18.11.2016: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Amortyzacja wynajmowanego urządzenia

Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozważa wprowadzenie dla kontrahentów, z którymi stale współpracuje, akcji promocyjnej polegającej na możliwości wynajęcia od Wnioskodawcy urządzenia pakującego w specjalnej promocyjnej cenie. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajętego urządzenia będącego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 2 września 2016 r.), uzupełnionym 2 i 3 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajętego urządzenia będącego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajętego urządzenia będącego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 października 2016 r. Znak: 2461-IBPP1.4512.674.2016.1.AZb, 2461-IBPB-1-3.4510.805.2016.1.KB, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 2 i 3 listopada 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT jest dystrybutorem opakowań dla przemysłu mięsnego. Wnioskodawca rozważa wprowadzenie dla kontrahentów, z którymi stale współpracuje akcji promocyjnej polegającej na możliwości wynajęcia od Wnioskodawcy marszczarki - urządzenia umożliwiającego pracę z siatką wędliniarską (będącą jednym z produkowanych przez Wnioskodawcę opakowań) w specjalnej promocyjnej cenie po zastosowaniu rabatu transakcyjnego wynoszącej 1 zł netto za każdy miesiąc najmu.

Akcja promocyjna skierowana będzie wyłącznie do kontrahentów, którzy nabywają od Wnioskodawcy określoną w uchwale jego Zarządu ilość metrów bieżących siatki miesięcznie.

Zasady określające wskazaną akcję promocyjną w odniesieniu do konkretnego kontrahenta zawarte będą w stosownej umowie najmu. Odbiorcy tej akcji promocyjnej podpiszą z Wnioskodawcą stosowną umowę najmu urządzenia na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz zawierającą m.in. klauzulę zobowiązującą kontrahenta do należytej dbałości o wynajęte urządzenie, odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego używania urządzenia, a także zaznaczającą, że dodatkowe zużywające się elementy urządzenia (np. tuby, pierścienie) nie są objęte niniejszą umową czyli muszą być po ich zużyciu nabywane przez kontrahenta. W przypadku, gdyby po zawarciu umowy najmu kontrahent nabywał mniejszą ilość siatki niż określona we wskazanej uchwale Zarządu, Wnioskodawca wypowie kontrahentowi umowę najmu zawartą na promocyjnych warunkach.

Cena promocyjna najmu urządzenia za miesiąc po zastosowaniu rabatu transakcyjnego jest w niniejszym przypadku znacznie niższa od ceny określonej w standardowym cenniku, jednakże akcja promocyjna będzie prowadzona w celu zmotywowania kontrahentów do dalszej współpracy dla utrzymania lub zwiększenia sprzedaży na ich rzecz siatki wędliniarskiej.

Wnioskodawca co miesiąc dokumentować będzie fakturą VAT wynajem urządzenia na rzecz kontrahenta, wykazując cenę najmu w wysokości 1 zł netto za każdy miesiąc najmu.

Pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentami, którzy będą mogli wynająć urządzenie na promocyjnych warunkach po zastosowaniu rabatu transakcyjnego w cenie 1 zł netto miesięcznie nie istnieją powiązania o których mowa w art. 32 ustawy o VAT. 

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajętego urządzenia będącego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Z treści powyższego przepisu wynika, że amortyzacji podlegają urządzenia oddane do używania na podstawie umowy najmu, a nie jest to uzależnione w żaden sposób od ustalonej w umowie przez podatnika ceny najmu danego urządzenia.

W związku z powyższym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajętego urządzenia będącego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).

Zapis art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, pozwala podatnikowi odliczyć od przychodów wszelkie koszty ich uzyskania pod warunkiem, że będą one miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętego przychodu lub mają służyć zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów. Z treści tego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów bez względu na fakt, czy w wyniku poniesienia konkretnego wydatku wystąpił określony przychód czy też nie. Kosztami uzyskania przychodów będą w związku z tym również takie wydatki, które w danej chwili nie przyczyniają się do uzyskania konkretnych przychodów, jednak skutkiem ich poniesienia może być przychód uzyskany w przyszłości.

Z kolei zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zatem, wymienione w pkt 1-3 powyższej regulacji środki trwałe będą podlegały amortyzacji po spełnieniu następujących warunków:

 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 • stanowią własność lub współwłasność podatnika - amortyzacji podatkowej podlegają wyłącznie środki trwałe, do których przysługuje podatnikowi prawo własności, z wyjątkiem środków używanych przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu finansowego oraz tych wymienionych w art. 16a ust. 2 ustawy o CIT,
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania - ustawodawca nie określił bliżej tych warunków, jednakże należy stwierdzić, że warunki te spełnia składnik majątku, który jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ponadto sprawne technicznie i zalegalizowane prawnie w formie stosownych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok - o tym, jak długo będzie używany dany składnik decyduje sam podatnik,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,
 • nie są wymienione w katalogu środków trwałych wymienionych w art. 16c ustawy o CIT.

Treść wyżej przywołanego przepisu wskazuje, że jeżeli przedmiotowe urządzenie zostało zakwalifikowane do środków trwałych, to wydatki na jego nabycie (wytworzenie) należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a - 16m ustawy o CIT.

Z zastrzeżenia zawartego w art. 16c pkt 5 ustawy o CIT wynika, że amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności.

Treść tego przepisu wskazuje, że nie podlega amortyzacji składnik majątku, który nie jest używany na skutek zaprzestania działalności, w której był on wykorzystywany (...).
W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajętego urządzenia będącego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajętego urządzenia będącego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i Nr 2 zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja indywidualna z 16 listopada 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.962.2016.1.KB - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych (cit), amortyzacja, cit, najem, Środki trwałe, interpretacja indywidualna

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...