INDEKS TEMATYCZNY » Bieg terminu przedawnienia

 • 24-09-2010
  NSA: Termin przedawnienia podatku od sprzedaży nieruchomości
  Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najpóźniejszym terminem płatności podatku jest następny dzień po dniu, w którym upłynęły dwa lata od dnia sprzedaży. Tym samym pięcioletni termin przedawnienia, w myśl postanowień art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej należy liczyć od końca roku podatkowego, w którym upłynął ów termin płatności. więcej »
 • 30-07-2010
  Brak jednoznaczności w zakresie terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych
  Interpelacja nr 16438 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości więcej »
 • 28-12-2009
  Orzecznictwo WSA: Przedawnienie podatku od spadku
  Z uzasadnienia: Niezasadnie argumentował Skarżący, że obowiązek podatkowy w niniejszej sprawie powstał wyłącznie z chwilą przyjęcia spadku, tj. w dniu [...] maja 1990 r. Owszem - z chwilą przyjęcia spadku nastąpiło pierwotne powstanie obowiązku podatkowego, ale - zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy - jeśli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Zatem w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy, na podstawie szczególnego przepisu art. 6 ust. 4 ustawy, powstał dopiero w roku 2004, zobowiązanie Skarżącego przedawniłoby się natomiast z końcem roku 2009. więcej »
 • 26-10-2009
  Orzecznictwo: Przedawnienie zaległości wobec ZUS
  Z uzasadnienia: Oznacza to, że do przedawnienia zaległości podatkowych z tytułu składek za kwiecień 2000 r. miały zastosowanie przepisy art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym w 2000 r. oraz z mocy art. 31 tej ustawy art. 118 § 1 i 2 ord. pod. Zgodnie z treścią art. 118 ord. pod. ale w brzmieniu obowiązującym także w 2000 r. co wynika z art. 21 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387) - a nie w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 marca 2003 r. jak przyjął Sąd pierwszej instancji. Z art. 118 ord. pod. wynika, że nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej (ubezpieczeniowej) osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa (ubezpieczeniowa), upłynęło 5 lat. Oznacza to, że w przypadku powstania zaległości ubezpieczeniowej w 2000 r., decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej można wydać do dnia 31 grudnia 2005 r.   więcej »
 • 04-09-2009
  Nienależny zwrot VAT a jego przedawnienie
  Na podstawie ustawy o VAT podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku, jeżeli z deklaracji podatkowej wynika nadwyżka podatku należnego nad naliczonym. W sytuacji odwrotnej, tj. gdy podatek naliczony przewyższa podatek należny, podatnikowi przysługuje zwrot tej nadwyżki. Jednak różnica zwrócona podatnikowi mogła być wynikiem błędu w deklaracji; w takiej sytuacji organ podatkowy może uznać, że zwrot VAT był nienależny. Możliwość odzyskania tego nienależnego zwrotu przez organ podatkowy jest ograniczona w czasie, podlega bowiem rygorom przedawnienia wynikającym z art. 70 Ordynacji podatkowej. W myśl tego przepisu zobowiązanie podatkowe (możliwość dochodzenia zobowiązania przez organ podatkowy) ulega przedawnieniu, jeżeli upłynęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, a bieg przedawnienia nie uległ przerwaniu lub zawieszeniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 28-05-2009
  Orzecznictwo podatkowe: Złożenie oświadczenia wydłuża termin przedawnienia podatkowego
  Mając na uwadze treść art. 28 ust 3 oraz art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik składając oświadczenie o zamiarze przeznaczenia w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości części przychodów na cele mieszkaniowe, z jednej strony wpłynął na zmianę terminu płatności podatku, z drugiej przyjął ryzyko wydłużenia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. więcej »
 • 19-05-2008
  Orzecznictwo podatkowe: Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
  Przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym wynikający z art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej obowiązek zawiadomienia podatnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego, nie musi nastąpić ażeby miało miejsce przerwanie biegu terminu przedawnienia, jest obarczone błędem w procesie wykładni językowej – pars pro toto (ustalenie treści normy prawnej w oparciu o fragment przepisu a nie cała jego treść). więcej »
 • 07-01-2008
  Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych
  Zgodnie z normą zawartą w art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)1) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Na zasadzie wyjątku od powyższej reguły nie przedawniają się zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.2) Przy zobowiązaniach zabezpieczonych w sposób, o którym powyżej, upływ czasu ma jedynie takie znaczenie, że po upływie terminu, który w innych przypadkach powodowałby niemożność egzekucji z powodu przedawnienia – ogranicza przedmiot egzekucji jedynie do przedmiotu na którym została ustanowiona hipoteka lub zastaw (art. 70 § 8 o.p.). więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
15.02.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
16.02.2023

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

cena: 690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.02.2023

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023 (w tym m.in. tarcza antyinflacyjna, e-faktura,...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY