19.12.2018: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

Podatki 2019. Obowiązki przy ryczałcie: Będzie mniej i łatwiej

Zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, 1 stycznia przyszłego roku w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym m.in. zniesiony zostanie obowiązek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia, a także ewidencji zatrudnienia. Ponadto, powiadomienie o wyborze formy opodatkowania będzie można złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie się pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Rezygnacja z prowadzenia kart przychodów

(art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy)

Karty przychodów są obowiązani prowadzić podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową. Na podstawie kart przychodów podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ustalają zaliczki na podatek dochodowy od tych wypłat. Sposób prowadzenia kart przychodów określa minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia.

Karty przychodów – indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, prowadzone przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym.

Nowela uchyla ten obowiązek. Rezygnacja z obowiązku prowadzenia kart przychodów, zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmieniającej, nie wpłynie na obowiązek poboru i odprowadzenia przez przedsiębiorców jako płatników zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy.

Termin wyboru formy opodatkowania

(art. 9 ust. 1 i 1a-1 oraz art. 12 ust. 7, 8a i 8c ustawy)

Obecnie obowiązuje zasada, że podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, wybierając formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, dokonuje tego wyboru na rok podatkowy do 20. stycznia tego roku. Decyzji tej nie może zmienić w roku podatkowym. Zmiany formy opodatkowania nie może dokonać nawet w przypadku, gdy nie upłynął ostateczny termin do wyboru formy opodatkowania.

Od przyszłego roku, podatnik będzie mógł dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Uwaga.
Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożone „na starych” zasadach zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2018 r., chyba że podatnik złoży oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Dla zachowania systematyki ustawy dokonano analogicznych zmian w przypadku osiągania przychodów z najmu.

Dodajmy, że od 1 stycznia 2019 r., pisemne oświadczenie małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze przez jednego z nich i zawiadomienie o wyborze zasady opodatkowania całości tego dochodu przez jednego z małżonków, może być podpisane przez jednego z małżonków. Podpisanie oświadczenia lub zawiadomienia przez jednego z małżonków będzie traktowało się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to będzie składało się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

O jedno zwolnienie więcej

(art. 10 ustawy)

Od początku przyszłego roku w ustawie o PIT wprowadzone zostanie nowe zwolnienie podatkowe, tj. wolne od podatku będą odszkodowania uzyskiwanych przez podatnika od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez podatnika środka trwałego (z wyjątkiem samochodu osobowego). Warunkiem zastosowania tego zwolnienia będzie wydatkowanie przez podatnika – w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego - równowartości otrzymanego odszkodowania na remont uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego zastąpić środek trwały uprzednio zniszczony lub uszkodzony. W związku z tym ustawodawca postanowił uzupełnić o powyższy przepis (art. 21 ust. 1 pkt 29b ustawy o PIT) katalog zwolnień stosowanych odpowiednio przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne.
Zwolnienie będzie miało zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe pod dniu 31 grudnia 2018 r.

Już bez ewidencji wyposażenia i…

(art. 15 ust. 1, 3a, 5-7 i 10 ustawy)

Podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek prowadzić m.in. ewidencję wyposażenia. Obowiązek ten nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a i 1d (przychody z najmu, dzierżawy itd. i przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych). W przypadku, gdy podatnicy ci równocześnie osiągają przychody z działalności, ewidencją wyposażenia obejmuje się wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ewidencją wyposażenia obejmuje się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1500 zł.

Nowela uchyla obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia.

... spisu z natury

(art. 20 ust. 1-5 i 6 ustawy)

Spis z natury obowiązani są obecnie sporządzać zarówno podatnicy (podatku dochodowego od osób fizycznych) prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Spis taki obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpadki. Sporządzany jest on na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów oraz na koniec każdego roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji.

Ustawa zmieniająca uchyla obowiązek sporządzania spisu z natury. Pozostanie jedynie obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności w razie likwidacji działalności bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

Zmiany w zasadach wpłacania ryczałtu

(art. 21 ust. 1b, 1c, 1f i 3e ustawy)

Regulacje noweli wprowadzają zmiany w dwóch obszarach:

  • ryczałt kwartalny,
  • zawieszenie działalności gospodarczej.

a. ryczałt kwartalny

Obecnie podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty ryczałtu, mają obowiązek w terminie do dnia 20. stycznia roku podatkowego zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20. stycznia roku podatkowego zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat ryczałtu.

Od 1 stycznia 2019 r., w przypadku opłacania kwartalnie ryczałtu podatnicy będą informowali o wyborze opłacania ryczałtu w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób opłacania ryczałtu.

Uwaga.
Zawiadomienie o wyborze opłacania ryczałtu co kwartał, złożone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 21 ust. 1c ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r., nie będzie obowiązywało w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2018 r.

b. zawieszenie działalności gospodarczej

W odniesieniu natomiast do zawieszenia działalności gospodarczej, obecne przepisy stanowią, iż podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, są zwolnieni z obowiązku opłacania ryczałtu. Z tym że wspólnicy spółek jawnych muszą zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności przez spółkę, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Od przyszłego roku, wspólnicy spółek jawnych, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej, będą informować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona, o okresie zawieszenia tej działalności w danym roku podatkowym.

Kartowicze bez ewidencji zatrudnienia

(art. 35 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy)

Ewidencję zatrudniania prowadzą podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej (z wyjątkiem podatników prowadzących parkingi), jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników. Nowela uchyla ten obowiązek. Fakt zatrudnienia jest ustalany na podstawie umowy zawieranej z pracownikiem. Umowa taka jest zatem zasadniczym i wystarczającym dokumentem potwierdzającym okoliczność zatrudnienia.

Ewa Iwan

Hasła tematyczne: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zryczałtowany podatek dochodowy, spis z natury, ewidencja wyposażenia, podatki 2019, wybór formy opodatkowania, karty przychodów, ewidencja zatrudnienia

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...