Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu prowadzenia księgowości i outsourcingu obsługi kadrowo płacowej.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe). Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

06.12.2022

Uproszczona procedura VAT, czyli możliwość niezapłacenia podatku w momencie importu towaru

Zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług czynni podatnicy VAT mogą rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy. Oznacza to, że importujący towary na terytorium UE mogą nie zapłacić należnego VAT przy zgłoszeniu celnym i wpłacić go dopiero przy składaniu miesięcznej deklaracji podatkowej.

 

Obowiązek rozliczenia VAT w imporcie

Przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła oraz ich przedstawiciele podatkowi (gdy zostali ustanowieni), a także podmioty uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej, są zobowiązani do obliczenia i wykazania kwoty VAT w zgłoszeniu celnym albo rozliczeniu zamknięcia (o którym mowa w art. 175 unijnego rozporządzenia 2015/2446, przedstawianym organowi celnemu przez korzystającego z pozwolenia na procedurę uszlachetniania). Obowiązek ten istnieje również wówczas, gdy importowany towar jest zwolniony od cła lub zostało ono zawieszone, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Uproszczona procedura VAT w imporcie - warunki

Po dokonaniu zgłoszenia celnego lub przedstawieniu ww. rozliczenia, przedsiębiorcy mogą wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną. W terminie 10 dni liczonych od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, podatnik zobowiązany jest wpłacić kwotę obliczonego podatku. Na mocy art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług importer może skorzystać z uproszczonej procedury rozliczenia VAT i wpłacić go dopiero wraz z deklaracją za dany miesiąc, w którym dokonał importu. By móc skorzystać z tej preferencyjnej dla firm formy rozliczenia, przedsiębiorca musi spełnić określone przesłanki. Jakie?

 1. należy przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  1. zaświadczenie o niezaleganiu we wpłatach należnych składek na ZUS oraz podatków stanowiących dochód budżetu państwa (dopuszcza się zaległości w wysokości 3% kwoty należnych składek i 3% należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach);
  2. potwierdzenie zarejestrowania jako czynny podatnik VAT;
 2. zgłoszeń celnych musi dokonywać przedstawiciel bezpośredni lub pośredni (chyba że podatnik posiada status upoważnionego przedsiębiorcy lub pozwolenie na stosowanie uproszczenia w rozumieniu unijnego kodeksu celnego).

Przesłanka przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 1, zostanie spełniona także wtedy, gdy podatnik złoży, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o tej samej treści. Wymóg przedstawienia dokumentów nie obowiązuje, jeśli naczelnik UCS jest w posiadaniu złożonych już przez przedsiębiorcę aktualnych dokumentów. Przedsiębiorcy, by móc skorzystać uproszczonej procedury, muszą ww. oświadczenia składać co każde 6 miesięcy.

Korekta deklaracji

Jeśli w ramach uproszczonej procedury przedsiębiorca nie rozliczył w całości lub części należnego VAT z tytułu importu towaru, może skorygować złożoną deklarację w terminie 4 miesięcy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie tego importu. Jeśli nie rozliczy się w tym terminie, straci prawo do rozliczania należnego VAT wykazanego w zgłoszeniu celnym, w odniesieniu do którego nie rozliczył w całości podatku w złożonej deklaracji. Powstanie dług celny, w ramach którego importer będzie zobowiązany do wpłaty nierozliczonego podatku wraz z odsetkami.

Podsumowanie

Możliwość uwzględnienia VAT naliczonego i należnego od razu w jednej, deklaracji dzięki objęciu importowanych towarów procedurą uproszczoną z art. 33a, daje przedsiębiorcom szansę na uniknięcie konieczności zapłaty podatku już w momencie dokonywania importu. To może przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Importer musi jednak pamiętać o konieczności wcześniejszego powiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego o chęci skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia importu, przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym zamierza ją zastosować. Z możliwości rozliczenia VAT w procedurze uproszczonej nie mogą skorzystać importerzy rozliczający się kwartalnie.

 

Autor: Agnieszka Stachurska, dyrektor biura rachunkowego Skarbiec Corporate Services, należącego do grupy Kancelarii Prawnych Skarbiec specjalizującej się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców

 

Hasła tematyczne: import towarów, uproszczona procedura vat

poprzednie artykuły

Wdrożenie do polskiego systemu podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania unormowanej w art. 119a Ordynacji podatkowej spowodowało wzmożenie kontroli podatkowych skupiających się głównie na podatnikach powiązanych transakcyjnie z podmiotami zagranicznymi. W toku przeprowadzania kontroli naczelną kwestią okazało się prawidłowe zdefiniowanie tzw. substancji ekonomicznej danej jednostki zagranicznej. Organy podatkowe nie posługują się w tym zakresie pożądaną praktyką wnikliwej analizy sytuacji danego podmiotu zagranicznego i jednocześnie pomijają przy tym kluczowe zagadnienie, jakim jest zakres działalności podejmowanej przez te podmioty. Liczne nieprawidłowości w tym zakresie dają podatnikom możliwość udowodnienia, że korzystają z wciąż w pełni legalnej optymalizacji podatkowej. więcej »

