16.11.2005: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Interpretacja PD/415-29/05 z dnia 06.07.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie

Pytanie podatnika:Czy odpisy amortyzacyjne od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego), będącego przedmiotem najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 02.06.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego), będącego przedmiotem najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pan X wraz z małżonką, z którą posiada wspólnotę majątkową, zamierza kupić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w celu wynajmowania go. Zakup będzie finansowany w 20% ze środków własnych, a w 80% z bankowego kredytu hipotecznego.

Podatnik po nabyciu powyższego prawa zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, polegającą m. in. na wynajmowaniu tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które to prawo zamierza w późniejszym terminie przekształcić w mieszkanie hipoteczne.

W dniu 02.06.2005 r. Pan X złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie, czy amortyzacja tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego) będzie stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów.

Podatnik stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 22a, ust. 1 oraz z art. 22b, ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają lokale stanowiące współwłasność podatnika jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Tym samym w opinii podatnika amortyzacja ta będzie stanowić dla niego koszty uzyskania przychodów.

Tutejszy Organ podatkowy w odpowiedzi na postawione zapytanie informuje, iż zgodnie z art. 22. ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), że kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do treści art. 22a ust. 1 pkt 1 oraz 22b ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania lokale będące odrębną własnością jak również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (...).

Zatem w myśl powołanych wyżej przepisów odpisy amortyzacyjne od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czy też od lokalu będącego odrębną własnością, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Wobec powyższego stanowisko zawarte we wniosku uznaje się za prawidłowe.

Powyższa interpretacja:

- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;

- nie jest wiążąca dla podmiotu podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na pozostałe zadane przez Pana pytania odpowiedzi będą udzielone w odrębnych postanowieniach.

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Wszystkie artykuły z tego działu »