Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ABC - prawo i podatki dla początkujących

09.06.2022

Sprzedaż majątku po likwidacji działalności

Po likwidacji działalności gospodarczej byłemu przedsiębiorcy może pozostać majątek uprzednio wykorzystywany na potrzeby firmowe. Podatnik może w każdym momencie podjąć decyzję o sprzedaży tego majątku, pojawi się jednak w niektórych przypadkach konieczność ustalenia dochodu i zapłaty podatku.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy PIT za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy PIT za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie uważa się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia,

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki albo zmniejszenie udziału kapitałowego w takiej spółce, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Powyższe oznacza, że samo otrzymanie (przejęcie) składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem PIT. Dopiero odpłatne zbycie generuje w takim przypadku przychód podatkowy, który wciąż kwalifikowany będzie jako pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT), pomimo formalnej likwidacji działalności.

Trzeba przy tym podkreślić, że odpłatne zbycie składników pozostałych po likwidacji podlega opodatkowaniu przez 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła likwidacja. Sprzedaż składników majątku po tym okresie będzie wolna od podatku.

W przypadku wystąpienia zobowiązania podatkowego należy kierować się treścią art. 24 ust. 3b ustawy PIT - dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Rozliczenia podatku w takim przypadku dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy w którym dokonano odpłatnego zbycia.

Wykaz składników majątku

Przedsiębiorca likwidujący działalność powinien sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje minimalną zawartość takiego wykazu - otóż powinien on zawierać co najmniej:

 • liczbę porządkową,
 • określenie (nazwę) składnika majątku,
 • datę nabycia składnika majątku,
 • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz
 • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
 • wartość początkową,
 • metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz
 • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Planowanie podatkowe

Likwidując działalność gospodarczą warto czasem zastanowić się, czy nie przeprowadzić zbycia składników majątku jeszcze przed likwidacją. Istnieje wiele okoliczności, uzasadniających w takim przypadku niższą cenę sprzedaży, rabat, można przeprowadzić korzystne rozliczenia barterowe lub dokonać kompensaty w ramach regulowania pozostałych na dzień likwidacji zobowiązań. Wszystkie te działania mogą okazać się dużo bardziej korzystne podatkowo, niż sprzedaż po zakończeniu działalności.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: likwidacja działalności

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz