11.08.2022: Rozliczenie roczne PIT

Rodzice chcą wyższej ulgi na dzieci

 

Ostatnia nowelizacja ustawy PIT poszerzyła krąg podatników uprawnionych do korzystania z ulgi. Zmiana ta została zrealizowana poprzez podwyższenie kwoty rocznych dochodów, które może uzyskać pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia) uczące się dziecko. Nowe zasady obowiązują od 1 lipca 2022 r., ale mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Obecnie nie planujemy prac legislacyjnych, których przedmiotem byłaby omawiana ulga - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 34117 do ministra finansów w sprawie ulgi na dzieci

Szanowna Pani Minister,

ulga na dzieci to jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. Praktycznie każdy mieszkaniec naszego kraju, posiadający dzieci, korzysta/korzystał z niej w rozliczeniu rocznym z urzędami skarbowymi.

Zgodnie z danymi przedstawionymi na rządowej stronie, ulga przysługuje w wysokości:

  • na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225,00 zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się zaniepokojeni rodzice, którzy zwracają się z zapytaniem, jak wyglądać będzie ulga na dzieci w kolejnych latach, czy nadal będzie ona utrzymana oraz czy zwiększy się jej kwota.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

Czy rząd planuje utrzymanie ulgi na dzieci w kolejnych latach?

Jeżeli tak to:

  1. czy wprowadzone będą zmiany w uldze na dzieci w 2023 roku i/lub w latach kolejnych,
  2. czy wzrośnie kwota ulgi na dziecko?

Poseł Grzegorz Rusiecki

10 czerwca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34117 w sprawie ulgi na dzieci

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 341171 Pana Posła Grzegorza Rusieckiego, w sprawie ulgi na dzieci, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pragnę przypomnieć, że pomimo uchylenia ustawą z 29 października 2021 r.2 art. 27b ustawy PIT3 uprawniającego do odliczenia od podatku części składki zdrowotnej, postanowiono, aby składka ta nadal pozostała w systemie podatkowym, jako element kwoty dodatkowego zwrotu podatkowej ulgi na dzieci (art. 27f ustawy PIT).

Pragnę wyjaśnić, że każdy podatnik, któremu „zabraknie” podatku do odliczenia przysługującej mu kwoty ulgi na dzieci, może uzyskać w rozliczeniu rocznym tzw. „dodatkowy zwrot ulgi na dzieci”. Te szczególne rozwiązanie regulują postanowienia art. 27f ust. 8-12 ustawy PIT.

Zatem podatnik, któremu przysługuje ulga na dzieci, a który nie płaci podatku z uwagi na kwotę wolną od podatku wynoszącą od 2022 r. 30 000 zł, skorzysta z ulgi na dzieci w ramach zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Co więcej od 2022 r. skorzysta z pełnej kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej 9% podstawy wymiaru, a nie tej, która do końca 2021 r. podlegała odliczeniu od podatku dochodowego i uwzględnieniu w dodatkowym zwrocie ulgi na dzieci (czyli 7,75% podstawy jej wymiaru).

Ponadto uprzejmie informuję, że 9 czerwca 2022 r. zakończyły się prace parlamentarne nad tym przedłożeniem rządowym, oznaczonym drukiem sejmowym nr 2186. Uchwalona w tym dniu przez Sejm RP ustawa została 14 czerwca br. podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1265.

Nowelizacja ustawy PIT zachowuje podatkową ulgę na dzieci, wprowadzając jednocześnie korzystne dla jej beneficjentów rozwiązania.

Należy do nich zaliczyć poszerzenie kręgu podatników uprawnionych do korzystania z ulgi. Zmiana ta została zrealizowana poprzez podwyższenie kwoty rocznych dochodów, które może uzyskać pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia) uczące się dziecko, warunkujących możliwość skorzystania przez rodzica lub opiekuna prawnego z podatkowej ulgi na dzieci.

W stosunku do 2021 r. kwota ta wzrasta z 3 089 zł do równowartości dwunastokrotności renty socjalnej według stanu na grudzień roku podatkowego (w 2022 r. do 16 061,28 zł). Istotne jest także to, że wraz ze wzrostem/waloryzacją kwoty renty socjalnej limit ten rokrocznie również będzie wzrastał.

Nowe zasady obowiązują od 1 lipca 2022 r., ale mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

W podsumowaniu powyższych wyjaśnień uprzejmie informuję, że obecnie nie planujemy prac legislacyjnych, których przedmiotem byłaby omawiana ulga.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Artur Soboń

Warszawa, 8 lipca 2022 r.

 

1 Interpelacja przesłana do Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przy piśmie nr BM-II.059.2.394.2022.MZZ z 22 czerwca 2022 r.

2 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) - dalej: ustawa PIT.

 

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, interpelacja, ulga na dzieci

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...