17.09.2014: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2014 r. w związku ze zmianą przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawca powinien posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej i uwzględniać faktury korygujące (obniżenie podstawy opodatkowania) w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym usługobiorca otrzymał fakturę korygującą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu 30 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 30 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej i terminu jej uwzględnienia w deklaracji podatkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej i terminu jej uwzględnienia w deklaracji podatkowej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 lipca 2014 r. w zakresie uzupełnienia stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym, zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji VAT-7.

W szpitalach i poradniach Zespołu świadczone są usługi medyczne, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podlegają zwolnieniu od podatku VAT.

Zespół wystawia do faktur pierwotnych ze stawką zwolnioną, faktury korygujące dla instytucji oraz osób fizycznych (pacjentów). Faktury korygujące są wystawiane w danym miesiącu natomiast zdarza się bardzo często, że nabywca potwierdza fakturę korygującą w następnym miesiącu. Od 1 stycznia 2014 roku ze względu na zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (został dodany art. 29a) Zespół faktury korygujące ze stawką zwolnioną (obniżenie podstawy opodatkowania) uwzględnia w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazuje, że na fakturze jest korygowana ilość wykonywanego świadczenia medycznego, którego jednostką miary zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia jest punkt.

Wystawione przez Wnioskodawcę faktury korygujące nie wiążą się z udzielonymi po dokonaniu sprzedaży opustami i obniżkami cen towarów i usług.

Wystawienie faktur korygujących przez Wnioskodawcę wiąże się ze skorygowaniem ilości świadczenia medycznego zweryfikowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wystawienie faktur korygujących przez Wnioskodawcę nie wiąże się ze zwrócona nabywcy całością lub częścią zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Zespół od 01 stycznia 2014 roku w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług powinien posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej i uwzględniać faktury korygujące (obniżenie podstawy opodatkowania) w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym usługobiorca otrzymał fakturę korygującą?

Zdaniem Wnioskodawcy, od 1 stycznia 2014 roku, w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (został dodany art. 29a) nie ma już wyjątku zwalniającego z obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w przypadku, gdy na fakturze pierwotnej nie wykazano kwoty podatku.

Regulacja taka obowiązywała do końca ubiegłego roku i miała zastosowanie w sprzedaży zwolnionej z VAT.

Wskutek zmiany przepisów w br. obniżenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży zwolnionej będzie możliwe dopiero po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Zespół faktury korygujące (obniżenie podstawy opodatkowania) uwzględnia w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym usługobiorca otrzymał fakturę korygującą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został sformułowany odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ww. ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Przy czym towarami - stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…) - art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji VAT-7. W szpitalach i poradniach Zespołu są świadczone usługi medyczne, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Zespół wystawia do faktur pierwotnych ze stawką zwolnioną, faktury korygujące dla instytucji oraz osób fizycznych(pacjentów). Faktury korygujące są wystawiane w danym miesiącu natomiast zdarza się często, że nabywca potwierdza fakturę korygującą w następnym miesiącu. Na fakturze jest korygowana ilość wykonywanego świadczenia medycznego, którego jednostką miary zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia jest punkt. Wystawione przez Wnioskodawcę faktury korygujące nie wiążą się z udzielonymi po dokonaniu sprzedaży opustami i obniżkami cen towarów i usług. Wystawienie faktur korygujących przez Wnioskodawcę wiąże się ze skorygowaniem ilości świadczenia medycznego zweryfikowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wystawienie faktur korygujących przez Wnioskodawcę nie wiąże się ze zwróconą nabywcy całością lub częścią zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży.

W odniesieniu do powyższego opisu, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej i terminu jej uwzględnienia w deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na podstawie ust. 10 ww. artykułu, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Jak wynika z art. 29a ust. 13 cyt. ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna - art. 29a ust. 14 ustawy.

Przy czym na mocy art. 29a ust. 15 ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16 ustawy).

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Na mocy art. 106j ust. 1 powołanej ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Z treści przedstawionych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Jeżeli więc faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które faktura ta dokumentowała, uległo zmianie, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami.

Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Wystawia się je w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Zauważyć należy, że z literalnej wykładni cytowanego wyżej art. 29a ust. 13 ustawy, wynika że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy).

Jednak jak wskazuje treść art. 29a ust. 13 ustawy, przepis ten dotyczy jedynie przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem. W związku z tym, że zawarty w art. 29a ust. 13 ustawy obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej dotyczy faktur z wykazanym podatkiem, to przepis ten w przypadku Wnioskodawcy (prowadzącego sprzedaż zwolnioną) nie znajduje zastosowania.

Jak wskazał Wnioskodawca, wystawione przez Wnioskodawcę faktury korygujące nie wiążą się z udzielonymi po dokonaniu sprzedaży opustami i obniżkami cen towarów i usług. Wystawienie faktur korygujących przez Wnioskodawcę wiąże się ze skorygowaniem ilości świadczenia medycznego zweryfikowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wobec powyższego Wnioskodawca winien uwzględnić fakturę korygującą w deklaracji podatkowej VAT-7 za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca obniżająca wartość podstawy opodatkowania sprzedaży zwolnionej.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przytoczone przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia otrzymania przez usługobiorcę faktury korygującej, a wystawioną fakturę korygującą powinien uwzględnić w deklaracji VAT-7 za okres, w którym faktura ta została wystawiona.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 12 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPP4/443-318/14-4/MK - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Hasła tematyczne: faktury korygujące, podstawa opodatkowania, potwierdzenie odbioru

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...