03.01.2014: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Treść faktury korygującej

Pytanie podatnika: Dla wszystkich rodzajów faktur korygujących Spółka zamierza posługiwać się jednym wzorem dokumentu. Nowy wzór faktury korygującej przewiduje każdorazowo wykazanie pozycji sprzed korekty i po korekcie (w obu przypadkach dotyczy to ilości jednostkowych opakowań, ceny jednostkowej, upustu, wartości netto, stawki VAT), a dodatkowo następujące pozycje: „Wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży netto”, „Zmniejszenie/zwiększenie podatku należnego”, „Wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży brutto.” Czy nowy wzór faktury korygującej spełnia warunki wynikające z przepisów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.08.2013 r. (data wpływu 14.08.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie formy wskazywania na fakturze korygującej różnic kwotowych pomiędzy wskazanymi w fakturze pierwotnej kwotami w wysokości błędnej i prawidłowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.08.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie formy wskazywania na fakturze korygującej różnic kwotowych pomiędzy wskazanymi w fakturze pierwotnej kwotami w wysokości błędnej i prawidłowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka R. (dalej jako Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawia faktury korygujące. Konieczność wystawiania faktur korygujących wynika w szczególności z następujących przyczyn:

 • błędny rabat,
 • błędna cena,
 • błędna ilość,
 • błędna nazwa, adres,
 • zwrot towaru np. w wyniku wady produktu, niewłaściwego doradztwa technicznego, błędnego zamówienia.

Spółka wystawia faktury, w tym faktury korygujące, przy zastosowaniu systemu księgowego SAP. Obecnie Spółka rozważa modyfikację stosowanego do tej pory wzoru faktur korygujących celem poprawienia czytelności tych dokumentów. Dla wszystkich rodzajów faktur korygujących Spółka posługiwać się będzie jednym wzorem dokumentu. Jeśli chodzi o wskazanie różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej a kwotami w wysokości prawidłowej, nowy wzór faktury korygującej przewiduje:

 • każdorazowo wykazanie pozycji sprzed korekty i po korekcie (w obu przypadkach dotyczy to ilości jednostkowych opakowań, ceny jednostkowej, upustu, wartości netto, stawki VAT),
 • a dodatkowo następujące pozycje:

  - „Wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży netto”
  - „Zmniejszenie/zwiększenie podatku należnego”
  - „Wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży brutto.”

W związku z powyższym Spółka prosi o potwierdzenie, iż nowy wzór faktury korygującej, w zakresie przedstawionym we wniosku, spełnia warunki wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.68.360 ze zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, opracowany nowy wzór faktury korygującej jest w świetle obowiązujących przepisów prawidłowy.

Zgodnie z regulacją § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.68.360 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.:

1. W przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę.
2. W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

3. W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4;
 3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 4. kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

4. Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

 1. zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
 2. zwrotu nabywcy całości lub części należności, o której mowa w § 10 ust. 1.

6. (uchylony).
7. uchylony).
8. Faktury korygujące powinny zawierać wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

§ 14 ww. rozporządzenia stanowi natomiast:

1. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
2. Faktura korygująca wystawiana w przypadku podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
 3. kwotę podwyższenia podatku należnego.

3. Faktura korygująca wystawiana w przypadku stwierdzenia pomyłek, o których mowa w ust. 1, powinna zawierać dane określone w ust. 2 pkt 1 i dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6 zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, a także:

 1. prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub
 2. różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej.

Jeśli chodzi o będącą przedmiotem wątpliwości Spółki kwestię wskazywania na fakturze korygującej różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej i w wysokości prawidłowej, należy zauważyć, że ww. rozporządzenie różnicuje wymogi w zależności od typu faktury korygującej:

 • W przypadku faktury rabatowej należy wykazać kwotę rabatu i kwotę zmniejszenia podatku należnego,
 • W przypadku faktury korygującej dokumentującej podwyższenie ceny należy wykazać kwotę podwyższenia podatku należnego,
 • W przypadku faktury korygującej wystawianej w przypadku stwierdzenia pomyłek treści faktury pierwotnej należy wskazywać prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej.

Zdaniem Spółki, opracowany przez nią uniwersalny wzór faktury korygującej obejmujący pozycje sprzed korekty i po korekcie (w obu przypadkach dotyczy to ilości jednostkowych opakowań, ceny jednostkowej, upustu, wartości netto, stawki VAT) a także pozycje „Wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży netto”, „Zmniejszenie/zwiększenie podatku należnego” oraz „Wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży brutto” zawiera w swej treści wszystkie dane, jakich w tym zakresie wymagają przepisy § 13 i § 14 cytowanego rozporządzenia. W związku z powyższym Spółka jest zdania, iż nowy wzór faktury korygującej jest w świetle przepisów ww. rozporządzenia prawidłowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W art. 29 ust. 4 ustawy postanowiono, iż podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki) i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na zawartość pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca przewidział możliwość skorygowania takiej faktury poprzez wystawienie faktury korygującej.

Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktura powinna zawierać:

 1. datę jej wystawienia;
 2. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę (§ 13 ust. 1).

W myśl § 13 ust. 2, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Zgodnie z § 13 ust. 3, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4;
 3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 4. kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku (§ 13 ust. 4).

W myśl § 13 ust. 5, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

 1. zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
 2. zwrotu nabywcy całości lub części należności, o której mowa w § 10 ust. 1.

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" (§ 13 ust. 8).

Zgodnie z § 14 ust. 1, fakturę korygującą wystawia się również, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Na podstawie § 14 ust. 2, faktura korygująca wystawiana w przypadku podwyższenia ceny powinna zawierać:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
 3. kwotę podwyższenia podatku należnego.

Faktura korygująca wystawiana w przypadku stwierdzenia pomyłek, o których mowa w ust. 1, powinna zawierać dane określone w ust. 2 pkt 1 i dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6 zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, a także:

 1. prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub
 2. różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej (§ 14 ust. 3).

Z opisu sprawy wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawia faktury korygujące. Konieczność wystawiania faktur korygujących wynika w szczególności z następujących przyczyn:

 • błędny rabat,
 • błędna cena,
 • błędna ilość,
 • błędna nazwa, adres,
 • zwrot towaru np. w wyniku wady produktu, niewłaściwego doradztwa technicznego, błędnego zamówienia.

Spółka wystawia faktury, w tym faktury korygujące, przy zastosowaniu systemu księgowego SAP. Obecnie Spółka rozważa modyfikację stosowanego do tej pory wzoru faktur korygujących celem poprawienia czytelności tych dokumentów. Dla wszystkich rodzajów faktur korygujących Spółka posługiwać się będzie jednym wzorem dokumentu. Jeśli chodzi o wskazanie różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej a kwotami w wysokości prawidłowej, nowy wzór faktury korygującej przewiduje:

 • każdorazowo wykazanie pozycji sprzed korekty i po korekcie (w obu przypadkach dotyczy to ilości jednostkowych opakowań, ceny jednostkowej, upustu, wartości netto, stawki VAT),
 • a dodatkowo następujące pozycje:

  - „Wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży netto”
  - „Zmniejszenie/zwiększenie podatku należnego”
  - „Wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży brutto.”

Wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowości przedstawionego modelu faktury korygującej w zakresie wskazywania różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej i w wysokości prawidłowej.

Z powołanych wyżej przepisów prawa wynika, że wymogi w zakresie wskazywania różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej i w wysokości prawidłowej, uzależnione są od przyczyny wystawienia faktury korygującej.

W przypadku faktury korygującej dokumentującej udzielenie rabatu, na fakturze tej wykazać należy kwotę i rodzaj udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Takie same zasady dotyczą faktury korygującej wystawianej w przypadku zwrotu towaru sprzedawcy.

W przypadku podwyższenia ceny w fakturze korygującej należy wykazać kwotę podwyższenia podatku należnego. Natomiast w przypadku faktury korygującej wystawianej w wyniku stwierdzenia pomyłek w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, powinna zostać wykazana prawidłowa treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub różnica między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej.

Odnosząc przedstawione wyżej przepisy prawa do przedstawionego we wniosku opisu modelu faktury korygującej w części dotyczącej wykazywania różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej a kwotami w wysokości prawidłowej, należy stwierdzić, że model ten we wskazanym zakresie spełnia wymagania określone przepisami cyt. rozporządzenia Ministra Finansów. Spółka zamierza w wystawianych fakturach korygujących wykazywać każdorazowo pozycje sprzed korekty i po korekcie (w obu przypadkach dotyczy to ilości jednostkowych opakowań, ceny jednostkowej, upustu, wartości netto, stawki VAT), wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży netto, zmniejszenie/zwiększenie podatku należnego oraz wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży brutto.

Należy zatem zauważyć, że faktura korygująca przedstawiona przez Spółkę we wniosku zawierała będzie w swojej treści wszelkie niezbędne dane dotyczące wykazywania różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej a kwotami w wysokości prawidłowej, których wymagają przepisy cyt. rozporządzenia.

Podsumowując przedstawiony przez Spółkę model faktury korygującej, spełniający wymagania w zakresie wykazywania różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej a kwotami w wysokości prawidłowej, o których mowa w przepisach ww. rozporządzenia - przy spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w tych przepisach - będzie prawidłowy.

Stanowisko Spółki należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 31 października 2013 r., sygn. IPPP1/443-809/13-2/JL - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Hasła tematyczne: faktury korygujące, treść faktury

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...