Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

 

   Regulamin i instrukcja forum podatki.biz

Witamy na forum podatki.biz.

Informujemy, że forum to jest kontynuacją forum witryny podatki.pl, która jest obecnie synchronizowana z witryną podatki.biz. Żadne mechanizmy, dane, zasady nie ulegają zmianie w związku z synchronizacją serwisów. Serwis podatki.biz tak jak serwis podatki.pl jest własnością TaxNet Sp. z o.o. w Tychach.

Wszystkich nowych Użytkowników prosimy o zapoznanie się z regulaminem i instrukcją. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie mechanizmów forum.


Regulamin

Dostp do forum

Z forum mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani w systemie usług bezpłatnych podatki.biz lub podatki.pl. Rejestracja jest bezpłatna, wymagane jest natomiast zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług bezpłatnych podatki.biz i podatki.pl.

Regulamin znajduje si na tej stronie, formularz rejestracyjny znajduje si tutaj.

Zasady oglne

Forum podatki.biz to przede wszystkim forum dyskusyjne. Jeli osoba dodajca nowy temat ma wasne zdanie na temat rozwizania problemu, ktry prezentuje, prosimy o jego przedstawienie. Na forum mona rwnie umieszcza wasne artykuy, ktre mog sta si kanw do dyskusji.

Odpowiedzi prezentowane na Forum nie stanowi porad prawnych z zakresu stosowania prawa. S to indywidualne opinie i pogldy osb uczestniczcych w dyskusji i nie odzwierciedlaj oficjalnego stanowiska instytucji i firm, w ktrych pracuj lub ktre prowadz uczestnicy forum. Niektre z prezentowanych opinii mog nie by podzielane przez wszystkie lub cz organw skarbowych, za co uczestnicy Forum nie ponosz odpowiedzialnoci. Odpowiadajcy na forum i biorcy udzia w dyskusjach nie s w aden sposb wynagradzani i nie otrzymuj adnych dodatkowych korzyci od firm prowadzcych forum.

Nie jest w aden sposb dokonywana przez prowadzcego forum ocena formalna i merytoryczna treci wpisw na forum, za wyjtkiem sprawdzania, czy umieszczane treci nie naruszaj prawa, dobrych zasad i regulaminu forum. Uytkownicy stosujcy si do informacji umieszczanych na forum czyni to wycznie na wasn odpowiedzialno.

Zasady dotyczce umieszczania wpisw

Prosimy o wzajemn uprzejmo i wyrozumiao. Prosimy rwnie o korzystanie z wyszukiwarki, aby nie powtarza kwestii ju omwionych. Mechanizm wyszukiwania umoliwia zadawanie bardzo zaawansowanych zapyta - wicej informacji o wyszukiwaniu znajduje si w instrukcji obsugi. Przy dodawaniu nowego wtku obowizkowe jest podanie tytuu (tematu) wtku, podpisu oraz zdefiniowanie jednej z kategorii.

Zakazy

Nie s dozwolone nastpujce zachowania:

umieszczanie treci reklamowych, zakadanie nowego wtku w celu kontynuacji starego, przypominanie o starszym wtku w nowym, wzywanie do odpowiedzi - w szczeglnoci wzywanie do odpowiedzi wskazanej osoby, ponaglanie, tytuowanie wtku ze wskazaniem konkretnej osoby (np. "pytanie do Michaa"), podzikowania w nowym wtku, wklejanie treci pochodzcych z witryn innych ni www.podatki.biz i www.podatki.pl - za wyjtkiem treci, ktrych wklejenie nie bdzie naruszao prawa autorskiego (nie naruszy prawa autorskiego wklejenie tekstu urzdowej interpretacji, aktu prawnego, itp.), zakadanie wtkw nie odpowiadajcych tematyce forum.

Nie jest dozwolone rwnie zakadanie wtkw dotyczcych jakichkolwiek produktw - np. "Jaki program jest najlepszy do". Nie jest dozwolone publikowanie danych jakichkolwiek osb lub firm, bez uzyskania ich zgody. W szczeglnoci nie s dozwolone wpisy typu: "Nie zlecajcie prowadzenia PKPiR firmie x - to partacze".

Nie jest dozwolone umieszczanie linkw oglnych w postaci np. "o tym przeczytasz na www.podatki.biz", albo umieszczanie linkw do treci patnych - taki post bdzie traktowany jako post reklamowy i zostanie usunity.

Zachowania podane i akceptowane

Miym gestem bdzie podzikowanie osobie lub osobom, ktre nam pomogy - podzikowanie powinno znale si w wtku, ktrego dotyczy.

Dozwolone jest umieszczanie linkw do treci zawierajcych rozwizanie poruszanego problemu, lub informacje mogce przyczyni si do jego rozwizania, albo informacje prezentujce odmienne stanowiska. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie kieruje link.

Zajmujc stanowisko na forum w kwestii postawionego problemu naley w miar moliwoci poda podstaw prawn (chociaby oglnie). Prosz nie odpowiada lakonicznie TAK lub NIE, bez choby szcztkowego uzasadnienia swojego stanowiska.

Zasady moderowania forum

Forum moderowane jest metod "po". Oznacza to, e kady wpis widoczny jest od razu po jego wysaniu. Jeli jednak moderator uzna, i wpis narusza regulamin, usunie go. Kady uytkownik forum, w przypadku uznania dowolnego wpisu za naruszajcy prawo lub regulamin forum, moe powiadomi moderatora, domagajc si usunicia wpisu. Wniosek zostanie rozpatrzony przez moderatora.

Zastrzeenie

Forum i jego mechanizmy stanowi integraln cao. Wacicielem forum i mechanizmw wykorzystywanych na forum jest TaxNet Sp. z o.o. w Tychach (TaxNet). TaxNet zastrzega sobie prawo do zaniechania udostpniania forum, umieszczenia forum z ca zawartoci pod innym adresem internetowym, ogaszania przerw w dziaaniu forum, bez podania przyczyn, oraz do modyfikacji mechanizmw forum. Osoby, ktre nie zgadzaj si z niniejszymi zastrzeeniami prosimy o nie umieszczanie wpisw na forum.

Zamiast postanowie kocowych

Nasze wczeniejsze dowiadczenia z administracj forum wskazuj, e precyzyjny regulamin pozwala unikn niepotrzebnych sporw i zamieszania. Dowiadczenia te wskazuj rwnie, e najczciej regulamin nie jest konieczny - to sami Uytkownicy nadaj forum form, wypeniajc j treci. Dlatego nasze ingerencje ograniczamy do absolutnego minimum. Wszelkie uwagi, pretensje i ale do moderatorw wysyajcie poczt elektroniczn pod adresem forum@podatki.biz. Propozycje, uwagi i pomysy mona umieszcza na forum, zaznaczajc odpowiedni wyrnik kategorii. Skargi i zaalenia na moderatorw prosz wysya do skargi@podatki.biz.

Zapraszamy

Zespół podatki.biz

Instrukcja

Dodawanie nowego wtku

Naley wybra polecenie "dopisz nowy temat".

Kady wtek ma swj tytu (temat), ktrego maksymalna dugo wynosi 80 znakw. Oprcz treci i podpisu Uytkownik powinien wskaza jedn z kategorii, do ktrej chce przyporzdkowa wtek. Kategoryzacja umoliwia wywietlanie wtkw wg kategorii i zawenie obszaru przeszukiwania.

Tre

W treci dozwolone s niektre tagi html. Dotyczy to tagw pogrubiania, pochylania, podkrelania, linkowania i amania wiersza. Ten ostatni jest zasadniczo zbdny - uycie klawisza Enter przy wpisywaniu tekstu daje ten sam rezultat. Rwnie teksty przeklejane zachowuj praktycznie zawsze formatowania zwizane z amaniem wiersza.

Przykady formatowania tekstu:

<b>To jest tekst pogrubiony</b>, a po znaczniku zamykajcym ju normalny.

<i>To jest tekst pochylony</i>, a po znaczniku zamykajcym ju normalny.

<u>To jest tekst podkrelony</u>, a po znaczniku zamykajcym ju normalny.

<b><i><u>A to jest tekst pogrubiony, pochylony i podkrelony,</u> teraz ju tylko pogrubiony i pochylony,</i>teraz tylko pogrubiony<br>
i dodatkowo zamany do nowego wiersza,</b>a teraz ju normalny.

Prosz pamita o uyciu tagu zamykajcego (tag analogiczny do otwierajcego z dodanym /) - w przeciwnym wypadku cay tekst po tagu rozpoczynajcym pozostanie w zdefiniowanym nim formacie.

Znaki wikszoci i mniejszoci

Po znaku < naley pozostawi spacj - w przeciwnym wypadku znak zostanie uznany za niedozwolony tag formatujcy i zostanie usunity. Z tych samych powodw nalezy pozostawi spacj przed znakiem >

Linki

Przykad linkowania w tekcie:

<a href="http://podatki.biz"> to jest link do strony gwnej podatki.biz</a>.

Efekt na forum: to jest link do strony gwnej podatki.biz

Rezerwowanie podpisu

Kady zalogowany Uytkownik moe przy zapisywaniu wtku wybra opcj "Chciabym zarezerwowa ten podpis". Wykonanie polecenia spowoduje, e do danych logujcych Uytkownika zostanie na stae przypisany wskazany przez Uytkownika niepowtarzalny podpis. Inni Uytkownicy nie bd mogli si tym podpisem posugiwa. System (przy wanych cookie) rozpozna za kadym razem Uytkownika - przy umieszczaniu nastpnych wtkw lub odpowiedzi nie bdziesi on musia podpisywa.

Kady dokonany na forum wpis oznaczany jest podpisem Uytkownika. Podpis Uytkownika, ktry dokona jego rezerwacji, wywietlany jest czarnym kolorem. Podpisy Uytkownikw, ktrzy nie dokonali rezerwacji, wywietlane s kolorem szarym.

Odpowiadanie

Naley wskaza (klikn) wybrany wtek, a nastpnie uy opcji "dodaj swoj odpowied". Istnieje take moliwo udzielenia odpowiedzi wprost ze strony gwnej (spisu wtkw)  bez wchodzenia do waciwego wtku - poprzez uycie przycisku "odpowiedz".

Monitorowanie (ledzenie wtku)

Istnieje moliwo ledzenia - monitorowania - interesujcego wtku. W tym celu naley wybra interesujcy wtek i posuy si (klikn) przycisk "monitoruj".

Monitorowane wtki pokazywane s w sekcji Moje forum. Tam te  mona dokona zaprzestania monitorowania wybranego wtku.

Tablica ogosze

Forum podatki.biz umoliwia publikowanie treci ogosze zwizanych z tematyk forum, czy te dotyczcych tzw. "ycia forum", np. Bagam, zajrzyjcie do wtku 3482 lub Adam - skontaktuj si ze mnGG (numer). Aby opublikowa ogoszenie, na zakadce tablica, naley uy opcji "dopisz nowy temat do tablicy ogosze". Publikowanych jest 100 ostatnio dodanych ogosze.

Wiadomoci prywatne (napisz do)

Funkcja ta umoliwia wysanie wiadomoci prywatnej, adresowanej do Uytkownika forum, zabierajcego gos w dyskusji. Aby wysa wiadomo prywatn wystarczy klikn przycisk "napisz do" widniejcy w treci opublikowanej przez Uytkownika Aby wysa informacj do autora wtku, naley posuy si przyciskiem "napisz do autora", znajdujcym si w samym wtku, jak rwnie na stronie gwnej (spisie wtkw).

Otrzymane wiadomoci widoczne s w czci (zakadka) Moje forum. Wiadomoci przechowywane s przez okres 30 dni.

Funkcja przesyania wiadomoci dostpna jest tylko dla Uytkownikw, ktrzy dokonali rezerwacji podpisu.

Moje forum

W czci oznaczonej jako moje forum wywietlane s informacje o monitorowanych przez Uytkownika wtkach oraz wiadomoci prywatne otrzymane od innych Uytkownikw forum.

Bezporednio z tego miejsca mona zaprzesta monitorowania wybranego wtku, wciskajc przycisk "zakocz".

W sekcji "Prywatne wiadomoci od uytkownikw forum" publikowane s wiadomoci z okresu 30 dni. Na otrzyman wiadomo mona udzieli odpowiedzi - przycisk "odpowiedz". Kad z wiadomoci mona usun - przycisk "usu".

Stare wtki, nowe odpowiedzi

Jest to opcja suca do wywietlenia wtkw, do ktrych kto w dniu dzisiejszym doda odpowied. Nie ma znaczenia data pierwotnego wtku. W ten sposb zapobiega si "giniciu" starszych wtkw.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie proste

Dostpne jest wyszukiwanie proste, wg sw w temacie. Domylnie kady wprowadzony wyraz traktowany jest jako poprzedzony i zakoczony gwiazdk - oznacza to, e po wpisaniu np. wyraenia "podat" wyszukane zostan wszystkie wystpienia "podat" w polu tytuu (czyli np. opodatkowanie, podatnik, podatkowe itp.).

Wyszukiwanie zaawansowane

W wyszukiwaniu zaawansowanym mona przeszukiwa forum wg z gry zdefiniowanych kryteriw, dodatkowo zaznaczajc w jakiej grupie tematycznej ma by dokonane przeszukanie. Naley pamita, e linie TEMAT PODPIS TRE Z DNIA oraz grupa KATEGORIE poczone s operatorami AND (I), tym samym operatorem poczone s sekwencje wpisywane w jednym wierszu, co oznacza, e wpisanie np.

TEMAT: podat
PODPIS:edw
TRE:samoch osob
Z DNIA:20-05-2005
KATEGORIA: PKPiR

spowoduje wywietlenie wtkw z 20-05-2005, w ktrych znajduje si wiadomo wysana przez osob, ktra w podpisie bdzie miaa acuch "edw", w treci znajdzie si co najmniej jedno wystpienie wyrazu z acuchem samoch i jedno z acuchem osob (np. samochodem osobowym). Wywietlone zostan tylko wtki z PKPiR.

Poszczeglne kategorie poczone s ze sob operatorem LUB - co oznacza, e przy wyszukiwaniu mona zaznaczy wiele kategorii - przeszukiwane bd wtki ze wszystkich zaznaczonych kategorii.

Wpisanie w jednej linii (np. tre) kilku wyrazw np. dochod VAT samoch sprzeda likwid - spowoduje wyszukanie dokumentw, w ktrych wystpuj WSZYSTKIE te wyraenia - np. dochodowy nie jest najwaniejszy - VAT powoduje, e sprzeda samochodw po likwidacji szkody jest nieopacalna.

Tre tematu w dymku

Zaznaczenie tej opcji spowoduje przeadowanie strony. Od tej pory tre pierwszego listu w wtku  mona podejrze w dymku, ktry pokazuje si po umieszczeniu kursora myszy nad tematem wtku. Opcj mona w kadej chwili wyczy. Prosz pamita, e wczenie tej opcji moe spowodowa wolniejsze adowanie si stron.

Przegldanie w obrbie jednej kategorii

Na belce forum znajduje si znaczek [...]. Po jego klikniciu otworzy si  okno, w ktrym mona wskaza jedn kategori, ktra bdzie wywietlana przez forum. W analogiczny sposb dokonuje si zmiany zaznaczenia lub powrotu do trybu wywietlania wszystkich kategorii.

Lista wtkw

Na stronie wywietla si ostatnich 50 wtkw wraz z zawartymi w nich odpowiedziami. W linii wtku znajduje si oprcz tematu informacja o autorze, dacie umieszczenia i kategorii, do ktrej autor zakwalifikowa wtek.

Prosimy o uwagi i sugestie, ktre naley kierowa pod adresem forum@podatki.biz.