03.03.2020: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

Kupujesz olej opałowy dla celów grzewczych? Pamiętaj o rejestracji w US

W zakresie rejestracji osoby wykluczone cyfrowo mogą wypełnić formularz AKC-RU albo przyjść do urzędu skarbowego, gdzie pracownicy obsługi klienta wspomogą te osoby w wypełnieniu i elektronicznym przesłaniu formularza zgłoszenia AKC-RU. Pozostali odbiorcy mogą, nie wychodząc z domu, dokonać pełnej rejestracji elektronicznie. Innym rozwiązaniem przy dokonywaniu rejestracji jest upoważnienie na piśmie sprzedawcy oleju opałowego do załatwienia wymaganych formalności przed naczelnikiem urzędu skarbowego - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 1874 do ministra finansów w sprawie zmiany procedur dokonywania zakupu oleju opałowego przez emerytów i rencistów

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu składam interpelację do ministra finansów w sprawie zmiany procedur dokonywania zakupu oleju opałowego przez emerytów i rencistów.

Na drugim posiedzeniu Sejmu w trakcie debaty nad pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (druk nr 51) apelowałem, iż ustawa ta nie dotyczy tylko mikroprzedsiębiorców, lecz bezpośrednio uderza w gospodarstwa domowe, czyli osoby, które kupują olej opałowy, w tym również, jak pokazuje życie, emerytów, rencistów, którzy na potrzeby ogrzewania swoich domów jednorodzinnych wykorzystują olej opałowy w ilości od 500 do 1000 litrów.

W procesie składania zamówienia na tego typu paliwo emeryt spotyka się z trudnościami w postaci skomplikowanych (dla niego) elektronicznie procedur - musi mieć dostęp do systemu elektronicznego oraz obowiązkowo posiadać profil zaufany, w przeciwnym razie, jeżeli nie będzie posiadał tych narzędzi, nie jest w stanie kupić oleju opałowego, ponieważ nikt mu tego paliwa nie sprzeda.

W związku z powyższym chciałbym zapytać Pana Ministra :

  1. Czy czas 11-12 miesięcy, który zakładacie na opracowanie ustawy, wykorzystacie Państwo na to, by tym ludziom, o których wspomniałem powyżej (którzy nie potrafią obsługiwać komputera i nie posiadają profilu zaufanego) umożliwić zakup oleju opałowego w sposób mniej zbiurokratyzowany i przystępny?
  2. Czy nie byłoby zasadne wprowadzić ograniczenia w stosowaniu procedury elektronicznego zamówienia i obowiązku posiadania profilu zaufanego dla zamówienia mniej niż 1000 l?
  3. W przypadku zakupu gazu istnieją zwolnienia i procedury są ograniczone dla gospodarstw domowych, to dlaczego upieracie się Państwo, by emeryt, rencista, który dokonuje rocznie zakupu do 2000 litrów oleju opałowego, nie był tak samo traktowany jak jego sąsiad, który ogrzewa swój dom gazem (dokonuje zakupu gazu jako paliwa do ogrzewania domu jednorodzinnego)?
  4. Dlaczego te same procedury co do zakupu gazu nie mogą być stosowane do gospodarstw domowych, które ogrzewają domy jednorodzinne olejem opałowym? Dlaczego ten emeryt czy rencista musi mieć narzędzia elektroniczne i profil, by potwierdzić zakup oleju? Do tej pory funkcjonował papierowy obieg - papierowe zamówienie i papierowy odbiór i to miało sens!

Poseł Romuald Ajchler

30 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1874 w sprawie zmiany procedur dokonywania zakupu oleju opałowego przez emerytów i rencistów

Odpowiadając na interpelację nr 1874 z dnia 10 lutego 2020 r., wniesioną przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Romualda Ajchlera, w sprawie „zmiany procedur dokonywania zakupu oleju opałowego przez emerytów i rencistów”, uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie należy wskazać, że nowe rozwiązania w obszarze obrotu olejem opałowym wprowadzone zostały ustawą z dnia 20 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556), nie zaś poselskim projektem ustawy (druk 51). Rozwiązania te jak wynika z uzasadnienia do projektu tej ustawy, dzięki szerokiemu wykorzystaniu narzędzi informatycznych prowadzą do odbiurokratyzowania obrotu olejem opałowym i równocześnie uszczelniają system obrotu tym wyrobem.

Odnosząc się do postawionych w interpelacji pytań dotyczących możliwości zmiany wprowadzonych rozwiązań w aspekcie poruszonego zagadnienia dotyczącego napotykanych trudności w postaci skomplikowanych elektronicznie procedur w procesie składania zamówień na tego typu paliwo przez emerytów i rencistów wyjaśnić należy przyjęte przez ustawodawcę w tym zakresie rozwiązania upraszczające obrót olejem opałowym. W obrocie olejami opałowymi przewidziano, co do zasady realizację trzech głównych elementów:

  1. obligatoryjnej, jednorazowej rejestracji wszystkich zużywających podmiotów olejowych;
  2. zamówienia oleju opałowego u sprzedawców paliw opałowych;
  3. obligatoryjnego potwierdzania odbioru nabytego oleju opałowego.

Ustawodawca przewidział przy upraszczaniu czynności związanych z rejestracją, że może ona nastąpić:

  1. elektroniczne za pomocą Portalu PUESC albo Portalu Podatkowego;
  2. w formie papierowej poprzez złożenie osobiście, przesłanie przesyłką pocztową zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego - AKC-RU.

Uproszczenia przy rejestracji podmiotów, w tym osób fizycznych wykluczonych cyfrowo.

W zakresie rejestracji osoby wykluczone cyfrowo mogą wypełnić formularz AKC-RU, który jest dostępny w każdym urzędzie skarbowym w Polsce albo przyjść do najbliższego urzędu skarbowego i skorzystać z przygotowanego stanowiska komputerowego, gdzie pracownicy obsługi klienta wspomogą te osoby w wypełnieniu i elektronicznym przesłaniu formularza zgłoszenia AKC-RU.

Pozostali odbiorcy, korzystając z jednego z wcześniej wymienionych portali mogą, nie wychodząc z domu, dokonać pełnej rejestracji elektronicznie, posługując się po wypełnieniu formularza profilem zaufanym, podpisem elektronicznym, podpisem celnym, bądź, tzw. „kwotą przychodu”.

Innym rozwiązaniem przy dokonywaniu rejestracji jest upoważnienie na piśmie sprzedawcy oleju opałowego do załatwienia wymaganych formalności przed naczelnikiem urzędu skarbowego. W celu wyjścia naprzeciw wszystkim podmiotom, w tym osobom wykluczonym cyfrowo, ustawodawca zwolnił z opłaty skarbowej złożenie w urzędzie skarbowym udzielonego pełnomocnictwa (17 zł). Opłacie skarbowej nie podlega również uzyskanie potwierdzenia rejestracji uproszczonej - AKC-PR/U.

Przy wydawaniu potwierdzenia rejestracji AKC-PR/U urzędy skarbowe zostały zobligowane do załączania 15 jednorazowych kodów transakcyjnych służących do potwierdzania odbioru olejów opałowych. Szacuje się, że ta liczba wystarczy na pięć lat zamówień tych wyrobów. Osoby korzystające z komputerów mogą jednorazowo uzyskać takich kodów 100 i mogą samodzielnie nimi zarządzać.

Uproszczenia przy zamówieniu u sprzedawcy oleju opałowego.

Po dokonaniu rejestracji każda osoba otrzymuje numer swego urządzenia grzewczego, który łatwo jest zapamiętać. Od tego momentu osoba zamawiająca dostawę oleju opałowego musi podać sprzedawcy, robiła to też wcześniej w papierowym oświadczeniu, nr PESEL i nowo nadany nr rejestracyjny urządzenia grzewczego. Wszystkie dane otrzyma dostawca tego paliwa z systemu SENT, łącznie z miejscem dostawy. Zatem zastosowane rozwiązania przy składaniu zamówień oleju opałowego nie nastręczy problemów osobom wykluczonym cyfrowo.

Uproszczenia przy potwierdzaniu odbioru oleju opałowego.

Po zatankowaniu u odbiorcy zbiornika na olej opałowy kierowca dostarczający to paliwo wprowadzi do systemu SENT dane dotyczące ilości sprzedanego oleju, zaś kupujący odbiorca poda mu jeden, dowolny z otrzymanych jednorazowych kodów transakcyjnych. Usługa ta jest tak udostępniona, że wystarczy otrzymany z urzędu skarbowego wydruk kodów pokazać kierowcy, który za pomocą aparatu fotograficznego znajdującego się w urządzeniu mobilnym sczyta kod QR (czynność trwa setną sekundy) albo przepisze z tego wydruku do smartfona kod transakcyjny składający się z 7 znaków.

Po sczytaniu kodu transakcyjnego albo jego wprowadzeniu do aplikacji transakcja jest zamykana w systemie SENT. Na tym cała operacja zamówienia i dostawy ze strony zamawiającego się kończy.

W tej części operacji zamówienia i dostawy oleju opałowego ich odbiorca, szczególnie odbiorca wykluczony cyfrowo, może upoważnić dostawcę do wykonywania wszelkich czynności związanych z jej przeprowadzeniem. Wtedy pozostaje tylko zamówić i zapłacić za dostarczony olej opałowy.

Reasumując wyjaśnić należy, że uregulowania prawne dotyczące rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 20 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw przewidują uproszczenia w obrocie olejami opałowymi, które obejmują także osoby wykluczone cyfrowo, w związku z czym rozwiązania te aktualnie nie wymagają zmiany.

Odnosząc się natomiast do kwestii poruszonego w interpelacji zagadnienia przedstawionego w pytaniu 3 i 4 dotyczącego istniejących różnic w procedurach dostawy gazu LPG do ogrzewania gospodarstw domowych oraz przyjętych rozwiązaniach przy dostawie oleju opałowego zwrócić należy uwagę, na zasadnicze różnice dotyczące tych dwóch wyrobów akcyzowych. W przypadku oleju opałowego istnieje realne zagrożenie wzrostu ryzyka i skali nieprawidłowości w obszarze olejów opałowych, które mają właściwości zbliżone do paliw silnikowych (oleju napędowego) i jednocześnie korzystają z obniżonej o ponad 900 zł/1000 litrów stawki podatku akcyzowego. Zagrożenie występowania nieprawidłowości w obszarze olejów opałowych jest znacznie wyższe niż w przypadku dostaw gazu LPG, ponieważ właściwości fizykochemiczne gazu LPG ograniczają możliwości jego niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Z wynikających różnic w zakresie warunków opodatkowania tych dwóch wyrobów akcyzowych do celów opałowych oraz istniejącego wyższego, realnego zagrożenia wystąpienia nieprawidłowości w obrocie olejami opałowymi, koniecznym stało się wprowadzenie pewnych różnic pomiędzy dostawami tych dwóch wyrobów akcyzowych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 20 lutego 2020 r.

 


Ulotki MF dot. zmian w obrocie paliwami opałowymi:


 

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, podatek akcyzowy (akcyza), interpelacja, olej opałowy, akc-ru

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...