Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Kasy fiskalne

14.01.2020

Paragony mogą być szkodliwe dla zdrowia

Bisfenol A (BPA) od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje a mimo to jest powszechnie stosowany także w sprzęcie elektronicznym, części opakowań na żywność i napoje, soczewkach kontaktowych, plombach dentystycznych, czy właśnie paragonach fiskalnych. W grudniu 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o ograniczeniu stosowania BPA w papierze termicznym w UE (używanym także do drukowania paragonów) w kierunku całkowitego zakazu. Tymczasem - zdaniem związkowców - "stężenie BPA w paragonach jest nawet 250-1000 razy większe niż w żywności a jego przenikalność przez skórę wynosi aż 46%", przez co - jak podkreślają - na największe ryzyko wpływu BPA na zdrowie narażeni są kasjerzy w marketach.

Interpelacja nr 9 do ministra klimatu, ministra zdrowia w sprawie stosowania toksycznego bisfenolu A w drukowaniu paragonów fiskalnych

Szanowny Panie Ministrze!

NSZZ "Solidarność" zleciła przebadanie paragonów po kątem obecności szkodliwego bisfenolu A w paragonach wydawanych w ośmiu działających w Polsce sieciach handlowych. Pilotażowa ekspertyza została zlecona firmie DetoxED, związanej z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską. Badania wykazały, że tylko jedna na osiem przebadanych sieci handlowych nie stosowała bisfenolu A w paragonach.

Bisfenol A (BPA) jest powszechnie obecnym związkiem endokrynnie czynnym, który ma właściwości naśladowania żeńskich hormonów płciowych - estrogenów. Stałe narażenie na tę substancję może zwiększać ryzyko chorób cywilizacyjnych takich jak niepłodność, otyłość, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia rozwoju płodu czy nowotwory (rak piersi, rak prostaty).

Substancja od dłuższego czasu wzbudza kontrowersje a mimo to jest powszechnie stosowana także w sprzęcie elektronicznym, części opakowań na żywność i napoje, soczewkach kontaktowych, plombach dentystycznych, czy właśnie paragonach fiskalnych. Zastrzeżenia wobec powszechnego użycia bisfenolu A ma także Europejska Agencja Chemikaliów, która potwierdza, że bisfenol A jest substancją sklasyfikowaną w Unii Europejskiej jako "wywierającą skutki toksyczne w odniesieniu do zdolności do reprodukcji". Z tego względu od marca 2018 r. wszyscy producenci, importerzy i dostawcy BPA muszą specjalnie znakować mieszanki zawierające bisfenol A. Co więcej, w grudniu 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o ograniczeniu stosowania BPA w papierze termicznym w UE (używanym także do drukowania paragonów) w kierunku całkowitego zakazu.

Tymczasem - zdaniem związkowców - "stężenie BPA w paragonach jest nawet 250-1000 razy większe niż w żywności a jego przenikalność przez skórę wynosi aż 46%", przez co - jak podkreślają - na największe ryzyko wpływu BPA na zdrowie narażeni są kasjerzy w marketach.

W interpelacji wykorzystano informacje zawarte w artykule „Paragony z bisfenolem A. "Solidarność" zleciła badania w sieciach handlowych i domaga się reakcji rządu” opublikowanym dnia 28 października br. na portalu Gazeta.pl Next.

Biorąc pod uwagę powyższe kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Jakie konkretnie działania mające na celu ograniczenie - a z czasem całkowite zaprzestanie - stosowania szkodliwego bisfenolu A podjęło dotychczas ministerstwo?
  2. W jaki sposób ministerstwo kontroluje czy producenci, importerzy i dostawcy BPA znakują mieszanki zawierające bisfenol A?
  3. W jakim terminie w Polsce zostanie zakazane stosowanie bisfenolu A w wydruku paragonów?
  4. Jakie działania podejmuje lub podejmie ministerstwo w celu ograniczenia - a z czasem całkowitego zaprzestania - stosowania szkodliwego bisfenolu A?
  5. W jakim terminie w Polsce zostanie całkowicie zakazane stosowanie szkodliwego bisfenolu A?

Poseł Agnieszka Pomaska

15 listopada 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 9 w sprawie stosowania toksycznego bisfenolu A w drukowaniu paragonów fiskalnych

W odpowiedzi na interpelację nr 9 złożoną przez Panią Agnieszkę Pomaskę, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie stosowania toksycznego bisfenolu A w drukowaniu paragonów fiskalnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Bisfenol A (BPA) posiada zharmonizowaną na szczeblu Unii Europejskiej klasyfikację ze względu na stwarzane przez siebie zagrożenie. Zharmonizowana klasyfikacja BPA została wprowadzona w 2016 r. i obowiązuje od 1 marca 2018 r. na terytorium Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wynikiem klasyfikacji jest obowiązek zamieszczenia odpowiedniego oznakowania opakowań. Zatem na opakowaniu substancji BPA powinno być umieszczone oznakowane wynikające z klasyfikacji substancji. Elementami oznakowania są zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H), zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P), piktogramy oraz hasło ostrzegawcze.

Mieszaniny zawierające substancję BPA powyżej stężeń granicznych dla poszczególnych klas i kategorii zagrożeń są klasyfikowane w tych samych klasach zagrożenia jak BPA, co w konsekwencji powoduje obowiązek zamieszczenia oznakowana na opakowaniu. Stąd w przypadku gdy mieszanina zawiera minimum 0,1% BPA jest klasyfikowana jako działająco uczulająco na skórę (Skin Sens. 1; H317). Przy zawartości BPA w mieszaninie powyżej 0,3% powinna być ona klasyfikowana dodatkowo w klasie działania szkodliwego na rozrodczość (Repr. 1 B; H360F).

Ponadto opakowania substancji i mieszanin powinny być oznakowane także stosownymi piktogramami. Obowiązek klasyfikacji i oznakowania nie dotyczy jednak wyrobów, takich jak np. papier.

BPA została także oceniona jako substancja zaburzająca funkcjonowanie układu hormonalnego. BPA została zidentyfikowana na poziomie Unii Europejskiej jako substancja wzbudzająca wysokie obawy (SVHC) i została zamieszczona na specjalnej liście, tzw. liście kandydackiej, która jest utworzona zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1907/2006 REACH. BPA została wpisana na listę ze względu na jej działanie szkodliwe na rozrodczość oraz właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. Przedstawiciel Polski w Komitecie Państw Członkowskich (MSC) ECHA głosował za włączeniem BPA do listy kandydackiej. Substancje znajdujące się na liście kandydackiej w konsekwencji mogą zostać włączone do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) do rozporządzenia REACH. BPA jest na liście substancji rekomendowanych do włączenia do załącznika XIV. Przedstawiciel Polski także i w tym przypadku głosował za tą rekomendacją. Proces uzyskiwania zezwoleń ma zapewnić, że substancje SVHC są stopniowo zastępowane mniej niebezpiecznymi substancjami lub technologiami, o ile odpowiednie rozwiązania alternatywne są dostępne i możliwe do zastosowania z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia. W efekcie BPA jako substancja oraz w postaci mieszanin może być całkowicie wycofana z rynku wspólnotowego.

Dostawcy wyrobów zawierających substancje zidentyfikowane jako SVHC w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo mają obowiązek przekazywania informacji odbiorcy, przynajmniej nazwę substancji, co pozwala na bezpieczne stosowanie takiego wyrobu. Co więcej producenci lub importerzy wyrobów muszą powiadomić Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), jeżeli ich wyrób zawiera substancję figurującą na liście kandydackiej. Powiadomienia do ECHA należy składać nie później niż w ciągu 6 miesięcy od umieszczenia substancji na liście kandydackiej.

Przepływ informacji wzdłuż łańcucha dostaw umożliwia wszystkim uczestnikom (w tym pracodawcom), na ich etapach stosowania wyrobu, podjęcie odpowiednich środków zarządzania ryzykiem, aby zapewnić bezpieczne stosowanie wyrobów.

Niezależnie od tych działań w 2014 r. urząd właściwy do spraw rozporządzenia REACH Republiki Francji przedłożył do ECHA wniosek w sprawie proponowanych ograniczeń dla BPA. W przedłożonej dokumentacji wskazano wysokie ryzyko dla pracowników (przede wszystkim kasjerów) oraz dla konsumentów wynikające z narażenia na BPA. Ryzyko to jest związane z używaniem papieru termoczułego w kasach fiskalnych. Dlatego też zaproponowano ograniczenie wprowadzania do obrotu papieru termoczułego zawierającego BPA w stężeniu równym lub wyższym niż 0,02 % masowo. Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) dokonał oceny zagrożeń BPA, która jest spójna z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). RAC oraz Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) stwierdził, że ograniczenie jest najbardziej odpowiednim i efektywnym środkiem ograniczającym ryzyko. Proponowane ograniczenie przyjęto rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2235 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia REACH w odniesieniu do bisfenolu A. Rozporządzenie to zakazuje wprowadzania do obrotu BPA w papierze termoczułym w stężeniu równym lub wyższym niż 0,02 % masowo od dnia 20 stycznia 2020 r. Należy zwrócić uwagę, że ograniczenie dotyczy jedynie zakazu wprowadzania do obrotu po ustalonym terminie, a nie zakazu stosowania. Tak więc papier już wprowadzony do obrotu nie będzie podlegał tym restrykcjom. Jednak w konsekwencji należy spodziewać się, że taki termoczuły papier zostanie całkowicie wyeliminowany z rynku unijnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225) nadzór nad przestrzeganiem przepisów tej ustawy i aktów prawnych Unii Europejskiej, takich jak rozporządzenie REACH i CLP, w szczególności dotyczących klasyfikacji i oznakowania należy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej, a w przypadku środowiska pracy, Państwowej Inspekcji Pracy.

W wyniku wskazanego wyżej ograniczenia producenci papieru światłoczułego będą musieli zastąpić BPA innymi substancjami. Jednym z rozważanych potencjalnych rozwiązań zastępczych jest bisfenol S (BPS). Jednakże jest bardzo prawdopodobne, że ze względu na zbliżoną budowę chemiczną może on powodować podobne skutki zdrowotne jak BPA. Aby uzyskać pewność, że jednego niebezpiecznego produktu chemicznego nie zastępuje się innym, BPS jest obecnie poddawany ocenie substancji. Dodatkowo Komisja Europejska zwróciła się również do ECHA o zbadanie możliwości wykorzystywania BPS jako zamiennika BPA w papierze termoczułym.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.

Hasła tematyczne: ministerstwo zdrowia, interpelacja, paragon fiskalny, bisfenol a (bpa)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz