07.04.2020: Amortyzacja - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Amortyzacja budynku na cudzym gruncie

Przedsiębiorca postanowił w celu poprawy warunków pracy wybudować nowy budynek przeznaczony tylko na potrzeby prowadzonej przez niego działalności. Firmowy budynek powstanie na działce budowlanej jego syna. W tym celu zawarł z synem bezterminową umowę użyczenia tej działki. Czy odpisy amortyzacyjne obliczone od wartości początkowej zakończonej inwestycji przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, mimo że nie będzie właścicielem gruntu, na którym zostanie postawiony budynek?

W myśl art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Przepis art. 22a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy stanowi natomiast, że amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie - zwane także środkami trwałymi.

Wymienione w zdaniu poprzednim budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, mimo że z ekonomicznego punktu widzenia są szczególnego rodzaju inwestycją, to na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią odrębną kategorię środka trwałego, podlegającego (po spełnieniu ustawowych przesłanek) amortyzacji przez podatnika, który wybudował ten budynek, niezależnie od posiadania tytułu własności do gruntu, na którym budynek ten jest posadowiony i przewidywanego okresu jego używania. W świetle przepisów Kodeksu cywilnego - rzeczy połączone trwale z gruntem są z reguły własnością właściciela gruntu. Przy rozstrzyganiu kwestii własności istotna jest obowiązująca w prawie polskim (art. 48 i art. 191 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) zasada superficies solo cedit, zgodnie z którą wszystko co zostaje z gruntem trwale (naturalnie lub sztucznie) połączone, staje się częścią składową nieruchomości gruntowej. Posadowiony na cudzym gruncie budynek nie będzie stanowił odrębnej własności, z wyjątkiem wyraźnie określonych przez ustawodawcę przypadków, np. budynku wybudowanego na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym. Cytowany wyżej przepis art. 22a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zatem zastosowanie, gdy podatnik niebędący właścicielem gruntu, obejmując go na określony czas we władanie, np. na podstawie umowy dzierżawy lub najmu, czy też umowy użyczenia przewidującej zgodę właściciela na wybudowanie na nim budynku lub budowli, realizuje taką budowę dla celów swojej działalności. W tym przypadku budynki (budowle) wybudowane i wykorzystywane przez podatnika nie stanowią jego własności, mimo poniesienia przez niego nakładów na ich wybudowanie, lecz stanowią jego środek trwały podlegający amortyzacji na podstawie art. 22a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku dokonanej przez przedsiębiorcę inwestycji budowlanej powstanie środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, tj. budynek wybudowany na cudzym gruncie. Nakłady poniesione przez przedsiębiorcę będą miały na celu wybudowanie budynku, nadającego się do prowadzenia działalności gospodarczej, na gruncie należącym do majątku prywatnego jego syna. W związku z tym przedsiębiorca będzie mógł amortyzować ww. budynek i zaliczać odpisy amortyzacyjne obliczone od wartości początkowej zakończonej inwestycji do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując - odpisy amortyzacyjne obliczone od wartości początkowej zakończonej inwestycji przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, mimo że nie będzie właścicielem gruntu, na którym zostanie postawiony budynek.

Interpretacja indywidualna z 23 marca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.66.2020.1.MC - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: amortyzacja, umowa użyczenia, budynek wybudowany na cudzym gruncie, budynek, interpretacja indywidualna

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...