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022 będzie bardziej skomplikowane. Wszystko za sprawą Polskiego Ładu. Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę zarówno na korzystne zmiany, na których mogą zyskać, jak i na nowe obowiązki. O czym warto pamiętać w rozliczeniu za 2022 rok? więcej »

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą urząd skarbowy jeszcze przed upływem terminu zwrotu VAT musi doręczyć przedsiębiorcy postanowienie o przedłużeniu tego terminu. Oznacza to, że do skutecznego przedłużenia terminu nie wystarczy jedynie wydanie postanowienia przez organ, czy nadanie go na poczcie. Mimo to organy podatkowe nadal bezprawnie wstrzymują należne przedsiębiorcom wypłaty środków z tytułu rozliczeń VAT. Na zachwianie lub nawet utratę płynności finansowej jest z tego powodu narażonych nawet kilkaset tysięcy firm w Polsce. więcej »

Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z eksploatacją samochodów używanych w sposób mieszany, doprecyzowanie regulacji dotyczących wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej, nowy termin zapłaty podatku od zysku – to tylko niektóre zmiany w przepisach normujących ryczałt od dochodów spółek, wynikające z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według zapowiedzi nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Czego mogą spodziewać się podatnicy stosujący Estoński CIT? więcej »

Withholding Tax to anglojęzyczne określenie tzw. podatku u źródła, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT i CIT). Zobowiązanymi do jego poboru są płatnicy mający siedzibę, zakład zagraniczny, lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym powstaje dochód, a więc w którym ma źródło przysporzenie. Takim płatnikiem będzie więc np. położona w Polsce spółka wypłacająca dywidendę swoim zagranicznym udziałowcom. Przy spełnieniu określonych obowiązków dokumentacyjnych płatnik może zostać zwolniony z poboru podatku u źródła, lub zastosować obniżoną stawkę, a w niektórych przypadkach wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, czyli zastosować mechanizm pay and refund. Od 1 stycznia 2023 r. zasady poboru podatku u źródła uległy modyfikacji, część zmian zaczęła obowiązywać 26 października 2022 r. więcej »

W celu walki z praniem pieniędzy działający na terytorium UE przedsiębiorcy są zobowiązani do ujawniania w publicznym rejestrze informacji na swój temat, jak również do ujawniania danych identyfikacyjnych swoich beneficjentów rzeczywistych. Najnowszy wyrok TSUE z 22 listopada 2022 r. stwierdza, że przepis umożliwiający każdej osobie uzyskanie dostępu do informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów o charakterze korporacyjnym jest nieważny. W Polsce działa blisko 0,5 miliona spółek, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni, dla których wyrok ten może mieć bezpośrednie znaczenie. więcej »

Były członek zarządu został obarczony 1,5 milionowym długiem za zobowiązania spółki. Wniósł o wznowienie postępowania podnosząc, iż nie miał szans się odwołać. Organy podatkowe odrzuciły jego wniosek stwierdzając, że decyzja ustalająca jego zobowiązanie jest prawomocna, bowiem korzysta z fikcji prawnej doręczenia po dwukrotnym awizowaniu. Tyle, że na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pracownik poczty zaznaczył niewłaściwe „okienko”. więcej »

Obecnie podstawą dla prowadzenia wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w tym zakresie, a także prowadzenia rachunków pochodnych jest wpis do specjalnego rejestru. Warunkiem uzyskania wpisu jest jedynie posiadanie statusu osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz spełnienie określonych w ustawie warunków, głównie w zakresie niekaralności. Jednak forma potwierdzenia możliwości działania na rynku kryptowalut może się niebawem znacznie skomplikować. Wszystko za sprawą rozporządzenia MiCA. więcej »

Pomimo wejścia w życie nowelizacji ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie zwolnienia dywidend z opodatkowania, nie zawiera warunku, aby spółka będąca odbiorcą dywidendy była jej beneficjentem rzeczywistym – orzekł 4 października 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej »

W międzynarodowych grupach kapitałowych tematem wymagającym analizy podatkowej jest wypłata dywidendy. Kwestia może być problematyczna szczególnie w przypadkach, gdy spółka matka jest spółką specjalnego przeznaczenia, która stworzona została jedynie na potrzeby organizacyjne, ale nie przemawia za nią żadna materia biznesowa. więcej »