Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego. Doradzamy zarówno w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej jak i w bieżącej obsłudze każdego rodzaju spółki prawa handlowego w Polsce i za granicą ? również w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i rozliczeń transakcji.

 

Przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne, podatkowe i finansowe. Doradzamy przy procesach przejęć, fuzji czy transakcji M&A.

 

Przedsiębiorcom wykonującym działalność we własnym imieniu oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w bieżącej działalności i wsparcie w procesie przekształcenia działalności w wybrany rodzaj spółki.

 


 

Reprezentujemy naszych klientów w toku kontroli i postępowań podatkowych, w sporach cywilnych i gospodarczych oraz w sprawach sądowych przed sądami wszystkich instancji. Chronimy ich interesy w zakresie:

 • Odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych,
 • Ekspozycji na ryzyko prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Respektowania i wykonywania praw wspólników spółek,
 • Nadzoru nad stosowaniem i egzekwowaniu prawa przez urzędników administracji państwowej w tym organów ścigania i Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Weryfikacji poprawności i rzetelności dokumentacji księgowej,
 • Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
 • Zabezpieczania interesów i majątków firm i osób prywatnych

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

06.12.2022

Uproszczona procedura VAT, czyli możliwość niezapłacenia podatku w momencie importu towaru

Zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług czynni podatnicy VAT mogą rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy. Oznacza to, że importujący towary na terytorium UE mogą nie zapłacić należnego VAT przy zgłoszeniu celnym i wpłacić go dopiero przy składaniu miesięcznej deklaracji podatkowej.

 

Obowiązek rozliczenia VAT w imporcie

Przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła oraz ich przedstawiciele podatkowi (gdy zostali ustanowieni), a także podmioty uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej, są zobowiązani do obliczenia i wykazania kwoty VAT w zgłoszeniu celnym albo rozliczeniu zamknięcia (o którym mowa w art. 175 unijnego rozporządzenia 2015/2446, przedstawianym organowi celnemu przez korzystającego z pozwolenia na procedurę uszlachetniania). Obowiązek ten istnieje również wówczas, gdy importowany towar jest zwolniony od cła lub zostało ono zawieszone, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Uproszczona procedura VAT w imporcie - warunki

Po dokonaniu zgłoszenia celnego lub przedstawieniu ww. rozliczenia, przedsiębiorcy mogą wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną. W terminie 10 dni liczonych od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, podatnik zobowiązany jest wpłacić kwotę obliczonego podatku. Na mocy art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług importer może skorzystać z uproszczonej procedury rozliczenia VAT i wpłacić go dopiero wraz z deklaracją za dany miesiąc, w którym dokonał importu. By móc skorzystać z tej preferencyjnej dla firm formy rozliczenia, przedsiębiorca musi spełnić określone przesłanki. Jakie?

 1. należy przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  1. zaświadczenie o niezaleganiu we wpłatach należnych składek na ZUS oraz podatków stanowiących dochód budżetu państwa (dopuszcza się zaległości w wysokości 3% kwoty należnych składek i 3% należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach);
  2. potwierdzenie zarejestrowania jako czynny podatnik VAT;
 2. zgłoszeń celnych musi dokonywać przedstawiciel bezpośredni lub pośredni (chyba że podatnik posiada status upoważnionego przedsiębiorcy lub pozwolenie na stosowanie uproszczenia w rozumieniu unijnego kodeksu celnego).

Przesłanka przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 1, zostanie spełniona także wtedy, gdy podatnik złoży, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o tej samej treści. Wymóg przedstawienia dokumentów nie obowiązuje, jeśli naczelnik UCS jest w posiadaniu złożonych już przez przedsiębiorcę aktualnych dokumentów. Przedsiębiorcy, by móc skorzystać uproszczonej procedury, muszą ww. oświadczenia składać co każde 6 miesięcy.

Korekta deklaracji

Jeśli w ramach uproszczonej procedury przedsiębiorca nie rozliczył w całości lub części należnego VAT z tytułu importu towaru, może skorygować złożoną deklarację w terminie 4 miesięcy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie tego importu. Jeśli nie rozliczy się w tym terminie, straci prawo do rozliczania należnego VAT wykazanego w zgłoszeniu celnym, w odniesieniu do którego nie rozliczył w całości podatku w złożonej deklaracji. Powstanie dług celny, w ramach którego importer będzie zobowiązany do wpłaty nierozliczonego podatku wraz z odsetkami.

Podsumowanie

Możliwość uwzględnienia VAT naliczonego i należnego od razu w jednej, deklaracji dzięki objęciu importowanych towarów procedurą uproszczoną z art. 33a, daje przedsiębiorcom szansę na uniknięcie konieczności zapłaty podatku już w momencie dokonywania importu. To może przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Importer musi jednak pamiętać o konieczności wcześniejszego powiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego o chęci skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia importu, przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym zamierza ją zastosować. Z możliwości rozliczenia VAT w procedurze uproszczonej nie mogą skorzystać importerzy rozliczający się kwartalnie.

 

Autor: Agnieszka Stachurska, dyrektor biura rachunkowego Skarbiec Corporate Services, należącego do grupy Kancelarii Prawnych Skarbiec specjalizującej się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców

 

Hasła tematyczne: import towarów, uproszczona procedura vat

poprzednie artykuły

  Czy w związku z wypłatą wynagrodzenia za świadczone usługi spółka, aby nie być zobowiązaną do pobrania podatku u źródła, musi posiadać certyfikat rezydencji odbiorcy należności? Czy musi sporządzać informację IFT-2/IFT-2R i spełniać inne obowiązki płatnika wskazane w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w tym dochować należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania WHT? więcej »

  Dłużnik występując o zmniejszenie kary umownej jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to. więcej »

  Tylko te budynki, które faktycznie są zajęte do prowadzenia działalności podlegają najwyższej stawce opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Przesłanki tej nie spełniają budynki zajęte na cele mieszkaniowe – orzekł 25 października 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. To bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców posiadających nieruchomości, nawet dla tych na co dzień trudniących się profesjonalnym wynajmem.  Sprawę wygrała warszawska Kancelaria Skarbiec powołując się na bezprecedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lipca 2023 r. (sygn. akt III FSK 250/23). więcej »

  Co do zasady darowizny podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, chyba że przekładają się na zwiększenie rozpoznawalności firmy, wzmocnienie jej pozytywnego wizerunku i budowanie więzi z interesariuszami, czyli spełnią warunki działalności CSR. więcej »

  Wymierzając wysokość dodatkowego, „karnego” zobowiązania podatkowego organ musi brać pod uwagę okoliczności towarzyszące dokonaniu przez podatnika naruszeń. W przeciwnym razie sankcja może naruszać zasadę proporcjonalności. Przepisy konstytuujące tę regułę wprowadzono do ustawy o VAT 6 czerwca 2023 r., jednak z zastrzeżeniem, że mają być stosowane do postępowań i kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej regulacji. A zdarzało się, że organy o tym zapominały. To szansa dla firm, które padły ofiarą błędu organów podatkowych. więcej »

  Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od zakupu podlega opodatkowaniu, chyba że w okresie kolejnych pełnych 3 lat kalendarzowych od tego zbycia uzyskane pieniądze przeznaczy się na własne cele mieszkaniowe. Prawo do ulgi mieszkaniowej należy się podatnikowi nawet wówczas, gdy zapłata za nową nieruchomość nastąpiła jeszcze przed sprzedażą starej – potwierdził w wyroku z 21 listopada 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »

  W obliczu nadchodzących zmian w prawie, z końcem roku warto rozważyć zmianę formy opodatkowania. Kto zdąży podjąć decyzję do 20 lutego 2024 r. i złoży stosowne oświadczenie, może zapewnić sobie wymierne korzyści i ochronić swoje pieniądze.   więcej »

  Prawo unijne sprzeciwia się praktyce polskich organów podatkowych, które odmawiają przedsiębiorcom możliwości skorygowania zapłaconej zawyżonej stawki VAT z tego powodu, że świadczyli usługi konsumentom i wystawili jedynie paragony – taką opinię 16 listopada wydała Juliane Kokott, Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE.   więcej »

  Jak wynika z danych ministerstwa finansów, z estońskiego CIT korzysta zaledwie ok. 12,7 tys. przedsiębiorstw w kraju. Zaledwie, bowiem według zapowiedzi autorów tego systemu rozliczeń miało na niego przejść 200 tys. firm tylko do końca 2021 roku. Co jest tego przyczyną, skoro w rzeczywistości to bardzo dobre, opłacalne dla firm rozwiązanie? więcej »

  Dostęp małżonki do wspólnego konta z mężem, historii przelewów i zgromadzonych na nim środków, nie oznacza, że można jej przypisać popełnienie przestępstwa oszustwa podatkowego, o które oskarżony jest jej mąż. Nie przesądzają o tym także kontakty męża z firmą, w której jest zatrudniona – orzekł sąd okręgowy w Warszawie w opublikowanym w dniu 27 września 2023 r. wyroku z dnia 9 sierpnia 2023 r. więcej »