11.08.2021: Rozliczenie roczne PIT

Komornik może zabrać ulgę na dzieci

Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia. Dotyczy to także ulgi podatkowej na dzieci. Należy podnieść, że z perspektywy celów, jakim ma służyć postępowanie egzekucyjne, omawiane rozwiązanie jest rozwiązaniem prawidłowym, albowiem ulga podatkowa przysługuje rodzicowi rozliczającemu PIT z tytułu posiadania dziecka, nie zaś bezpośrednio dziecku - jak to ma miejsce np. w przypadku alimentów - wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Interpelacja nr 23336 do ministra sprawiedliwości w sprawie wyłączenia ulg podatkowych z zajęć komorniczych

Szanowny Panie Ministrze,

w obecnym stanie prawnym ulgi podatkowe i wynikające z nich ewentualne zwroty nadpłaconego podatku podlegają zajęciom komorniczym.

Dotyczy to wszystkich ulg, także tych, które przysługują rodzicom z tytułu wychowywania dziecka do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

Należy rozważyć, czy obecny stan prawny jest zasadny i sprawiedliwy w kontekście faktu, że ulga przysługuje na dziecko, natomiast zajęcia komornicze co do zasady dotyczą rodziców.

Wydaje się słuszna i pożądana taka zmiana obowiązujących przepisów, by ulgi podatkowe przysługujące na dzieci były zwolnione z zajęć komorniczych.

Wnoszę o rozważenie zmiany obowiązującego prawa w tym zakresie.

Czy Pan Minister przewiduje taką możliwość zmiany w prawie?

Posłowie:
Elżbieta Płonka, Waldemar Andzel, Barbara Dziuk, Piotr Uściński

27 kwietnia 2021 r.

Odpowiedź na Interpelację nr 23336 w sprawie wyłączenia ulg podatkowych z zajęć komorniczych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 23336 skierowaną przez Panią Poseł Elżbietę Płonkę, proszę o przyjęcie następującej odpowiedzi.

Zgodnie z art. 9022 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.), dalej: k.p.c., zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia. Do zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku nie stosuje się przepisu art. 896 § 2.

Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem nadpłatę (zwrot) podatku, niezależnie od jej „źródła”, a zatem także gdy wynika ona z ulgi podatkowej na dzieci. Należy podnieść, że z perspektywy celów, jakim ma służyć postępowanie egzekucyjne, omawiane rozwiązanie jest rozwiązaniem prawidłowym, albowiem ulga podatkowa przysługuje rodzicowi rozliczającemu PIT z tytułu posiadania dziecka, nie zaś bezpośrednio dziecku - jak to ma miejsce np. w przypadku alimentów.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca ukształtował postępowanie egzekucyjne w taki sposób, aby zrównoważyć przeciwstawne interesy wierzyciela i dłużnika. Wyrazem wspomnianego kompromisu są właśnie przewidziane w przepisach prawa egzekucyjnego wyłączenia spod egzekucji, które mają na celu zapewnienie określonym osobom niezbędnych do życia środków. Dla przykładu, wobec dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę potrąceń na świadczenia alimentacyjne można dokonywać do wysokości trzech piątych wynagrodzenia ze stosunku pracy, a innych należności - do wysokości połowy wynagrodzenia (art. 87 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: k.p.). W myśl art. 871 pkt 1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Wiele świadczeń jest wyłączonych spod egzekucji: świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818) - art. 833 § 6 k.p.c.

Informuję, że brak jest dostatecznych podstaw do dodatkowego zwalniania nadpłaty (zwrotu) podatku, z egzekucji komorniczej. Należy mieć przy tym na względzie, że nierzadko jest to jedyne świadczenie, które wierzyciel jest w stanie wyegzekwować, biorąc pod uwagę rozbudowane zwolnienia od egzekucji: z wynagrodzenia za pracę i z rachunku bankowego, których kwota - co warto zaakcentować - z roku na rok rośnie. Należy zatem podkreślić, że katalog przewidujący wyłączenie pewnych świadczeń spod egzekucji lub ograniczający ich wysokość systematycznie ulega poszerzeniu. I tak, zgodnie z art. 833 § 21 k.p.c., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r., przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. Przepis ten dotyczy wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych (np. dzieło, zlecenie, umowa agencyjna) i zapewnia osobom zatrudnionym na podstawie takich umów minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją.

Natomiast stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020 r. brzmienia art. 829 pkt 5 k.p.c. nie podlegają egzekucji: u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.

W sytuacji, w której dłużnik utrzymuje się z minimalnego wynagrodzenia za pracę (chronionego przed zajęciem), a jednocześnie nie posiada żadnych innych dochodów, jedynie nadpłata (zwrot) podatku może zostać zajęta przez komornika sądowego na poczet spłaty zadłużenia. Dodatkowo, należy podkreślić, że zakres ograniczeń egzekucji zwiększyły też specustawy chroniące dłużników w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Katarzyna Frydrych

Warszawa, 25 maja 2021 r.

 

Hasła tematyczne: ulga prorodzinna, interpelacja, ministerstwo sprawiedliwości, ulga na dzieci, zajęcie komornicze

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...