18.08.2022: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

Wakacje kredytowe przy kredytach refinansowych

 

Samo korzystanie z kredytu refinansowego nie oznacza automatycznego wyłączenia z możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Kredytodawca nie powinien automatycznie odrzucać wniosków o wakacje kredytowe odnoszących się do kredytów refinansowych. Powinien każdorazowo ocenić taki wniosek w świetle wszystkich przesłanek ustawowych, w tym również czy została zawarta najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. - jak czytamy w stanowisku UOKiK.

 

Interpelacja nr 34918 do ministra finansów w sprawie szczegółowych rozwiązań dotyczących wakacji kredytowych

Szanowna Pani Minister!

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488) przewiduje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na własne cele mieszkaniowe przed 1 lipca 2022 r. W wyniku przepisów tej ustawy osoby, które zaciągnęły kredyt w okresie poprzedzającym tę datę (np. w roku 2015), ale zdecydowały się na przeniesienie kredytu (jego refinansowanie) do innego banku i zawarły “nową umowę” w innym wybranym banku, który zaoferował lepsze warunki obsługi kredytu, znalazły się w swoistej pułapce prawnej, albowiem poszukując na własną rękę rozwiązań zmniejszających ich obciążenia finansowe wynikające ze spłaty szybko wzrastających rat kredytów hipotecznych, mogły stracić prawo do “wakacji kredytowych” na mocy wyżej wymienionej ustawy.

Z informacji, które docierają do mojego biura poselskiego, wynika, że takich osób, które wykazały się zapobiegliwością i aktywnym działaniem w celu samodzielnego zabezpieczenia własnej rodziny przed skutkami inflacji w postaci podnoszenia przez RPP stóp procentowych, mogło być w naszym kraju tysiące. Polityka rządu, w którym pełni Pani funkcję Ministra Finansów, nie powinna “karać” ich za tę aktywność oraz zapobiegliwość.

W związku z tym zwracam się do Pani z pytaniem:

Czy Ministerstwo Finansów zakłada nowelizację wspomnianej ustawy, uwzględniając fakt, że zawarcie umowy z innym bankiem i jej podpisanie po 1 lipca 2022 r. (w miejsce umowy podpisanej przed 1 lipca 2022 r.) na zakup jednej i tej samej nieruchomości na cele mieszkaniowe jest de facto i powinno być de iure traktowane jako jeden kredyt hipoteczny zaciągnięty w celu zaspokojenia osobistych potrzeb mieszkaniowych, a co za tym idzie - kwalifikujący się do skorzystania z “wakacji kredytowych”?

 

Poseł Jacek Protasiewicz

26 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34918 w sprawie szczegółowych rozwiązań dotyczących wakacji kredytowych

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji numer 34918 w sprawie szczegółowych rozwiązań dotyczących wakacji kredytowych Posła na Sejm RP, Pana Jacka Protasiewicza, uprzejmie przedstawiam poniższą odpowiedź, zawierającą również opinie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „UOKiK”) oraz Biura Rzecznika Finansowego.

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488), która weszła w życie w dniu 29 lipca br., została wprowadzona instytucja wakacji kredytowych. Zgodnie z brzmieniem art. 73 ust. 1 - 3 ustawy, na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska. Z wakacji kredytowych można skorzystać w przypadku, gdy umowa o kredyt hipoteczny zawarta została przed 1 lipca 2022 r. Tym samym, zawiesza się wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zgodnie ze stanowiskiem UKNF, należy zauważyć, że w myśl „art. 506 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa. W przypadku opisanym w interpelacji mamy więc do czynienia (…) z nową umową kredytową. Dotyczy to w pełnym zakresie także tzw. kredytu refinansowego, jaki otrzymał kredytobiorca w innym banku. Z pewnością istnieje więcej stanów faktycznych, zbliżonych - w subiektywnym odbiorze kredytobiorców - do opisanego w art. 73 ustawy. Przykładowo, w podobnej sytuacji, co kredytobiorcy korzystający z refinansowania zadłużenia w innym albo tym samym banku, znajdują się także konsumenci, którzy ubiegali się o kredyt w okresie bezpośrednio poprzedzającym uchwalenie i wejście w życie przepisów, a którzy umowę z bankiem zawarli po dacie określonej w art. 74 ustawy. Do takich umów również nie odnosi się przepis art. 73 tej ustawy”.

Pragnę również zwrócić uwagę na stanowisko UOKiK, zgodnie z którym „celem wprowadzonych przepisów jest (…) pomoc kredytobiorcom w pokonaniu przejściowych trudności w regulowaniu zobowiązań wynikających ze spłaty kredytów na cele mieszkaniowe. W warunkach wzrostu stóp procentowych wzrasta bowiem obciążenie budżetu domowego kredytobiorcy spłatą kredytu mieszkaniowego oprocentowanego zmienną stopą. W tym miejscu należy przypomnieć,że występują różnice w skali problemu w zależności m.in. od roku kiedy zaciągnięto kredyt. Dostępne dane wskazują, że obciążenia skutkujące trudnościami w obsłudze kredytów w największym stopniu mogą dotyczyć kredytobiorców, którzy zaciągali średnio największe wartościowo kredyty w okresie najniższych historycznie stóp procentowych tj. w latach 2020-2021. Jednocześnie należy podkreślić, że w świetle przepisów ustawy samo korzystanie z kredytu refinansowego nie oznacza automatycznego wyłączenia z możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Kredytodawca nie powinien automatycznie odrzucać wniosków o wakacje kredytowe odnoszących się do kredytów refinansowych. Powinien każdorazowo ocenić taki wniosek w świetle wszystkich przesłanek ustawowych, w tym również czy została zawarta najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. Problem, który Pan Poseł opisuje może dotyczyć wyłącznie osób, które refinansowały kredyt po 30 czerwca 2022 r. W tym miejscu należy podkreślić, że ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom w art. 74 wskazuje, że art. 73 dotyczący wakacji kredytowych ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 69, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. Czyli w przypadku umów kredytowych zawartych po dniu 30 czerwca kredytodawcy nie mają ustawowego obowiązku udzielić wakacji kredytowych”.

W kontekście interpelacji poselskiej pragnę także wskazać, że Rzecznik Finansowy prowadzi działania z zakresu monitoringu rynku. Jak wskazano w stanowisku Rzecznika Finansowego, „w ramach prowadzonej infolinii oraz skrzynki e-mail (…), Rzecznik Finansowy otrzymuje sygnały od klientów dotyczące możliwych trudności z uzyskaniem wakacji kredytowych. Część pytań kierowanych przez klientów do Rzecznika Finansowego dotyczy również zagadnienia opisanego w przekazanej interpelacji poselskiej (…). Należy przy tym odnotować, że Rzecznik Finansowy nie posiada w chwili obecnej dostatecznych danych pozwalających na pełną ocenę praktyki działania banków w tych sprawach, gdyż ewentualne wnioski do Rzecznika Finansowego w sprawie odmowy udzielenia wakacji kredytowych w odniesieniu do kredytu refinansowego najprawdopodobniej wpłyną do Biura Rzecznika Finansowego dopiero po wyczerpaniu przez klientów procedury reklamacyjnej w danym banku”.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Patkowski

Warszawa, 10 sierpnia 2022 r.

 

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, urząd ochrony konkurencji i konsumentów (uokik), interpelacja, refinansowanie kredytu, wakacje kredytowe

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...