Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

najem prywatny mieszkania koszty

 • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
  Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
  • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
   Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
   • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
    Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
    • 17.04.2019Skadki ZUS wykonujcych wolne zawody
     Ci sporód freelancerów, którzy wykonuj swoj prac na podstawie umowy zlecenia s obowizkowo objci ubezpieczeniami spoecznymi i zdrowotnym, gdy nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowizek i moliwo uzyskania ochrony w zakresie ubezpiecze. Osobom, które nie speniaj warunków do objcia obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysuguje natomiast prawo do dobrowolnego objcia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istniej rozwizania pomocowe z zakresu ubezpiecze spoecznych dla osób prowadzcych dziaalno, z których mog jak najbardziej korzysta równie freelancerzy decydujcy si na podjcie wasnej dziaalnoci gospodarczej - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
     • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
      Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
      • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
       Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
       • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
        Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
        • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
         Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
         • 11.05.2018Nakady na ulepszenie rodka trwaego nabytego w drodze darowizny
          Od 1.01.2018 r. wyczona zostaa moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od rodków trwaych, nabytych w drodze darowizny, jeeli przy nabyciu zastosowanie miao zwolnienie od spadków i darowizn. Jednak wyczenie to nie dotyczy nakadów poniesionych przez obdarowanego, na ulepszenie otrzymanego rodka trwaego.
          • 23.01.2018Kiedy najem prywatny staje si dziaalnoci gospodarcz?
           Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem mieszkania, w którym nie mieszka. Jest to gówna okoliczno, która przyczynia si do czynnoci zwizanych z wynajmem. Oferta wynajmu jest zamieszczona w mediach w celu znalezienia wynajmujcego. Mieszkanie jest wynajmowane na róne okresy w zalenoci od zapotrzebowania wynajmujcych osób. Czynnoci wynajmu s wykonywane w celach dodatkowego zarobku bez wzgldu na rezultat gdy gównym ródem zarobkowym jest praca na etacie. Jaki ryczat Wnioskodawca powinien paci zarówno w przypadku najmu krótkoterminowego jak i dugoterminowego?
           • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
            Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w ycie 1 stycznia 2018 r., nie omin take zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a take podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakadowej organizacji zwizkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, wiadcze z ZFS, czy dopat do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane byy w rozporzdzeniach, a dotyczce szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nalenoci zwizanych z lokalem mieszkalnym.
            • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
             Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
             • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
              Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
              • 04.08.2017Podatki 2019: Ryczat od najmu prywatnego nie dla wszystkich
               Zgodnie z projektem tzw. duej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowizywa limit w wysokoci 100 tys. z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
               • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
                Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
                • 13.01.201720 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                 Podatnicy, którzy w 2017 r. chc opaca podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2017 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si równie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodów przez jednego z maonków. Dotyczy to maonków midzy którymi istnieje wspólno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wspólnego majtku.
                 • 27.07.2016Indywidualna stawka amortyzacyjna w prywatnym najmie
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z on wynajmuje nabyte w maju 2008 r. mieszkanie. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw z najmu poow miesicznych odpisw amortyzacyjnych mieszkania wyliczonych wedug 10% stawki amortyzacyjnej, gdzie za warto pocztkow mieszkania, stanowic podstaw odpisw amortyzacyjnych, przyjto cen nabycia mieszkania powikszon o koszty notarialne i opaty sdowe zwizane z wpisami do ksigi wieczystej?
                  • 05.02.2016Dochd z odpatnego zbycia nieruchomoci mieszkalnej przed upywem piciu lat
                   Przychd ze sprzeday nieruchomoci mieszkalnej moe by uzyskany:  w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (jeli jej przedmiotem jest obrt nieruchomociami), lub  ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym. Z przepisu tego wynika, e odpatne zbycie:  nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci,  spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej,  o ile nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, a jednoczenie - ma miejsce przed upywem piciu lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio ich nabycie lub wybudowanie, stanowi przychd w podatku dochodowym od osb fizycznych.
