa zawiera czci elementw, ktre dzi s wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma by tak samo traktowana, jak faktura papierowa.