INDEKS TEMATYCZNY » Dyrektywy VAT

 • 30-06-2009
  Kolejne zmiany w podatku VAT
  Na mocy Dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. polski ustawodawca został zobligowany do wprowadzenia w życie znowelizowanych reguł dotyczących miejsca świadczenia usług oraz informacji podsumowującej w zakresie świadczenia usług transgranicznych. Zmiana przepisów przewiduje niemalże rewolucję w zakresie rozliczania usług w obrocie międzynarodowym. Modyfikacji ulegnie bowiem podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług, którą w chwili obecnej jest opodatkowanie usługi w kraju, w którym świadczący usługę posiada swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo stałe miejsce zamieszkania lub pobytu. więcej »
 • 14-04-2009
  Odliczanie VAT przy zakupie samochodów i paliwa - skutki budżetowe sprawy Magoora Sp. z o.o.
  Interpelacja nr 7533 do ministra finansów w sprawie skutków orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie C-414 dotyczącego ograniczeń w odliczaniu podatku VAT w przypadku zakupu samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich więcej »
 • 09-04-2009
  WSA w Krakowie o odliczaniu VAT od paliwa
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w głośnej sprawie spółki Magoora, dotyczący przepisów zakazujących odliczania VAT przy nabyciu paliwa. WSA  w  Krakowie  uchylił  negatywną  dla  podatnika  interpretację wychodząc z założenia, że jedynym kryterium odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliwa jest związek tego zakupu z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Wcześniej wyrok w tej sprawie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Spółkę Magoora reprezentowała w sporze kancelaria Baker & McKenzie. Sprawę prowadzili doradcy podatkowi Jerzy Martini i Zbigniew Liptak. więcej »
 • 23-03-2009
  Zgodność przepisów o zastosowaniu stawki VAT 0 proc. przy WDT z prawem UE
  Przyjęta w art. 42 ust. 1, 12 i 13 ustawy o VAT konstrukcja spełnienia warunków uprawniających do zastosowania przez podatnika stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w okresie miesiąca czasu i pozbawienia go prawa do tej stawki, jeżeli dostawy tej nie wykaże w deklaracji za miesiąc dokonania wysyłki ze stawką krajową - godzi w zasadę neutralności podatkowej VAT i pozostaje w sprzeczności z art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy VI Dyrektywy, w sytuacji gdy niespornym jest, że podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i nie zachodzą okoliczności wskazujące na jakiekolwiek nadużycie podatkowe – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 03-02-2009
  Podatek VAT 2009 – Kurs waluty dla celów VAT
  W stanie prawnym obowiązującym do końca listopada 2008 r. podatnik, który na potrzeby VAT dokonywał przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej na złote polskie, odwoływał się do regulacji § 37 ust. 1–3 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 z późn. zm. – dalej: rozporządzenie wykonawcze). W myśl rozporządzenia kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przeliczało się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura została wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany był do jej wystawienia. Jeśli na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosowało się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany był do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przeliczało się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. więcej »
 • 29-01-2009
  Podatek VAT 2009 – Dostawy nieodpłatne i prezenty małej wartości
  Niestety, pomimo licznych sporów o to, czy powinno być opodatkowane VAT nieodpłatne przekazanie towarów na potrzeby reklamy, reprezentacji, sprzedaży premiowej itp., czyli na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, ustawodawca nie zdecydował się na zmianę regulacji art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (traktującej o opodatkowaniu czynności nieodpłatnych) i w efekcie dostosowanie jej do przepisów prawa wspólnotowego. więcej »
 • 05-09-2008
  Wydawanie wiążących interpretacji podatkowych a stosowanie przepisów wspólnotowych
  W razie wydawania wiążącej interpretacji podatkowej dotyczącej przepisów wspólnotowych, jeżeli dyrektywa nie została w odpowiednim terminie implementowana lub została implementowana niewłaściwie, organ podatkowy może i powinien stosować ją bezpośrednio – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 22-08-2008
  Czy zakaz odliczania VAT przy wydatkach, które nie są KUP, jest zgodny z prawem UE?
  Artykuł 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przewiduje generalny zakaz odliczania podatku naliczonego związanego z wydatkami, których nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Zakaz ten jest niezgodny z prawem wspólnotowym i nie może być stosowany przy określaniu zobowiązań podatkowych. Zgodnie bowiem z prawem wspólnotowym wszelkie ograniczenia dotyczące odliczania podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną VAT mogą dotyczyć tylko konkretnie określonych towarów i usług. Zakaz wynikający z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT dotyczy natomiast towarów i usług określonych w sposób niekonkretny, bez wskazania ich rodzajów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 12-08-2008
  Następstwo prawne i podatek VAT
  Interpelacja nr 3141 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT przy przekazywaniu następcom prawnym rzemieślniczych zakładów pracy więcej »
 • 07-04-2008
  Charytatywne SMS-y opodatkowane zgodnie z unijnymi wymogami
  Interpelacja nr 704 do ministra finansów w sprawie podatku VAT pobieranego przy okazji akcji charytatywnych, takich jak WOŚP więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.04.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.04.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY