Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Fikcyjna umowa

  • 12-01-2012Obchodzenie prawa a przepisy podatkowe
    Zjawisko obejścia prawa podatkowego zostało szeroko opisane w literaturze przedmiotu, a także poparte bogatym orzecznictwem sądowo-administracyjnym. Zjawisko to ze wszech miar słuszne z punktu widzenia podatnika, dla organów podatkowych jest po prostu próbą takiego kształtowania treści czynności prawnych, których skutkiem jest uniknięcie obciążeń podatkowych. Zjawisko obejścia prawa jest materią trudną i złożoną. Wiąże się z wykorzystywaniem do uchylania się od opodatkowania przez uczestników obrotu prawnego przysługującej im wolności w zakresie kształtowania czynności prawnych. więcej »
  • 24-09-2008Kiedy organ podatkowy powinien wystąpić do sądu o zbadanie ważności umowy?
    Art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej nakazuje organowi podatkowemu wystąpić do sądu powszechnego, jeżeli w toku postępowania pojawią się wątpliwości co do istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym wiążą się skutki podatkowe. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, w której organ podatkowy kwestionuje fakt wykonania umowy, ale żaden z uczestników postępowania podatkowego nie ma wątpliwości, że umowa została zawarta - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
  • 24-04-2008Obowiązki organu podatkowego w razie podejrzenia fikcyjnej umowy
    Jeżeli z materiału dowodowego wynikają wątpliwości dotyczące istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, od którego zależą skutki podatkowe, organ podatkowy – zgodnie z art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej – ma obowiązek wystąpić o ustalenie istnienia tego stosunku prawnego (lub braku stosunku prawnego) do sądu powszechnego. W razie istnienia powyższych wątpliwości organ podatkowy ma obowiązek wystąpić do sądu powszechnego, nawet gdy według jego subiektywnego przekonania takich wątpliwości nie ma. Takie wystąpienie do sądu powszechnego powinno nastąpić przede wszystkim wówczas, jeżeli jedna ze stron umowy oświadcza, że umowa miała charakter fikcyjny, a druga strona twierdzi, że miała charakter rzeczywisty – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »