12.05.2015: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Korekta VAT w związku ze zbyciem samochodu

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w lutym 2013 r. kupił na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy. Zakup w całości dotyczył usług opodatkowanych. Samochód został wprowadzony do Ewidencji Środków Trwałych. W ewidencji zakupów VAT za miesiąc luty 2013 r. zostało odliczone 60% VAT-u z faktury. Czy dokonując korekty zgodnie z art. 90b ust. 2 ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo jako podstawę do korygowania przyjąć tę część podatku naliczonego, wynikającego z „faktury zakupu” samochodu, która nie została odliczona przy zakupie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r. uzupełnionym w dniu 26 stycznia 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zbyciem samochodu marki Mercedes Benz - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 26 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zbyciem samochodu marki Mercedes Benz.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od dnia 15 lutego 2001 r. jako osoba fizyczna prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji maszyn. Prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane, a wszystkie zakupy związane z przedsiębiorstwem służą tylko i wyłącznie czynnościom opodatkowanym.

W dniu 25 lutego 2013 r. zakupił Pan na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy marki Mercedes Benz. Zakup w całości dotyczył usług opodatkowanych. W lutym 2013 roku samochód został wprowadzony do Ewidencji Środków Trwałych.

Samochód został zakupiony za cenę 19.680 PLN, co daje kwotę netto 16.000 PLN oraz VAT w stawce 23% 3.680 PLN. W ewidencji zakupów VAT za miesiąc luty 2013 r. zostało odliczone 60% VAT-u z faktury. Zapis wyglądał następująco: Wartość netto zakupu 16.000 PLN, VAT podlegający odliczeniu 208 PLN, VAT niepodlegający odliczeniu 1.472 PLN. Wartość 1.472 PLN zwiększyła wartość środka trwałego podlegającego amortyzacji.

W dniu 24 sierpnia 2014 r. samochód został sprzedany na rzecz osoby fizycznej. Sprzedaż opodatkował Pan stawką podstawową 23% i wykazał w ewidencji VAT. W związku z tym, że auto zostało zbyte w ciągu 60 miesięcy od jego nabycia uznał Pan, że jest wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Do końca korekty pozostało 41 miesięcy. Zgodnie z art. 90b ust.2 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że „wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca korekty”. Zgodnie z „ust. 4 zdanie drugie ustawy o VAT”, korekty tej dokonuje się w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. W broszurze informacyjnej pt. „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi" Ministerstwo Finansów dla zobrazowania przypadku korekty podatku przy sprzedaży pojazdu przy nabyciu, którego odliczono 60% podatku naliczonego, podało przykład, w jaki sposób technicznie rozliczyć omawianą korektę. Zgodnie z tym przykładem Pana rozliczenie powinno wyglądać następująco: Nieodliczony VAT 1.472 PLN dzielony przez okres korekty 60 miesięcy i mnożony przez pozostałą część okresu korekty 41. Wynikający stąd podatek do odliczenia ma wartość 1.005.87 PLN. W deklaracji VAT-7 za miesiąc 08/2014 w poz. 43 uwzględnił Pan jednak kwotę 307 PLN, która wynikła z innego sposobu obliczenia kwoty korekty, a mianowicie: podatek naliczony wynikający z faktury VAT 680 PLN został podzielony przez okres korekty 60 miesięcy, pomnożony przez pozostałą część okresu korekty 41 miesięcy, a wynik pomniejszony o VAT podlegający odliczeniu 2.208 PLN. Zastosował Pan mniej korzystną metodę rozliczenia korekty, ponieważ sposób jej obliczenia nie wynika wprost z przepisów podatkowych.

W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie:

Czy dokonując korekty zgodnie z art. 90b ust. 2 ustawy o VAT ma Pan prawo jako podstawę do korygowania przyjąć tę część podatku naliczonego, wynikającego z „faktury zakupu” samochodu osobowego Mercedes Benz, która nie została odliczona przy zakupie?

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, przy dokonywaniu korekty kwotę podlegającą rozliczeniu w poz. 43 deklaracji VAT-7 należy obliczyć w oparciu o kwotę nieodliczonego przy zakupie podatku naliczonego. W związku z powyższym korekta pozostałych 41 miesięcy winna oprzeć się o kwotę 1.472 PLN, co pozwoli na odliczenie 1.006 PLN w deklaracji VAT-7

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 90b ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy:

 1. o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu;
 2. w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

W myśl ust. 2 ww. artykułu, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.

Zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio również w przypadku, o którym mowa w art. 86a ust. 13.

Stosownie do treści ust. 4 tegoż artykułu, na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Na podstawie ust. 5 ww. artykułu, w przypadku gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, kwota korekty, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90, zastosowaną przy odliczeniu.

Jak stanowi ust. 6 tegoż artykułu, w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł korekty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312), zwanej ustawą zmieniającą, przepisy art. 90b ustawy zmienianej, stosuje się do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

W myśl art. 11 ust. 2 tej ustawy, przepisy art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również odpowiednio do sprzedaży pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 7.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy zmieniającej stanowi, że w przypadku użycia przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika,
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy zmienianej w art. 1,
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy zmienianej w art. 1, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 tej ustawy

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Jak wynika z treści cytowanych przepisów, na zasadzie wyjątku system korekt w zakresie zwiększenia podatku naliczonego do odliczenia zostały objęte przypadki dokonania od dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaży pojazdów samochodowych zakupionych przed tym dniem, objętych dotychczasowym ograniczonym prawem do odliczenia podatku (ograniczenie do 50% lub 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak odpowiednio 5.000,00 zł lub 6.000,00 zł.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2014 r., poz. 369), od dnia 1 kwietnia 2014 r. dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku, nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722, z późn. zm.) ze względu na uchylenie tego przepisu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wynika z treści wniosku - przy zakupie samochodu osobowego Mercedes Benz odliczył Pan 60% kwoty podatku określonej w fakturze dokumentującej ww. nabycie, tj. kwoty 3.680 zł, to w związku ze sprzedażą tego pojazdu w dniu 24 sierpnia 2014 r. - zgodnie z art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy - był Pan uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego podatku naliczonego przy jego nabyciu. Korekty mógł Pan dokonać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, tj. w deklaracji za miesiąc sierpień 2014 r., w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty, zgodnie z art. 90b ust. 4 ustawy. Jako podstawę korygowania należało przyjąć tę część podatku naliczonego, która nie została odliczona przy nabyciu ww. pojazdu.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie ocenia prawidłowości dokonanych przez Pana wyliczeń.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna z 28 stycznia 2015 r., sygn. ITPP2/443-1438/14/RS - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Hasła tematyczne: korekta podatku vat, samochód, sprzedaż samochodu, samochód osobowy

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...