INDEKS TEMATYCZNY » Bieg terminu przedawnienia

 • 10-12-2010
  Przedawnienie wierzytelności w prawie cywilnym - jak uchronić się przed utratą praw?
  Istota przedawnienia roszczeń polega na tym, że po upływie określonego terminu, dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia wobec wierzyciela powołując się na zarzut przedawnienia. Czas określony w przepisach skutkujący przedawnieniem to termin przedawnienia. Ogólne zasady przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych regulują natomiast przepisy Kodeksu cywilnego (art. 117-125 Kc). więcej »
 • 24-09-2010
  NSA: Termin przedawnienia podatku od sprzedaży nieruchomości
  Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najpóźniejszym terminem płatności podatku jest następny dzień po dniu, w którym upłynęły dwa lata od dnia sprzedaży. Tym samym pięcioletni termin przedawnienia, w myśl postanowień art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej należy liczyć od końca roku podatkowego, w którym upłynął ów termin płatności. więcej »
 • 30-07-2010
  Brak jednoznaczności w zakresie terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych
  Interpelacja nr 16438 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości więcej »
 • 28-12-2009
  Orzecznictwo WSA: Przedawnienie podatku od spadku
  Z uzasadnienia: Niezasadnie argumentował Skarżący, że obowiązek podatkowy w niniejszej sprawie powstał wyłącznie z chwilą przyjęcia spadku, tj. w dniu [...] maja 1990 r. Owszem - z chwilą przyjęcia spadku nastąpiło pierwotne powstanie obowiązku podatkowego, ale - zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy - jeśli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Zatem w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy, na podstawie szczególnego przepisu art. 6 ust. 4 ustawy, powstał dopiero w roku 2004, zobowiązanie Skarżącego przedawniłoby się natomiast z końcem roku 2009. więcej »
 • 26-10-2009
  Orzecznictwo: Przedawnienie zaległości wobec ZUS
  Z uzasadnienia: Oznacza to, że do przedawnienia zaległości podatkowych z tytułu składek za kwiecień 2000 r. miały zastosowanie przepisy art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym w 2000 r. oraz z mocy art. 31 tej ustawy art. 118 § 1 i 2 ord. pod. Zgodnie z treścią art. 118 ord. pod. ale w brzmieniu obowiązującym także w 2000 r. co wynika z art. 21 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387) - a nie w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 marca 2003 r. jak przyjął Sąd pierwszej instancji. Z art. 118 ord. pod. wynika, że nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej (ubezpieczeniowej) osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa (ubezpieczeniowa), upłynęło 5 lat. Oznacza to, że w przypadku powstania zaległości ubezpieczeniowej w 2000 r., decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej można wydać do dnia 31 grudnia 2005 r.   więcej »
 • 04-09-2009
  Nienależny zwrot VAT a jego przedawnienie
  Na podstawie ustawy o VAT podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku, jeżeli z deklaracji podatkowej wynika nadwyżka podatku należnego nad naliczonym. W sytuacji odwrotnej, tj. gdy podatek naliczony przewyższa podatek należny, podatnikowi przysługuje zwrot tej nadwyżki. Jednak różnica zwrócona podatnikowi mogła być wynikiem błędu w deklaracji; w takiej sytuacji organ podatkowy może uznać, że zwrot VAT był nienależny. Możliwość odzyskania tego nienależnego zwrotu przez organ podatkowy jest ograniczona w czasie, podlega bowiem rygorom przedawnienia wynikającym z art. 70 Ordynacji podatkowej. W myśl tego przepisu zobowiązanie podatkowe (możliwość dochodzenia zobowiązania przez organ podatkowy) ulega przedawnieniu, jeżeli upłynęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, a bieg przedawnienia nie uległ przerwaniu lub zawieszeniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 28-05-2009
  Orzecznictwo podatkowe: Złożenie oświadczenia wydłuża termin przedawnienia podatkowego
  Mając na uwadze treść art. 28 ust 3 oraz art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik składając oświadczenie o zamiarze przeznaczenia w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości części przychodów na cele mieszkaniowe, z jednej strony wpłynął na zmianę terminu płatności podatku, z drugiej przyjął ryzyko wydłużenia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. więcej »
 • 19-05-2008
  Orzecznictwo podatkowe: Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
  Przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym wynikający z art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej obowiązek zawiadomienia podatnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego, nie musi nastąpić ażeby miało miejsce przerwanie biegu terminu przedawnienia, jest obarczone błędem w procesie wykładni językowej – pars pro toto (ustalenie treści normy prawnej w oparciu o fragment przepisu a nie cała jego treść). więcej »
 • 07-01-2008
  Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych
  Zgodnie z normą zawartą w art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)1) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Na zasadzie wyjątku od powyższej reguły nie przedawniają się zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.2) Przy zobowiązaniach zabezpieczonych w sposób, o którym powyżej, upływ czasu ma jedynie takie znaczenie, że po upływie terminu, który w innych przypadkach powodowałby niemożność egzekucji z powodu przedawnienia – ogranicza przedmiot egzekucji jedynie do przedmiotu na którym została ustanowiona hipoteka lub zastaw (art. 70 § 8 o.p.). więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

26.02.2024

Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.02.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY