22.11.2011: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Jednostki samorządu terytorialnego a VAT

Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 02 września 2011 r. (data wpływu 02 września 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 listopada 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „”.

Pismem z dnia 8 listopada 2011 r. uzupełniono wniosek w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji na zadanie pn. „”.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59) starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa; nadzór jest zadaniem własnym starosty.
Artykuł 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych sporządza się na zlecenie starosty. Zadanie to jest również zadaniem własnym starosty.
Plany te, zgodnie z art. 19 ust. 5 ww. ustawy, mogą sporządzać specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego.
Celem opracowania uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasu jest zapewnienie właściwego zarządzania gospodarką leśną, co przyczyni się do zachowania trwałości lasów i ich korzystnego wpływu na równowagę przyrodniczą.
Sporządzenie ww. planów i inwentaryzacji nie przyczyni się do powstania przychodów. Powyższe plany stanowią dla starosty (lub nadleśniczego, sprawującego nadzór nad ww. lasami na mocy porozumienia zawartego ze starostą) podstawę do oceny prawidłowości prowadzenia przez poszczególnych właścicieli lasów gospodarki leśnej.
Inwentaryzacja stanu lasu stanowi natomiast podstawę do wydania przez starostę decyzji określającej zadania w zakresie gospodarki leśnej. Stad 1 egzemplarz planu i inwentaryzacji przekazywany jest Nadleśnictwu.
Ponadto uproszczone plany urządzenia lasu stanowią podstawę do naliczenia przez gminy podatku leśnego - vide art. 21 ust 4 ustawy o lasach. W związku z czym jeden egzemplarz planu przekazywany jest gminie. Przekazanie planów powyższym jednostkom jest nieodpłatne.
W opisywanej sprawie nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. Projekt będzie realizowany jako jedno z zadań ustawowych. Wymieniony projekt ma służyć społeczności lokalnej i nie będą pobierane żadne opłaty.
Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT (8%) dla powyższego zadania...
Opinia niezbędna jest do przedłożenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług, związanych z planowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.
Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Zatem, zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).
W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Katalog zadań określony został w art. 4 ww. ustawy, wśród których znajdują się m.in. zadania w zakresie leśnictwa, ochrony środowiska i przyrody.
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji na zadanie pn. „”. Zadanie to jest zadaniem własnym starosty. Przekazanie planów powyższym jednostkom jest nieodpłatne. W opisywanej sprawie nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. Projekt będzie realizowany jako jedno z zadań ustawowych. Wymieniony projekt ma służyć społeczności lokalnej i nie będą pobierane żadne opłaty.
Jak wynika z powyższego, w przedmiotowej sprawie Powiat będzie wykonywał jedno z zadań własnych Powiatu, a wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.
Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie będzie spełniony, gdyż Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego realizując zadanie będące przedmiotem pytania wykonuje zadania własne, a usługi nabyte w ramach jego realizacji nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.
Reasumując, Powiat nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku realizacją zadania pn. „”, ponieważ nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku VAT, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadania nie będą wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).
Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystywania przez Powiat powstałego w wyniku realizacji zadania mienia do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja indywidualna z 9 listopada 2011 r. nr IPTPP1/443-711/11-3/MW - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Hasła tematyczne: vat, jednostki samorządu terytorialnego (jst), odliczenie vat, samorządy, gmina, powiat, województwo

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...