                   • 03.02.2016Dochd z odpatnego zbycia nieruchomoci mieszkalnej przed upywem 5 lat
                    Przychd ze sprzeday nieruchomoci mieszkalnej moe by uzyskany:  w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (jeli jej przedmiotem jest obrt nieruchomociami), lub ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym. Z przepisu tego wynika, e odpatne zbycie:  nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci,  spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej,  o ile nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, a jednoczenie ma miejsce przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio ich nabycie lub wybudowanie, stanowi przychd w podatku dochodowym od osb fizycznych.
                    • 18.01.201620 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                     Podatnicy, ktrzy w 2016 r. chc opaca podatek od przychodw z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2016 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, ktrzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si rwnie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodw przez jednego z maonkw. Dotyczy to maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wsplnego majtku.
                     • 15.01.201620 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                      Podatnicy, ktrzy w 2016 r. chc opaca podatek od przychodw z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2016 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, ktrzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si rwnie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodw przez jednego z maonkw. Dotyczy to maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wsplnego majtku.
                      • 18.09.2015Czynny podatnik VAT a najem prywatny mieszkania
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest posiadaczem spódzielczego wasnociowego mieszkania. Jest to jego wasno odrbna, zakupiona wiele lat przed zawarciem maestwa. Mieszkanie to wynajmuje osobie prywatnej na cele wycznie mieszkaniowe. Czy w zwizku, z tym, e Wnioskodawca jest czynnym patnikiem VAT musi wystawia co miesic faktury za najem? Czy musi ten przychód na deklaracji VAT-7K? Czy musi prowadzi ewidencji za pomoc kasy fiskalnej?
                       • 14.09.2015Zakup nieruchomoci na wynajem a ulga mieszkaniowa
                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku planowanego doranego wynajmu mieszkania, gdy mieszkanie nadal pozostaje prywatnym mieszkaniem z przeznaczeniem na wasne cele mieszkaniowe (bo wczeniej czy pniej i tak w nim Wnioskodawca zamieszka na stae), Wnioskodawca nie straci prawa do zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej?
                        • 25.09.2014Kiedy najem jest dziaalnoci gospodarcz
                         Z uzasadnienia: Zakup jednego lokalu mieszkalnego w apartamentowcu pooonym w pamie nadmorskim oraz zawarcie umowy wsppracy z firm zajmujca si wynajmem apartamentw nie spenia wszystkich przesanek uznania za usugow dziaalno gospodarcz. Rozmiar wynajmu (jedno mieszkanie) oraz brak powtarzalnoci i systematycznoci (mieszkanie wynajmowane jest tylko w miesicach letnich) nie wskazuj bowiem na znamiona dziaalnoci. Co rwnie istotne, lokal ten nie stanowi skadnika majtku zwizanego z dziaalnoci gospodarcz a zaoenie dziaalnoci wycznie dla najmu tego jednego niewielkiego lokalu byoby nieekonomiczne i generowaoby dodatkowe obowizki i koszty.
                         • 17.01.201420 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                          Podatnicy, ktrzy w 2014 r. chc opaca podatek od przychodw z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2014 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, ktrzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si rwnie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodw przez jednego z maonkw. Dotyczy to maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wsplnego majtku.
                          • 20.09.2013Rozliczanie strat w PIT
                           Pytanie podatnika: Czy zaliczki na podatek dochodowy mog by zmniejszone o koszty poniesione w miesicach poprzednich, jeli przychody wwczas byy nisze ni koszty; np. w maju i kolejnych miesicach przychody wyniosy 2000 PLN, a jednorazowe koszty poniesione w maju wyniosy 20 000 PLN, czy to oznacza, e mona nie paci zaliczek za maj i kolejnych 9 miesicy nawet w kolejnym roku podatkowym, jeli wci bdzie obowizywa Wnioskodawczyni podatek pacony na zasadach oglnych? (Pytanie dotyczy moliwoci rozliczenia strat ponoszonych na wynajmie w przyszych przychodach.)
                           • 03.11.2011Zwrot kosztw wynajmu mieszkania a przychd pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy przy najmowaniu mieszka przez pracownikw i przedstawianiu dowodw wpat za wynajcie, bdcych potwierdzeniem poniesienia kosztw najmu, kwota otrzymana od pracodawcy podlega moe zwolnieniu z opodatkowania do wysokoci 500 z miesicznie na podstawie art. 21 ust.1 pkt 19 ustawy PIT w brzmieniu obowizujcym od dnia 1 stycznia 2011 r.? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi opodatkowaniu podlega bdzie wycznie nadwyka ponad kwot 500 z miesicznie?
                            • 26.02.2010Orzecznictwo: Zakres korzystania z wynajtego lokalu na potrzeby dziaalnoci a KUP
                             Z uzasadnienia: Skoro organy nie podwayy twierdze Podatnika, e z kilku pomieszcze wynajmowanego lokalu uytkowego jest tylko jeden pokj - wycznie ten przeznaczony na potrzeby dziaalnoci gospodarczej skarcego, i wycznie przez niego uywany, to uzasadnione byo uwzgldnienie caoci poniesionych na powysze cele wydatkw. Take wobec braku uytkowania pozostaych pokoi na cele mieszkalne, zasadnym byo zaliczenie przez podatnika do kosztw uzyskania przychodw czci poniesionych przez niego kosztw remontu kuchni, azienki i korytarza. Skoro byy to wydatki na zapewnienie waciwych warunkw socjalnych osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz w danym lokalu i lokal nie by jednoczenie wykorzystywany na cele mieszkalne, to brak podstaw do zakwestionowania ich uznania jako poniesionych w celu osignicia przychodw.
                             • 14.07.2009Odsetki od kredytu hipotecznego mog by kosztem
                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe traktowa odsetki od ww. kredytw hipotecznych jako koszt uzyskania przychodu rozliczajc dochd z wynajmu mieszka na zasadach oglnych?
                              • 20.03.2009Koszty uzyskania przychodw z tytuu wynajmu lokalu mieszkalnego
                               Pytanie podatnika: Ktre czynniki s moimi kosztami pomniejszajcymi przychd: 1. Amortyzacja lokalu 2,5% od wartoci (netto czy brutto) w skali roku, 2. Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, 3. Czynsz z tytuu uytkowania lokalu do Spdzielni?
                               • 26.01.2009MF: Wprowadzanie dla pewnej grupy pracownikw odmiennych regulacji jest nieuzasadnione
                                Interpelacja nr 6075 do ministra finansw w sprawie zmian w przepisach dotyczcych podatku dochodowego od osb fizycznych w celu umoliwienia w wikszym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztw dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, zwizanych z wykonywan prac
                                • 23.04.20081000 pyta o podatki – Wydatki na spat kredytu hipotecznego jako koszt podatkowy
                                 Rok temu kupiem mieszkanie, na ktrego zakup wziem kredyt hipoteczny. Zamierzam je teraz wynaj – tzw. najem prywatny. Czy odsetki od kredytu pomniejsz dochd uzyskany z tytuu najmu tego lokalu?
                                 • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierawy – zasady wpacania zaliczek na podatek dochodowy
                                  Umowy najmu i dzierawy uregulowane s w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pn. zm.). Przez umow najmu wynajmujcy zobowizuje si odda najemcy rzecz do uywania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowizuje si paci wynajmujcemu umwiony czynsz. Natomiast przez umow dzierawy wydzierawiajcy zobowizuje si odda dzierawcy rzecz do uywania i pobierania poytkw przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierawca zobowizuje si paci wydzierawiajcemu umwiony czynsz. Obie te umowy rni si zasadniczo. W umowie najmu najemca moe uywa rzeczy, ale nie moe z niej pobiera poytkw, natomiast w umowie dzierawy dzierawca moe uywa rzeczy i pobiera z niej poytki. Mog to by zarwno poytki naturalne (pody rolne), jak rwnie poytki prawa (czynsz podnajmu).