28.06.2012: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Obowiązek zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi

Pytanie podatnika: W dniu 14.06.2011 r. Wnioskodawczyni otrzymała wyrok sądu w sprawie faktur, za które nie otrzymała zapłaty - nakaz zapłaty, a 17.12.2011 r. postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużnika. Wnioskodawczyni nie zawiadomiła dłużnika (o zamiarze skorygowania podatku należnego), ponieważ nie działa on już jako firma i nie posiada innego adresu, na który mogłaby wysłać zawiadomienie. Czy Wnioskodawczyni może dokonać korekty zapłaconego podatku VAT od faktur, za które nie otrzymała zapłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2012 r. (data wpływu 14.05.2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28.05.2012 r. (data wpływu 30.05.2012 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 23.05.2012 r. (skutecznie doręczone w dniu 28.05.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korekty podatku VAT należnego od niezapłaconej faktury - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.05.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korekty podatku VAT należnego od niezapłaconej faktury. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 28.05.2012 r., złożonym w dniu 28.05.2012 r. (data wpływu 30.05.2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 23.05.2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 14.06.2011 r. Wnioskodawczyni otrzymała wyrok Sądu w sprawie faktur, za które nie otrzymała zapłaty - nakaz zapłaty, a 17.12.2011 r. postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużnika.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawczyni informuje:

- Podatnik był podatnikiem czynnym i jak wynika z wiedzy Wnioskodawczyni nie był w trakcie postępowania upadłościowego i w trakcie likwidacji.
- Wierzytelności zostały wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny.
- Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako podatnik VAT, natomiast dłużnik w chwili obecnej nie jest zarejestrowany w KRS.
- Wnioskodawczyni nie zawiadomiła dłużnika (o zamiarze skorygowania podatku należnego), nie działa on już jako firma i nie posiada innego adresu, na który mogłaby wysłać zawiadomienie.
- Faktury zostały wystawione w dniach: 29.06.2010 r., 02.07.2010 r., 05.07.2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni może dokonać korekty zapłaconego podatku VAT-7 za 06 i 07 2010 r. od faktur, za które nie otrzymała zapłaty?

Wnioskodawczyni sądzi, że powinna dokonać takiej korekty, ponieważ nie otrzymała od kontrahenta kwoty VATu, a dłużnik dokonał jej odliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni w dniach 29.06.2010 r., 02.07.2010 r., 05.07.2010 r. wystawiła faktury VAT, za które nie otrzymała zapłaty. W dniu 14.06.2011 r. Wnioskodawczyni otrzymała wyrok Sądu w sprawie faktur, za które nie otrzymała zapłaty - nakaz zapłaty, a 17.12.2011 r. postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużnika.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawczyni informuje:

- Podatnik był podatnikiem czynnym i jak wynika z wiedzy Wnioskodawczyni nie był w trakcie postępowania upadłościowego i w trakcie likwidacji.
- Wierzytelności zostały wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny.
- Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako podatnik VAT, natomiast dłużnik w chwili obecnej nie jest zarejestrowany w KRS.
- Wnioskodawczyni nie zawiadomiła dłużnika (o zamiarze skorygowania podatku należnego), nie działa on już jako firma i nie posiada innego adresu, na który mogłaby wysłać zawiadomienie.

W ustawie o podatku od towarów i usług została rozwiązana kwestia dotycząca możliwości rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, którą regulują przepisy art. 89a i art. 89b ustawy.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy).

W myśl art. 89a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

1. dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,
3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
4. wierzytelności nie zostały zbyte,
5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,
6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Art. 89a ust. 3 ustawy stanowi, iż korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

Powołane wyżej przepisy dopuszczają zatem możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Jednocześnie ustawodawca zawarł własną definicję takich wierzytelności. W myśl dodanego do ustawy art. 89a ust. 1a ustawy o VAT, wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, to takie wierzytelności, które nie zostały uregulowane w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zatem status wierzytelności (jako wierzytelności o uprawdopodobnionej nieściągalności) związany jest z upływem określonego czasu od dnia upływu terminu płatności do chwili powstania uprawnienia do skorzystania z możliwości dokonania korekty. Uprawnienie to powstanie po upływie 180 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Są to wystarczające przesłanki, aby uznać wierzytelność za uprawdopodobnioną jako nieściągalną.

Możliwość korekty wierzytelności nieściągalnych uzależniona została od spełnienia również szeregu innych warunków, które zostały wskazane w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT a dotyczących zarówno samej wierzytelności, warunków jej powstania, jak i osoby dłużnika i wierzyciela.

Po pierwsze, czynność opodatkowana, dla której obrotem jest wierzytelność nieściągalna, powinna zostać wykonana na rzecz podatnika VAT (prowadzącego działalność gospodarczą) zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. Warunek ten musi być spełniony nie tylko w momencie powstania obowiązku podatkowego, a także później - w momencie dokonywania korekty. Warunek ten jest związany z faktem, że tylko czynni podatnicy są zdolni do dokonywania korekty. Takie, a nie inne określenie statusu dłużnika dla wierzytelności nieściągalnej, od której podatek ma podlegać u wierzyciela korekcie, związane jest z faktem, że korekta podatku należnego u wierzyciela skutkuje obowiązkiem korekty podatku naliczonego u podatnika dłużnika. Tak więc dłużnik musi mieć taki status, aby mogło u niego dojść do korekty podatku naliczonego. Ponadto dłużnik w chwili dokonania transakcji nie może być podatnikiem będącym w trakcie postępowania upadłościowego ani likwidacji.

Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca w dwu różnych punktach art. 89a ust. 2 ustawy o VAT określa wymóg co do statusu stron transakcji. W art. 89a ust. 2 pkt 1 mówi się o tym, iż dłużnik w chwili dokonywania transakcji musi być czynnym podatnikiem niebędącym w trakcie postępowania upadłościowego ani likwidacji, natomiast w pkt 3 - iż w chwili dokonania korekty zarówno wierzyciel, jak i dłużnik powinni być czynnymi podatnikami VAT. W pkt 3 nie znajduje się już powtórzenie warunku zawartego w pkt 1 odnośnie postępowania likwidacyjnego czy upadłościowego.

Literalne brzmienie przepisu pozwala zatem na wyprowadzenie wniosku, iż postawienie dłużnika w stan likwidacji już po dokonaniu dostawy nie stoi na przeszkodzie w skorzystaniu z ulgi na złe długi. Zatem stwierdzić należy, iż warunek, aby nabywca (dłużnik) nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji należy odnieść wyłącznie do daty dostawy towaru lub świadczenia usługi stosownie do wyżej cyt. art. 89a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, natomiast w momencie dokonania korekty dłużnik (jak również wierzyciel) musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny stosownie do wyżej cyt. art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT.

Po drugie, koniecznym jest, aby wierzytelność nieściągalna została wykazana w deklaracji jako obrót, od którego zadeklarowano podatek należny oraz aby istniała w momencie dokonywania korekty. Potwierdza to jednoznacznie przepis art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT, z którego wynika, że korekty podatku należnego można dokonać, jeśli wierzytelności - z których wynika korygowany podatek należny - nie zostały zbyte.

Następnym przepisem ustawodawca znacznie ogranicza możliwość korekty wierzytelności nieściągalnych poprzez termin - nie dłuższy niż 2 lata od daty wystawienia faktury, dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona.

Ostatni wreszcie warunek ma charakter formalny. Należy zawiadomić dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności przysługującej względem tego dłużnika.

Po otrzymaniu potwierdzenia o odebraniu zawiadomienia przez dłużnika wierzyciel powinien wstrzymać się ze skorzystaniem z korekty przez 14 dni. Jeśli bowiem dłużnik w tym czasie ureguluje należność (jej część), wówczas korekta wierzytelności nie znajdzie zastosowania lub też znajdzie zastosowanie tylko częściowe.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż od daty wystawienia faktur dokumentujących przedmiotowe wierzytelności, nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione (faktury wystawione zostały w 2010.). Ponadto dostawa towarów lub świadczenie usług dokonane zostało na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, a wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny i nie zostały zbyte. Wnioskodawczyni będzie zarejestrowana jako podatnik VAT.

Jednakże mimo spełnienia powyższych warunków nie są one wystarczające do możliwości skorygowania podatku należnego. Mianowicie dłużnik w chwili obecnej nie jest zarejestrowany w KRS, nie działa on już jako firma i Wnioskodawczyni nie posiada innego adresu, na który mogłaby wysłać zawiadomienie o zamiarze skorygowania podatku należnego, dlatego też Wnioskodawczyni nie zawiadomiła dłużnika o swoim zamiarze.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni nie zawiadomiła dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, kwalifikujący do dokonania korekty podatku należnego. Tym samym w odniesieniu do wierzytelności wynikającej z przedmiotowych faktur, Wnioskodawczyni nie ma możliwości skorygowania podatku należnego w związku z przepisem art. 89a ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy o VAT.

Reasumując, Zainteresowana nie ma możliwości skorygowania podatku należnego od niezapłaconych faktur, gdyż nie zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z dnia 08.06.2012 r., sygn. IPPP1/443-400/12-4/Igo - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Hasła tematyczne: wierzytelności, ulga na złe długi vat, wierzytelności nieściągalne

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...