Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.04.2016

Umowa o dzieło a dofinansowanie do składek ZUS niani

Zapytanie nr 283 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie współfinansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej przez rodzinę niani

Powodem mojego zapytania jest opublikowanie sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 r. (druk sejmowy nr 179) oraz Stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk sejmowy nr 278).

Moje pytanie dotyczy rodziców wychowujących dzieci wspólnie i/lub samotnie.

Rozdział I Charakterystyka systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na stronie 7 i 8 opisana jest forma opieki indywidualnej w oparciu o zastosowanie umowy uaktywniającej.

Finansowanie lub współfinansowanie z budżetu składek za nianię jest możliwe tylko w sytuacji, gdy oboje rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) pracują na podstawie umowy o pracę, umowy o charakterze umowy zlecenia stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą działalność pozarolniczą.

W konsekwencji np. ojciec samotnie wychowujący dziecko, który zatrudniony jest na umowę o dzieło, razem ze zleceniobiorcą - opiekunką na ogólnych zasadach dotyczących zleceniobiorców opłacają składki.

Proszę o odpowiedź, czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje rozwiązanie tego problemu?

Myślę, że obecne rozwiązanie budzi rozgoryczenie wśród wielu rodziców, a problem nie jest jednostkowy. (*)

Odnosząc się do przedstawionego sprawozdania Rady Ministrów w kontekście popularności niań (artykuł 51 omawianej ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), oraz m.in. popularyzacji umów nienazwanych w zatrudnianiu pracowników, to mam pytanie czy rząd planuje zaktualizować i dostosować normy prawne do bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej rodzin?

Bibliografia:

(*) Kiedy rodzic nie otrzyma z ZUS dofinansowania do składek niani - Andrzej Okułowicz, INFOR
http://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/skladki_na_ubezpieczenie_spoleczne/580473,Kiedy-rodzic-nie-otrzyma-z-ZUS-dofinansowania-do-skladek-niani.html

Podstawa prawna:
ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235 ze zm.),
ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Podstawa prawna:
Regulamin Sejmu RP - art. 191 i 195,
ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora - art. 14,
Konstytucja RP - art. 115 ust. 1.

Zgłaszający: Krzysztof Sitarski

9 marca 2016 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 283 w sprawie współfinansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej przez rodzinę niani

Zgodnie z treścią ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, za nianię opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Składki obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, finansuje budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki obliczone od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia, opłaca rodzic. Przy czym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki za nianie gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  2. rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą;
  3. dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Natomiast składki te nie są opłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku gdy:

  1. rodzic dziecka korzysta z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, o której mowa w art. 61c ust. 1(1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym lub
  2. umowa uaktywniająca została zawarta między nianią a osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej zawodowej, lub
  3. rodzic dziecka podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).

Odnosząc się do poruszonej przez pana Posła kwestii nieopłacania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek za nianię w przypadku gdy rodzice, jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony na podstawie umowy o dzieło, należy podkreślić, że co do zasady każda aktywność zawodowa rodzi obowiązek ubezpieczeń.

Z tytułu jej wykonywania ubezpieczeni podlegają ubezpieczeniom społecznym. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi współpracującymi. Jedynie samoistna umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. W przypadku osób wykonujących umowy o dzieło, co do zasady, obowiązek ubezpieczeń społecznych nie istnieje. Wyjątkiem od tej zasady jest wykonywanie umowy o dzieło na rzecz własnego pracodawcy, wówczas dla celów ubezpieczeń społecznych taką osobę traktuje się jako pracownika. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Obecnie resort nie prowadzi żadnych prac nad zmianami w tym zakresie.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bartosz Marczuk

Warszawa, 25 marca 2016 r.

Hasła tematyczne: umowa o dzieło, składki zus, niania, zapytanie poselskie, ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, umowy aktywizacyjna

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz