Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.03.2010

Anulowanie wystawionych pomyłkowo faktur VAT

Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pomyłkowo wygenerowane z systemu finansowo-księgowego faktury nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego (nabywcy nie otrzymali oryginałów ani kopii tych faktur), Spółka ma prawo do anulowania takich dokumentów bez potrzeby wystawiania i przesyłania nabywcom faktur korygujących i bez potrzeby wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.01.2010 r. (data wpływu 11.01.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania wystawionych faktur VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.01.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania wystawionych faktur VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest producentem i dystrybutorem wyrobów z surowców mineralnych. Klientami Spółki są firmy z branży papierniczej, przemysłu spożywczego i agrotechnicznego oraz producenci farb i lakierów, tworzyw sztucznych, chemii budowlanej, szkła i ceramiki. Wnioskodawca wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności zintegrowany system finansowo-księgowy SAP, w skład którego wchodzi moduł sprzedaży. System ten jednocześnie ze sporządzeniem dokumentów wydania towaru (WZ) generuje automatycznie faktury sprzedaży. System zawiera także opcję umożliwiającą anulowanie wygenerowanych faktur sprzedaży. Potwierdzeniem anulowania faktury jest osobny dokument „Anulowanie faktury”.

Opcja anulowania faktur sprzedaży wykorzystywana jest przez Spółkę w przypadku:

- błędu technicznego systemu, na skutek którego nastąpiło pomyłkowo wygenerowanie faktury,
- błędu pracownika przy obsłudze transakcji w systemie, który to błąd spowodował pomyłko wygenerowanie faktury.

Skutkiem powyższych błędów może być albo wygenerowanie w systemie faktury, która nie potwierdza faktycznej transakcji albo faktury dotyczącej faktycznej transakcji, lecz potwierdzającej ją w sposób nieprawidłowy (np. błędny odbiorca, błędna ilość, błędna nazwa towaru etc).

We wszystkich opisanych przypadkach:

a. oryginał i kopia pomyłkowo wygenerowanej faktury są w posiadaniu Spółki
b. ani oryginał, ani kopie faktury nie zostały wprowadzone do obiegu, tj. nie zostały udostępnione nabywcy
c. wygenerowanie dokumentu „Anulowanie faktury” powoduje automatyczne wystornowanie faktury sprzedaży w systemie
d. anulowana faktura sprzedaży z powodów technicznych pojawia się w rejestrze sprzedaży VAT zarówno ze znakiem dodatnim jak i ujemnym (w efekcie jej wartość wynosi zero)
e. oryginał i kopia anulowanej faktury opatrywane są przez Spółkę pieczęcią o treści „Faktura numer anulowana dokumentem numer Faktura nie wprowadzona do obrotu prawno-podatkowego (oryginał i kopie posiada sprzedawca)” oraz zamieszczonym pod tą pieczęcią podpisem osoby odpowiedzialnej za anulację faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy pomyłkowo wygenerowane z systemu finansowo-księgowego faktury nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego (nabywcy nie otrzymali oryginałów ani kopii tych faktur), Spółka ma prawo do anulowania takich dokumentów bez potrzeby wystawiania i przesyłania nabywcom faktur korygujących i bez potrzeby wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku, gdy pomyłkowo wygenerowane z systemu finansowo-księgowego faktury nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego (nabywcy nie otrzymali oryginałów ani kopii tych faktur,), dopuszczalne jest anulowanie takich dokumentów bez potrzeby wystawiania i przesyłania nabywcom faktur korygujących i bez potrzeby wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.

Zdaniem Spółki poprzez wystawienie faktury należy rozumieć nie tylko czynność techniczną, polegającą na jej sporządzeniu (wygenerowaniu przez system oraz wydrukowaniu), lecz do uznania faktury za wystawioną konieczne jest również jej sporządzenie oraz przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Faktura VAT jedynie wygenerowana przez system, a nie wprowadzona do obrotu prawnego nie jest fakturą w rozumieniu art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie jest fakturą wystawioną i nie stanowi podstawy do zapłaty podatku w niej wykazanego w trybie art. 108 ust. 1 tej ustawy. Co za tym idzie, do faktury takiej nie mogą mieć zastosowania wymogi dotyczące wystawiania faktur korygujących. Nie ma więc przeszkód, by dokumenty takie mogły być anulowane poprzez opatrzenie ich pieczęcią anulacyjną i podpisem osoby upoważnionej do dokonania anulacji. Powyższe w sposób wystarczający zabezpiecza przed użyciem takiego dokumentu w obrocie, a jednocześnie jest rozwiązaniem pozbawionym niepotrzebnego formalizmu.

Również Minister Finansów w piśmie z dnia 26.09.1996 r. sygn. PP III 8222-1561/96/ERO dopuścił możliwość anulowania faktury poprzez zamieszczanie na niej adnotacji uniemożliwiających jej wydanie nabywcy oraz pozostawianie tak anulowanej faktury w aktach.

Stanowisko to aprobowane jest w wydawanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

a. interpretacja indywidualna z dnia 28.11.2007 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP2/443-278/07-4/MS w której stwierdzono, że wystawienie faktury należy rozumieć jako jej sporządzenie oraz przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenia faktury do obrotu prawnego. Faktora VAT jedynie sporządzona, a nie wprowadzona do obrotu prawnego (faktura anulowana), nie jest zatem fakturą wystawioną i nie stanowi podstawy do zapłaty podatku w niej wykazanego w trybie art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji anulowania faktur VAT podatnik nie wykazuje wartości w nich zawartych w deklaracji VAT,

b. interpretacja indywidualna z dnia 05.08.2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP1/443-509/09-2/AP, w której stwierdzono, iż „dopuszczalne jest anulowanie faktury nie odebranej jeszcze przez nabywcę, sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiającej ich powtórne wykorzystanie”,

c. interpretacja indywidualna z dnia 12.10.2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP2/443-726/09-2/IK, w której stwierdzono, że „w praktyce, w celu uproszczenia obrotu, w przypadku gdy wystawiona faktura VAT nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego, tj. odebrana przez nabywcę, nie ma konieczności poprawiania błędów na fakturze poprzez wystawianie faktury korygującej. Dopuszczalne jest anulowanie faktury sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiającej ich powtórne wykorzystanie”.

Prawidłowość stanowiska Spółki potwierdzają również orzeczenia sądów administracyjnych. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 grudnia 2000 r. (sygn. III SA 1715/99) stwierdził, że „możliwość anulowania faktur, nie dopuszczoną wyraźnie przez ustawę o podatku od towarów i usług, należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę wycofania się podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego. Możliwość taka dotyczyć powinna jednak wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych (faktur), które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawno-podatkowego np. poprzez doręczenie ich kontrahentom.

Podobnie orzekły: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 09.12.1998 r. sygnatura SA/Bk 619/98 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 07.06,2004 r. sygn. III SA 238/03.

W świetle powyższego stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, podatnik wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów lub usług lub też otrzymania zaliczki). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Faktura VAT, jedynie sporządzona, a nie wprowadzona do obrotu prawnego (faktura anulowana), nie jest zatem fakturą wystawioną w rozumieniu wyżej cytowanego przepisu prawnego i nie stanowi podstawy do zapłaty podatku w niej wykazanego w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji anulowania faktury VAT podatnik nie wykazuje wartości w niej zawartych w deklaracji VAT.

Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1337) wynika, że podstawową formą korygowania faktury jest - w myśl § 13 i § 14 - wystawienie faktury korygującej, a w niektórych przypadkach zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia - noty korygującej.

Zatem generalna zasada dotycząca korygowania danych zawartych w fakturze polega na wystawieniu faktury korygującej.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktu r. W praktyce jednak - w drodze wyjątku - jest dopuszczalne anulowanie faktury, sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności zintegrowany system finansowo-księgowy SAP, w skład którego wchodzi moduł sprzedaży. System ten jednocześnie ze sporządzeniem dokumentów wydania towaru (WZ) generuje automatycznie faktury sprzedaży. System zawiera także opcję umożliwiającą anulowanie wygenerowanych faktur sprzedaży. Potwierdzeniem anulowania faktury jest osobny dokument „Anulowanie faktury”. Opcja anulowania faktur sprzedaży wykorzystywana jest przez Spółkę w przypadku:

- błędu technicznego systemu, na skutek którego nastąpiło pomyłkowo wygenerowanie faktury,
- błędu pracownika przy obsłudze transakcji w systemie, który to błąd spowodował pomyłkowe wygenerowanie faktury. Co istotne w przedmiotowej sprawie zarówno oryginał faktury, jak i kopia są w posiadaniu Spółki. Ponadto Spółka nie wprowadziła faktur do obrotu prawnego. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest czy w przypadku, gdy pomyłkowo wygenerowane z systemu finansowo-księgowego faktury nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego (nabywcy nie otrzymali oryginałów ani kopii tych faktur), Spółka ma prawo do anulowania takich dokumentów bez potrzeby wystawiania i przesyłania nabywcom faktur korygujących i bez potrzeby wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż dopuszczalne jest anulowanie dokumentów (oryginału i kopii faktury) w przypadku, gdy nie zostały one jeszcze wprowadzone do obiegu prawnego. Dokumenty tych operacji księgowej opatrzone odpowiednią adnotacją powinny być zachowane w dokumentach Wnioskodawcy, bez konieczności wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Tym samym Podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z dnia 24.02.2010 r., sygn. IPPP2/443-17/10-2/MM - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Hasła tematyczne: faktury korygujące, anulowanie faktury

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz