INDEKS TEMATYCZNY » Koszty uzyskania przychodów

 • 28-07-2023
  Koszty działalności: Korzystna interpretacja dla influencerów i modelek
  Skoro celem poniesienia wydatków na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakup usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu/wejścia na różnego rodzaju eventy/miejsca/przestrzenie jest możliwość właściwego przygotowania się do udziału w sesjach zdjęciowych lub filmach, a wydatki te są niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej, to uznać należy, że są to wydatki, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - czytamy w lipcowej interpretacji Dyrektora KIS. więcej »
 • 20-07-2023
  NSA: Kara umowna za odstąpienie od umowy w kosztach firmy
  Racjonalny ustawodawca wymienia wśród kar umownych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów jedynie te z tytułu zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, to należy przyjąć, że kary umowne za odstąpienie od umowy dostawy towarów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 11-07-2023
  Wydatki w kosztach: Źródłowe dokumenty można zniszczyć
  Spółka chciałaby przekazać faktury źródłowe (uprzednio zeskanowane) do zniszczenia. Czy można obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o koszty uzyskania przychodów rozpoznawane na podstawie wydatków/kosztów ujętych w księgach rachunkowych (zaksięgowanych) na podstawie dowodów źródłowych, których oryginalne wersje zostały zniszczone, a pozostały jedynie kopie w formie cyfrowej? więcej »
 • 06-07-2023
  Amortyzacja użyczonych środków trwałych
  Spółka wydzierżawia będące jej własnością urządzenia. W wyjątkowych sytuacjach zmuszona jest do użyczania urządzeń i/lub dodatkowego wyposażenia kontrahentom, bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. Czy w takim przypadku spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych udostępnianych biorącym w użyczenie? więcej »
 • 22-06-2023
  Kara umowna za niedotrzymanie terminu realizacji umowy w kosztach firmy
  Zapłacona kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, nałożona przez zamawiającego zgodnie z umową, udokumentowana notą obciążeniową, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 30-05-2023
  PCC w PKPiR przy zakupie towarów handlowych
  Przedsiębiorcy, prowadzący rachunkowość w formie PKPiR, bardzo często z tytułu różnego rodzaju transakcji zobowiązani będą do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Najczęściej będzie stanowił on koszty uzyskania przychodów, choć są sytuacje, w których PCC kosztem podatkowym nie będzie. więcej »
 • 23-05-2023
  Potwierdzenie zawarcia transakcji jako podstawa zaliczenia wydatku do kosztów
  Jeżeli na gruncie odrębnych przepisów dowody potwierdzające poniesione wydatki stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będą wystarczające również dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. więcej »
 • 19-05-2023
  50% koszty nie dla przedsiębiorcy
  Z analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że klasyfikacja przychodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu świadczenia objętych prawami autorskimi usług do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, eliminuje możliwość stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ww. ustawy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 17-05-2023
  Utracona kaucja w kosztach uzyskania przychodów
  Czy utracona kaucja związana z przystąpieniem do aukcji organizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Aukcja OZE) może zostać zaliczona w poczet kosztów uzyskania przychodów? Takie wątpliwości powziął wnioskodawca w interpretacji indywidualnej z dnia 11.05.2023 r., znak: 0114-KDIP2-2.4010.138.2023.1.KW więcej »
 • 15-05-2023
  Faktura bez daty w PKPiR
  Brak wskazania daty wystawienia faktury nie pozbawia jej skutków prawnych na gruncie przepisów ustawy VAT. Nie ma tym samym przeszkód aby faktura VAT, która nie zawiera daty jej wystawienia, mogła być ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jeśli na gruncie ustawy PIT, określony wydatek kwalifikowany jest jako koszt uzyskania przychodów, to akt niższego rzędu jakim jest rozporządzenie, nie może tego zmienić. więcej »
« poprzednia[ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY