Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » dłużnik

 • 26-03-2015Skutki podatkowe zwolnienia z długu
  Pytanie podatnika: Czy przedstawione zwolnienia z długów skutkują lub mogą potencjalnie skutkować na jakiejkolwiek podstawie powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce, tj. dochodu lub przychodu opodatkowanego tym podatkiem? więcej »
 • 05-12-2014Ustanowienie kuratora dla dłużnika
  Jeżeli w toku prowadzonej egzekucji okaże się, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, możliwe jest ustanowienie dla takiego dłużnika kuratora. Czynność ustanowienia kuratora podlega oczywiście badaniu przez organ egzekucyjny. Przesłankami jego ustanowienia, które muszą zostać spełnione łącznie, są: więcej »
 • 10-11-2014Nowe przepisy ws. wszczynania egzekucji
  Z końcem października w życie weszło nowe rozporządzenie ws. określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. W nowych przepisach określono przypadki będące wyjątkami od zasady doręczania dłużnikowi upomnienia przed wszczęciem egzekucji. więcej »
 • 29-08-2014Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
  W postępowaniu egzekucyjnym obowiązek wskazania mienia dłużnika obciąża wierzyciela, a niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo braku zaspokojenia roszczeń wierzyciela lub gdy pomimo podjętych działań postępowanie egzekucyjne nie przyniosło pożądanego rezultatu, wierzyciel może skierować wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. więcej »
 • 30-07-2014Pokwitowanie spełnienia zobowiązania
  W przypadku wywiązania się dłużnika z zaciągniętego względem wierzyciela zobowiązania, jest on uprawniony do żądania potwierdzenia przez wierzyciela zachowania się zgodnie z treścią zobowiązania. Uprawnienie to przewiduje regulacja art. 465 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem jeżeli istnieje dokument stwierdzający zobowiązanie, dłużnik spełniając świadczenie może żądać zwrotu dokumentu. Jednakże, gdy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu, w szczególności gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie. więcej »
 • 29-07-2014Uprawnienia poręczyciela w stosunku do wierzyciela
  W umowie poręczenia jedna strona – poręczyciel – zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten sam go nie wykonał. Poręczyciel bierze więc na siebie dużą odpowiedzialność – obejmującą zobowiązania ciążące na dłużniku. więcej »
 • 03-06-2014Wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego
  Zgodnie z art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.), organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. więcej »
 • 28-05-2014Monitoring wierzytelności – czyli lepiej zapobiegać niż leczyć
  Monitoring wierzytelności oznacza stały dozór nad przebiegiem płatności każdej pojedynczej faktury. Dłużnik jest informowany o nadejściu terminu płatności, o jego przekroczeniu, o nadchodzącym terminie przekazania sprawy do windykacji przedprocesowej i procesowej. więcej »
 • 07-05-2014Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
  Interpelacja nr 24668 w sprawie doktryny o jednorazowym charakterze ochrony dłużnika w przypadku postępowania egzekucyjnego. więcej »
 • 21-03-2014Składki ZUS: Wykonanie nieodpłatnie usługi w zamian za długi
  Dyspozycja treści art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ani żaden inny przepis tej ustawy) nie wymienia wśród osób obowiązkowo objętych ubezpieczeniami tych, które wykonują świadczenie/usługi zamienne celem zwolnienia z długu. Takie świadczenie lub usługa nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, i jako takie nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Kwestia ewentualnego przychodu jako podstawy wymiaru składek ma charakter jedynie pochodny, który mógłby być brany pod uwagę przy spełnieniu warunku podlegania ubezpieczeniom społecznym - wyjaśnił ZUS. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »